Názov: Analýza dopadov zavedenia mýtneho v SR do nákladov a cien dopravcov
Autor: Ing. Peter Rolko
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 116 - 119
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje, ako vplýva mýtne na náklady dopravcov a cenu za prepravu. Analýza je spracovaná v prehľadných tabuľkách, v ktorých je za obdobie viacerých rokov vyčíslená výška nákladov na konkrétnej preprave.
Kľúčové slová: cestná doprava, infraštruktúra, mýtne
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Kontroly upevnenia nákladu v cestnej nákladnej doprave z pohľadu BAG
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 45 - 54
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku upevnenia nákladu v cestnej nákladnej doprave a jej kontrolu z pohľadu kontrolného orgánu Nemecka BAG. V prvej časti je analyzovaná legislatíva Nemecka upravujúca uloženie a upevnenia nákladu, ďalšia časť sa venuje porušovaniu predpisov a sankciám za nesprávne naloženie a upevnenie nákladu v SRN.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, uloženie, upevnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Aktuálne stav vykonávacích predpisov k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 38 - 44
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá stav vykonávacích predpisov k zákonu č. 725/2004 Z. z.. V prvej časti rozoberá právo EÚ, ďalšia časť príspevku rieši komplexne prevádzku vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ostatná časť podrobne popisuje vykonávacie predpisy k zákonu č. 725/2004 Z. z. – Nariadenie Vlády SR a štyri vyhlášky.
Kľúčové slová: cestná doprava, premávka, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Zmeny v preprave nebezpečných vecí v roku 2007 a zmeny v preprave rýchlo kaziacich sa potravín
Autor: Ing. Miroslav Goga
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 20 - 31
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny v preprave nebezpečných vecí, ktoré prídu do platnosti v roku 2007. Autor sa osobitne venuje zmenám upravujúcich jazdu v tuneloch. Ostatná časť príspevku popisuje zmeny v preprave rýchlo kaziacich sa potravín cestnou dopravou.
Kľúčové slová: cestná doprava, nebezpečné veci, ADR, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Mýtne v Čechách
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2006; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poskytuje informácie o systéme spoplatnenia infraštruktúry v ČR. Uvádza akých vozidiel sa spoplatnenie týka, ako postupovať v prípade prepravy v ČR po zavedení mýta od 1. 1. 2007. V príspevku je taktiež analyzovaný systém výberu mýtneho.
Kľúčové slová: infraštruktúra, mýto, Premid
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Analýza dopadov zavedenia mýtneho v ČR v roku 2007 a predpoklady v SR
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 12 - 19
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dopady zavedenia mýtneho v ČR. V prvej časti je analyzovaná legislatíva EÚ, ktorá podporuje zavádzanie mýtneho a niektoré systémy, ktoré dnes fungujú v rámci Európy (Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko). V ďalšej časti je predstavený elektronický systém výberu mýta, ktorého prevádzka je plánovaná od 1. 1. 2007. Uvádzaný je spôsob platby, dostupnosť palubnej jednotky Premid a pod. Ďalšia časť príspevku pojednáva o zmenách v spoplatnení infraštruktúry v SR. Ostatná časť príspevku sa zaoberá analýzou dopadu zvýšenia poplatkov za infraštruktúru v SR a ČR na dopravcov, na ich náklady a tvorbu ceny.
Kľúčové slová: cestná doprava, infraštruktúra, mýtne
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Nadmerná a nadrozmerná preprava
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2006; str. 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou nadmerných a nadrozmerných prepráv a analyzuje dôvody, prečo tieto prepravy v SR väčšinou vykonávajú zahraničné dopravné firmy. V druhej časti príspevku je spracovaný postup z legislatívneho hľadiska, ktorý je potrebné dodržať pri takýchto prepravách. V príspevku je uvedená legislatíva upravujúca prepravu nadrozmerných a nadmerných prepráv.
Kľúčové slová: cestná doprava, nadmerná, nadrozmerná
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Zmeny v sociálnych predpisoch EÚ v roku 2007 a kontrola ich dodržiavania
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 5 - 11
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá novú sociálnu legislatívu, ktorá vstúpi do platnosti 11. 4. 2007. Každú zmenu sociálnej legislatívy rozoberá osobitne, pričom rozdiely vo vzťahu k súčasným požiadavkám sú znázornené na prehľadných schémach. V ďalšej časti príspevku je spracovaná prehľadná tabuľka so zmenami legislatívy. Ostatná časť príspevku popisuje kontroly sociálnej legislatívy, ktoré zavádza nová smernica Európskeho spoločenstva.
