Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         AUGUST 2013      

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vzdelávania 2012“ / The Quality of Education Increasing in the field of study Logistics at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice with the support of Tatrabanka Foundation and its grant program "Quality of Education 2012
Autor:
Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Projekt - Logististic skills - your chance & advantage na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach / Project - Logististic skills - your chance & advantage at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na zvýšenie logistických zručností v oblasti využívania metód modelovania a simulácie v oblasti Priemyselnej a dopravnej logistiky. Študenti si rozširujú logistické zručnosti, schopnosti a znalosti z oblasti heuristických prístupov, aplikácií diskrétnych a spojitých simulácií so zameraním na požiadavky praxe. Hlavný prostriedok – nositeľ - nástroj pre realizáciu projektu bude využitie objektovo-orientovaných jazykov - simulačného softvéru ExtendSim. ExtendSim je jeden z popredných objektovo-orientovaných nástrojov umožňujúcich tvorbu a kreovanie diskrétnych, spojitých a kombinovaných modelov. Jeho prednosťou je vysoká variabilita, jednoduchý prístup k zdrojovému kódu, intuitívne prostredie, práca s programom podporuje kreativitu študentov pri dekompozícii problémov spätých s bežnou logistickou praxou a výsledný efekt sa prejaví v podobe abstrakcie pri tvorbe simulačných modelov.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.

Názov: Ochrana značky v cestnej doprave
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: ochranná známka, registrácia
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Poplatky za používanie cestnej siete v Maďarsku
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: doprava, mýto
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Poplatky za cestnú sieť v Bielorusku
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: doprava, mýto
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

         JÚL 2013      

Názov: Analýza zápisov dát digitálnymi tachografmi
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1. 5. 2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré vykonávajú prepravu na linkách do 50 km, resp. mestskú hromadnú dopravu.
Kľúčové slová: doprava, digitálny tachograf, karta vodiča
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Navrhovanie logistického systému a jeho využitie pri tvorbe systému kontinuálnej dopravy / Use of logistic system design process to create a system of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zámerom tohto príspevku je posúdenie vplyvu zmeny logistických parametrov na zvýšenie efektivity kontinuálnej dopravy hromadných materiálov v konkrétnom výrobnom podniku. Základom metodického aparátu pre riešenie problematiky  bola analýza a syntéza ako súčasť procesu navrhovania logistických systémov. Príspevok aplikuje princípy tvorby logistického systému pri navrhovaní vybraného dopravného systému kontinuálnej dopravy s cieľom zefektívnenia jeho prevádzky z hľadiska znižovania prepravných nákladov.
Kľúčové slová: doprava, pásový dopravník, projektovanie
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Zvýšenie efektivity logistického systému kontinuálnej dopravy / Increase the efficiency of the logistic systems of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistický systém kontinuálnej môžeme posúdiť zo stránky technickej a funkčnej.  Technickú stránku systému predstavujú dopravné zariadenia (pásové dopravníky) zabezpečujúce  prepravu materiálu.  Článok je zameraný na posúdenie reálneho kontinuálneho systému pásovej dopravy v konkrétnom spracovateľskom závode v snahe znížiť  náklady na spotrebu energie pri preprave hromadných materiálov a to zmenou jeho parametrov.
Kľúčové slová: efektivita, pásová doprava, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy s vužitím princípov logistiky / Resolving of the limitations of continuous handling using principles of logistics
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, Gurecka Jozef , F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Významným nástrojom zvýšenia efektivity vnútropodnikovej dopravy sú popri technických aj logistické riešenia  a to najmä optimalizácia dopravných ciest, ktoré sú jedným z hlavným prvkov každej technickej základne logistického dopravného systému. Príspevok je zameraný na riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy zmenou jednej premennej logistického toku-dĺžky trasy pohybu materiálu v priestore a jej vplyvu na ďalšie premenné tohto toku.
Kľúčové slová: logistický tok, pásový dopravník, dĺžka trate, sklon
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Problematika prepravy nebezpečných vecí v SR / The problematics of transportation of dangerous goods in Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené kľúčové problémy, ktoré ovplyvňujú prepravu nebezpečných vecí najmä z makroekonomického prostredia. V závere sú uvedené najdôležitejšie faktory vyplývajúce z vykonanej analýzy.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, prístup na železničný dopravný trh, dopravca
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Faktory ovplyvňujúce priebeh prepravy nebezpečných vecí a postup riešenia mimoriadnej situácie / Influence factors in dangerous goods transportation and procedures in emergency situations
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie faktory s priamym aj nepriamym vplyvom na úspešnosť prepravy nebezpečných vecí, ako aj možnosti vzniku mimoriadnych situácii a postup riešenia vzniknutej situácie.
Kľúčové slová: priebeh prepravy, postupy riešenia, mimoriadna situácia, nebezpečné veci
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Softvérová podpora prepravy nebezpečných vecí / software support for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené vybrané príklady softvérových aplikácií, ktoré napomáhajú k vyššej bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: softvér, preprava nebezpečných vecí, RIDem, ADRem
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Riešenie prepravy nebezpečných vecí v zahraničí / Solutions for transportation of dangerous goods foreign countries
Autor: Matej Babin a Martin Kendra, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené príklady prístupu k riešeniu prepravy nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave vo vybraných štátoch.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, železničná doprava, chemický priemysel
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.