Názov: Logistické centrá v strednej Európe: prudký a trvalý rast
Autor: Ekonom/DTZ
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá nárastom logistických centier v strednej Európe, pričom príspevok uvádza, že za posledné štyri roky sa plocha moderných logistických priestorov v strednej a východnej Európe strojnásobila. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje úrovni cien výstavby centier a ich vývojom. V ostatnej časti príspevku sa autor podrobne venuje situácii v Českej republike.
Kľúčové slová: centrum, vývoj, cena
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Elektrina šetrí náklady: Prechod na elektrické vozíky zvýšil efektivitu obslužných procesov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 34 - 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje v prvej časti na možnosti outsourcingu obslužných činností, pričom poukazuje na konkrétny príklad z praxe. V ďalšej časti príspevku sa venuje vyššej efektivite elektrických vozíkov a ich používaniu v skladoch. Autor taktiež poukazuje na nutnosť správneho používania batérii z dôvodu zabezpečenia ich dlhej životnosti.
Kľúčové slová: vozík, sklad, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Riadený sklad
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 32 - 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje riadený sklad prostredníctvom systému WMS, ktoré spresňuje a zrýchľuje všetky skladové operácie. V prvej časti príspevku je predstavený systém WMS a technológiu práce s uvedeným systémom. V ostatnej časti príspevku je rozoberaný spôsob osvojenia si systému pracovníkmi skladu.
Kľúčové slová: WMS, sklad, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Sklad náhradných dielov: Variabilita regálového systému zjednodušuje skladovanie malých tovarov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje systém skladovania náhradných dielov z praxe. V príspevku sú uvedené technické parametre skladu pri použití plošiny, ktorá zabezpečila ďalšie skladovacie kapacity. V príspevku je rozoberaná tiež bezpečnosť pracovníkov skladu.
Kľúčové slová: plošina, sklad, zariadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Aj vozík môže mať ruky
Autor: Jaroslav Smíšek – Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 18 - 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori rozoberajú problematiku manipulácie pomocou vozíkov. Poukazujú na skutočnosť, že existuje množstvo aplikácii, pri ktorých nestačia bežné vidlice a je potrebné použiť špeciálne prídavné zariadenia, ktoré sú rozoberané v príspevku. V ostatnej časti príspevku je rozoberané ekonomické hľadisko špeciálnych zariadení a ich technické požiadavky na vozík.
Kľúčové slová: vozík, sklad, zariadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Paletové regály: cenová optimalizácia
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje paletové regály. V príspevku popisuje ich konštrukciu a technické parametre. Súčasťou príspevku je názorný obrázok, na ktorom je vysvetlená konštrukcia regálu. Súčasťou príspevku je tiež spracovaný prehľad regálov na našom trhu s uvedením ich technických parametrov, ceny a záruky. 
Kľúčové slová: regál, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Veľkokapacitné automatizované skladové systémy
Autor: Blanka Lejsalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 76
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje systém skladovania pomocou výťahových zariadení, ktoré efektívne využívajú plochu skladu. V príspevku sú predstavené výťahové zariadenia Shuttle, pre ktoré sú uvedené aj technické parametre.   
Kľúčové slová: výťah, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Systém riadenia skladu – investícia do budúcnosti
Autor: Ing. Stanislav Kubín
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 74 - 75
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje efektívnej skladovej logistike, ktorá umožňuje dosiahnuť podnikateľovi konkurenčnú výhodu. Autor sa v príspevku venuje skladovej logistike pre zabezpečenie kvality, softvérovým systémom, kontrole toku materiálu, vychystávaniu tovaru, výberu partnerov a tiež financovaniu projektov.  
Kľúčové slová: riadenie, softvér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Kühne Nagel integruje a zefektívňuje dodávateľské reťazce
Autor: Kühne Nagel
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Obsahom príspevku sú výsledky internej štúdie, ktorá odhalila strategickú potrebu presunúť a integrovať logistické operácie do stredoeurópskeho distribučného centra pre spoločnosť, ktorá pôsobí v 140 krajinách. V ostatnej časti príspevku je poukázané na skutočnosť, že integrácia služieb znižuje náklady.
Kľúčové slová: logistika, model, služba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Logistické centrá na Slovensku
Autor: Doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Bibiána Poliaková
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 124 - 126
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Autori príspevku analyzujú logistické centrá v SR. V prvej časti sú definované typy a kategórie logistických centier. Ostatná časť príspevku popisuje prax výstavby logistických centier, ceny prenájmov a lokality pre logistické centrá a parky. Súčasťou príspevku sú obrázky logistických centrier v SR.
