Názov: Európske železnice na začiatku 21. storočia
Autor: Zdeněk Tomeš, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 30 - 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje európske železnice na začiatku 21. storočia. V prvej časti je popísaná európska stratégia reforiem. V ďalšej časti príspevku sú analyzované výhody a nevýhody európskych reforiem vo vzťahu k železničnej doprave. Ostatná časť príspevku popisuje infraštruktúru a jej financovanie.  
Kľúčové slová: železničná, doprava, stratégia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Krízový manažment dopravy a medzinárodná spolupráca
Autor: Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá prepravu radioaktívneho materiálu. V prvej časti je spracovaný vstup do problematiky prepravy radioaktívneho materiálu a hodnotenie jednotlivých druhov dopravy. V ďalšej časti je riešená prípadová štúdia prepravy rádioaktívnych žiaričov.   
Kľúčové slová: štúdia, rádioaktívny, materiál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Dohľadový systém pri elektronickom výbere mýta v SR
Autor: Ing. Dušan Kuchárik
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 26 - 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá návrh rozmiestnenia kontrolných stanovíšť pri elektronickom výbere mýta v SR. V prvej časti príspevku autor definuje kontrolný systém a analyzuje platnú legislatívu upravujúcu elektronický výber mýta. V ostatnej časti autor popisuje kritéria pre návrh rozmiestnenia kontrolných stanovíšť. 
Kľúčové slová: elektronické, mýto, stanovište, návrh
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Prognózy vývoja dopravy v štátoch  EÚ do roku 2030  a možné dopady
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 228 - 237
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prognózuje vývoj dopravy v štátoch EÚ do roku 2030. V prvej časti príspevku sú analyzované výkony nákladnej a osobnej dopravy za obdobie rokov 1995 – 2005. V ďalšej časti príspevku je spracovaná prognóza výkonov dopravy do roku 2030 osobitne za EÚ 25 a SR. Ostatná časť príspevku poukazuje na prípravy budovania infraštruktúry vo vzťahu k prognózam.
Kľúčové slová: prognóza, štatistika, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Heuristický algoritmus pro řešení okružního problému s rozdělením dodávky
Autor: Jan Melechovsky - Roberto Wolfler-Calvo - Christian Prins - Roberto Cordone
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 155 - 159
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je matematicky popísaný heuristický algoritmus pre riešenie okružného problému s rozdelením dodávky. Po definovaní okružného problému v ďalšej časti príspevku sa autori venujú matematickej formulácií problému, pričom v ostatnej časti príspevku je vyjadrený heuristický algoritmus.
Kľúčové slová: algoritmus, model
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Simulácia ako metóda zníženia rizika vyplývajúceho z prepravného procesu tovarov a služieb
Autor: Iveta Kubasáková – Marián Šulgan.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 124 – 128
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá simuláciu v nákladnej doprave ako nástroja na zníženie riziká vyplývajúceho z prepravného procesu. V prvej časti sa autori zaoberajú princípmi simulácie a vytvorením simulačného modelu. V ďalšej časti príspevok rozoberá spôsob sumarizácie údajov, návrh simulačného modelu a jeho preverenie. V ostatnej časti sa autori venujú vypracovaniu záverečnej správy.
Kľúčové slová: simulácia, modelovanie, model
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Vliv sociálních a ekonomických faktorů na udržatelný rozvoj dopravy v ČR
Autor: Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 104 - 109
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku trvalo udržateľného rozvoja v cestnej doprave. V prvej časti sú analyzované sociálne faktory dopravy. V ďalšej časti sa autor venuje deľbe práce medzi jednotlivými druhmi dopravy v ČR.
Kľúčové slová: faktor, deľba, práce
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Doprava, energetické aspekty, životní prostředí
Autor: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 35 - 38
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: český
Anotácia: Substitúcia klasických palív inými alternatívnymi zdrojmi sa stáva predmetom záujmu predovšetkým v období naďalej pretrvávajúcej energetickej kríze. Autor v príspevku sa zaoberá skúmaním a hodnotením prístupu, ktoré sa objavujú v období rastu cien ropy a ich dopad na ďalší vývoj dopravného systému, predovšetkým v cestnej doprave. Príspevok prináša niektoré závery, ktoré boli prezentované v grante MD ČR. V príspevku sú uvedené možnosti výroby palív z biomasy, s hodnotením jej výhod a nevýhod a porovnanie konkurenčných faktory klasických a alternatívnych zdrojov.
