Názov: Priaznivá prognóza
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s.21
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia:  Hoci sa intermodálna preprava na Slovensku neteší takej finančnej podpore ako v okolitých krajinách, a nemá ani takú rozvinutú infraštruktúru. Vlani vzrástli objemy prepráv až o 29 percent, na čom sa najviac podpísalo spustenie výroby v automobilke KIA MOTORS, sprevádzkovanie nového terminálu intermodálnej prepravy v Dunajskej Strede a rozšírenie kontajnerového prekladiska v Žiline. Ďalší rast intermodálnej prepravy možno očakávať aj v nasledujúcich rokoch. Súvisí to nielen s environmentálnymi a  energetickými hľadiskami, ale predovšetkým s očakávaným vývojom prepravného trhu.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, verejné terminály intermodálnej prepravy,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Optimizmus v ČD
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s. 8
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: Slovenský
Anotácia: České dráhy vstúpili do tohto roku s viacerými novinkami a predsavzatiami. Za správu roka možno určite považovať informáciu, že uplynulý rok ČD uzavreli so ziskom 50 mil. českých korún. Stratu z osobnej dopravy im totiž vykryla zisková nákladná doprava aj napriek tomu, že od 1. decembra 2007 bola odčlenená do novovytvorenej dcérskej spoločnosti ČD Cargo. V roku 2008 plánujú obe novovzniknuté spoločnosti výrazné investície do obnovy vozňového parku a tiež nárast prepravných výkonov.
Kľúčové slová: ČD Cargo, vozňový park, prepravné výkony
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Logistike začínajú chýbať ľudia
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že v SR sa predpokladá možný ročný nárast logistického trhu o 20 %, pričom v úvode príspevku popisuje podrobne rast logistiky. Vo vzťahu k uvedenému nárastu sa autor zaoberá ľudskými zdrojmi. V ďalšej časti poukazuje na skutočnosť, že ďalší rast nie je možný bez odborníkov, pričom poukazuje na nedostatky nášho vzdelávacieho systému. V ostatnej časti príspevku poukazuje na nároky na kvalifikáciu logistického personálu.   
Kľúčové slová: ľudské, zdroje, kvalifikácia, vzdelávanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Logistika – motor pre inovácie. (Logistik – Motor für Innovationen).
Autor: www.2bremen.de/wuh
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 30-31
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V poslednom desaťročí je rast svetového obchodu približne 6-7 %. Globálna ekonomika a výroba má veľmi účinné dôsledky na logistické procesy. Veľký nárast tovarových tokov potom kladie vo zvláštnej miere výzvu pre logistiku podnikania. Hovorí v príspevku na "bremer logistiktag 2008" Ralf Nagel, senátor pre hospodárstvo a prístavy slobodného obchodného mesta Brémy.
Kľúčové slová: svetový obchod, globálna ekonomika, logistické procesy, tovarové toky, logistika podnikania.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008

 Názov: SkySails-systém ťahania závesným drakom úplne presvedčil. (Das SkySails-Zugdrachensystem hat voll überzeugt).
Autor: www.skysails.info
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 24-25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Samotná námorná plavba v porovnaní s inou dopravou až tak neškodí životnému prostrediu, má však ešte značný ekologický potenciál. O tom svedčí necelé dva mesiace trvajúca skúšobná plavba nákladnej lode „Beluga Skysails" vybavenej novým systémom ťahania závesným drakom  z Brém cez Venezuelu a USA do Nórska. „Môžeme skutočne plávať s nákladnými loďami, aby sme znova razili novú kapitolu v dejinách lodnej dopravy", povedal kapitán Lutz Heldt po jeho návrate.
Kľúčové slová: životné prostredie, ekologický potenciál, nový systém ťahania, lodná doprava
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008

