Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012
Autor: kolektív autorov
ISSN: 13365878
Jazyk: slovenský
Anotácia: Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 27. november 2012. Vydaný ako mimoriadne číslo vedeckého elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment
Zaradené: január 2013
Zobraziť článok. 

         NOVEMBER 2012      

Názov: Logistika obslužných procesov
Autor: Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D., Ing. Martin Chudada, ZM Trading
Jazyk: slovenský
Anotácia: Výrobným procesom úzko súvisí obsluha výroby, ktorá zabezpečuje optimálne podmienky pre jeho fungovanie. Obsluhou výrobného procesu, jednotlivými obslužnými procesmi, ich organizovaním, riadením a ich vzájomnou koordináciou sa zaoberá logistika obslužných procesov, ktorá zabezpečuje plynulý, bezporuchový chod všetkých výrobných procesov. Do logistiky obslužných procesov sa zaraďujú všetky vedľajšie a pomocné procesy súvisiace s výrobou (technická príprava výroby, údržba, skladovanie, zásobovanie, doprava a manipulácia, balenie, energetické a odpadové hospodárstvo, a pod.).
Zaradené: november 2012
Zobraziť článok. 

         OKTÓBER 2012      

Názov: Reverzná logistika – teoretické východiská.
Autor: Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tvorba rozličných druhov odpadov je v neustálom kontexte s ľudskou civilizáciou.
Preto je veľmi dôležité hľadať možné spôsoby riešenia samotnej likvidácie už vytvorených
odpadov, ale zároveň je potrebné venovať pozornosť aj eliminácii a prevencii vzniku odpadov
v jednotlivých etapách životného cyklu samotného výrobku. Z teoretického hľadiska sa za
účinnú pomôcku prezentuje jedna z aplikačných oblastí logistiky – reverzná logistika.
Kĺúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad
Zaradené: október 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Všeobecný model implementácie reverznej logistiky do podnikových logistických procesov
Autor: Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: V článku je prezentovaný všeobecný model pre implementáciu reverznej logistiky
do podnikových logistických procesov na základe transformácie zásad projektovania
logistických procesov.
Kĺúčové slová: logistika, reverzná logistika, implementácia, model
Zaradené: október 2012
Zobraziť článok. 

         AUGUST 2012      

Názov: Prvá skúsenosť s duálnym štúdijným programom Transportation and Logistics na Žilinskej univerzite.
Autor:
Ing. Marián Gogola, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vzdelávanie je dôležitý proces pre prípravu študentov pre logistickú prax. V prípade podpory medzinárodného vzdelávania sa skúsenosti môžu ešte znásobiť. Tento príspevok preto približuje projekt Atlantis a jedinečný duálny inžiniersky študijný program medzi Katedrou cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite a University of Texas at El Paso v USA. V príspevku sú zhrnuté skúsenosti prvých absolventov tohto programu ako aj pohľad na americký vysokoškolský vzdelávací systém.
Kľúčové slová: vzdelávanie, duálny medzinárodný študijný program, katedra cestnej a mestskej dopravy
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Rozbor a vývoj stupňa automobilzácie v SR
Autor:
Ing. Ján Ondruš, PhD. a Ing. Jozef Paľo, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Moderné prístupy k riadeniu zásob
Autor:
Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D., Ing. Martin Chudada, ZM Trading
Jazyk: slovenský
Anotácia: Skladovanie tvorí neoddeliteľnú súčasť každého logistického systému. Tvorí akýsi spojovací článok medzi vstupom a výstupom. Zásobovacia stratégia podniku vychádza predovšetkým z odbytovej stratégie podniku. Príspevok poukazuje na v súčasnosti najviac v praxi využívané moderné prístupy k riadeniu zásob, ktoré umožňujú eliminovať časové, geografické, ale aj finančné výkyvy dennej praxe.
Kĺúčové slová: riadenie, zásoby, optimalizácia, materiálové toky
Zaradené: august 2012
Zobraziť článok. 

         JÚL 2012      
Názov: Kroky k uplatňovaniu Dunajskej stratégie
Autor:
doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Riečne informačné služby vo vzdelávaní
Autor:
Ing. Jan Šlesinger, PhD., a doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Conditions for effective development of the motorways of the sea
Autor:
Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Katedra vodnej dopravy, FPEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.
Názov: Súčasné problémy bezpečnosti vnútrozemských plavidiel
Autor:
Ing. Jaromír Klepoch, CSc., Slovenský Lloyd, s.r.o.
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.