Názov: Švédska politika bezpečnosti cestnej premávky: Nulová vízia
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2007, str. 17 - 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku bezpečnosti cestnej premávky. Poukazuje na výsledky štúdií vypracovaných v podmienkach Švédska vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky a návrhom riešení zameraných na zníženie počtu usmrtených osôb na cestách.
Kľúčové slová: cestná doprava, štúdia, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: febreuár 2007

 Názov: Integrácia logistiky vo výrobných firmách
Autor:
Ing. Karol Andreutti
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 14 -15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje logistické náklady v súvislosti s integračnými aktivitami jednotlivých činností spoločnosti. V príspevku sú analyzované štyri stavy: proces je v rovnovážnom stave, proces jemného tlaku, proces výrazného tlaku a proces rovnovážneho tlaku.
Kľúčové slová: výroba, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Bezpečnosť cestnej premávky si vyžaduje legislatívne zmeny
Autor: Ing. Štefan Pristáš
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 71 - 78
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku analyzuje možnosti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Autor rozoberá problematiku používania bezpečnostných pásov, celodenného svietenia, rizikovej skupiny mladých vodičov, vymáhania sankcií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, zníženia maximálnej povolenej rýchlosti v obci zo 60 km/h, rýchlostného manažmentu, negatívnych vplyvov drog v cestnej doprave, nálepiek s problematikou prvej pomoci, dodatočnej montáže spätných zrkadiel v nákladných vozidlách a návrhom smernice ES o riadení bezpečnosti infraštruktúry.
Kľúčové slová: bezpečnosť, legislatíva, premávka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Komparatívna analýza dopadov cestnej dopravy na životné prostredie
Autor:
Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 60 - 69
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje dopad cestnej dopravy na životné prostredie a porovnáva ho s ostatnými druhmi dopravy pri zohľadnení aj nepriamych vplyvov dopravy na životné prostredie. Súčasťou príspevku je veľa názorných obrázkov a tabuliek. V prvej časti príspevku je analyzovaná prevádzka cestnej dopravy vo vzťahu k emisiám škodlivín. V ostatnej časti je spracované vzorové porovnanie produkcie emisií škodlivín cestnej nákladnej dopravy a železničnej dopravy na trase Bratislava – Žilina.
Kľúčové slová: emisie, environment, porovnanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Großer Auftritt in Shanghai. (Veľké vystúpenie v Šanghaji).
Autor:
www.transportlogistic-china.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2006, s. 26
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémy majú medzinárodný logistický veľtrh.  V čínskej metropole ekonomického boomu Šahghaji otvoril "transport logistic China", senátor pre ekonomiku a prístav Jörg Kastendiek. To má význam, pretože Čína bude stále dôležitá pre brémske prístavy. Takisto, kontajnerová preprava zabezpečila medzi prístavom Bremhaven a Čínou v minulom roku zreteľný nárast o viac ako dve tretiny oproti rokom 2000 až 2005. Za tento čas spájalo sedem pravidelných kontajnerových liniek prímorské mesto s prístavmi Číny. Die "transport logistic China" od 19. do 22.9. 2006 je uznaný ako úvodný veľtrh a trhovisko nemeckej hospodárskej logistiky etablovanej v Ázii.
Kľúčové slová: logistický veľtrh, ekonomický boom, kontajnerová preprava, kontajnerové linky, hospodárska logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006

 Názov: Kundenwunschlogistik stellt neue Herausforderungen. (Logistika na želanie zákazníka stanovuje nové výzvy).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2006, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Konkurencia v automobilovom priemysle je globálna a brutálna. Veľkých výrobcov ako Daimler Chrysler, Generál motor, Ford a Volkswagen prenasleduje drastické znižovaním nákladov a stále viac a viac tlak ich obchodného partnera pre výrobu na zákazku. Dodávateľ a logistik preberá zväčšenú výrobnú zodpovednosť voči obchodným partnerom. Narastajúca rôznorodosť automobilov a produkcia podľa osobitného priania zákazníkov stavia automobilových logistikov pred nové výzvy. Pod týmto mottom sa stretli koncom septembra logistickí experti v Brémach, za účelom diskutovať o nových stratégiach a koncepciach.
