Názov: Systémy mobility podnikových informácií v skladoch a logistike
Autor:
Ing. Stanislav Čierny
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 36 - 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje efektívne riadenie skladov s bezdrôtovými hlasovými systémami. Autor sa venuje riadeniu skladových a distribučných systémov, Radiu Beacon a fungovaniu uvedenej techniky. V ostatnej časti sa príspevok venuje mobilite informačných tokov.
Kľúčové slová: sklad, mobilita, efektivita
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Nebezpečné látky: preprava a uskladnenie bez rizík
Autor:
Ing. Ivana Šťastná
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 34 - 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje požiadavky na sklad nebezpečných vecí. V prvej časti sa venuje Dohode ADR, ktorá upravuje manipuláciu s nebezpečnými vecami. Ďalej predstavuje prvý takýto sklad v SR pri Senci. Uvádza, aké sú požiadavky na sklad čo sa týka prísnosti, výmeny vzduchu a autorka kladie dôraz taktiež na spätnú väzbu.
Kľúčové slová: sklad, ADR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Vyplnia medzeru v logistickom reťazci
Autor:
JJ
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2006; str. 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje nový spôsob manipulácie s materiálom v skladovom hospodárstve: touch2move a Ballance-Lift. Príspevok predstavuje technológiu práce s uvedenými riešeniami a ich možnosti pri práci v skladoch alebo pri prekládke prepravovaného tovaru.
Kľúčové slová: sklad, manipulácia, vozík
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Logistika je již nedílnou součástí strojírenské výroby
Autor: Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 41, ročník XV, str. 13
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu, ktorý sa uskutočnil v Brne. Hlavným obsahom bola ponuka produktov a služieb výrobcov manipulačnej techniky, obalových materiálov a vybavenia pre sklady. Na brnenskom výstavisku sa konala konferencia RFID Future, ktorá predstavila vo svojich prednáškach praktické využitie bezdrôtovej identifikácie, ďalej panelová konferencia Autoland CZ a SK na ktorej sa jednalo o možných problémoch spojených s orientáciou česko-slovenského regiónu na automobilový priemysel.
Kľúčové slová: logistika, doprava, manipulačná technika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006

 Názov: Automatizácia v mraze.
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2006; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje plne automatizovaný mraziaci kompaktný sklad, ktorý je so svojimi 320 000 m3 jeden z najväčších svojho druhu v Holandsku. Príspevok uvádza vznik skladu, spôsoby pohybu tovaru v sklade a vyhodnocuje zníženie náročnej manuálnej práce vo veľmi nízkych teplotách.
Kľúčové slová: sklad, nízka teplota, zmrazený tovar
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Policové regály: aj niekoľkoposchodové.
Autor:
Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2006; str.  14 -17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje policovým regálom. V prvej časti sú definované požiadavky na policové regály, v ostatnej časti príspevku sú uvedené odporúčania, ktoré majú policové regály spĺňať vo vzťahu k povrchovej úprave, príslušenstvu, nosnosti a spojom. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaná tabuľka ponúkaných políc na trhu s ich technickými parametrami a cenou.
Kľúčové slová: sklad, regál, polica
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Výkon rastie, cena klesá.
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2006; str.  10 -12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou nákladov na skladovanie v súvislosti s technikou používanou v sklade. Autor rozoberá vývoj pohonov smerujúcich k nižším nákladom na prevádzku, pričom sa osobitne venuje možnosti jazdiť na vodík. V ostatnej časti sa autor venuje výkonnosti vodiča v súvislosti s jeho pohodlím vo vozíku a očakávania zákazníka v súvislosti s inováciami.
Kľúčové slová: sklad, vozík, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Logistické centrá a logistické parky
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Bibiana Poliaková
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 104 – 105
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistických parkov v SR. V prvej časti definuje logistické centrum a predstavuje analýzu logistických centier v Európe, v ktorej uvádza technické parametre vybraných logistických centier. V ostatnej časti predstavuje logistické parky v SR a uvádza podporu na výstavbu logistických parkov zo strany štátu.
Kľúčové slová: sklad, park, logistika, centrum
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Centrum expresných a zmluvných logistických služieb – zmluvné logistické služby
Autor: SP
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2006; str. 42 – 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje novú službu Slovenskej pošty – Zmluvné logistické služby, prostredníctvom novozriadeného Centra expresných a zmluvných logistických služieb. Autor v príspevku predstavuje uvedenú službu, pričom príspevok obsahuje viacero fotografii z centra.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, sklad, služby
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Manipulačná technika pre logistiku a dopravu
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 71 – 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok v prvej časti popisuje logistické centrá a potrebu kvalitnej manipulačnej techniky. V ďalšej časti predstavuje výrobcov manipulačnej techniky pre skladové hospodárstvo s kontaktom, popisom ponúkaných produktov a ich technickými parametrami. V príspevku je spracovaná analýza 17 výrobcov vysokozdvižných vozíkov, 7 výrobcov hydraulických rúk a 2 výrobcov hydraulických plošín.
Kľúčové slová: vozík, plošina, hydraulická ruka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Logistické centrá na Slovensku
Autor:
Doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Bibiana Poliaková
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 105 – 106
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistických parkov v SR, pričom v prvej časti príspevku sú uvedení najvýznamnejší zákazníci logistických centier. Ostatná časť príspevku sa zaoberá výstavbou logistického centra, konkrétne: kategorizáciou logistického centra, výstavbou centra, cenou prenájmu a lokalitami pre umiestnenie centra.
