Názov: Monitoring vozíků: prevence škod i optimalizace
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Čoraz častejšie sa v rámci manipulačnej techniky používajú systémy pre monitoring prevádzky vozíkov. Manažment skladu môže vďaka nemu lepšie zhodnotiť využitie techniky. Významným prínosom je tiež pokles počtu nehôd a lepšie zaobchádzanie s technikou. Ucelené systémy pre monitoring vozíkov pozostávajú z modulu na vozíku (identifikačné zariadenia – riadiaci modul, snímače, záznamový modul – datarekordér, vysielač a pod.), identifikačných čipov alebo kariet, prijímača, čítačky kariet, serveru a vyhodnocovacieho programového vybavenia. Dodávatelia manipulačnej techniky sú tiež schopní dodatočne montovať systém monitoringu.
Kľúčové slová: monitoring, vozík, využitie, manipulačná technika, sklad
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Boom skladů v roce 2007 pokračoval
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Český logistický trh zaznamenáva v posledných rokoch výrazný nárast a stále zrýchľuje svoj rast. Rok 2007 bol rekordný, keď množstvo priestorov vo výstavbe medziročne vzrástlo až o 32 %. Autor komplexne a názorne tabuľkovou formou analyzuje problematiku rozvoja skladovacích priestorov v roku 2007 v ČR. Prognózuje tiež rozvoj v roku 2008, ktorý má byť rekordný v oblastiach mimo Prahu.
Kľúčové slová: sklad, rozvoj, priestory,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Automatické huby nahrazují manuální
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 10-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou triedenia zásielok, analyzuje aplikáciu rôznych možností triedenia – automaticky, poloautomaticky alebo manuálne. Autorka uvádza výhody a nedostatky oboch systémov, pričom kritériom pri rozhodovaní medzi uvedenými spôsobmi je množstvo triedených zásielok, investícia do systému triedenia ako aj jeho spoľahlivosť v prevádzke.
Kľúčové slová: triedenie, automatické, poloautomatické, manuálne, zásielka, spoľahlivosť,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Štruktúra distribučného reťazca
Autor: Ing. Jaroslav MAŠEK
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 107 - 109
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia:  Distribučná logistika predstavuje spojovací článok medzi výrobou a odbytovou časťou podniku. Autor uvádza dôvody, prečo distribučné štruktúry vôbec vznikajú a poukazuje na rozdiely medzi horizontálnou a vertikálnou distribučnou štruktúrou. Celý systém distribučných štruktúr je hodnotení na základe uvádzaných základných ukazovateľov ale je možné využiť aj celý rad komplexných ukazovateľov v oblasti distribučnej logistiky.
Kľúčové slová: sklad, hodnotiace ukazovateľe, distribučná štruktúra
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Kategorizácia logistických objektov
Autor: doc. Ing. Vladimír KLAPITA, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 101 - 106
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V krajinách EÚ nastal výrazný rast budovania logistických objektov rôznej kategórie. Autor v príspevku kategorizuje logistické objekty z pohľadu vykonávaných činnosti, vlastníctva, napojenia na infraštruktúru, obsluhovanej oblasti a veľkosti. Následne uvádza hlavné rozdiely medzi jednotlivými kategóriami logistických objektov.
Kľúčové slová: logistický objekt, sklady, činnosti logistického centra, infraštruktúra, atrakčný obvod
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Logistika sa sťahuje na východ
Autor: VB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2008; str. 52 - 53
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku budovania logistických centier v jednotlivých častiach SR. V prvej časti analyzuje súčasnú situáciu z hľadiska rozmiestnenia logistických centier, v ďalšej časti prognózuje budovanie ďalších centier v rámci SR. Autor vo vzťahu k budovaniu logistických centier analyzuje taktiež budovanie infraštruktúry, problematiku pracovnej sily a tiež cien za prenájom.
Kľúčové slová: centrum, budovanie, výstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Vzťah intermodality a logistických centier
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2008; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vzťahu logistických centier k intermodalite. V prvej časti autor definuje logistické centrum a poukazuje na jeho význam pre zákazníka. V ďalšej časti je definovaná intermodalita. Ostatná časť príspevku sa venuje situácii v SR vo vzťahu k uvedenej problematike.
Kľúčové slová: centrum, intermodalita,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Systémy správy skladu a ich možné prínosy
Autor: ISIFA
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2008, str. 34 - 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku správy skladu, pričom v úvode poukazuje na nevýhody spravovať sklad iba jedným vedúcim skladu ale z hľadiska efektívnej prevádzky skladu vyžaduje počítačom riadený sklad. V ďalšej časti sa príspevok venuje prispôsobovaniu procesov a možným prínosom WMS. Ostatná časť príspevku sa venuje podpore skladových procesov a využitiu WMS pri zásobovaní konkrétnej automobilky.
Kľúčové slová: zásobovanie, WMS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Miliarda kostiček: Z centrálního skladu v Jirnech zásobuje LEGO Evropu i další kontinenty
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2007, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spustením distribučného skladu spoločnosti LEGO do prevádzky na začiatku minulého roka. Distribučný sklad je prevádzkovaný firmou DHL, pričom ide o najväčšie distribučné centrum prevádzkované spoločnosťou DHL v strednej Európe. Kapacita skladu výrobkov firmy LEGO predstavuje 87 000 paliet, distribučné centrum denne prijme a vyexpeduje až 200 nákladných vozidiel denne.
Kľúčové slová: distribučné centrum, DHL, skladovanie, regál,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Optimalizace zásob: Projekt pomohl optimalizovat dostupnost náhradních dílů pro údržbu
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2007, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informáciu o projekte optimalizácie skladových zásob materiálov a náhradných dielov údržby vo firme UNIPETROL. Optimalizáciou sa predpokladá zníženie viazaného kapitálu v zásobách údržby o 25 %, dosiahnutie očakávaných úspor by sa malo prejaviť v horizonte dvoch rokov.
