Názov: Rozbehne sa spolupráca autopriemyslu cez slovensko-rakúske hranice?
Autor: Táňa Rundesová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 26
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku spolupráce medzi SR a Rakúskom v oblasti automobilového priemyslu, pričom autorka poukazuje na bariéry vo forme nedostatočnej infraštruktúry na rakúskej strane. Poukazuje na nevyužité možnosti rakúskych podnikateľov, ktorým podnikanie sťažuje byrokracia na rakúskej strane.
Kľúčové slová: spolupráca, politika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region. (Rozvoj v ázijsko-pacifickom regióne)
Autor: www.kuehne-nagel.com
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2007, s. 13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Firma Kühne Nagel sa usiluje a razantne rozvíja kontrakty obchodnej logistiky v ázijsko-pacifickom regióne - obzvlášť v Číne a Indii. Základom pre to je urýchlené rozširovanie regionálneho obchodnu a skladovania, distribúcia a v prvenstvo v kapacitách. K ďalším patria strategická koncentrácia na rozvoj inovovaných  výrobkov a optimalizovanie procesov. Výsledok nenechá na seba čakať.
Kľúčové slová: obchodná logistika, regionálny obchod, skladovanie, distribúcia, strategická koncentrácia, optimalizovanie procesov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2007

 Názov: China & India Die asiatische Herausforderung ! (Čína & India Ázijske vyzvanie!)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4,  August 2007, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Čína a India má síce doposiaľ len do 6 % podiel na celosvetovej produkcii,  prináša však so svojími 2,3 miliardami obyvateľov, ale 20 % nárast produkcie. Zreteľne viditeľný je predovšetkým v podobe ohromne stúpajúcich kontajnerových vĺn z Číny. Zosilnenie Číny a Indie nie je len konečná logistická výzva, ale aj ponuka pre netušené hospodárske šance. 
Kľúčové slová: celosvetová produkcia, svetový nárast, kontajnerové vlny, logistická výzva, hospodárske šance.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2007

 Názov: Čipy RFID zmenia našu budúcnosť
Autor: Jüngen Lange
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 69
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku presadzovania čipov RFID v automobilovom priemysle. V prvej časti poukazuje na problémy, ktoré v súčasnosti existovali s používaním kódov RFID v automobilovom priemysle, v ostatnej časti príspevku je poukázané na odstránenie týchto nedostatkov. Z tohto dôvodu je čiarový kód na ústupe, uvádza autor a prognózuje nárast používania technológie RFID. 
Kľúčové slová: výroba, RFID, technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Štruktúra nákladných vozidiel a výkonnosť verejnej cestnej nákladnej dopravy v SR
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 29 - 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Príspevok v prvej časti predstavuje analýzu vozidlového parku slovenských dopravcov z hľadiska ich štruktúry a priemerného veku podľa jednotlivých krajov SR. V ďalšej časti príspevku je spracovaná analýza vozidiel kategórie N2 a N3 z hľadiska ich environmentálnej prijateľnosti v krajoch SR. Ostatná časť príspevku predstavuje analýzu výkonov cestnej nákladnej dopravy za obdobie rokov 2002 až 2005. Súčasťou príspevku je 9 názorných grafov a tabuľka.
Kľúčové slová: cestná, doprava, štatistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Koncepce veřejných logistických center v ČR
Autor: Ing. Jarmila Zemanova
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. III. 9/2006, s. 2
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje koncepciu Ministerstva dopravy Českej republiky v oblasti zriadenia verejných logistických centier v Českej republike s dôrazom kladeným na zapojenie kombinovanej dopravy do celeho systému.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, skladovanie, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Ako ďalej pri budovaní logistických parkov v regióne Žilina
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 20
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: slovensky
Anotácia: Autor príspevku sa venuje veľmi aktuálnej problematike súčasnosti a to budovaniu logistických parkov pri meste Žilina, čo súvisí s vybudovaním automobilky KIA Motors. Príspevok je výstupom riešenia medzinárodneho projektu REDETRAL.
Kľúčové slová: výroba, automobil, logistický park, preprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Fünf Thesen zu logistischen Netzwerken. (Päť téz k logistickým sieťovým systémom.)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3 ,  Juni 2007, s. 22
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémsky logistický deň si udržuje svoju vysokú úroveň a tým sa etabloval ako nadregionálne miesto stretnutia odvetvia. Aj po druhý krát sa podarilo usporiadateľom, špičkovým prednášajúcim dať dokopy náročný denný program a pritom aj zviditeľniť hospodársku logistiku a  logistický región Brémy. Viac ako 400 účastníkov diskutovalo na tému "Quo vadis Netzwerk" nad významom globálnych sieťových systémov. Vzhľadom na celosvetovo dopredu idúcu deľbu práce je to mimoriadne aktuálna téma.
Kľúčové slová: hospodárska logistika, logistický región, globálne sieťové systémy
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007

