Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Problematika prepravy nebezpečných vecí v SR / The problematics of transportation of dangerous goods in Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené kľúčové problémy, ktoré ovplyvňujú prepravu nebezpečných vecí najmä z makroekonomického prostredia. V závere sú uvedené najdôležitejšie faktory vyplývajúce z vykonanej analýzy.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, prístup na železničný dopravný trh, dopravca
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Faktory ovplyvňujúce priebeh prepravy nebezpečných vecí a postup riešenia mimoriadnej situácie / Influence factors in dangerous goods transportation and procedures in emergency situations
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie faktory s priamym aj nepriamym vplyvom na úspešnosť prepravy nebezpečných vecí, ako aj možnosti vzniku mimoriadnych situácii a postup riešenia vzniknutej situácie.
Kľúčové slová: priebeh prepravy, postupy riešenia, mimoriadna situácia, nebezpečné veci
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Softvérová podpora prepravy nebezpečných vecí / software support for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené vybrané príklady softvérových aplikácií, ktoré napomáhajú k vyššej bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: softvér, preprava nebezpečných vecí, RIDem, ADRem
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Riešenie prepravy nebezpečných vecí v zahraničí / Solutions for transportation of dangerous goods foreign countries
Autor: Matej Babin a Martin Kendra, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené príklady prístupu k riešeniu prepravy nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave vo vybraných štátoch.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, železničná doprava, chemický priemysel
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Metodika tvorby logistických reťazcov s možnosťou aplikácie pre podmienky prepravy nebezpečných vecí / Methodology of supply chain design with application possibility for transportation of dangerous goods conditions
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika – postup tvorby všeobecného logistického reťazca s následnou úpravou pre podmienky prepravy nebezpečných vecí. V závere je zobrazený prípadný príklad nastavenia logistického reťazca.
Kľúčové slová: metodika, logistický reťazec, preprava nebezpečných vecí, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby / Methodology solutions for transportation of dangerous goods transport company providing or shipping services
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby – zisťovanie rizika, hodnotenie rizika a technologický postup práce.
Kľúčové slová: logistické služby, preprava, nebezpečné veci, logistická spoločnosť
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

         JÚN 2013      

Názov: Medzinárodné právne poriadky pre prepravu nebezpečných vecí / International law in transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie medzinárodné (globálne) právne poriadky upravujúce prepravu nebezpečných vecí v globálnom aspekte.
Kľúčové slová: medzinárodné právne poriadky, preprava, nebezpečné veci, predpisy
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Legislatívne prostredie prepravy nebezpečných vecí / The legislation environment of transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené všeobecné ako aj najdôležitejšie pravidlá prepravy nebezpečných vecí, ako aj vymedzenie platnosti z rôznych pohľadov.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, legislatíva, železničná doprava
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Intermodálna preprava a logistické centrá pre podporu prepravy nebezpečných vecí / Intermodal transportation and logistic centers for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin a Miroslav Fazekaš, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V rámci pojmu komodalita sa vyprofiloval veľmi dôležitý prvok – intermodálna prepravná jednotka. Poskytuje mnohé pozitíva a potenciál trvalého rozvoja pre prepravy komodít akéhokoľvek druhu. V rámci politiky EÚ predstavuje kľúčový prvok budúcnosti prepravy. V príspevku sú uvedené najvhodnejšie druhy, systémy a typy IPJ pre podporu rozvoja prepravy nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: terminál, intermodálna preprava, logistické centrum, nebezpečné veci
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Európska legislatíva prepravy nebezpečných vecí a implementácia právnych poriadkov v legislatívnom prostredí Slovenskej republiky / The European legislation in transportation of dangerous goods and implementation into the legislative environment of Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Slovenská republika je integrálnou súčasťou krajín Európskej únie. Vzhľadom na komplikovanosť legislatívnych procesov ako aj ich výstupov, tento príspevok popisuje najdôležitejšie právne normy používané (vplývajúce) na prepravu nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave.
Kľúčové slová: smernica, nariadenie, železničná doprava, predpisy, normy
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Štatistické ukazovatele ako bázický determinant pre špecifikáciu orientácie predmetu činnosti dopravno-logistickej spoločnostie / Statistical indicators as base determinant for specifying orientation for business activities in transport-logistics companies
Autor: Matej Babin a Vladislav Zitrický, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na podklade štatistických údajov je možné vypočítať trendy a stanoviť stratégiu orientácie podniku. V tomto príspevku sú uvedené štatistické údaje na podklade, ktorých je možné konštatovať najdôležitejšie trendy, ktoré môžu špecifikovať orientáciu trvalo udržateľného národného hospodárstva a teda vytvoriť predpoklad zamerania predmetu podnikania logistických spoločností v blízkej budúcnosti.
Kľúčové slová: štatistické ukazovatele, preprava, sofistikované odvetvia, logistika
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

 Názov: Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD, KŽD, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú po celý čas svojej existencie s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Skratka PEDAS znamená Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Kľúčové slová: Žilinská univerzita, dopravné laboratórium
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Zvýšenie kvality poskytovaných  služieb pri skladovaní / Increase quality of provided services in storage
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Drahomír Géc, Ing. Ľubor Rovňaník, Fakulta PEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvýšenie kvality logistických služieb veľmi úzko súvisí s informáciami o pohybe zásielok nielen počas prepravy, ale aj vnútri logistických areálov a v skladoch. Najmä v Európe,  ale napríklad aj  v USA rastie počet prípadov krádeží zásielok zo skladov. Vzhľadom na rozsah príspevku boli predstavené len niektoré možnosti technológie RFID a RTLS so zameraním na ich využitie v oblasti logistických služieb poskytovaných v skladoch resp. logistických parkoch.
Kľúčové slová: logistika, bezpečnosť, kvalita, informačné technológie
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

         MÁJ 2013