Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Aktivity a výsledky projektu HINT sa začínajú črtať / HINT - The most significant results are beginning to take shape
Autor: Ing. Martin Jurkovič, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F–PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Projekt HINT patrí medzi projekty EÚ zamerané na podporu vnútrozemskej plavby. Vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (EWITA, Platina, atď.). Cieľom aktivity 4.3 projektu HINT je harmonizácia štandardov pre implementáciu dunajského lodného simulátora do procesu vzdelávania v rámci podunajských krajín a koncepcia minimálnych technických a ekonomických parametrov simulátora.
Kľúčové slová: projekt HINT, lodný simulátor, vodca plavidla, Európska komisia.
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Analýza rizík v dopravnej logistike / Risk analysis in transportation logistics
Autor: Mgr. Vladimír Laštík, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok približuje výsledky analýzy rizík v dopravnej logistike so zameraním na cestnú nákladnú dopravu, pri ktorej boli využité údaje a odhady expertov z piatich dopravných spoločností.
Kľúčové slová:
analýza rizík, cestná doprava, dopravná logistika, krízový jav, matica pravdepodobnosti a následkov
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2014      
 Názov: MÝTO A KALKULÁCIA CENY V DOPRAVE 2014
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára pre zasielateľov a dopravcov zo dňa 29. apríla 2014. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené:
máj 2014
Zobraziť zborník zo seminára.
         APRÍL 2014      
Názov: Elektronický nákladný list v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave / Electronic consignment note for international carriage of goods by road
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje elektronický nákladný list v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, ktorý bude možné využívať aj v SR od mája 2014. Poukazuje na požiadavky dodatkového protokolu, ktorým sa dopĺňa Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR). Autor uvádza niektoré výhody ale aj možné problematické aspekty praktickej aplikácie elektronického nákladného listu v podmienkach SR a súčasných právnych predpisov najmä zákona o dani z pridanej hodnoty ale aj dopravnej praxe..
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, elektronický nákladný list, dohovor CMR
Zaradené: apríl 2014
Zobraziť článok 
Názov: Úplná kvalifikácia v odbore logistika / Complete qualification in the field of study logistics
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie efektívnej výučby logistiky v Slovenskej republike je možné realizovať
prostredníctvom štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií v študijnom odbore Logistika. Okrem uvedenej formy získania
odborného vzdelania v uvedenom odbore sa do popredia dostáva aj otázka vzdelávania
ďalších odborníkov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním so snahou rozšíriť svoje
vzdelanie v odbore Logistika. Prostriedkom na riešenie uvedenej skutočnosti je získanie
odbornej spôsobilosti – úplnej kvalifikácie v odbore logistika v akreditovanom vzdelávacom
program pod názvom Logistik priemyslu a dopravy.
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistika, priemysel, doprava
Zaradené: apríl 2014
Zobraziť článok 
         MAREC 2014      

Názov: Racionalizácia prepravy nebezpečných vecí na vybranej trase / Rationalization of the transport of dangerous goods on the route chosen
Autor:
Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Bc. Jana Zrebná, F PEDAS, ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Preprava tovaru, zvlášť preprava nebezpečného tovaru v podmienkach podnikateľského prostredia je stále aktuálna vec. Jej optimalizáciou a racionalizáciou za musí zaoberať každý podnikateľský subjekt. V článku je spracovaná analýza takejto prepravy na vybranej trase na železničnej doprav nej infraštruktúre a to preprava nebezpečnej látky nafty.
Kľúčové slová: nebezpečný tovar, železničná doprava, vozne
Zaradené: február 2014
Zobraziť článok 

         JANUÁR 2014      
Názov: Nové nenormované NDT metódy pre skúšanie oceľových lán
Autor: Ing. Martin Marenčin, a doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., ÚLaPD, Fakulta BERG TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa dozvieme, že nové, doposiaľ nenormované NDT metódy majú význam aj pri skúšaní oceľových lán. Práve pokrok v technike otvára možnosti detailnejšej analýzy za podstatne nižšieho obmedzenia prevádzky. V príspevku sú opísané súčasné metódy, ktoré sú súčasťou STN EN 473 a STN EN ISO 9712 a možnosti ich využitia.
Kľúčové slová: NDT, skúšanie, oceľové lano, STN EN 473, STN EN ISO 9712
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

Názov: Procesné zlepšovanie kvality vo vybranom podniku / The process improvement of quality in chosen company
Autor: Ing. Marek Andrejkovič, PhD., doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., a Ing. Erik Žatkovič, doktorand, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Abstract: Zlepšovanie kvality je veľmi dôležité. Nutnosť neustáleho zvyšovania kvality
a procesného riadenia podnikov vychádza z doterajších prístupov viacerých autorov. Okrem
toho v rámci zvoleného podniku definujeme jednotlivé opatrenia, ktorými dosiahneme jednak
zvýšenie kvality ale aj zníženie celkových nákladov vzhľadom na zníženie nákladov na
opravy a reklamácie, ktoré sú v danom podniku.
Kľúčové slová: procesný prístup, riadenie, kvalita, podnik, Six Sigma
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

Názov: Logistika v dodávateľskom reťazci pre agilnú automobilovú výrobu / Logistics of supply chain for agile automobile production
Autor: Ing. Andrea Lešková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Abstract: Článok približuje v jednoduchom schematickom modeli štruktúru dodávateľskej reťaze pre automobilovú výrobu, klasifikovanú v tradičnej forme do troch úrovní. Charakterizuje sekvenčný princíp zásobovania montážnej linky (just-in-sequence) automobilového závodu pred-skompletizovanými dielcami od dodávateľov. Cieľom tohto prístupu je zabezpečenie synchronizovaného materiálového toku naprieč všetkými článkami dodávateľského systému a posilnenie agility výroby.
Kľúčové slová: automobilová výroba, dodávateľský reťazec, logistická koncepcia JIS
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

         DECEMBER 2013      
Názov: Analýza podnikateľského prostredia v Slovenskej republike / The analysis of business environment of Slovak republic
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD, Ing. Eva Brumerčíková, PhD., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Abstract:This article deals with analysis of business environment of Slovak Republic. Analyses are about structure, competitiveness of Slovak companies. Later are presented grants for supports of export, foreign investments and presentation of Slovak Republic. The article presented the biggest banks and insurance companies.
Zaradené: december 2013
Zobraziť článok