 Názov: Die Logistikwelt blickt auf München. (Logistický svet pozerá na Mníchov.)
Autor: www 34 vystavovateľov (sú uvedené v časopise)
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 14-17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Medzinárodne uznávaný veľtrh "transport logistic" robí Mníchov znova na štyri dni mekkou prepravnej a hospodárskej logistiky. Od 12. až do 15. júna sa  prezentovalo na jedenástom medzinárodnom odbornom veľtrhu celé spektrum dopravného a logistického odvetvia. Zároveň si neprišla skrátka morská logistika  v kombinácii s konferenciou "marilog". Ukazuje sa, že k rekordnému číslu ďaleko nad 1 500 vystavovateľov, patrilo približne 100 morských a vnútrozemských prístavov. Samozrejme v Mníchove ukázali opäť svoje vlajky, tiež početné podniky z Brém a Brémhavenu.
Kľúčové slová: veľtrh, logistika, dopravné a logistické odvetvie, morská logistika, vystavovateľ, morský a vnútrozemský prístav
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007

 Názov: Rundum-Paket für Mercedes. (Všestranný programový balík pre Mercedes.)
Autor: Manfred Kuhr, zastupujúci predseda BLG Logistics Group
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Systémové služby musia celosvetovo u automobilových výrobcov hrať úlohu a vedieť konať v medzinárodných logistických reťazcoch. Preto je potrebný prevládajúci sieťový odbor a smerovanie procesu myslenia. Toto okrem iného zrozumiteľne popisuje v prednáške na 2. brémskom logistickom dni Manfred Kuhr, zastupujúci predseda BLG Logistics Group, ktorá rozsiahlymi logistickými výkonmy BLG pre zákazníkov Mercedesu ponúkajú nielen vo vlastnej produkcii ale aj v distribúcii hotových vozidiel.
Kľúčové slová: systémové služby, medzinárodné logistické reťazce, proces myslenia, logistické výkony, distribúcia vozidiel
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007

 Názov: Die RO/RO-Giganten können kommen! (RO/RO-giganti prichádzajú !)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2007, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Okolo 600 miliónov áut je na cestách planéty a každodenne to bude viac. Tiež pretože prudko stúpa do výšky prahová krajina Čína, ako odbytový trh a medzitým taktiež ako producent, ktorý sa stále približuje k veľký priemyselným krajinám. Za stúpajúcim množstvom „lavíny plechov“ väzia mnohonásobné logistické služby: od prepojenia kontinentov vysokokomplexnou Just-in-Time-logistikou dielecov až k zdokonaľovaniu hotových vozidiel a ich celosvetové dodávanie. Poloha Brém/Brémhavenu hrá pri tom počas mnohých rokov rozhodujúcu úlohu. Najväčšie medzikontinentálne automobilové prekladisko Európy sa pripravuje na nové rekordné množstvo.
Kľúčové slová: odbytový trh, producent, logistické služby, Just-in-Time, medzikontinentálne automobilové prekladisko,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007

 Názov: Mýtné ve Stockholmu
Autor: Ing. Lubomír Zelený
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 94 - 95
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku mýtneho za vjazd vozidla do mesta Stockholm, ktorý sa zaviedol od roku 2006. V príspevku sú analyzované investičné náklady na vybudovanie uvedeného systému a taktiež dôvody jeho zavedenia. Ostatná časť príspevku popisuje sadzby mýta z vjazd do mesta a efekty, ktoré mýto pre mesto prináša. 
Kľúčové slová: mýto, vjazd, spoplatnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Schenker a BAX Global pokračují v integraci
Autor: (pat)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.16
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Pôvodná Schenker-Seino je spoločným podnikom nemeckého logistického koncernu Schenker a japonského holdingu Seino z Ogaki. Zlúčením Schenkeru- Seino a BAX Global Japan vznikol jeden z najsilnejších poskytovateľov logistických služieb v Japonsku. Portfolio služieb ponúkaných spoločnosťou Schenker-Seino zahrňuje leteckú, námornú a pozemnú prepravu, integrovanú logistiku, supply chain management, colné odbavenie, IT riešenie, prepravu investičných celkov, sťahovanie a poriadanie veľtrhov, výstav a kongresov.
Kľúčové slová: logistického koncern, supply chain management
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: FS a Poste Italiane plánují společný logistický podnik
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Talianske štátne dráhy Ferrovie dello Stato a talianská pošta Poste Italiane založí spoločný logistický podnik. Oba koncerny podpísali rámcovú zmluvu dohodou z iniciatívy vlády. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť talianskej infraštruktúry a predovšetkým talianskych prístavov. Prezident FS Mauro Moretti potvrdil spoločné plány s Poste Italiane na vytvorenie joint venture. Ďalšou jeho úlohou je vrátiť nákladnú divíziu znovu do pásma ziskovosti.        
Kľúčové slová: logistika, Taliansko
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Die Zukunft der Logistik liegt im Klimaschutz. (Budúcnosť logistiky leží v ochrane ovzdušia).
Autor: Harm Wurthmann, vedúci koordinačného miesta "puu"
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 35
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Najnovší štúdie na klimatické zmeny sú dramatické a zrozumiteľne: Všetky podniky, bez ohľadu na veľkosť a druhu odvetvia, musia zmeniť zmýšľanie. Krajina Brémy začala tento proces už dávno, ako tvrdí senátor pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, iniciovali ho v RKW Brémy a koordinovali v "partnerschaft umwelt unternehmen (puu)".  Všetci partneri tejto siete robia dobrovoľne viac pre ochranu životného prostredia ako predpísané existujúce zákony.
Kľúčové slová: ochrana ovzdušia, klimatické zmeny, životné prostredie, zákony
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007