Kľúčové slová: cestná doprava, palivo, ropa
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Prognózy vývoja dopravy v SR a EÚ do roku 2030 a výstavba dopravnej infraštruktúry
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 13 - 26
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prognózuje vývoj dopravy v štátoch EÚ do roku 2030. V prvej časti príspevku sú analyzované výkony nákladnej a osobnej dopravy za obdobie rokov 1995 – 2005. V ďalšej časti príspevku je spracovaná prognóza výkonov dopravy do roku 2030 osobitne za EÚ 25 a SR. Ostatná časť príspevku poukazuje na prípravy budovania infraštruktúry vo vzťahu k prognózam.
Kľúčové slová: prognóza, štatistika, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Logistik im 21. Jahrhundert. (Logistika v 21. storočí).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2007, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Priemysel logistiky je jedným z najväčších a najvýraznejších odvetví Nemecka.  Tiež je ale aj špičkovým technickým odborom, stále viac ovplyvnený nasadzovaním najmodernejších informačných technológii. Snahou podnikov je vytvárať Supply Chain efektívne, bezpečne a transparentne, tým že stále viac a viac kladú na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID). Najväčším know-how v tejto oblasti disponuje logistická poloha Brém.
Kľúčové slová: priemysel logistiky, technický odbor, informačné technológie, Supply Chain, Rádiofrekvenčná identifikácia, know-how.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007

 Názov: Dopravná infraštruktúra a očakávania jej užívateľov
Autor: Ing. František Komora
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 28 – 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť vzťahu mýta na jej užívateľov. V prvej časti poukazuje na snahy obmedzovať cestnú nákladnú dopravu v Európe. V ďalšej časti príspevku autor poukazuje na ciele spoplatnenia ciest, harmonizáciu spoplatnenia s právom EÚ a odhad dopadov na verejné financie. V ostatnej časti autor poukazuje na dopady na životné prostredie, na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.  
Kľúčové slová: infraštruktúra, mýto, dopady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Modelovanie dopravy v regióne
Autor: Ing. Jozef  Paľo, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 26 – 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje modelovanie dopravy v regióne prostredníctvom dezagregovaných metód modelovania. V prvej časti príspevku je predstavený dopravný model, znázornený aj formou vývojového diagramu, v ostatnej časti je prestavený dezagregovaný model. V ostatnej časti príspevku sú uvedené požiadavky na vstupy a podklady.  
Kľúčové slová: program, fond, financie, prostriedky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Podpora intermodality pomocou programu Marco Polo
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 22 – 24
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje v prvej časti program Marco Polo, dôvody jeho vytvorenia  a finančné prostriedky programu. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje akciám podporovaným programom a základným podmienkam získania finančných zdrojov. V ostatnej časti autor uvádza možnosti programu v podmienkach SR, predovšetkým vo vzťahu k cestnej doprave.   
Kľúčové slová: program, fond, financie, prostriedky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Logistika na hraniciach možností
Autor: Axel Granzow
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje štúdiu, v ktorej poukazuje na skutočnosť, že v Nemecku dopyt po službách dopravcov rastie výrazne rýchlejšie ako hrubý domáci produkt, pričom prepravné kapacity stagnujú. Príspevok je doplnený grafmi. 
Kľúčové slová: logistické, centru, alokácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Ekonomický dopad mýta
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2007; str. 40 - 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zhodnotenie ekonomického dopadu mýta na dopravcov. V prvej časti sú uvedené základné skutočnosti ohľadom zavádzania elektronického mýta, ďalšia časť  popisuje štúdie, ktoré boli v súvislosti so zavádzaním elektronického mýta v SR spracované. V ostatnej časti príspevku sú uvedené názory dopravcov na zavedenie elektronického mýta.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007