Názov: Vyvažování kol nákladních vozidel
Autor: Václav Šenolt
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá vyvažovaním kolies vozidiel cestnej nákladnej dopravy, v oblasti logistickej a dopravnej praxe ide o dôležitú problematiku, ktorej sa v odborných periodikách nevenuje dostatočná pozornosť. Článok charakterizuje význam vyvažovania, ako  aj stacionárne a mobilné vyvažovačky kolies.
Kľúčové slová: vozidlo, cestná doprava, koleso, vyvažovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Letecká nákladní přeprava oživuje
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Dopyt po službách leteckej nákladnej dopravy je po výraznom útlme v roku 2009 opäť na vzostupe. K najväčším tokom tovarov zabezpečovaných leteckou dopravou dochádza v Ázii a v ázijsko-pacifickom priestore. Európa za Áziou zaostáva. Prepravujú sa najmä časovo citlivé zásielky a drahý tovar. Letisko Praha zaznamenalo v roku 2010 nárast prepravy tovaru o 37 %, avšak za ďalšími európskymi letiskami stále zaostáva.
Kľúčové slová: nákladná doprava, letecká, letisko, preprava, tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Ze silnic na nákladní expresy
Autor: red
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 04/2011; str. 19 - 21
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku rozvoja kombinovanej dopravy v ČR. Príspevok uvádza nárast výkonov prepravy cestných návesov na železničných vozňoch vlaku Bohemia z ČR do Nemecka. Príspevok taktiež uvádza podporu štátu, tovar prepravovaný takýmto spôsobom prepravy aj vyhliadky do budúcnosti.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, Česko, výkon
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Agresivní řidiči a příčiny jejich agresivního jednání
Autor: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 03/2011; str. 25 - 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá agresivitou vodičov a príčinami ich agresivity pri vedení vozidla. V prvej časti príspevku autor uvádza historický vývoj prednosti jazdy na cestách. V ďalšej časti uvádza agresívne prejavy vodičov v súčasnosti. Taktiež uvádza možné dôvody agresívneho správania.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vodič, správanie, agresivita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Prírodná katastrofa v Japonsku mení trh námornej dopravy
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 5/2011; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmenu v dopyte po námornej doprave po prírodnej katastrofe v Japonsku, ktorá tento ostrov postihla začiatkom roka 2011. Autorka poukazuje, že po katastrofe výrazne narástol dopyt po tankeroch a po dry bulk doprave. Zmena dopytu súvisí s energetickou diverzifikáciou Japonska, v závere uvádza príspevok.
Kľúčové slová: námorná, doprava, dopyt, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Nový začiatok Eurostaru?
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 5/2011; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zámer zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy v Európe poskytovaním lepších služieb a lepším využívaním tunela Eurostar. V prvej časti je predstavený tunel Eurostar a možnosti vyššieho využitia pre nákladnú dopravu. V ostatnej časti príspevku sú analyzované bezpečnostné opatrenia a harmonizácia technických predpisov.
Kľúčové slová: tunel, železničná, doprava, predpisy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Preprava nákladov v Košiciach: málo, ale aspoň niečo
Autor: Rado Mlýnek
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje leteckú nákladnú dopravu v Košiciach. V prvej časti analyzuje vývoj výkonov v ostatných rokoch, v ďalšej časti uvádza logistické spoločnosti. V ostatnej časti sú uvedené perspektívy do budúcnosti.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, Košice
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: LNG preprava je na vzostupe
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zvýšenie dopytu po preprave LNG. V prvej časti autor popisuje výhody LNG a jeho potreby pre trh v Británii. Taktiež uvádza prepravné prúdy z Ameriky a Afriky. V ďalšej časti sa zaoberá tankerom ako plávajúcim zásobníkom a ďalším vývojom prepravy LNG. Ostatná časť príspevku sa zaoberá LNG ako strategickým riešením do budúcnosti. 
Kľúčové slová: LNG, preprava, námorná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: K efektivite prevádzky
Autor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2011, str. 30 - 32
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje efektivitu prevádzky vozidiel z hľadiska využitia užitočnej a celkovej hmotnosti vo vzťahu spotrebe vozidla. Súčasťou príspevku je veľa obrázkov popisujúcich závislosti. Autor príspevku uvádza v závere odporúčania.