 Názov: Logistické firmy očakávajú ťažký rok
Autor: Dana Palková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2008, str. 13 - 16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu ekonomického poklesu na logistické a dopravné firmy. V prvej časti je analyzovaný dôvod vzniku ekonomického poklesu a vplyv ceny nafty. V ďalšej časti je analyzované ekologické znižovanie nákladov. Ekonomický pokles má za následok zníženie objemu prepravy. Ostatná časť príspevku sa venuje novým východným trhom, ktorým sa musí prispôsobovať aj doprava. Príspevok je doplnený viacerými obrázkami.
Kľúčové slová: vývoj, pokles, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Minimálna dopravná obslužnosť v krízových stavoch
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Zdroj:
Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 31-36
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Cieľom článku je predstavenie tzv. „minimálneho grafikonu vlakovej dopravy“ (MGVD). Vychádza z požiadavky realizácie vlakovej dopravy v krízových situáciách a pri zabezpečení minimálnej dopravnej osblužnosti železničnou dopravou. Taktiež poukazuje aj na možnosti realizácie MGVD a následných výpočtoch praktickej priepustnej výkonnosti traťového úseku, kde MGVD bude aplikovaný.
Kľúčové slová: Grafikon vlakovej dopravy, krízové situácie,  generálne riaditeľstvo ŽSR,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Vplyv mimoriadnych udalostí na kritickú železničnú infraštruktúru
Autor: doc. Ing. Radovan SOUČEK, PhD. – Ing. Jan ENGLICH
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 16 – 21
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Český
Anotácia: Pri spätnom pohľade na rekordné záplavy v Českej republike v roku 1997 autori príspevku poukazujú na najviac ohrozené miesta – mostné konštrukcie. Tieto často krát nevydržali nápory vody a došlo k porušeniu základov týchto mostov, kde následne došlo k zníženiu stability. Novým spôsobom obnovy železníc v krízových situáciách je zavedenie systému jednotného plánovania technickej ochrany železníc pre všetky krízové stavy, zabezpečenie obnovy železníc, na existujúcich stavebných firmách, priebežnom zlepšovaní odolnosti železničnej siete.
Kľúčové slová: infraštruktúra, mostové objekty, krízové plánovanie,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Využitie hybridných pohonov v železničnej doprave
Autor: doc. Ing. Bibiana BUKOVÁ, PhD. – Ing. Eva DVOŘÁKOVÁ, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008: , s. 13 - 15
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Osvojovanie hybridných pohonov nenastáva len v osobnej cestnej doprave no začína sa výrazne presadzovať aj v železničnej doprave. Príspevok poukazuje na výhody hybridného pohonu pri nákladných vlakoch, ktorých hmotnosť býva aj niekoľko tisíc ton. Taktiež sú predstavené hnacie vozidlá, ktoré tento hybridný druh pohonu majú priamo aplikovaný. Nevýhodou hybridných hnacích vozidiel a vlakových súprav sú ich vysoké obstarávacie náklady.
Kľúčové slová: hybridný pohon, pohonné hmoty, elektrická energia, rekuperácia,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Experti zvažujú spojenie
Autor: Bratislava (TASR)
Zdroj: OBCHOD 2/2008, str. 42
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre rozvoj železničnej nákladnej dopravy MDPT SR zvažuje spojenie ZSSK Cargo a českého národného dopravcu ČD Cargo. Ministri dopravy obidvoch krajín vytvorili Expertnú skupinu, ktorá má do polovice r. 2008 pripraviť komplexnú analýzu potencionálneho spojenia spoločností. Na jej základe príde k rozhodnutiu o ďalšom smerovaní ZSSK Cargo.
Kľúčové slová: MDPT SR, ZSSK Cargo, CD Cargo, rozvoj, smerovanie, spojenie
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Cena bratislavského prístavu rastie
Autor: Ján Kováč
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2008, str. 36 - 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku umiestnenia bratislavského prístavu. Poukazuje na nedostatok priestoru na rozrastanie mesta, ktorý spôsobuje snahy presunúť prístav na iné miesto. Príspevok analyzuje možnosti jeho premiestnenia. 
Kľúčové slová: riečna, doprava, prístav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Budúcnosť severoeurópskych kontajnerových prístavov
Autor: Ing. Jaromír Široký, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 49-56
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk:
Český
Anotácia:  V posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu prepráv cez severoeurópske kontajnerové prekladiská. S rovnakým rastom sa počíta aj v štúdiách spoločnosti Planco Consulting z Essenu, ktorá bola prezentovaná v júni 2007. Významnými oblasťami v náraste kontajnerovej dopravy sú na európskej strane krajiny východnej Európy a na opačnej strane Amerika ako aj krajiny severnej a južnej Ázie.
Kľúčové slová: námorný prístav, kontajnerová doprava, výkony prekládky jednotlivých prístavov, TEU, prognóza rastu výkonov v prístavoch
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj
Zaradené: marec 2008

 Názov: Prognóza vývoja výkonov dopravy – budovanie infraštruktúry a jej vplyv na ekonomiku SR
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2008, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou finančných možností budovania infraštruktúry a nárastom výkonov jednotlivých systémov dopravy. V prvej časti autor poukazuje na prognózu výkonov nákladnej dopravy do roku 2030. V ďalšej časti sa venuje autor analýze finančných nástrojov dopravnej infraštruktúry. Osobitne sa autor venuje diaľniciam a rýchlostným cestám, cestám I. až III. triedy, železničnej a vodnej infraštruktúre. Ostatná časť príspevku sa venuje možnostiam financovania dopravnej infraštruktúry z fondov EÚ a poukázaniu na potrebu budovania novej dopravnej infraštruktúry.
Kľúčové slová: prognóza, infraštruktúra, financovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Počet nákladných lietadiel sa zdvojnásobí
Autor: Pavel Vrána
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na prognózy nárastu leteckej nákladnej dopravy o 6 %. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje získaniu nových lietadiel pre zvýšenie výkonu leteckej nákladnej dopravy. V ostatnej časti príspevku popisuje autor dopyt po lietadlách.
Kľúčové slová: letecká, doprava, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Výstavba hraničného priechodu pomôže terminálu v Dobrej
Autor: Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vzťah terminálu kombinovanej dopravy Dobra a navrhovaného hraničného priechodu medzi SR a Ukrajinou Čierna – Solomonovo. V prvej časti autor predstavuje terminál Dobrá, v ďalšej časti popisuje potrebu vybudovania hraničného priechodu medzi SR a Ukrajinou. Ostatná časť príspevku uvádza výhody otvorenia priechodu a podpísanie dohody o otvorení hraničného priechodu.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008