Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Návrh všeobecného modelu reverznej logistiky pre odpady
Autor:
Nikoleta Husáková, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie problémov v oblasti odpadového hospodárstva má svoje významné miesto na štátnej úrovni, ale aj na úrovni občianskych iniciatív a jednotlivcov. Je to v dôsledku rastúcej obmedzenosti prírodných zdrojov a environmentálnej uvedomelosti. Dôležitým účinným prostriedkom je reverzná logistika, ktorá je predmetom štúdia, diskusií mnohých odborníkov logistiky, nakoľko poskytuje široký priestor aplikácie. Hlavné poslanie reverznej logistiky je v zdôraznení dôležitosti spätných materiálových tokov smerujúcich od spotrebiteľov alebo konečných užívateľov k pôvodným
výrobcom alebo ďalším spracovateľom. Vhodná cesta implementácie reverznej logistiky vytvára
podmienky pre zníženie logistických nákladov a súčasne aj pre šetrenie prírodných zdrojov
a životného prostredia.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Rekultivácia lomu pre rekreačné účely v prostredí Laboratória modelovania procesov v geoturizme / Open pit mine reclamation in Geo-tourism process modeling laboratory
background

Autor:
Jana Horodníková a Radim Rybár, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa autori pokúsia popísať problematiku ukončovacích prác banskej činnosti. Problematika bude popísaná na príklade lomu v okrese Trebišov ako príklad modelovania procesu rekultivácie lomu po ukončení ťažby pre geoturistické účely. V príspevku sa čitateľ dozvie o problematike ťažby a potreby rekultivácie takto zasiahnutého územia. V jadre príspevku sa uvádzajú metódy a metodika prác použitých pri projektovaní rekultivácie, realizovaných pomocou modelovacieho aparátu Laboratória multidimenzionálneho modelovania procesov a subjektov na F BERG. Pomocou modelovania činností, ktoré sú pri takýchto prácach potrebné sa dospelo k výslednému fyzikálnemu modelu rekultivácie lomu v minulosti slúžiaceho na banské účely s novonavrhnutou pridanou hodnotou založenou na turistických funkciách vzdelávania, poznávania, relaxácie, ďalej so športovou, rekreačnou a informačnou funkciou. Význam tohto článku vidia autori v širokom spektre využívania takéhoto typu modelov nielen pre oblasť geoturizmu, ale aj pri projektovaní a simulovaní geologických pohybov zemskej kôry, v železničnej doprave pri projektovaní železničných tratí, taktiež v cestnej doprave, potom v stavebníctve pri projektovaní objektov a v dizajnérstve pri tvorbe prototypov. Výsledkom je hmatateľný model v požadovanej mierke, so zabezpečením dostatočného vyobrazenia skutočnej situácie s jednoduchou manipuláciou pri pridávaní, resp. odoberaní ďalších komponentov alebo parametrov.
Kľúčové slová: povrchová ťažba, rekultivácia, modelovanie, geoturizmus
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Bezpečnosť na železničných priecestiach v kontexte povinnosti vodičov
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Význam bezpečnosti na železničných priecestiach najlepšie dokumentujú nasledovné údaje, ktoré charakterizujú skutočnosť, že v EÚ je 114 000 železničných priecestí, za posledných 5 rokov sa počet priecestí v EÚ znížil o 2%,. každý deň je na železničnom priecestí v EÚ priemerne jedna osoba usmrtená a jedna osoba vážne zranená, takmer všetky nehody na železničných priecestiach (hlavne v Európe) sú spôsobené chybou účastníkov cestnej premávky alebo chodcov, ktorí nerešpektujú dopravné značky a signály. Títo ľudia zvyčajne bývajú a pracujú v blízkosti železničného priecestia, tieto kolízie môžu spôsobiť vykoľajenie, smrť alebo vážne zranenie vlakového personálu alebo cestujúcich, výsledkom môže byť post traumatický šok a dlhé, nákladné a nepríjemné meškanie pre cestujúcich vo vlaku aj na cestách, ako aj drahé škody na infraštruktúre a koľajových vozidlách.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Metodika zlepšenia rozhodovacieho procesu preprave nebezpečného tovaru po železnici / Methodology for improving decision-making transport of dangerous goods by rail
Autor:
Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktuálna analýza prepravy nebezpečných tovarov po železnici je zameraná najmä
na právny rámec a stav odborného riešenia problematiky. Súčasťou analýzy je aj výber a popis metód, ktoré sú využiteľné v železničnej doprave v procese posudzovania rizík.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Optimalizácia upevnenia nebezpečného nákladu
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Upevnenie nákladu v podmienkach železničnej dopravy pri preprave nebezpečného tovaru je aktuálna a nanajvýš dôležitá súčasť prepravného procesu v podmienkach železníc. Táto oblasť prepravného procesu sa v praxi často porušuje, čoho dôsledkom sú havárie a nehody na dopravnej ceste.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, upevnenie nákladu
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok. 
