Názov: Zajištění nízkych nákladů řízením nákupu
Autor: redakcia
Zdroj: Logistika 4, 2006, 16 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Spoločnosť Ariba, poskytovateľ riešení v oblasti riadenia nákladov rozšírila svoju ponuku v tomto obore v Prahe. Rozšírením ponuky a poskytovanie informácií o jednotlivých komoditách reaguje na zvýšenú ponuku po týchto službách v celom regióne. Príspevok poukazuje na to, že zaistenie nízkych nákladov v jednotlivých krajinách pôsobnosti sa stáva pre mnoho spoločností vo svete prioritou. 
Kľúčové slová: globálny trh, riadenie nákladov, maximalizovanie úspor, analýza nákladov, riadený nákup, nákupné procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Nástroje SCM pro plánování a řízení
Autor: Ing. Petra Nováková
Zdroj: Logistika 3, 2006, 24 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka sa v článku zameriava na Supply chain (SC) – dodávateľský reťazec, ktorý charakterizuje logistickú sieť, ktorá integruje všetky materiálové, informačné a peňažné toky pozdĺž hodnotového reťazca. Zobrazuje teda všetky aktivity, ktoré sú nutné k plánovaniu, výrobe a dodania produktu od výrobcu k zákazníkovi. Supply chain management (SCM) – management dodávateľských reťazcov, obsahuje plánovanie, koordináciu a kontrolu všetkých aktivít súvisiacich s hodnotovým reťazcom.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, dodávateľ, plánovanie, zásoby, prepravné náklady, nástroje SCM, materiálový tok 
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Logistický projekt oceněný státní cenou
Autor:  Dr. Ing. Roman Štěrba
Zdroj: Logistika 3, 2006, 14 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V roku 2005 bol v dunajskom prístave hornorakúskeho mesta Enns slávnostne sprevádzkovaný nový kontajnerový terminál. Po ročnej výstavbe pri vynaložení 16 mil. eur investičných nákladov prispeje najmodernejšie logistické centrum v Rakúsku nielen k posilneniu úlohy Horních Rakous ako významnej logistickej križovatky Európy, ale i k nárastu podielu železničnej a vodnej dopravy na objeme nákladnej prepravy.
Kľúčové slová: kontajnerový terminál, portálový žeriav, logistické centrum, prekládka, koľaj, zásielka, ucelený vlak
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Do vzdelávania sa oplatí investovať.
Autor:
(lc)
Zdroj: Doprava a Logistika 07-08/2008
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje  o spoluprácii medzi Žilinskou univerzitou a spoločnosťou GEFCO Slovakia.
Významná logistická firma GEFCO otvorí koncom roka 2008 novú pobočku v Žiline s cieľom uspokojiť požiadavky klientov na celom území krajiny.Žilinský región je pre GEFCO Slovakia významný aj z dôvodu,že vyvíja spoluprácu so Žilinskou univerzitou.Vzájomná veľmi dobrá spolupráca je prospešná pre obe strany a najmä študentov pre ich kvalitnejšiu prípravu a uplatnenie sa v praxi po ukončení štúdia.
Kľúčové slová: investície do vzdelania,spolupráca podnikateľských subjektou s univerzitou.
Spracoval: Ing.Bašo Miloš  Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: august 2008

 Názov: Editor vlakov novej generácie
Autor: Karel Greiner
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 143-150.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: český
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Editor vlakov je určený pre zostavu grafikonu vlakovej dopravy. V súčasnosti sa na Českých dráhach používa systém CEV (Centrální Editor Vlaků). Autor vo svojom príspevku popisuje vývoj nového systému KANGO (Komplexní Aplikace Návrhu Grafikonu Online), ktorý v sebe spája aj ostatné aplikácie a systémy ktoré CEV využíval ako externé zdroje. Je uvedená základná charakteristika nového systému, technické špecifikácie, možnosti prístupu k editoru, nové možnosti editoru a nové spôsoby tvorby vlakov.
