Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Uchádzanie sa o pozíciu dodávateľa v automobilovom priemysle / Applying for supplier position in the automotive industry
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou postupnosti krokov vedúcich k získaniu pozície dodávateľa pre automobilový priemysel. Predmetom skúmania bola tenderovaná pozícia dodávateľa pre jedného japonského výrobcu automobilov a príspevok vychádza z interných dokumentov tohto výrobcu.
Kľúčové slová: automobilový priemysel, OEM, 1st tier, PPAP
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Forecasting - hybná sila v supply chain / Forecasting – moving power in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predmetný článok sa zaoberá dôležitosťou presného a včasného prognózovania odbytu výrobkov v supply chain automobilového priemyslu. Aplikácia teoretických poznatkov je doplnená o konkrétny priebeh plánovania výroby v supply chain jedného japonského výrobcu automobilov.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, forecasting, automobilový priemysel, OEM
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Riziká v dodávateľských reťazcoch a ich riadenie / Risks and their managing in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s problematikou identifikácie rizík v dodávateľskom reťazci, popisuje typy možných rizík, k nim patriace budiče rizík a autori uvádzajú aj možné stratégie a kroky k riadeniu odkrytých rizík.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, riziká, manažment rizík
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

         APRÍL 2013      

 Názov: KALKULÁCIA NÁKLADOV V DOPRAVE
Autor: kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára pre zasielateľov a dopravcov zo dňa 25. apríla 2013. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Požiadavky na prepravný poriadok v cestnej nákladnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Využitie informačných systémov pri merani výkonnosti logistiky / The use of information systems for performance measurement of logistic.
Autor: Ing. Mária Mišanková, Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný problematike využívania informačných systémov pri meraní výkonnosti logistiky. Pre podnik v dnešnom konkurenčnom prostredí je nevyhnutné merať výkonnosť, ako aj výkonnosť logistiky a používať pri tom informačné systémy. Voľba vhodného informačného systému závisí na type a charaktere podniku. V článku sú rozobraté systémy ERP (Efficient Customer Response) a ERP II, ktorý zahŕňa CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) a MIS (Management Information System).
Kľúčové slová: výkonnosť, informačné systémy, ERP, SCM, MIS, CRM
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Prehľad parametrov verejných logistických centier v Nemecku / Overview of the parameters of freight villages in Germany.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou parametrov v súčasnosti prevádzkovaných verejných logistických centier, tzv. GVZ, v Nemecku. Objekty sú analyzované na základe nasledovných parametrov: prevádzkovateľ, modalita, rozloha a kapacita, vybavenie, služby a zaujímavosti GVZ.
Kľúčové slová: verejné logistické centrum, vybavenosť, základné a nadštandardné služby, modalita
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Špecifiká intermodálnych terminálov v Slovenskej Republike a v Maďarsku / Specifics of the intermodal terminals in the Slovak Republic and Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku všetkých, v súčasnej dobe prevádzkovaných, intermodálnych terminálov v rámci Slovenskej republiky a Maďarska na základe viacerých špecifických vlastností. Špecifiká zahŕňajú vybavenosť terminálov, ich operátorov, lokalizáciu, napojenie, rozlohu, skladovaciu kapacitu, plnenie požiadaviek podľa medzinárodnej  dohody AGTC, prepojenosť terminálov s logistickými centrami a služby poskytované v týchto objektoch.
Kľúčové slová: intermodálny terminál, vybavenosť intermodálnych terminálov, poskytované služby v intermodálnych termináloch, logistické centrum
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

         MAREC 2013      

Názov: Analýza súčasného stavu logistických centier v Poľsku / Analysis of the current state of logistics centers in Poland.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou v súčasnosti prevádzkovaných logistických centier v Poľsku na základe jednotlivých kritérií. Všetky prevádzkované logistické objekty sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a analyzované na základe kritérií: ich developer, poskytované služby, ich modalita, kapacita ich priestorov určených k prenájmu a zaujímavosti, ktorými logistické centrá disponujú..
Kľúčové slová: logistické centrá, developer, vybavenie logistických centier, poskytované služby
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Aktuálny stav logistických centier v Maďarsku / Current state of logistics centers in Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku v súčasnej dobe prevádzkovaných logistických centier v Maďarsku na základe vybraných kritérií. Jednotlivé centrá sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a charakterizované na základe ich developera, poskytovaných služieb, modality, kapacity ich logistických priestorov a zaujímavostí, ktorými disponujú.
Kľúčové slová: zlogistické centrá, poskytované služby, modalita, kapacita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Riadenie zásob prostredníctvom ABC analýzy / Inventory management by ABC analysis.
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ústav podnikania a manažmentu, TU F BERG Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa zaoberáme uplatnením ABC analýzy zásob v podniku. Zásoby predstavujú časť majetku podniku, ktorá viaže finančné prostriedky a preto je dôležité sledovať zásoby podľa jednotlivých kategórií a dôležitosti. Zásoby zabezpečujú plynulý výrobný proces resp. zabezpečujú obchodné aktivity orientované na zákazníka (tovar). Výber kategórií zásob, ktoré prinášajú podniku najvyššiu pridanú hodnotu, najvyšší objem tržieb sa uskutočňuje na základe ABC analýzy zásob a Pareto analýzy. Tieto prístupy použijeme aj v príspevku a poukážame, že nie je dôležité venovať pozornosť všetkým zásobám, ale kategórií zásob A, ktorá prináša podniku najvyššiu pridanú hodnotu..
Kľúčové slová: zásoby, obrat, spotreba, kvalita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

         FEBRUÁR 2013      

Názov: Využívanie optimalizačných metód v riadení zásob podniku / Using of optimizing methods in inventory management in the firm.
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ústav podnikania a manažmentu, TU F BERG Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zásoby predstavujú základný výrobný faktor podniku nevyhnutný pre zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu. Riadenie zásob je súčasťou zásobovacej logistiky podniku a pre efektívne riadenie zásob je potrebné stanoviť optimálnu výšku zásob. Pri plánovaní výšky zásob môžeme v praxi využívať kvantitatívne optimalizačné metódy, prostredníctvom ktorých vieme určiť optimálnu výšku zásob. Vzhľadom k tomu, že zásoby v podniku viažu finančné prostriedky a predstavujú vysoké náklady na skladovanie a udržiavanie zásob, je potrebné  ich riadiť, vyhodnocovať úroveň riadenia a sledovať ekonomické aspekty hospodárnosti a efektívnosti zásobovacieho procesu podniku.
Kľúčové slová: zásoby, model, deficit, optimalizácia
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok.