Názov: Medzipodnikový systém riadenia objednávok v automobilovom priemysle
Autor: Jüngen Lange
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 70 – 71  
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na skutočnosť, že zákazníci nie sú ochotní akceptovať dlhé dodacie lehoty vozidiel, preto pre výrobcov je dôležitý čas dodania vozidla. Autor popisuje v úvode používané systémy BTO a ATO dodávania vozidiel, pričom poukazuje na to, že súčasné ICT systémy nestačia. V ostatnej časti autor predstavuje vnútropodnikový systém riadenia objednávok a vzájomnú spoluprácu pri vybavovaní objednávok.  
Kľúčové slová: objednávka, výrobok, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Kreativita manažérov – Dôležitý faktor ovplyvňujúci ponuku v sektore dopravných služieb
Autor: Dr. Jan Kunhart, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 66 - 68
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti definuje pojem kreativita, pričom uvádza vzorec kreativity.  V ďalšej časti v 10 bodoch definuje rysy kreatívnej osobnosti a komponenty kreativity. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje na možnosti využitia princípov kreativity v dopravných službách.
Kľúčové slová: kreativita, manažér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Všeobecné zasielateľské podmienky sú nadstavbou legislatívy
Autor: Ing. František Komora
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. I - IV
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje Všeobecné zasielateľské podmienky ZZL SR. Autor poukazuje na zahraničné modely a uvádza VZP ZLZ ako určitý štandard. V ostatnej časti autor uvádza vývoj VZP ZLZ. Súčasťou príspevku sú uverejnené aj Všeobecné zasielateľské podmienky v aktuálnom znení.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, zväz, podmienky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Poistenie prepravovaného tovaru
Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje poisťovaniu tovaru. V prvej časti príspevku analyzuje históriu a vznik poisťovníctva. V ostatnej časti príspevku popisuje poistenie prepravovaného tovaru a krytie škôd.  
Kľúčové slová: poistenie, škoda, zmluva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Príprava logistov a kríza univerzít
Autor: Doc. Ing. Petr Pernica, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 24 - 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je rozdelený na dve časti. V prvej časti autor definuje európske štandardy manažérskej spôsobilosti a rozdeľuje manažérov logistiky do štyroch skupín. Autor tiež uvádza nároky na logistu a požiadavky na jeho schopnosti a zručnosť. Druhá časť príspevku je venovaná príprave logistov. Autor rozoberá bakalárske a magisterské štúdium, pričom poukazuje na skúsenosti z praxe. Ostatná časť príspevku sa venuje účasti firiem na vzdelávaní, zadávaniu firemných tém a zamestnávaniu študentov.
Kľúčové slová: vzdelávanie, škola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Organizačné aspekty stavebnej logistiky
Autor: Ing. Dagmar Hrdinová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 18 - 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku poukazuje na skutočnosť, že v stavebníctve v súčasnosti nedostatočne funguje logistika. Z toho dôvodu v príspevku navrhuje systém stavebnej logistiky, ktorý pozostáva z dvoch častí: riadiaci a riadený systém. V ďalšej časti sa autorka venuje členeniu riadiaceho systému a riadeniu logistických procesov na stavenisku, ktoré sú zhrnuté do štyroch krokov. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje logistickému konceptu a outsourcingu riadenia logistických procesov.
Kľúčové slová: logistika, stavba, riadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Kontraktná logistika a poskytovanie logistických služieb a riešení
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 14 - 16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti definuje logistiku z teoretického hľadiska. V ďalšej časti definuje kontraktnú logistiku a jej výhody a nevýhody. Taktiež vysvetľuje rozdiely medzi kontraktnou logistikou, outsourcingom a 3PL. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje dôvodom využívania kontraktnej logistiky.
Kľúčové slová: logistika, outsourcing, 3PL
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Teoretické východiská pre zvládnutie logistiky v podnikaní
Autor: Doc. Ing. Alexandr Čestnější, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá niektoré základné pojmy z logistiky, pričom sa  analyzovaným pojmom venuje aj z historického hľadiska. V prvej časti príspevku rozoberá históriu logistiky a definuje predmet, ciele a funkcie logistiky. V ďalšej časti príspevku sú rozoberané pojmy mikrologistika, zaobstarávacia logistika, výrobná logistika a distribučná logistika. Príspevok je doplnený troma doplňujúcimi schémami.
