Názov: Nonstop pomoc na cestách
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje asistenčným službám v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Asistenčné služby sú dostupné nepretržite 24 hodín denne počas celého roka. Časové termíny poskytnutia pomoci sú závislé od konkrétnej situácie a jej zložitosti. Štandardom v západnej a strednej Európe je príjazd mobilnej pomoci do 90 minút, vo východnej Európe do 120 minút. Trendom budúcnosti v oblasti automobilovej asistencie je vzdialená diagnostika vozidiel.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vozidlo, servis, porucha, asistenčná pomoc
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Pneumatika RFID: Čip zabudovaný uvnitř bočnice omezil problémy spojené s krádeží pneumatik
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe v spoločnosti EWALS CARGO CARE, ide o poskytovateľa logistických služieb hlavne v oblasti automobilového priemyslu, prevádzkuje 3100 návesov a 1200 meganávesov. Kompletný manažment pneumatík vozidlového parku spoločnosti EWALS CARGO CARE zabezpečuje spoločnosť Goodyear. Pre monitoring pneumatík používa mikročipy zabudované priamo v pneumatikách. Technológia RFID urýchľuje a zjednodušuje hospodárenie s pneumatikami.
Kľúčové slová: nákladné vozidlo, pneumatika, RFID, čip
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: 2013: rok superlodí
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 14-16
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje námornej kontajnerovej doprave. Konkrétne plánovanému uvedeniu kontajnerových „superlodí“ siedmej generácie do prevádzky v roku 2013, ktorých kapacita bude až 18 000 TEU. Od zavedenia týchto lodí sa očakáva hlavne úspora nákladov, zníženie energetickej náročnosti a dopadov na životné prostredie. Článok charakterizuje aj riziká a obmedzenia súvisiace s prevádzkou týchto lodí.
Kľúčové slová: kontajnerová loď, námorná doprava, kapacita, investícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Kombinovaná doprava: Veřejná prekladiště v soukromých rukou
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje prekladiskám ako významným prvkom technickej základne kombinovanej dopravy. Hlavným poslaním prekladísk je prekládka nákladových jednotiek medzi dopravnými prostriedkami jednotlivých dopravných odborov. Článok sa tiež venuje vybaveniu prekladísk, vlastníckym právam ako aj systému podpory kombinovanej dopravy v Českej republike.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, prekladisko, kontajnerr
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Sociologie a humanitní vědy v dopravním výzkumu
Autor: Karel Schmeidler
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 25-28
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku venuje priestorovej mobilite a dopravnému správaniu osôb. Charakterizuje teoretické a metodologické súvislosti výskumu priestorovej mobility a dopravného správania. Zaoberá sa tiež globalizáciou a turizmom vo vôzbe na trvalo udržateľnú dopravu.
Kľúčové slová: sociológia, ľudské zdroje, doprava, premiestňovanie, mobilita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Externé efekty dopravy a možné dôsledky ich evaluácie na dopravný trh
Autor: Stanislav Hreusík
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 20-24
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok podáva informáciu o riešení projektu „Externé efekty dopravy a možné dôsledky ich evaluácie na dopravný trh“. Autor popisuje postup riešenia ako aj výsledky projektu. Projekt sa týka nákladnej aj osobnej dopravy. V nákladnej doprave sa autor venuje cestnej nákladnej a železničnej nákladnej doprave. V osobnej doprave je okrem cestnej verejnej osobnej dopravy a železničnej osobnej dopravy analyzovaná aj individuálna automobilová doprava. Analýzy a výpočty sa týkajú rokov 2008 a 2009.
Kľúčové slová: cestná doprava, železničná doprava, externé náklady, projekt, riešenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Prevádzkové náklady vozidiel počas ich životnosti zohľadňujúce environmentálne hľadisko
Autor: Ľubomír Moravčík
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 11-14
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti pri zohľadnení environmentálneho hľadiska. Príspevok prezentuje obsah Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Kľúčové slová: prevádzka, vozidlo, náklady, životnosť, životné prostredie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Dopravní infrastruktura: chybí dobudovat dálnice a koridory
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje analýze dostupnej dopravnej infraštruktúry v ČR, konkrétne sa zaoberá cestnou sieťou so zameraním na diaľničnú infraštruktúru, ďalej sa zaoberá koridormi železničnej dopravy a splavnosťou českých a moravských riek. Analyzuje dôvody pomalej výstavy dopravnej infraštruktúry, charakterizuje tiež súčasný stav výstavby a rozpracovania.
Kľúčové slová: dopravná infraštruktúra, cestná doprava, železničná doprava, výstavba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Kombinovat se dá i na 15 KM
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa venuje technológii prepravy pomocou odvalovacích kontajnerov ACTS (Abroll Container Transport System) v kombinovanej doprave – cestná doprava a železničná doprava. Charakterizuje účel použitia tohto typu kontajnera ako aj možnosti jeho nasadenia pri prepravách na krátke, stredné i dlhé vzdialenosti.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, kontajner ACTS, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Širokorozchodná pod drobnohľadom
Autor: Milan Klubal
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na historické požiadavky budovania širokorozchodnej trate v SR a dôvody, pre ktoré sa dnes uvažuje o budovaní tejto trate. Autor poukazuje na parametre širokorozchodnej trate v prvej časti príspevku, ďalej sa venuje alternatívnym riešeniam a možnosti využívania kontajnerov.