Kľúčové slová: spotreba, užitočná, hmotnosť, cestná, doprava,
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Zmeny Dohody ADR 2011
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2011, str. 26 - 28
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku prináša zmeny Dohody ADR upravujúcej prepravu nebezpečných vecí. V úvodnej časti sa venuje zmene textu Dohody ADR, v ostatnej časti sa venuje zmene zoznamu nebezpečných vecí, zmene obmedzenému množstvu a taktiež novému Kemlerovému kódu. Taktiež sa venuje novým písomným pokynom a požiadavkám na školenie.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečná, látka, vec, cestná, doprava,
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Automotive Logistika
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá logistikou v automobilovom priemysle v SR. Poukazuje na skutočnosť, že v SR je najväčší podiel automobilového priemyslu na jedného obyvateľa. Taktiež poukazuje na význam cestnej dopravy a presunu skladov na kolesách. Kombinovaná doprava sa využíva iba výnimočne. V ostatnej časti sú uvedené osobitosti automobilovej logistiky.
Kľúčové slová: preprava, vozidlo, logistika, automobil
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Logistika PHM: Cesta nebezpečného nákladu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku spôsobu prepravy pohonných látok. Autor ďalej rozoberá tri spôsoby prepravy: produktovod, cisternový vozeň alebo cestnými cisternami. Pri každom spôsobe sú uvedené výhody a nevýhody.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné, veci, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Aktuálne o upevňovaní nákladu v cestnej nákladnej doprave a revízií EN 12195-1
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 40 - 47
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti uvádza dôvody revízie EN 12195-1 a súčasný stav. V ďalšej časti uvádza novú normu pre upevňovanie nákladu, pričom porovnáva vrchné viazanie a blokovanie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, viazanie, upevnenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Nákladní silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prepravných služieb cestnej nákladnej dopravy v ČR podľa celkového počtu vozidiel. Okrem celkového počtu vozidiel obsahuje aj ich štruktúru podľa celkovej hmotnosti, štruktúru vozidiel a návesov podľa výrobcu. Porovnanie je doplnené aj o obrat z poskytovania prepravných služieb v rokoch 2009 a 2010 a druhy prepravovaných tovarových skupín.
Kľúčové slová: dopravca, cestná nákladná doprava, počet vozidiel, obrat, druh tovaru
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Aditiva zlepšují výkon motoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na ekologizáciu v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej nákladnej doprave, čoraz prísnejšie požiadavky sú kladené aj na pohonné hmoty a mazadlá. Pri pohonných hmotách ide hlavne o znižovanie obsahu síry a polycyklických aromatických látok. Článok sa venuje správnej aplikácii prísad do nafty aj so zameraním na zimnú prevádzku.
Kľúčové slová: cestná doprava, vozidlo, prevádzka, nafta, prísada, ekológia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Kombinovat lze na různých soupravách
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Obsahom článku je analýza prepravných jednotiek a manipulačných zariadení v kombinovanej doprave. Najväčšiu časť prepravných jednotiek kombinovanej dopravy predstavujú námorné kontajnery ISO, kontinentálna kombinovaná doprava využíva špeciálne vozne pre prepravu intermodálnych cestných návesov a kontajnery ACTS.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, prepravná jednotka, kontajner, vozeň, náves,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: DC nejen pro kamiony: Pro přepravu svařovacího materiálu se počítá také s využitím železniční sítě.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje európskemu logistickému projektu britského výrobcu zváracích materiálov a technológií ESAB a medzinárodnej logistickej spoločnosti DB Schenker. Podstatou projektu je vybudovanie troch distribučných centier, z ktorých prvé bolo uvedené do prevádzky v ČR v Pardubiciach v roku 2010, ďalšie dve majú byť vybudované v Taliansku v Miláne a v Belgicku v meste Meer.
Kľúčové slová: železničná nákladná doprava, preprava, distribučné centrum
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Tuzemské koridory prospívají hlavně tranzitu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na transeurópsku železničnú sieť TEN-T a jej vybrané koridory pre železničnú nákladnú dopravu, konkrétne článok uvádza najvýznamnejšie a najvyťaženejšie železničné trate v Európe. Autorka sa v článku tiež venuje analýze prepráv v rámci železničnej nákladnej dopravy v ČR, uvádza, že medziročne došlo k nárastu množstva prepraveného tovaru pri tranzite o 30 %.
Kľúčové slová: železničná nákladná doprava, transeurópska sieť, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Chlazené nejlépe ve vlastní flotile
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá prepravou mrazeného a chladeného tovaru vozidlami cestnej nákladnej dopravy. Autorka charakterizuje postavenie a úlohy zasielateľa a dopravcu v dodávateľskom reťazci, analyzuje výhody vlastného vozidlového parku používaného pre prepravu týchto tovarových skupín.
Kľúčové slová: dopravca, zasielateľ, preprava, flotila, mrazený a chladený tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prípojných vozidiel a výmenných nadstavieb v ČR v roku 2009. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov v roku 2009, uvedený je aj obrat v roku 2008. V porovnávacej tabuľke je uvedená aj ponuku prívesov a nadstavieb od uvedených dodávateľov podľa ich účelu použitia.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, dodávateľ, ponuka, zákazník
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011