Kľúčové slová: logistika, história, cieľ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Jaké roličky do digitálních tachografů
Autor: Ing. Libor Jinek
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 7/2007; str. 45
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku papierových kotúčov do digitálnych tachografov. V prvej časti je popísaná legislatívna povinnosť vodiča vedúceho vozidlo s digitálnym tachografom mať pri sebe uvedený kotúč papiera. V ďalšej časti autor poukazuje na lacné napodobneniny originálov kotúčov. Z toho dôvodu v ostatnej časti sú uvedené vlastnosti originálnych kotúčov, použitý materiál kotúčov, potlač zadnej strany a rozmery a ich balenie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Systém TIS-PL
Autor: Michaela Havelková
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 7/2007; str. 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá nový systém platenia mýta vo Francúzku, ktorý vstúpil do platnosti júni 2007. V príspevku sú uvedené výhody nového systému z pohľadu dopravcov. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaná tabuľka zliav pre používateľov jednotiek TIS-PL.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Situácia v cestnej doprave po vstupe SR do EÚ
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Richard Latislav
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 24 - 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Príspevok rozoberá aktuálnu situáciu v podnikaní v cestnej doprave. V prvej časti analyzuje prepravné potreby v cestnej doprave. V ďalšej časti príspevku autori rozoberajú problematiku licencií CEMT a problematiku zmeny sociálnej legislatívy. V ostatnej časti príspevku sa autori venujú problémom v ručení podľa Dohovoru CMR.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva, CEMT
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Logistika po kórejsky
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2007; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje logistiku v spoločnosti KIA v Tepličke nad Váhom. V prvej časti príspevku je predstavený dodávateľský reťazec spoločnosti. Uvádza, akým spôsobom sú prepravované vstupy z Európy a akým spôsobom vstupy z Ázie. V druhej časti je popísaná výroba vozidiel a ostatná časť príspevku uvádza  spôsob distribúcie vozidiel k zákazníkom.  
Kľúčové slová: preprava, distribúcia, reťazec
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Postup řešení při hledáni polohy logistických center v ČR
Autor: doc. Ing. Václav Cempírek, CSc.
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. III. 10/2006, s. 6
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku podrobne ilustruje riešenie problému súvisiaceho s alokáciou logistických centier v rámci Českej republiky. Predstavuje softwarovú podporu LOLA, ktorá slúži na riešenie takýchto alokačných problémov.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, alokácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Prostředí CRM – prostor pro integraci marketingu a logistiky
Autor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc., doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 12
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autori príspevku ilustrujú riadenie dodávateľských vzťahov v dodávateľských reťazcoch a koncept riadenia vzťahov so zákazníkmi. V príspevku nájdete logistické technológie KANBAN, JIT, QR, ECR, SCM, a postavenie a funkciu poskytovateľov  
Kľúčové slová: výroba, riadenie, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: HAMÉ, a.s. – pojem i v logistice
Autor:
Ing. Martin Štrupl
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 2
Vydávateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku erudovaným spôsobom popisuje logistický projekt spoločnosti HAMÉ, a.s., ktorý bol na základe originálneho riešenia, komplexného prístupu a kvality spracovania zaradený ako jeden z pilotných projektov v rámci medzinárodného európskeho projektu BESTLOG.
Kľúčové slová: logistika, logistický proces, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Konečná cesta k spotrebiteľovi
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku distribúcie tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. V príspevku sú rozobrané dva základné prístupy k distribúcii tovaru, vlastná distribučná sieť a outsourcing distribúcie. V obidvoch prípadoch sú uvedené výhody a nevýhody daného postupu.  
Kľúčové slová: distribúcia, spotrebiteľ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Poplatky za používání silnic a dálnic v Litvě
Autor: Velvyslanectví ČR v Litve
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2007; str. 19 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje problematiku spoplatnenia pozemných komunikácií v Litve. Rozoberá novú legislatívu, ktorá platí od 1. júla 2007. Súčasťou príspevku je zoznam všetkých spoplatnených úsekov a sadzieb za používanie týchto úsekov. Sadzby sú rozdelené pre autobusy, nákladné vozidlá a špeciálne dopravné prostriedky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Formulář o nečinnosti řidiče
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2007; str. 17 - 18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje rozhodnutie Komisie o formulári o predpisoch v sociálnej oblasti týkajúcich sa činnosti v cestnej doprave, ktoré upravuje formulár, ktorý musí vodič používať v prípade, že vedie vozidlo s celkovou hmotnosťou pod 3,5 tony, čerpal dovolenku alebo bol práceneschopný. Súčasťou príspevku je aj formulár v českom jazyku.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Truckcentrum WAG
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 6/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje Truckcentrum Eurowag v Modleticiach. Autor príspevku uvádza technické parametre centra, pričom príspevok je doplnení množstvom obrázkov z analyzovaného centra.
Kľúčové slová: cestná, doprava, centrum
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Vozidla z druhé ruky
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 6/2007, str. 33 - 36
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o sériu troch príspevkov rozoberajúcich problematiku predaja a prenájmu jazdených vozidiel v rubrike téma dňa. V príspevkoch je uvádzaný postup obstarania jazdeného nákladného vozidla. V ostatnej časti sú uvedené skúsenosti troch spoločností zaoberajúcich sa obstarávaním jazdených vozidiel.
Kľúčové slová: cestná, doprava, obstaranie, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007