Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Názov: LOGISTIKA EKONOMIKA PRAX 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 8. decembra 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2015
Zobraziť zborník zo seminára.

 Názov: Riadenie rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu vstrekovacieho stroja.
Autor: Michal Balog a Miroslav Maľcovský, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia sa zaoberá témou z oblasti riadenia rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu. Vo svojom teoretickom úvode obsahuje základné definície z oblasti riadenia rizík a riadenia výrobného podniku výroby foriem pre vstrekovanie plastov. Obsahuje postup tvorby súčiastky od jej vymyslenia až po samotnú realizáciu kde sú popísané časti tvorby konštrukcie formy, technologickej prípravy operácií vykonaných na jednotlivých častí ,cez samotnú výrobu formy pre vstrekovanie plastov až po finálne lisovanie plastového výrobku na danom type vstrekovacieho zariadenia a uvedenia ho do prevádzky v cykle. Odhalenie rizík pri zavádzaní výrobku na trh počas jednotlivých výrobných operácií a ich eliminácia má prínos ušetrenia časových strát a nákladov vo výrobnom podniku.
Kľúčové slová: riadenie rizík, vstrekovacie stroje
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok.

         NOVEMBER 2015      
Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu "Kvalita vzdelávania 2014"
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť
ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie
z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného
odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku
požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností
do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa
potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti
a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.
Názov: Projekt - NÁVRH METÓD A POSTUPOV PRE RIADENIE MODELU AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU na Ústave logistiky Technickej univerzity v Košiciach
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na návrh metód a postupov slúžiacich pre kreovanie a riadenie
modelu automatizovaného skladového systému podniku nad rámec vyučovacích plánov
s aktívnym zapojením študentov do procesného plánovania logistických tokov pre podporu
vzniku a tvorby logistického systému podniku. Cieľom projektu je zvýšiť technickú
vedomostnú základňu a praktické zručnosti študentov a pedagógov študijného odboru
Logistika s dôrazom na inovatívnosť s prepojením na prax.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach,
Ústav logistiky
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.
         JÚL 2015      
Názov: Vyhodnotenie celoročného vplyvu ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky v Rajci
Autor: Ing. Ján Jasenovec, PhD., Mestský úrad Rajec a prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., FBI ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pred viac ako rokom sme Vás informovali o prvých skúsenostiach s reálnym nasadením
meračov rýchlosti so zobrazením rýchlosti – radarov. Prvý článok prezentoval štatistiky z prvých troch mesiacov používania radarov v Rajci. Krátko po inštalovaní radarov na cestu1/64 dochádzalo, k tomu, že niektorí vodiči o prítomnosti radaru nevedeli a preto bol "prehliadaný". S odstupom doby sa informácia o trvalom monitorovaní rýchlosti dostala do povedomia prechádzajúcich vodičov.
Kľúčové slová: cestná doprava, radar, rýchlosť jazdy
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
         DECEMBER 2015      
Názov: Príklad aplikácie vybraného nástroja eko-logistiky v praxi / Example of application of the selected tool of eco-logistics in practice
Autor: Eva Tomková, Nikoleta Husáková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Eko-logistiku je možné chápať ako "novú" aplikačnú oblasť logistiku, ktorá je predmetom
výskumu Ústavu logistiky, F BERG, TU v Košiciach. V rámci výskumu uvedenej aplikačnej
oblasti sa prostredníctvom prípadových štúdií rieši prístup k eko-logistike, jej základných
elementov a nástrojov. Článok prezentuje parciálny výsledok prípadovej štúdie venovanej
aplikácii nástroja eko-logistiky, konkrétne environmentálneho auditu vo vybranom podniku.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, audit, životné prostredie
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Komplexný logistický audit podniku / Complex logistics audit of enterprise
Autor: Dušan Malindžák, Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pojem audit označuje preverovanie alebo hodnotenie a je možné ho charakterizovať ako
systematický proces pre objektívne získavanie a následné vyhodnocovanie informácií, ktoré
sa týkajú aktivít v skúmanej oblasti, pričom prvoradým cieľom je zistenie súladu medzi
zistenými informáciami a determinovanými kritériami. Audit je súčasťou viacerých
podnikových oblastí a v poslednej dobe sa stáva súčasťou logistiky v podobe logistického
auditu. Článok sa zaoberá popisom logistického auditu a tzv. komplexného logistického auditu,
ktorý bol vytvorený kolektívom pracovníkov Ústavu logistiky F BERG TU v Košiciach.
Kľúčové slová: logistika, audit, analýza, proces, podnik
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Eko-logistika – nová aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – new application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prezentuje parciálnu časť prípadovej štúdie, ktorej primárnou fázou je analýza možných prístupov k eko-logistike. V článku prezentovaná parciálna časť prípadovej štúdie poukazuje na teoretický rozbor pojmu eko-logistika, ktorá je v zmysle prípadovej štúdie chápaná ako nová
aplikačná oblasť logistiky.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie.
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2015      

Názov: Ekonomická efektívnosť oceňovania zásob v podniku / Economic efficiency of inventory valuation in the firm
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa venujeme spôsobom oceňovania zásob v podniku. Zásoby predstavujú krátkodobý majetok podniku, ktorý podnik používa ako výrobný faktor vo výrobnom procese. Metódy oceňovania zásob ovplyvňujú náklady podniku a zisk podniku čo má vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť podniku.
Kľúčové slová: zásoby, majetok, zisk, metódy oceňovania.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

Názov: Vplyv logistických nákladov na efektívnosť podniku / Impact of logistics costs on business efficiency
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sledujeme logistické náklady podniku, ktoré ovplyvňujú ekonomickú efektívnosť. V oblasti logistických procesov môže podnik dosahovať významné úspory logistických nákladov, ktoré sa premietnu v efektívnosti podniku. Riadenie logistických nákladov má vplyv aj na dosahovanie konkurencieschopnosti a spokojnosť zákazníkov.
Kľúčové slová: náklady, logistika, efektívnosť, zisk.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

 Názov: LEGISLATÍVNE ZMENY VO VEREJNEJ ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 29. apríla 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť zborník zo seminára.