Kľúčové slová: globálna konkurencia, znižovanie nákladov, výroba na zákazku, obchodný partner, stratégia, koncepcia.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006

 Názov: Die Zukunft gehört den Netzwerken. (Budúcnosť patrí sieťovým systémom).
Autor:
Detthold Aden, predsedu predstavenstva BLG Logistics Group, Brémy.
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, April 2006, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika je s približne 2,7 mil. zamestnancami kľúčové odvetvie nemeckej ekonomiky s ďalej stúpajúcou tendenciou rastu.  Budúcnosť leží skôr v trhu práce, vo najvyšších mzdových prostriedkoch, inteligentných službách, ako v produkcii. RFID-technológia je budúcnosť, stane sa podstatným článkom logistického riadenia procesu. Zásadne platí: Technológie budú pomáhať logistikom optimalizovať procesy, ale nenahradia logistikov. Naopak: Odvetvie nebude rásť len v objeme, ale v budúcnosti vytvorí nové pracovné miesta. Globalizácia vstupov, globalizácia produkcie, globálny obchod zapríčinia celosvetový nárast deľby práce. Toto je v rozdielnej miere rastu produkcie a objeme svetového obchodu dokázateľné. Kto chce patriť k víťazom na rastúcom trhu logistiky, musí si vybudovať geografický akčný rádius a rozsah prevádzkových služieb. Kto toto vlastnou silou nevie, zaostáva na ceste spolupráce, partnerstva a spojenectva. Veľký námorný prístav je centrum rôznej medzinárodnej dopravy cez ktoré prechádza značný objem tovaru. Ak sa k tomu pridá rozvoj logistickej kompetencie, potom je nielen centrum a prechodný terminál, ale aj centrálny logistický riadiaci uzol.
Kľúčové slová: logistika, RFID-technológia, globalizácia, deľba práce, geografický akčný rádius, partnerstvo a spojenectvo, medzinárodná doprava, terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006
 Názov: E-Logistik als Inovationsfeld des Landes Bremen. (E-logistika ako inovačné pole Brémskeho regiónu).
Autor: Prof. Dr. Jürgen Timm, zmocnenec pre technológie
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, April 2006, s. 19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Zmocnenec pre technológiu krajiny má spoločné úrady pre hospodárstvo, vedu, životné prostredie, zdravie, inovačné agentúry BIA/BIS a vypracováva "Stratégiu vývoja špičkového technického regiónu Brémy". Bolo definovaných päť úvodných tém, ktoré musia  smerovať k podpore kooperácie medzi hospodárstvom a vedou, za účelom významne využívať výskumný potenciál krajiny pre inováciu priemyslu. Úvodná téma je E-logistika, ktorá je úzko spojená s výberom témy riešenia. Ide o pružné nasadenie informačných technológií na zlepšenie logistických procesov.  
Kľúčové slová: stratégia vývoja, úvodné témy, kooperácia, téma riešenia, E-logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006
 Názov: Wir machen Wege frei. (Uvoľňujeme cesty).
Autor: Eduard Dubbers-Albrecht a Hans-Christian Specht, konatelia spoločnosti  Ipsen Group.
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL– Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. April 2006, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V r. 1891, bola Bremer Spedition Emil Ipsen založená, dnes pozostáva z dvanástich samostatných podnikov operujúcich v medzinárodnej  logistikej sieti. O to predsa
ide, priviezť bezpečne do výroby senzitívnu techniku, včas prepraviť dôležitý komponent v helikoptére na štrkové štartovacie a pristávacie dráhy v severnej Afrike. Špecializovaní pracovníci firmy vyvíjajú balenie páskami alebo riešia balenie pre vysokohodnotné zariadenia a hľadajú optimálne riešenia pre individuálne logistické výzvy.
