Názov: Vývojové trendy logistických podniků
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 12
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou konceptu poskytovateľov 4PL, čo predstavuje logické zdokonaľovanie a prenášanie logistického myslenia v zmysle riadenia zásobovacieho reťazca SCM na logistické podniky.
Kľúčové slová: distribučná logistika, 4PL (Fourth Party Logistics Provider), logistický podnik, logistické riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Vstup do EÚ negatívne zasiahne oblasť zasielateľstva
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2002; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zasielateľských firiem v kandidátskych krajinách vstupu do EÚ, ktoré budú čeliť negatívnym dopadom európskej politiky, pretože služby, ktoré ponúkajú na svojich národných trhoch, nebudú viac potrebné. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že 95 % všetkých colných odbavení v týchto krajinách je realizovaných cez zasielateľské firmy, preto pre prezamestnanie približne 20 000 zamestnancov autorka navrhuje možnosť vytvorenia potrebnej finančnej pomoci z pozície EÚ. V príspevku taktiež poukazuje na riešenie daného problému pri vzniku spoločného trhu v terajších krajinách EÚ.
Kľúčové slová: zasielateľské firmy, vstup do EÚ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Spätere Abholung, schnellere Distribution, mehr Outsourcing (Neskoršia odoberanie, rýchlejšia distribúcia, viac outsourcingu)
Autor: Hakan Larsson, predseda predstavenstva Schenker, AG - Logistik-Transport-Messe, Göteborg, mai 2002
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 25/2002, strana 3
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pán Larsson ako zahajovací rečník Workshop-u „Minulosť v zrkadle budúcnosti - perspektíva na desať rokov“ načrtáva budúcich desať rokov z pohľadu minulosti, ako by sa už písal 20012. Cestná nákladná doprava má až do roku 2012 stálu pozíciu. Tento dopravný prostriedok v posledných desiatich rokoch síce dominoval, aj keď bol akokoľvek drahý. Aj keby logistika - obor technický rozvoj tento dopravný prostriedok ďalej uprednostňoval a presadzoval s predstihom vo vysokom štandarde, môže tak robiť právom. Podľa mienky ochrancov životného prostredia, je tento proces ešte ďaleko aby to prospievalo životnému prostrediu.
Kľúčové slová: Distribúcia – cestná nákladná doprava – budúcnosť – logistika – životné prostredie – distribučný expert – distribučná frekvencia – logistické služby
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: december 2003
Názov: Dátová podpora projektu - modelovanie
Autor: RNDr. Hynek Bachratý, pplk. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Ing. Viliam Tavač
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 9
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V príspevku je prezentovaný príklad medzifakultnej spolupráce pri riešení konkrétnej garantovanej úlohy. Riešitelia projektu MODELOVANIE využívali export dát z programového modulu Expert.
Kľúčové slová: Úloha, teória hromadnej obsluhy, export dát
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Ekonomická optimalizácia práce systémov hromadnej obsluhy cestných vozidiel
Autor: Doc. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Miloš Birtus
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá možnosťami aplikácie ekonomickej optimalizácie v systémoch hromadnej obsluhy, ktoré sú často radené do cestnej dopravy. Optimalizáciou v systémoch hromadnej obsluhy sa pokúšame stanoviť taký počet obsluhujúcich zariadení, prípadne stanoviť také časy obsluhy alebo režim fronty, ktoré vedú k zníženiu strát v dôsledku čakania v týchto systémoch na minimum. V rámci ekonomickej optimalizácie môžeme hovoriť o dvoch kritériách dôležitých pre činnosť systému hromadnej obsluhy: stanovenie maximálneho zisku alebo minimálnych nákladov
Kľúčové slová: Ekonomická optimalizácia, systém hromadnej obsluhy, kriteriálna funkcia
Spracovatel: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Objektivizácia výsledkov finančnej analýzy a jej informačné zabezpečenie
Autor: Ing. Viera Bartošová
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 3
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Použiteľnosť finančnej analýzy ako komplexu rôznych metód a techník zameraných na spätné hodnotenie alebo prognózu finančnej situácie podniku je v praxi spojené s otázkou ako objektivizovať výsledky analýz, vo vzťahu k akým porovnateľným hodnotám, a kde nájsť zdroj podstatných a spoľahlivých informácii pre takéto porovnanie.
Kľúčové slová: Porovnávanie, finančná analýza, ukazovatele, odhad
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistické stratégie v procesu globalizace
Autor: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., ČVUT Praha
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje vznik logistických stratégií a činností v podnikoch. Zároveň uvádza druhy logistických stratégií a ich charakteristiky.
Kľúčové slová: logistické stratégie, logistické systémy, logistická obsluha, logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Štrukturačná teória a jej potenciálny dopad na logistický výskum
Autori: Ira Lewis; Jim Suchan
Zdroj: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, rok 2003, Ročník: 33 Čislo: 4 Strany: 296 -- 315. Publisher: Emerald
ISSN: 0960 - 0035
Jazyk: anglický
Anotácia: Kým fyzické cesty, ktorými putuje tovar sa zjednodušujú, zber, uskladnenie, spracovanie a šírenie informácií spojených s logistikou sa stalo viac komplexným. Logistickí výskumníci potrebujú lepšie pochopiť otázky správania sa a riadenia vyplývajúce z implementácie informačnej technológie. Článok navrhuje že štrukturačná teória, výskumný prístup odvodený zo sociológie ktorý sa dobre udomácnil pri štúdiu informačných systémov, môže prispieť k pochopeniu. Tento článok predstavuje štrukturačnú teóriu logistickým výskumníkom ako vhodnú teoretickú štruktúru, ktorý môže pomôcť pochopiť vzťahy medzi technológiami, ľuďmi ktorí ich interpretujú a využívanými modelmi, ktoré z interpretácie vychádzajú.
