Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Analýza súčasného stavu logistických centier v Poľsku / Analysis of the current state of logistics centers in Poland.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou v súčasnosti prevádzkovaných logistických centier v Poľsku na základe jednotlivých kritérií. Všetky prevádzkované logistické objekty sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a analyzované na základe kritérií: ich developer, poskytované služby, ich modalita, kapacita ich priestorov určených k prenájmu a zaujímavosti, ktorými logistické centrá disponujú..
Kľúčové slová: logistické centrá, developer, vybavenie logistických centier, poskytované služby
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Aktuálny stav logistických centier v Maďarsku / Current state of logistics centers in Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku v súčasnej dobe prevádzkovaných logistických centier v Maďarsku na základe vybraných kritérií. Jednotlivé centrá sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a charakterizované na základe ich developera, poskytovaných služieb, modality, kapacity ich logistických priestorov a zaujímavostí, ktorými disponujú.
Kľúčové slová: zlogistické centrá, poskytované služby, modalita, kapacita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Riadenie zásob prostredníctvom ABC analýzy / Inventory management by ABC analysis.
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ústav podnikania a manažmentu, TU F BERG Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa zaoberáme uplatnením ABC analýzy zásob v podniku. Zásoby predstavujú časť majetku podniku, ktorá viaže finančné prostriedky a preto je dôležité sledovať zásoby podľa jednotlivých kategórií a dôležitosti. Zásoby zabezpečujú plynulý výrobný proces resp. zabezpečujú obchodné aktivity orientované na zákazníka (tovar). Výber kategórií zásob, ktoré prinášajú podniku najvyššiu pridanú hodnotu, najvyšší objem tržieb sa uskutočňuje na základe ABC analýzy zásob a Pareto analýzy. Tieto prístupy použijeme aj v príspevku a poukážame, že nie je dôležité venovať pozornosť všetkým zásobám, ale kategórií zásob A, ktorá prináša podniku najvyššiu pridanú hodnotu..
Kľúčové slová: zásoby, obrat, spotreba, kvalita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

         FEBRUÁR 2013      

Názov: Využívanie optimalizačných metód v riadení zásob podniku / Using of optimizing methods in inventory management in the firm.
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ústav podnikania a manažmentu, TU F BERG Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zásoby predstavujú základný výrobný faktor podniku nevyhnutný pre zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu. Riadenie zásob je súčasťou zásobovacej logistiky podniku a pre efektívne riadenie zásob je potrebné stanoviť optimálnu výšku zásob. Pri plánovaní výšky zásob môžeme v praxi využívať kvantitatívne optimalizačné metódy, prostredníctvom ktorých vieme určiť optimálnu výšku zásob. Vzhľadom k tomu, že zásoby v podniku viažu finančné prostriedky a predstavujú vysoké náklady na skladovanie a udržiavanie zásob, je potrebné  ich riadiť, vyhodnocovať úroveň riadenia a sledovať ekonomické aspekty hospodárnosti a efektívnosti zásobovacieho procesu podniku.
Kľúčové slová: zásoby, model, deficit, optimalizácia
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Simulácia vo vzdelávacom procese.
Autor: Ing. Tomáš Kalina, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline a Ing. Jozef Čaučík, VUJE, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia: SIMULÁCIA je zobrazenie fungovania systému alebo procesu. Prostredníctvom simulácie, môže byť model implantovaný s neobmedzeným počtom variácií tvoriacich zložité scenáre. Tieto funkcie umožňujú analýzu a pochopenie toho, ako jednotlivé prvky vzájomne pôsobia a ovplyvňujú simulované prostredie. Nástroj, ktorým sa vykonáva simulácia je "simulátor".
Modelovanie je zobrazenie objektu alebo javu, ktoré používa simulácia. Modely môžu byť matematické, fyzikálne, alebo logické interpretácie systému, účtovná jednotka, jav, alebo proces. Modely sú postupne používané v simulácií za účelom predvídania budúceho stavu.
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Európske kvalifikačné štandardy a harmonizácia profesijných kompetencií vo vnútrozemskej vodnej doprave.
Autor: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Základným právnym nástrojom upravujúcim kvalifikačné požiadavky členov lodných posádok plavidiel vnútrozemskej plavby sú dokumenty vydané z pozície Európskej únie. Vzhľadom na to, že v podmienkach vnútrozemskej vodnej dopravy na transeurópskej vodnej magistrále Rýn–Mohan–Dunaj jestvuje – z hľadiska historického i z hľadiska zaužívaných tradícií – dvojitý režim plavby, legislatívne i organizačne upravovaný z pozície príslušných riečnych komisií – Centrálnej komisie pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajskej komisie (CD) – je i miera transponovania príslušných dokumentov EÚ z tejto problematiky do národnej legislatívy niektorých štátov rôzna. V tomto zmysle možno konštatovať, že nie je v plnej miere harmonizovaná, resp. unifikovaná a prevláda orientácia buď na predpisy a nariadenia CCNR alebo na odporúčania vydávané z pozície CD.
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií / Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology
Autor: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom projektu HINT (Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií) je podpora a rozšírená nadnárodná spolupráca inštitúcií (štátne orgány, vzdelávacie a výcvikové organizácie, dopravcovia), ktoré pôsobia vo vnútrozemskej vodnej doprave v podunajských štátoch. Medzi základné ciele patrí: integrácia podunajských štátov prostredníctvom  harmonizovaného vzdelávacieho procesu, využitie informačných  technológií vo vzdelávacom procese, nadnárodná spolupráca organizácií pôsobiacich  vo vodnej doprave v podunajských štátoch, vývoj konceptu simulátorov, vrátane praktických školení členov lodných posádok  a  pracovníkov prístavu, propagácia vodnej dopravy, vrátane pracovných príležitostí v tomto druhu dopravy.
Kľúčové slová: projekt HINT, vnútrozemská vodná doprava, vnútrozemská plavba, odborná spôsobilosť, lodný simulátor
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok. 