Kľúčové slová: logistický, park, centrum, výstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Logistické centrá a logistické parky
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Bibiána Poliaková
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 124 - 126
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Autori príspevku v prvej časti charakterizujú logistické centrum. V ďalšej časti príspevku autori analyzujú logistické centrá a parky v Európe. Osobitná časť príspevku sa venuje logistickým parkom v SR a podpore výstavby logistických parkov zo strany štátu.
Kľúčové slová: logistický, park, centrum, výstavba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Manipulačná technika pre logistiku a dopravu
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 98 - 109
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Príspevok predstavuje rozsiahlu analýzu manipulačnej techniky v SR. V prvej časti príspevku je spracovaná analýza vysokozdvižných vozíkov podľa jednotlivých výrobcov. Pri jednotlivých vozíkoch sú uvedené technické parametre vozíka a fotografia. V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza hydraulických plošín.
Kľúčové slová: vozík, plošina, predaj
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Skladové regály od A po Z
Autor: Ing. Petr Jirutka
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 17
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku predstavuje spoločnosť Stow ČR, s.r.o., ktorá v oblasti manipulačnej techniky a skladovania pôsobí na českom trhu už od roku 1993.
Kľúčové slová: výroba, manipulačná technika, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: BT Radioshuttle
Autor: článok redakcie
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 6
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok názorným spôsobom popisuje spôsob práce nového efektívneho systému vysokohustotného skladovania v distribučnom sklade spoločnosti HAMEÉ, a.s. Medzi najväčšie prednosti patrí maximálne využitie skladovej plochy, vysoká manipulačná kapacita a veľmi nízke prevádzkové náklady.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, sklad, skladovanie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: IT pro moderní sklad
Autor: RNDr. Josef Černý
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 4
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku popisuje riešenie skladu spoločnosti HAMÉ, a.s. , ktorý je vybavený softwarovým a sieťovým riešením pre komplexný systém riadenia skladovej prevádzky.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Skladovanie kolies
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2007; str. 36
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku technológie skladovania kolies osobných vozidiel pomocou regálového systému Read-Mark. V prvej časti príspevku sú rozoberané dôvody nutnosti skladovania kolies a analýza systému Read-Mark. V ďalšej časti je rozoberaná reklama, úspora nákladov pri analyzovanej technológii skladovania ako aj obsluha skladu.  
Kľúčové slová: pneumatiky, náklady, koleso
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Nábytok v klietkach: Výber systémových vozíkov ovplyvnil výstavbu logistického centra
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 40 - 41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá skutočnosť, že správny výber manipulačnej techniky môže ovplyvniť zníženie nákladov, rast produktivity práce a urýchliť procesy. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že pri nákupe techniky by mala mať rozhodujúci hlas tiež jej obsluha. Ďalej autor poukazuje na technické rozdiely vozíkov.
Kľúčové slová: vozík, sklad, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Trimodálne v Rotterdame: Partnerstvo logistika s developerom vyprodukovalo moderný logistický areál
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 38 - 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje prepojenie investora s logististickou spoločnosťou pri budovaní logistického areálu. V príspevku je popísaná história uvedenej spolupráce a spôsob rozrastania logistického parku. V ostatnej časti príspevku je poukázané na skutočnosť, že je pri budovaní logistických parkov potrebné sledovať moderné trendy a reagovať na ne.
Kľúčové slová: terminál, centrum, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Dopyt po logistických centrách porastie
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá nárast dopytu po logistických centrách v súvislosti narastajúcim počtom vyrábaných vozidiel v SR. V prvej časti autor rozoberá najatraktívnejšie lokality v SR pre budovanie logistických centier, pričom v ostatnej časti poukazuje na skutočnosť, že developerskému trhu dominuje v SR iba niekoľko firiem.
Kľúčové slová: logistický, centrum, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Operátor kombinovanej dopravy
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2007; str. 52
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje operátora kombinovanej dopravy, spoločnosť METRANS (Danubia), a.s. V príspevku je spracovaná história spoločnosti, prehľad poskytovaných služieb a v ostatnej časti príspevku je predstavený nový terminál prevádzkovaný spoločnosťou.
Kľúčové slová: sklad, centrum, park
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007