Kľúčové slová: optimalizácia, zásoby, skladovanie, údržba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Rýchlejšie dodání náhradních dílu
Autor: redakcia (mk)
Zdroj: Logistika 12, 2007, 29 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN:
1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Firma Jungheinrich koncom septembra otvorila nové logistické centrum náhradných dielov pre strednú a východnú Európu v Bratislave. Doplňuje už vytvorené zásobovacie centrá v Nemecku, z ktorých v spolupráci s externými partnermi zaisťuje priame zásobovanie zákazníkov a vlastných technikov v takmer všetkých európskych krajinách cez noc.
Kľúčové slová: sklad, zásobovacia logistika, servisný technik, zákaznícky servis, náhradné diely, logistické centrum, zákazník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Nástroj zlepšováni výkonu v logistickém řetězci
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 12, 2007, 28 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: VMI – zásoby riadené dodávateľom je nástroj k zlepšovaniu výkonu v logistickom reťazci. Dodávateľ dostáva údaje o skladovej zásobe tovaru u odberateľa a o dopyte zákazníkov. V zásade je zodpovedný za optimálnu zásobu a za jej disponibilitu v sklade odberateľa, pre dodávané položky sám predpovedá dopyt a prepočítavá veľkosť zásoby potrebnej k jej pokrytiu.
Kľúčové slová: odberateľ, dodávateľ, zásoba, dopyt, zákazník, logistický reťazec, výkon logistického reťazca.
Spracoval:
Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Distribuční centrum dílů Paccar
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2008, str. 42
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje nové distribučné centrum, s ktorého vybudovaním sa počíta v Maďarsku neďaleko Budapešti. V prvej časti príspevku je predstavený hlavný partner distribučného centra,  v ostatnej časti príspevku sú uvedené technické parametre centra.
Kľúčové slová: distribučné, centrum, park
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Duisburg ostáva neprekonaný
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje vnútrozemský prístav Duisburg, ktorý je najväčším vnútrozemským prístavom. V prvej časti je popísaná história prístavu a jej postavenie ako križovatka obchodných ciest. V ďalšej časti sú uvedené nevyhnutné zmeny vo vzťahu k prístavu Duisburg. Ostatná časť príspevku je zameraná na analýzu výkonov prístavu.
Kľúčové slová: prístav, Duisburg, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Na východe je veľký logistický potenciál
Autor: Ing. Martin Šeling
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby skladovacích priestorov a logistických parkov v SR. Poukazuje na skutočnosť, že SR nie je rovnorodá, ale je v protiklade vyspelý západ a zaostalý východ. Autor poukazuje na výrazný potenciál východného Slovenska a uvádza potrebu kvalitnej infraštruktúry.
Kľúčové slová: sklad, vývoj, výstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Hamburg je bránou do sveta
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 19/2007; str. 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje prístav Hamburg. V prvej časti autor rozoberá neustáli nárast prístavu, pričom uvádza objem výkonov prístavu. V ďalšej časti autor analyzuje výhodnú polohu prístavu. V ostatnej časti príspevku je analyzovaná infraštruktúra prístavu.   
Kľúčové slová: prístav, vodná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Miesto logistickej infraštruktúry v rozhodovaní firiem o alokácii
Autor: Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová – Ing. Tomáš Halán, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku definujú regionálne logistické centrum ako miesto, ktoré môže ponúknuť výrobným firmám adekvátnu infraštruktúru, logistické, komerčné a sociálne služby. V prvej časti príspevku je definované logistické zariadenie. V ďalšej časti príspevku autorka analyzuje vývoj logistiky vo vzťahu k teoretickému prístupu pri alokácii logistického centra. V ostatnej časti príspevku sú definované nové faktory používané v teóriách alokácie logistického centra. 
Kľúčové slová: logistické, centru, alokácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Znižovanie prevádzkových nákladov v sklade
Autor: Ing. Daniela Butalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 49
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku poukazuje na možnosti znižovania nákladov na skladovanie implementáciou moderného systému riadenia. V prvej časti príspevku sa autorka venuje členeniu nákladov spojených so skladovaním. Pre optimalizáciu skladovania je potrebné spracovať analýzu skladov a skladovania, ktorej sa venuje príspevok v ďalšej časti. Ostatná časť príspevku sa venuje samotnej optimalizácii nákladov.
Kľúčové slová: sklad, riešenie, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Inovačný rozvoj v oblasti nákladových jednotiek kombinovanej dopravy
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD. – Ing. Pavel Ceniga, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 36 – 38
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku popisujú rozvoj v oblasti nákladových jednotiek kombinovanej dopravy. V prvej časti popisujú niekoľko riešení nadstavieb a manipuláciu s nákladovými jednotkami. V ďalšej časti predstavujú systémy manipulácie: manipulačný systém Commutor, modulárny systém Krupp, vysokoregálový sklad Noell, kruhový terminál, Shuttle trains, CargoSprinter a ALS. 
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, terminál, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Doprava na Slovensku pociťuje nedostatok terminálov
Autor: Vlado Duduc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 34 – 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje situáciu v oblasti terminálov kombinovanej dopravy a porovnáva ju s ostatnými krajinami, predovšetkým s rozvinutou kombinovanou dopravou, na základe čoho vyvodzuje záver, že SR zaostáva hustotou, kapacitou a taktiež technickou úrovňou za týmito krajinami. V príspevku sa autor tiež venuje investíciami do terminálov v SR, pričom sa venuje existujúcimi terminálom z hľadiska efektívnosti investovania do týchto terminálov. 
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, terminál, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007