Kľúčové slová: CEV, KANGO, editácia vlakov, program
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Vývoj cestovného poriadku vzhľadom na energeticky úsporný jazdný režim so zreteľom na kľudový čas. (Development of a timetable sheet for energy saving driving mode in consideration of dwell time)
Autor: Andreas Schöbel – Jürgen Zajicek – Martin Turk
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 68-74.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Anglický
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia:  Skutočný čas výstupu a nástupu cestujúcich na železničných zastávkach je premenlivý. Spravidla sa určuje fixným časom. Autori článku popisujú vyvíjaný softvér, ktorý umožní vodičovi vlaku vzhľadom na kľudový čas na zastávke vypočítať požadovanú rýchlosť tak, aby nasledujúce miesto určené pre výstup a nástup cestujúcich mohol opustiť v súlade s cestovným poriadkom. 
Kľúčové slová: software DYNAMIS, time table, dwell time, peak-off period,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Aplikácia modelu teórie hromadnej obsluhy pri operáciách s nákladovými jednotkami v termináloch „more – železnica“ (Application of a stochastic model to intermodal units operations in rail – maritime terminals)
Autori: Andrea Quattrini – Stefano Ricci
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 58-67.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Autori vyvíjajú originálny model založený na teórii hromadnej obsluhy dovoľujúci kalkulácie časy behov nákladových jednotiek cez prekládkové terminály. Článok je zameraný za vzájomnú výmenu tovaru medzi systémami more - železnica v prístavoch a popisuje model systému, ktorý je prispôsobený potrebám užívateľa v prístave a to aplikáciami a výsledkami získanými v prípadových štúdiách. Jednotlivé aspekty popísané v tomto článku sú spojené s vyčíslením efektov rozhodných parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu modelových výsledkov.
Kľúčové slová: intermodal units, terminals , model
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Užitečná pravidla pro logistické projekty
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 2, 2006, 14 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Realizovaný logistický projekt do značnej miery určuje logistickú konkurenčnú schopnosť podnikov na niekoľko rokov dopredu. Príspevok prezentuje celú radu praxou overených pravidiel a princípov, pomáhajúcich vyhnúť sa chybám a zhospodárniť plánovanie.
Kľúčové slová: projekt, logistický projekt, ciele, logistika, stratégia logistiky, logistický systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Genetické algoritmy a lokačně-alokační úlohy
Autor: Ing. Vít Fábera, Ing. Denisa Mocková
Zdroj: Logistika 1, 2006, 50 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Základ genetických algoritmov, patriacich medzi evolučné výpočtové metódy, položil v 70. rokoch J.Holland. Princíp vychádzal z Darwinovej evolučnej teórie. V prírode, v rámci jednej generácie, dochádza ku kríženiu jedincov a vzniknutí potomkovia dedia vlastnosti od svojich rodičov. Vplyvom okolitého prostredia sa tiež menia behom vývoja vlastnosti jedincov – dochádza k ich mutácii. Počas generácií dochádza k prirodzenému výberu – jedinci s dobrými vlastnosťami prežívajú a naopak ostatní vymierajú a miznú.
Kľúčové slová: genetický algoritmus, alokačne-lokačná úloha, kríženie, mutácia, jedinec, generácia, genetický operátor
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Změny v dodavatelských řetězcích: Jak dále s Just In Time?
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika 1, 2006, 40 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Signály o tom, že sa budú meniť podmienky pre výrobné a obchodné subjekty, pokiaľ ide o ich fungovanie bez skladov a dodávky Just In Time, sa ozvali z Nemecka. Na hlavnom francúzskom kongrese sa to potvrdilo a experti uviedli, že vec bude ovplyvnená postupným nedostatkom tekutých pohonných hmôt, ale tiež zvyšujúcimi sa problémami v zásobovaní ocele, niektorými ďalšími kovmi a pryže (obrovská spotreba v juhovýchodnej Ázii).
Kľúčové slová: trh, Just In Tme, dodávateľský reťazec, zásoby, sklad a prekladisko, distribučná sieť, odosielateľ, príjemca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Co zvažovat u průmyslových staveb
Autor: Otto Tlustý
Zdroj: Logistika 1, 2006, 32 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Budovanie komerčných priestorov je pre každého investora významná investícia. Konečná podoba stavby môže citeľne ovplyvniť budúcu konkurencieschopnosť firmy. Dôležité sú nielen investičné náklady, priestorové dispozície objektu, jeho poloha, ale predovšetkým náklady na prevádzku stavby, plánovitý rozvoj kapacít firmy a zaistenie ich predaja.