Kľúčové slová: infraštruktúra, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Široké ruské koľajnice pomôžu podnikaniu
Autor: Oleg Kazankov
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje prínosy pre Slovensko v prípade budovania širokorozchodnej trati v SR. V prvej časti sú uvedené hlavné prijaté doklady, ktoré umožňujú výstavbu trate a postup, ktorý je potrebný zabezpečiť, aby mohlo dôjsť  k samotnej výstavbe.
Kľúčové slová: infraštruktúra, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: PR1BINA šetrí palivo a nervy vodičov
Autor: Tibor B. Hačko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje výstavbu cesty R1 a jej vplyv na premávku v regióne. V prvej časti uvádza náklady na výstavbu a časovú náročnosť výstavby, druhá časť uvádza ekonomický a dopravný význam.
Kľúčové slová: cestná, doprava, infraštruktúra, R1
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Téma – Nadrozmerný náklad
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 44 - 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich prepravu nadrozmerného nákladu. V prvej časti autor poukazuje na jedinečnosť každej prepravy pri preprave nadrozmerných vecí. V ďalšej časti sú predstavení dopravcovia, ktorí sa zaoberajú prepravou nadmerných a nadrozmerných zásielok.
Kľúčové slová: cestná, doprava, nadrozmerná, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Núdzové jazdné pruhy v Rakúsku až od 1. januára 2012
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza technológiu núdzových jazdných pruhov v Rakúsku, ktoré v miestach s častými zápchami fungujú od 1. 1. 2012. V príspevku je popísané fungovanie núdzových jazdných pruhov a povinnosti vodičov. V ostatnej časti príspevku sú uvedené sankcie v prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa núdzových jazdných pruhov.
Kľúčové slová: bezpečnosť, cestná, premávka, Rakúsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Dopravno-bezpečnostná situácia v rokoch 2008 až 2011
Autor: plk. Ing. Milan Hamar
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 8 - 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza štatistiku dopravno-bezpečnostnej situácii v SR v rokoch 2008 až 2011. Príspevok aj formou grafov a tabuliek popisuje dopravnú nehodovosť, počet usmrtených osôb, počet dopravných nehôd, počet ľahko a ťažko zranených osôb a pod.
Kľúčové slová: bezpečnosť, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 54
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o rebríček predaja prípojných vozidiel a nadstavieb jednotlivými dodávateľmi v ČR v roku 2010 podľa obratu z predaja jednotlivých značiek. Príspevok informuje aj o štruktúre predaja podľa účelu použitia, resp. technického riešenia prípojných vozidiel a nadstavieb. Obsahuje aj informácie o ďalších poskytovaných službách ako je prenájom alebo servis techniky.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Užitkové vozy N2 a N3
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 53
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N2 a N3 v ČR v roku 2010 podľa počtu predaných vozidiel jednotlivých značiek. Predané vozidlá sú detailnejšie členené do 7 hmotnostných kategórií podľa ich celkovej hmotnosti. Porovnanie obsahuje aj predaj v roku 2009. Príspevok informuje aj o sieti predajcov v ČR, poskytovaných službách a možnostiach financovania obstarávaných vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N2, kategória N3, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Užitkové vozy N1
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 52
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N1 v ČR v roku 2010 podľa počtu predaných vozidiel, doplnený je aj o trhové podiely jednotlivých značiek, ich zastúpenie v ČR (sieť predajcov), ako aj predaj vozidiel v roku 2009. Okrem predaja vozidiel článok analyzuje aj ostatné služby poskytované predajcami vrátane možností financovania vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N1, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Expresní a balíkoví dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam expresných a balíkových dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2010 podľa celkového počtu vlastných vozidiel vo svete. Okrem celkového počtu vozidiel zoznam poskytuje informácie aj o počte vlastných lietadiel a triediacich stredísk. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, hlavných zákazníkoch dopravcov, počte zamestnancov a obrate.
Kľúčové slová: expresná preprava, vozidlo, zásielka, poskytované služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Zastoupení námořních rejdarů a agentů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam zástupcov námorných rejdarov a agentov podľa objemu námornej dopravy realizovanej v ČR v roku 2010. Zoznam poskytuje informácie o výkonoch námornej nákladnej dopravy v rokoch 2009 a 2010 a ich štruktúre (export, import), o počte a kapacite vlastných lodí, o obrate z námornej dopravy. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, počtoch zamestnancov a využívaných prístavoch v Európe.
Kľúčové slová: námorná doprava, loď, prístav, obrat, zamestnanec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012