Kľúčové slová: cestná doprava, práca, odpočinok, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Unie varuje před nadrozměrnými soupravami
Autor: www.uirr.com
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 38, ročník XV, str. 3
Vydavateľ: České dorpavní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o kampani za povolenie obrých cestných súprav „gigaliner“ o dĺžke 25,50 metrov a najväčšej povolenej hmotnosti 60 ton aj to v iných krajinách ako v Škandinávii a v Holandsku. Naskytajú sa však dva rozdielne názory na povolenie týchto obrých súprav, preto medzinárodné združenie kombinovanej dopravy UIRR a jeho členská spoločnosť Kombierkehr spolu so špecializovanou poradenskou spoločnosťou TIM Consult vypracovala štúdiu, ktorá podrobne skúma dopad na kombinovanú dopravu a liberalizáciu nákladnej dopravy a taktiež na životné prostredie a zhoršenie bezpečnosti prevozu tovaru.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Vnútrozemská vodná doprava v trhovej ekonomike
Autor:
Ing. Tibor Németh
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2006; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje vnútrozemskú vodnú dopravu vo vzťahu k ostatným druhom dopravy s ohľadom na trhovú ekonomiku. V prvej časti príspevku je popísaná technológia prepravy, v ostatnej časti porovnáva vnútrozemské lode s železničnou a cestnou nákladnou dopravou vo vzťahu k rýchlosti prepravy, nosnosti a nákladov na prepravenú jednotku.
Kľúčové slová: vodná doprava, cena, vyťažovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Verbunden mit dem Schwarzen Kontinent. (Prepojenie s čiernym kontinentom).
Autor:
Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2006, s. 22
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Hospodárske kontakty medzi mestom Brémy a Afrikou sú rozmanité a majú dlhú tradíciu. Systematicky je zabezpečovaná pravidelná spätná linková doprava kontajnerov, áut a bežného kusového tovaru medzi obchodným mestom a čiernym kontinentom. Dokonca aj Bremer Logistik know-how je žiadaná v Afrike, prípadne pri výrobe automobilov v južnej Afrike, alebo pri výstavbe nového kontajnerového terminálu v Maroku.
Kľúčové slová: hospodárské kontakty, linková doprava, kontajner, auto, kusový tovar, kontajnerový terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006

 Názov: Über vier Millionen Fahrzeuge in guten Händen (Vyše štyroch miliónov vozidiel v dobrých rukách).
Autor:
Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2006, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V automobilovom rezorte vlastní BLG Logistics Group v európskej automobilovej logistike výnimočný sieťový systém. Spolu s účasťou E. Harms a Automobile Logistics patria im terminály pri mori a na veľkých riekach vo vnútrozemí. Technológia pre prekládku vozidiel býva kombinovaná s dopravou na ceste, železnici a vodných tokoch, ako aj so zvýšenou technickou kompetenciou. V minulom roku bolo v sieťovom systéme 4,1 mil. automobilov  poškodených pri preprave, prepravca sa postaral o ich odborné ošetrenie. Tým sú BLG a E. H. Harms jednoznačne vodcami na trhu v Európe.
Kľúčové slová: automobilová logistika, terminál, prekládka vozidiel, kombinovaná doprava, sieťový systém, odborné ošetrenie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006

 Názov: „Speditéři musejí přenášet daň nařízenou státem ve formě mýtného do přepravného“
Autor:
Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 42, ročník XV, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zasadnutí expresného klubu Svazu spedice a logistiky České republiky, na ktorom sa preberala problematika mýtnych poplatkov. Ako sa dopravcovia a špeditéri vyrovnajú s problémami, ktoré mýtne prinesie. Zasadnutie expresného klubu SSL sa zaoberalo prípravou zavedenia mýtneho v ČR od budúceho roku.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Práce na výstavbě mýtného systému se dočasně zastasvují
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 42, ročník XV, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o dočasnom zastavení výstavby brán pre výber elektronického mýtneho. Minister dopravy (ČR) Aleš Řebíček na základe verdiktu krajského súdu v Brne nariadil spoločnosti Kapsch, aby prerušila práce. Stalo sa tak na podnet konkurenčnej firmy Autostrade, ktorá nebola úspešná v minulom tendry ministerstva dopravy. Úrad na ochranu hospodárskej súťaže neuznal námietky vylúčených firiem Autostrade a Mytia potvrdil pridelenie zákazky firme Kapsch, ktorá v tendry ponúkla tretiu najnižšiu cenu.