Kľúčové slová: medzinárodná logistická sieť, senzitívna technika, balenie, optimálne riešenie
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006
 Názov: Standortfaktoren im regionalen und globalen Wettbewerb. (Faktory lokality v regionálnej a globálnej hospodárskej súťaži).
Autor:
Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, riaditeľ inštitútu pre námornú dopravu hospodárstvo  a logistiku.
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. April 2006, s. 21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: S Brémami je odjakživa spojená logistika. Približne štvrtina všetkých pracovných miest v Brémach a Bremerhavene je závislá od prístavu. Ako tradičná  logistická lokalita je brémsky kraj tiež významný pre konkurencieschopnosť Nemecka. Bremhaven je druhý najväčší automobilový prístav v Európe a druhé najväčšie kontajnerové prekladisko v Nemecku s účinnou základňou pre podnikanie v oblasti prepravy a logistiky. Spoločne s výskumnými ústavmi a vysokými školami sa ukazuje ako vývojový potenciál pre dôležité inovácie a zabezpečuje v budúcnosti byť spôsobilou metropolou severozápadu a logistickou lokalitou Nemecka.
Kľúčové slová: logistika, logistická lokalita, konkurencieschopnosť, automobilový prístav, kontajnerové prekladisko, vývojový potenciál
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006
 Názov: Doktor in Logistik: Nachhaltigkeit durch Ausbildung in der Wissenschaft. (Doktor v logistike: Udržateľnosť pomocou vzdelávania vo vede).
Autor:
Prof. Dr. Bernd Scholz-Reiter
Zdroj: LOGISTICS PILOT SPEZIAL– Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. April 2006, s. 41
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Výskum a vzdelávanie v logistika na najvyššiu vedeckú úroveň - to je zrejmý cieľ Research Clusters for Dynamics in Logistics na Univerzite Brémy. Zatiaľ desať prijatých študentov z piatich svetadielov začne v r. 2006 štúdium na novozriadenej International Graduate School for Dynamics in Logistics. Táto poskytuje štrukturované promočné vzdelávanie, vo výskumnych projektoch na dynamiku v logistických procesoch a sieťach a interdisciplinárnu aktívnu výmenu medzi vedou a praxou.
Kľúčové slová: výskum a vzdelávanie, vedecká úroveň, logistický proces, interdisciplinárny
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2006
 Názov: Risikomanagement für Logistiksysteme. (Rizikový manažment pre logistické systémy).
Autor:
Dipl.-Wi.-Ing. Boris Bemeleit, Dr.-Ing. Jens Schumacher
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2006, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistický odvetvie musí reagovať na rastúcu globalizáciu trhov  ako aj na skrátenie cyklu životnosti výrobkov. Toto bude umožnené prostredníctvom použitia sieťovej štruktúry logistických systémov. Logistické systémy budú ale vždy dynamické a komplexné,  nie sú to bežné centralisticky zamerané metódy, väčšina z nich efektívne a dostatočne usmerňuje. Z toho dôvodu bude "Sonderforschungsbereich 637" v čiastkovom projekte B 5 na Univerzite Brémy vyvíjať "Rizikový manažment pre inteligentné logistické systémy". To sú samoregulujúce logistické systémy, ktoré musia byť odolné proti poruchám a tvorbe chýb.  Takéto rizikové manažmenty môžu byť na základe ich metodickej koncepcie nasadené v modifikovanom tvare aj do ostatných (inteligentných) logistických systémov. Takisto môžu okrem toho existovať  logistické systémy s cieľovými veličinami ako dodržiavanie termínov, spotreba a kvalita dopravy. Takto budú s pomocou rizikového manažmentu lepšie docenené a zhodnotené, za účelom tak dosiahnuť optimum medzi zákazníkom a efektívnymi nákladmi.