Kľúčové slová: komerčný priestor, stavebná firma, rozpočet, investičné náklady, zákaznícky servis, záručný a pozáručný servis   
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Inspirativní franchising a spokojení kutilové
Autor: redakcia (s využitím informácií spoločností OBI a BT)
Zdroj: Logistika 1, 2006, 14 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Pri svojich obchodných aktivitách uplatňuje OBI metódu franchisingu, založenú na úzkej a trvalej spolupráci partnerov – príjemcov a poskytovateľov franchisu. Vsádza pritom na individuálnu vlastnú iniciatívu a využíva angažovanosť, kreativitu a kapitál stredného podnikania. Takéto podnikanie ponúka všetky výhody veľkého podniku bez nevýhod centrálne riadeného podniku.
Kľúčové slová: franchising, odborné poradenstvo, elektronické obchodovanie, kutil, poskytovateľ, príjemca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Centra nákladnej dopravy a ich optimalizácia na vybranej dopravnej sieti
Autori: Ing. Jaromír Široký, PhD.; Ing. Miroslav Slivoně; prof. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Perner´s Contacts, 2/2008, s. 81 - 94
Vydavateľ: Katedra technologie a řízení dopravy, Studentská 95, 532 10 Pardubice
ISSN: 1801-674X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje centrá nákladnej dopravy, ich základnú charakteristiku a úlohy v logistickom reťazci. Hlavnou časťou príspevku je optimalizácia počtu týchto centier a ich lokácia. Prezentovaná optimalizácia počtu a rozmiestnenia centier je jedným z príkladov využitia matematických metód v doprave. K riešeniu boli použité metódy genetických algoritmov. Autori vzhľadom na veľký rozsah tejto problematiky uviedli len hlavné body postupu optimalizácie centier nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: centrum nákladnej dopravy, optimalizácia, lokácia, genetické algoritmy
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Simulácia integrovaného dopravného systému
Autori: Ing. Gabriel Fedorko, PhD.; Ing. Nikoleta Husáková; Michal Weiszer
Zdroj: Perner´s Contacts, 2/2008, s. 38-43
Vydavateľ: Katedra technologie a řízení dopravy, Studentská 95, 532 10 Pardubice
ISSN: 1801-674X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zmena deľby prepravnej práce v porovnaní s minulosťou prináša výrazný nárast podielu individuálnej automobilovej dopravy na úkor verejnej dopravy. V záujme efektívneho fungovania dopravného systému a taktiež pri sledovaní ekologického hľadiska je potrebné prepravné požiadavky rovnomerne rozdeliť medzi jednotlivé druhy dopravy. Ako odpoveď na túto výzvu vznikajú mnohé projekty u nás ako aj v zahraničí kombinujúce jednotlivé dopravné systémy v území do tzv. integrovaného dopravného systému. Článok sa zaoberá popisom simulačného modelu pre simuláciu pohybu osôb v prestupnom uzle železničná stanica Košice v rámci IDS.
Kľúčové slová: IDS, doprava, simulácia
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Štátne Cargo chce produkovať zisk
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s.24
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Slovensko má totiž v rámci EÚ najvyššie sadzby za používanie železničnej dopravnej cesty. Spôsobuje to nízka účasť štátu na financovaní železničnej infraštruktúry. Kým Slovensko hradí jej náklady na úrovni 33 percent, v susednom Česku a Maďarsku je to 50 percent a v Rakúsku dokonca 70 percent. Ešte nevýhodnejšie postavenie má železničná nákladná doprava v porovnaní s domácimi cestnými dopravcami. Pri zabezpečovaní budúceho rozvoja ZSSK Cargo slovenská vláda považuje zrovnoprávnenie podmienok pre všetky druhy dopravy, vyššiu účasť štátu na financovaní prevádzky železničnej infraštruktúry, internalizáciu externých nákladov dopravy najmä v oblasti ekológie a dôsledkov dopravných nehôd a úrazovosti a tiež podporu ekologických druhov dopravy.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, reštrukturalizácia železničných koľajových vozidiel
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008