Kľúčové slová: doprava, mýto,tender
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Materiálové toky pod kontrolou
Autor:
RNDr. Jozef Černý
Zdroj: Reliant Logistic News, č.8/2006, str. 26
Vydavateľ: Reliant s. r. o.
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český, anglický
Anotácia: Autor informuje o systéme sledovania materiálových tokov, ktoré sú uvedené na príklade z výberového konania jedným nemenovaným českým výrobným podnikom na dodávku systému sledovania materiálových tokov. Ďalej autor píše o určitých obmedzeniach vyplývajúcich napríklad z firemnej politiky v oblasti informačných technológií a informačnej bezpečnosti.
Kľúčové slová: logistika, materiálové toky
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Rozvoj logistické infrastruktury  - přínos či zátěž pro města a kraje
Autor: Lucie Padevětová
Zdroj: Reliant Logistic News, č.8/2006, str. 10
Vydavateľ: Reliant s. r. o.
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český, anglický
Anotácia: Článok informuje o rozvoji logistiky a podrobnejšie sa zaoberá pojmom „brownfields“. Skutočnosťou však ostáva, že o brownfields sa stále viac píše, než koľko by bolo možné nájsť konkrétnych prípadov vhodne realizovaných projektov. Naviac pravdou ostáva aj to, že chátrajúce mestské štvrte, ktoré by pre projekty brownfields boli vhodné , často nie sú vhodné pre výstavbu typicky logistických objektov s výnimkou ojedinelých projektov „city logistiky“, teda logistiky zásobovania vnútorných častí hlavne väčších mestských aglomerácií.
Kľúčové slová: brownfields, logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Logistika a občan – odvrácená tvář
Autor: Václav Sejnuk
Zdroj: Reliant Logistic News, č.8/2006, str. 2
Vydavateľ: Reliant s. r. o.
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o problematike výstavby logistických stavieb a investíciách v regiónoch v Českej republike. Pri výstavbe priemyselných parkov je potrebné zvažovať viacero variantov a spôsobov výstavby, vybrať správnu firmu pre výstavbu priemyselného parku, ktorá má skúsenosti z oboru logistiky a vie posúdiť a predvídať všetky potenciálne problémy a dopady spojujúce sa s výstavbou priemyselného parku: dopady na životné prostredie vrátane hladiny hluku, enormného zvýšenia frekvencie dopravy a s tým súvisiaca únosnosť  vozoviek atd.
Kľúčové slová: doprava, investície,logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

Názov: Bohatí vodiči budú platiť viac - pokračovanie
Autor: SITA
Zdroj: Hospod. noviny č.209 Mimoriadna príloha Hospod.novín
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príloha HN informuje o povinnom zmluvnom poistení, uvádza sadzby poistného v jednotlivých poisťovniach, informuje čo zahŕňa cena povinného zmluvného poistenia v jednotl.poisťov.,  ďalej  príloha obsahuje  porovnávanie cien poistného.
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax
Zaradené: november 2006

 Názov: Nové cestné poplatky v Poľsku
Autor: Veľvyslanectvo SR vo Varšave
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2006, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú rozoberané nové cestné poplatky v Poľsku, pričom súčasťou príspevku je prehľadná tabuľka poplatkov rozdelená podľa kategórie vozidla  a času platnosti známky za používanie štátnych ciest. V príspevku je spracovaný taktiež postup, ako správne používať známku a taktiež spôsob, ako je možné získať naspäť poplatok za nepoužitú známku.
Kľúčové slová: cestná doprava, poplatok, infraštruktúra, mýto
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Široké možnosti námorných kontajnerov.
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2006; str.  20 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku námorných kontajnerov. V prvej časti popisuje históriu vzniku námorného kontajnera a uvádza normy, ktorým musí konštrukcia kontajnera podliehať. V ďalšej časti sú uvádzané plánované odborné revízie a bežná kontrola v prevádzke. Ostatná časť rozoberá typy kontajnerov.
Kľúčové slová: preprava, námorná, vodná, kontajner
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006