Kľúčové slová: sklad, park, logistika, centrum
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Logistické parky v regióne Žilina
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2006; str. 26 a 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je informovať o priebežných výsledkoch riešenia projektu REDETRAL (REgional DEvelopment TRAnsport Logistic) – regionálny rozvoj a dopravná logistika – najlepšie európske praktiky pri navrhovaní logistických parkov v rámci programu INTERREG III. C EÚ. V prvej časti príspevku sú uvedené jednotlivé časti komponentu 2 projektu, ktoré bolo potrebné spracovať v analytickej časti. Ďalšia časť príspevku popisuje základné znaky logistických parkov a definovanie logistického parku potrebného pre región Žilina.
Kľúčové slová: skladovanie, park, logistika, prekládka
Spracovatel: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Zasielateľstvo a logistika.
Zdroj:
Transport – dopravné noviny, 8/2006; str. 33 - 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uverejnený v rubrike Zasielateľstvo a logistika predstavuje analýzu spoločnosti zaoberajúcich sa zasielateľstvom a logistikou. Pri jednotlivých spoločnostiach sú uvedené ekonomicko-prevádzkové charakteristiky, skladovacie plochy, počet zamestnancov a pod. Ide o spoločnosti: Kingfisher, Danone, Hypernova, TechData, Tesco Stores, Plaza Center, Carrefour, Kolos, DPD, cargo-partner, Wincanton, DHL, TNT Expres, Manutan, Dachser a ďalšie.
Kľúčové slová: sklad, reťazec, zasielateľstvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
 Názov: Alfa a omega logistiky- sklad
Autor:
Ing. Jiri Hruška
Zdroj: Reliant News, Ročník III, číslo 3, str.4,5
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český, anglický
Anotácia: Autor tohto článku chce na základe poznatkov, ktoré získal v priebehu riešenia a budovania distribučného skladu, upozorniť na podceňovanie niektorých dôležitých parametrov, ktoré majú vplyv na prevádzkové vlastnosti a využitie skladových priestorov a tým aj ekonomiku celého projektu. Uvádza príklady nesprávneho technického vybavenia a dôsledky ktoré môžu nastať.
Kľúčové slová: skladový systém, manipulácia, tovar
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: máj 2006
 Názov: Modernizace kontejnerových terminálu v Hamburgu.
Autor: Ing. Jaromír Široký, PhD.
Zdroj: Reliant News, Ročník III, číslo 4 Zoom, str.4,5
Vydavateľ: Reliant s.r.o., U Hrabouky11a/1562  Praha 4
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: Autor  článku opisuje hamburský prístav, ktorý je jedným s najmodernejších prístavov v Európe, ale i vo svete. Tento prístav sa prudko rozvíja a to predovšetkým v obrate kontajnerov. Prístav sa bude v nasledujúcich rokoch modernizovať a čiastka určená na modernizáciu bude takmer 2 mld. EUR. Bude sa jednať o modernizáciu intermodálnych a logistických častí a posilnenie automatizovaných technológii. Ďalej autor podrobnejšie popisuje 4 veľké kontajnerové  terminály ( terminál Altenwerder, Burchardkai, Tollerort, Eurogate ).
Kľúčové slová: terminál, manipulácia, modernizácia, kontajner
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS spol. s r.o. Žilina
Zaradené: máj 2006
Názov: Logistické centrum Wincanton v Senci je len začiatkom expanzie
Autor:
VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistických centier v SR. Podrobne sa venuje zámeru spoločnosti Wincanton vybudovať logistické centrum pri Senci. V príspevku autor popisuje technicko-ekonomické parametre celej spoločnosti Wincanton, ako aj logistického centra vybudovaného pri Senci.  
Kľúčové slová: centrum, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Distribučné centrum TESCO dobudované
Autor:
Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje distribučné centrum TESCO. Autor uvádza fungovanie centra, pričom súčasťou príspevku sú názorné fotografie. V ďalšej časti príspevku sú uvedené technické parametre centra.
Kľúčové slová: centrum, sklad, distribúcia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2006
Názov: Na návšteve v kontajnerovom termináli v Budapešti
Autor: Ing. Milan Klubal
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nový terminál, ktorý je v prevádzke od roku 2003. Uvádza jeho technické parametre, počet odbavených vlakov a pod. Príspevok je doplnený šiestimi fotografiami, prostredníctvom ktorých je čitateľovi priblížený terminál v Budapešti. Súčasťou príspevku je taktiež schéma železničného uzla Budapešť, ktorá zahŕňa aj uvádzaný terminál.
Kľúčové slová: prekladisko, terminál, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2006
Názov: V Bratislave otvorili prvý samooblsužný sklad selfstorage v SR
Autor: SKL, TA
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2005; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje samoobslužný sklad, v zahraničí označovaný ako „selfstrage“. Ide na Slovensku zatiaľ o prvý sklad tohto druhu. Autor príspevku uvádza podmienky skladovania v tomto sklade, jeho kapacitu a poskytované služby právnickým a fyzickým osobám. V ostatnej časti príspevku je uvedený výsledok prieskumu, na základe ktorého sa firma Sklados, s.r.o. rozhodla vybudovať tento sklad. Príspevok obsahuje taktiež stručné skúsenosti s prevádzkovaním podobných skladov v zahraničí.
Kľúčové slová: sklad, selfstorage, samooblužný sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2006
Názov: Ako ovplyvniť náklady na sklad
Autor: KS
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2005; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku zníženia nákladov na sklad, pričom osobitne pri optimalizácii rozdeľuje náklady na fixné a variabilné. V prvej časti sú vymenované fixné a variabilné náklady, ktoré súvisia so skladovaním a ktoré je možné optimalizáciou znižovať. V ostatnej časti sú uvedené dve metódy znižovania nákladov: skladový controlling a efektívne riadenie skladových operácií.
Kľúčové slová: sklad, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005