Kľúčové slová: Logistics; Research; Information Technology; Supply-Chain Management; Communications
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií FRI ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Stanovení poistné zásoby u výrobků s nestacionárním charakterem poptávky
Autor: Ing. Miroslav Žižka, PhD., TU v Liberci
Zdroj: Logistika 2/2003, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: Český
Anotácia: Autor definuje jednotlivé metódy stanovenia výšky zásob v podniku.
Kľúčové slová: poistná zásoba, analýza XYZ, objednávka, zásobovacia logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Simulace logistických procesů
Autor: Ing. Karel Hitha, Ing. Jiří Štoček
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 23
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok opisuje využívanie simulačných nástrojov v podniku ŠKODA AUTO, a.s., ktoré vedú k zníženiu priemerného stavu zásob a zníženie nákladov viazaných v zásobach.
Kľúčové slová: Sim Pro systém, optimalizácia dodávok, simulačný model, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistické modely - úvod
Autori: Zdroj: Georgia Institue of Technology
Zdroj: http://www.logistika.host.sk/modely.html
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Model je abstraktnou reprezentáciou reálneho sveta. V reálnom svete má logistický analytik za úlohu vybudovať model zodpovedajúci určeným atribútom skutočného sveta. Modelovanie reality má svoje výhody i nevýhody. Základné kompromisy pri tvorbe modelov sú realizmus verzus riešiteľnosť a podpora rozhodovania verzus rozhodovanie. Čím viac sa model približuje realite, tým viac zdrojov musí byť použitých pre jeho tvorbu, zber informácii, spracovanie modelu a riešenie. Výsledok by mal byť interpretovaný v bežnej zrozumiteľnej reči.
Kľúčové slová: model
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Operačný výskum - Základné aspekty
Zdroj: Britannica, www.logistika.host.sk/historia_ov.html
Jazyk: slovenský
Anotácia: Operačný výskum nie je veda, ale aplikácia vedy pri riešení riadiacich a administratívnych problémov. Zameriava sa na spracovanie organizovaných systémov. Operačný výskum sa orientuje sa na také systémy, v rámci ktorých ľudský faktor nie je dôležitý. Pôvodne sa týkal zdokonalenia operácií existujúcich systémov. Základ operačného výskumu spočíva v rozhodnutiach, či sú kontrolované operácie systémov. V rámci operačného výskumu je široké použitie starých disciplín ako logika, matematika a štatistika ako aj nedávno vyvinutých vedeckých odvetví ako teória komunikácie, teória rozhodovania, kybernetika, teória organizácie a teória všeobecných systémov. Operačný výskum uplatňuje vedecké metódy za účelom štúdia duševnej práce a poskytuje poznatky a tiež umožňuje chápať efektívnosť použitia personálu a strojov.
Kľúčové slová: operačný výskum, systémy, vedecké metódy
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Postup riešenia úloh operačného výskumu - Formulácia problému
Zdroj: Britannica, www.logistika.host.sk/historia_ov.html
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aby sa sformuloval problém operačného výskumu, je nutné vykonať potrebné opatrenie, definovať možné spôsoby činnosti a identifikovať možné nekontrolovateľné varianty. Je tiež potrebné identifikovať a kvantifikovať očakávané ciele. Základom je detailné poznanie, ako systém v skutočnosti pracuje a jeho prostredie. Informácie sa obyčajne znázorňujú graficky diagramami, čo umožní výskumníkom identifikovať varianty, ktoré pôsobia na systém.
Konštrukcia modelu.
Model je zjednodušené vyjadrenie skutočného sveta. Zahŕňa len tie varianty, ktoré sú relevantné vzhľadom k problému. Nemôže obsahovať všetky varianty. Väčšina modelov operačného výskumu je symbolických, nakoľko symboly reprezentujú podstatu problému. Symbolické modely sú úplne abstraktné. Keď je symbol v modeli definovaný, tento dostáva obsah alebo význam. Napriek mnohým výhodám symbolických modelov je veľa prípadov, kedy sa fyzický model osvedčil viac. Fyzické a grafické modely sa často používajú v prípravných fázach konštrukcie symbolických modelov systému.
Kľúčové slová: operačný výskum, systém, model
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Na cestě do Evropské unie
Autor: Judr. Vladimír Handl
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.VIII
Jazyk: Český
Anotácia: Autor poukazuje na zmeny , ktoré nastanú vstupom ČR do EÚ. Píše o zavádzaní nového elektronického prenosu dát v medzinárodnom tranzitnom režime NCTS, zavedenie systému INTRASTAT ( sledovanie spotrebných daní, DPH,... ).
Kľúčové slová: EÚ, INTRASTAT, NCTS, tovar
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003