         AUGUST 2014      
Názov: Analýza rizík v preprave nebezpečného tovaru po železnici / Risk analysis in the transport of dangerous goods by rail
Autor: Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Bezpečnosť železničnej dopravy je rozhodujúcim predpokladom pre kvalitné a bezproblémové uskutočňovanie prepravy tovaru ako aj konkurencieschopnosti vo vzťahu k iným druhom dopráv a pre železnicu má strategický význam.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, analýza rizík
Zaradené: august 2014
Zobraziť článok. 
         JÚL 2014      
Názov: Eko-logistika – aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, TU Košice, F BERG, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Logistika je v súčasnosti veľmi často používaný výraz, podobne ako aj jej aplikačné oblasti. Medzi jednu z významných aplikačných oblastí je možné zaradiť aj tzv.eko-logistiku, ktorá prináša nové chápanie spojitosti logistiky a životného prostredia.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Spôsoby hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách poskytujúcich špecifické služby / Ways of processes performance evaluation in non-profit organization providing specific services
Autor: Vladimír Gábor, Zuzana Hajduová, Nikoleta Husáková
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Hlavným cieľom článku je prezentovať čiastkové výsledky výskumu v oblasti aplikovaných prístupov a metód pre hodnotenie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré sú zamerané na špecifické služby. Sumárnym výstupom výskumu je návrh, tvorba a implementácia modelu pre komplexný systém merania a následného hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré majú pôsobenie v zdravotníctve.
Kľúčové slová: hodnotenie, výkonnosť, procesy, nezisková organizácia
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: K problematike kvality vo vnútrozemskej vodnej doprave / To the issue of quality in inland waterway transport
Autor:
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., a Ing. Anežka Grobarčíková, , F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Vo februári 2014 Európsky parlament prijal NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy na obdobie rokov 2014 až 2020 nakoľko odvetvie vnútrozemskej plavby významne prispieva k dopravnému systému EÚ prepravou nákladu medzi prístavmi EÚ a vnútrozemím a využívaním plného potenciálu vnútrozemskej lodnej prepravy by toto odvetvie mohlo byť v Európe naďalej kľúčovým článkom v procese riešenia problémov preťaženia dopravy a životného prostredia. Prijatie NAIADES II prispeje k rozvoju udržateľnej vnútrozemskej vodnej dopravy a zabezpečeniu jej konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová: vodná doprava, akčný plán, infraštruktúra, trh, kvalita, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Aktivity a výsledky projektu HINT sa začínajú črtať / HINT - The most significant results are beginning to take shape
Autor: Ing. Martin Jurkovič, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F–PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Projekt HINT patrí medzi projekty EÚ zamerané na podporu vnútrozemskej plavby. Vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (EWITA, Platina, atď.). Cieľom aktivity 4.3 projektu HINT je harmonizácia štandardov pre implementáciu dunajského lodného simulátora do procesu vzdelávania v rámci podunajských krajín a koncepcia minimálnych technických a ekonomických parametrov simulátora.
Kľúčové slová: projekt HINT, lodný simulátor, vodca plavidla, Európska komisia.
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Analýza rizík v dopravnej logistike / Risk analysis in transportation logistics
Autor: Mgr. Vladimír Laštík, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok približuje výsledky analýzy rizík v dopravnej logistike so zameraním na cestnú nákladnú dopravu, pri ktorej boli využité údaje a odhady expertov z piatich dopravných spoločností.
Kľúčové slová:
analýza rizík, cestná doprava, dopravná logistika, krízový jav, matica pravdepodobnosti a následkov
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2014      
 Názov: MÝTO A KALKULÁCIA CENY V DOPRAVE 2014
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára pre zasielateľov a dopravcov zo dňa 29. apríla 2014. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené:
máj 2014
Zobraziť zborník zo seminára.