         JANUÁR 2013      

Názov: Odborná spôsobilosť v cestnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU a Linda Forrest, MA, ŽU, pobyt na základe programu Leonardo da Vinci
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od 1. marca 2012 došlo k zmene obsahu odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej dopravy v SR, keďţe od tohto dátumu platí zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý je národným vykonávacím predpisom k nariadeniu (ES) č. 1071/2009. Nariadenie (ES) č. 1071/2009 zjednotilo odbornú spôsobilosť na podnikanie v EÚ, keďţe podmienky odbornej spôsobilosti platné do 3. 12. 2011 podľa národných predpisov jednotlivých členských štátov neboli úplne zjednotené.
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Logistické činností pri budovaní stavebného diela.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach, F BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistické činnosti nie sú len súčasťou zasielateľstva, homogénnych a nehomogénnych výrobných
procesov, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj pri stavenej činnosti. V uvedenom príspevku sú nadefinované niektoré logistické činnosti, s ktorými sa môžeme stretnúť v stavebnom priemysle, na príklade výstavby betonárne.
Kľúčové slová: plánovanie činnosti, etapy výstavby stavebného diela, logistické činnosti
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok. 

         

 Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012
Autor: kolektív autorov
ISSN: 13365878
Jazyk: slovenský
Anotácia: Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 27. november 2012. Vydaný ako mimoriadne číslo vedeckého elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok. 

         NOVEMBER 2012      

Názov: Logistika obslužných procesov
Autor: Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D., Ing. Martin Chudada, ZM Trading
Jazyk: slovenský
Anotácia: Výrobným procesom úzko súvisí obsluha výroby, ktorá zabezpečuje optimálne podmienky pre jeho fungovanie. Obsluhou výrobného procesu, jednotlivými obslužnými procesmi, ich organizovaním, riadením a ich vzájomnou koordináciou sa zaoberá logistika obslužných procesov, ktorá zabezpečuje plynulý, bezporuchový chod všetkých výrobných procesov. Do logistiky obslužných procesov sa zaraďujú všetky vedľajšie a pomocné procesy súvisiace s výrobou (technická príprava výroby, údržba, skladovanie, zásobovanie, doprava a manipulácia, balenie, energetické a odpadové hospodárstvo, a pod.).
Zaradené: november 2012
Zobraziť článok.