Kľúčové slová: logistický systém, rizikový manažment, doprava, inteligentné logistické systémy, efektívne náklady.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2006
Názov: In der logistischen Champions-League. (V lige logistických šampiónov).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2006, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Keď ide o logistiku, hrá najmenšia spolková krajina ako veľká: So svojimi stále novými rekordami prekládky urýchľuje celosvetovú sieť univerzálnych prístavov, so svojimi špecialistami na efektívny Supply Chain Management, najvyššiou komplexnosťou a výkonnosťou systému služieb, so svojím príkladným centrom nákladnej dopravy,  svojím medzinárodne uznávaným vedeckým know-how a jeho podielom na vysokej tvorbe hodnôt hrajú Brémy v logistike ligu šampiónov. Mimo brémskych štátnych hraníc je žiaľbohu menej známy. V neposlednom rade, za účelom toto zmeniť a zreteľne realizovať ako veľmi profitujúce miesto Nemecka so sformovanými logistickými kompetenciami obchodného mesta, otvorí v dňoch 19.-20. apríla prvý raz , Brémsky logistický deň 2006.
Kľúčové slová: logistika, prekládka, Supply Chain Management, know-how, obchodné mesto
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2006
Názov: Hochburg der Automobil-Logistik (Pevnosť automobilovej logistiky).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5/2005, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Žiadny globálny trh,  žiadna brutálna konkurencia: V automobilovom priemysle a jeho okolí vládne na všetkých úrovniach vražedný tlak na ceny - od zaobstarávanie a prípravy komponentov, cez produkciu vozidiel, až k distribúcií a predaju u koncového užívateľa. Iba najlepšie služby, ich trvale optimalizovaný Supply Chain, sa môžu udržať medzi týmito žralokmi.  K tejto najlepšej skupine patrí tiež niekoľko brémskych podnikov. K takýmto príkladom patrí BLG Logistics Group  s jej obchodnými činnosťami, kontraktami a priestorami pre automobily, ktoré pokrýva  od globálneho Supply Chain  manažmentu pre automobilový priemysel na rôznych svetadieloch, cez logistiku montáže automobilov, vrátane mnohostranných dodatočných služieb v moderných technických centrách až  po zainteresovanosti na univerzitnom výskumnom projekte a k inteligentnému nasadeniu RFID- technológie v autodoprave.
Kľúčové slová: globálny trh, automobilový priemysel, produkcia, distribúcia, predaj, Supply Chain manažment, logistika montáže, RFID-technológie
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2005
Názov: Logistikperspektiven in der Ukraine. (Perspektívy logistiky v Ukrajine).
Autor: www. isl.org
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5/2005, s. 21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ukrajina je so svojim veľkým nerastným bohatstvom, jej rozvíjajúci priemysel, jej lacná kvalifikovaná pracovná sila, ako aj vďaka novej hospodárskopolitickej orientácii nielen atraktívnym miestom pre výrobu, zvlášť tiež pre nové logistické odvetvia. Dopyt po moderných dopravných, skladovacích a distribučných servisoch bude využívať služby nielen skúsených medzinárodných poskytovateľov logistických služieb, ale tiež od domácich poskytovateľov služieb. Mestá ako Kyjev, Charkov alebo Odesa tvoria pilier pre tvoriacu sa logistickú sieť a vybudovanie národných distribučných systémov. Tieto témy spracováva "Institut für Seeverkeherswirtschaft und Logistik (ISL)"  v Brémach, potrebné od istého času na analyzovanie medzinárodných distribučných sústav ako aj pre  intermodálne dopravné koridory medzi Ukrajinou a západnou Európou.
Kľúčové slová: logistické odvetvia, logistické služby, logistická sieť, distribučný systém, distribučná sústava, intermodálne dopravné koridory
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2005