Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Príklad využitia simulácie v logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prezentuje poznatky o logistike, simulácii a simulačných modeloch v logistike. Využitie
simulácie v logistike je v príspevku znázornené prostredníctvom výrobného procesu, tvorby modelu
výrobného procesu a realizácie simulačného experimentu pre analyzovaný výrobný proces.
Prezentovaný simulačný model je funkčným modelom a možnosť pre získanie údajov pre vývoj
skutočného výrobného procesu v budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, simulácia, model
Zaradené: marec 2017
Zobraziť článok. 
         MAREC 2017      
         DECEMBER 2016      
 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2016
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Zborník z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konfrencie zo dňa 29. novembra 2016. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2016
Zobraziť zborník zo seminára.
         OKTÓBER 2016      
Názov: Implementácia všeobecného modelu reverznej logistiky pre zefektívnenie spätného
materiálového toku odpadov v meste Košice.
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie problémov odpadového hospodárstva má svoje významné postavenie na štátnej
úrovni, ale súčasne aj na úrovni občianskych iniciatív a jednotlivcov. Je to predovšetkým
v dôsledku obmedzenosti prírodných zdrojov, ale aj zvyšujúcej sa environmentálnej
uvedomelosti. Účinný prostriedok pre riešenie problémov odpadového hospodárstva
predstavuje reverzná logistika, ktorá prostredníctvom spätných materiálových tokov a riešenia
procesov vytvára priestor pre elimináciu a redukciu odpadov. Zároveň vhodný spôsob
implementácie reverznej logistiky kreuje podmienky pre zníženie logistických nákladov
a súčasne aj pre ochranu životného prostredia. Príklad riešenia problémov odpadového
hospodárstva prostredníctvom princípov reverznej logistiky prezentuje parciálny výsledok
prípadovej štúdie (Implementácia všeobecného modelu reverznej logistiky, realizovanej na
Ústave logistiky, F BERG, TU v Košiciach), ktorá sa zameriava na zefektívnenie spätného
materiálového toku odpadov v meste Košice použitím heuristických metód rozhodovania
a alokácie.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad, odpadové hospodárstvo
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok. 
Názov: Využitie heuristických metód rozhodovania pri riešení reverznej logistiky pre
odpady.
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odpad predstavujú sprievodný "jav" takmer každej ľudskej činnosti. Aj napriek skutočnosti, že v súčasnosti sa problematike odpadov venuje veľká pozornosť, zastavenie ich tvorby je
nemožné. Sú realizované aktivity na znižovanie množstva odpadov v podobe skládkovania
odpadov, materiálového zhodnocovania odpadov, termického spracovania odpadov, ale tieto
procesy sú nedostatočné, ak nie je zabezpečené efektívne riadenie ich zhromažďovania, zberu,
spracovania a následného predaja prepracovaných odpadov. Práve táto skutočnosť bola
motiváciou k štúdiu možností riešenia efektívneho riadenia spätných materiálových tokov
odpadov, pričom úsilím nebolo riešiť konkrétne technologické možnosti spracovania odpadov,
ale riešená problematika bola poňatá z hľadiska všeobecného skúmania problematiky odpadov
a odpadového hospodárstva s akcentom na minimalizovanie skládkovania odpadov a možnosti
riešenia reverznej logistiky pri využití heuristických metód rozhodovania.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad, heuristika, rozhodovanie
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok. 
Názov: Aplikácia metód systémovej dynamiky pre fungovanie dopravných systémov ako celku.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava je odvetvie národného hospodárstva. Uskutočňuje POHYB-MOBILITU osôb a vecí v priestorea čase. V spoločenskej činnosti uskutočňuje DOPRAVNÚ POLITIKU, nástroj a prostriedok pre uskutočnenie rozvoja dopravy na území štátu i mimo neho.Vplyvom zmien, procesov, štruktúr a paradigiem správania sa človeka, mení aj výklad pojmov dopravy. Mení aj definície. Po analýze vzniknutých situácií v oblasti dopravy a rozvoja dopravnej vedy, SDS pri SAV pripravila a prepracovala niektoré definície dopravnej vedy na základe zmien, ktoré charakterizujú vedu 21. storočia (ide o novú vedu).
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.
Názov: Slovenská dopravné spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Žilina - Informačný buletín.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.
         MÁJ 2016      
 Názov: Slovensko a integrované dopravné systémy
Autor:
kolektív autorov
ISSN:
1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 12. mája 2016. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2016
Zobraziť zborník zo seminára.
         APRÍL 2016      

Názov: Elektronické prostriedky na sledovanie plavebnej prevádzky na Slovensku
Autor: Ing. Andrea Galieriková a doc. Ing. Jarmila Sosedová,PhD. , Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia:Riečne informačné služby sú dôležitý nástroj na sledovanie a riadenie plavebnej prevádzky. Pomocou systému RIS a jeho platforiem sa zvýši bezpečnosť a efektivita vo vodnej doprave. Poskytovanie nautických informácií jednotlivým subjektom umožňuje prijímať potrebné preventívne opatrenia a tým minimalizovať počet nehôd na vodných cestách, prípadne pri ich vzniku znížiť ich nepriaznivé dopady. Dôležitosť systému monitorovania plavidiel je najmä z dôvodu prepravy nebezpečných nákladov, ktoré svojimi vlastnosťami najviac ohrozujú životné prostredie a zdravie človeka.
Kľúčové slová: vodná cesta, plavebná dráha, riečne informačné služby
Zaradené: apríl 2016
Zobraziť článok. 

         DECEMBER 2015      
Názov: SMART CITY – cesta k bezpečnej a udržateľnej mestskej mobilite.
Autor: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Renáta Škulcová, Ing. Ján Kapusta, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Smart Cities je výraz v posledných rokoch používaný v celom svete ľuďmi z vedenia miest, z oblasti výskumu, vývoja i z technologických firiem. V mestách je totiž sústredený vysoký potenciál pre inovácie ako v oblasti myšlienok a nápadov, tak v oblasti uplatňovania nových technológií a systémov pre riadenie a rozhodovanie. Ide o koncept moderného mesta s kvalitnými podmienkami pre život obyvateľov. V našom príspevku sa budeme venovať uvedenej téme.
Kľúčové slová: inteligentné mesto, mestská mobilita, udržateľný rozvoj
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok.