Názov: Z Lovosic do Skandinávie po železnici
Autor:
Ing. Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 49
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje novú linku kombinovanej dopravy z Lovosíc do Hamburgu. Autor v príspevku uvádza prednosti tohto spôsobu prepravy, ako aj prevádzkovateľov uvedenej linky. V ostatnej časti príspevku uvádza príklady času prepravy z jednotlivých zdrojových do cieľových miest pri využití linky kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Elektronické mýtné v České republice
Zdroj:
Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 7/2006; str. 44 - 45
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje elektronický systém výberu poplatkov za použitie infraštruktúry v ČR. V prvej časti je analyzovaný elektronický systém, ktorý sa bude v ČR používať, v ďalšej časti je popísaná palubná jednotka PREMID. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje účtovaniu mýtneho.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Nové cestné pravidlá v ČR platia aj pre Slovákov
Autor:
TASR
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2006, str. 20
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nové cestné pravidlá platné v ČR a ich vzťah k vodičom SR. Príspevok uvádza, za akých okolností môže byť vodičovi SR odobratý vodičský preukaz a akým spôsobom a kým môže byť vodič sankciovaný. V príspevku sú uvedené tiež maximálne pokuty, ktoré je možné vodičovi udeliť.
Kľúčové slová: cestná doprava, premávka, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Aktuálne o logistike a zasielateľstve.
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2006; str. 32-33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zhromaždenie členov ZLZ SR. Súčasťou príspevku je analýza zodpovednosti zasielateľa podľa všeobecných zasielateľských podmienok a analýza situácie v oblasti zlatého franku a SDR. Príspevok uvádza k tejto problematike vyjadrenia NBS ako aj ďalších odborníkov v oblasti. Autor tiež analyzuje situáciu v prijatí dodatku k Dohovoru CMR, ktorým sa zavádzajú zvláštne práva čerpania (SDR) namiesto zlatého franku.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, CMR, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2006
 Názov: Bez povinného svícení vozidel jen do července
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.13/2006, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: 26. marca skončil zimný čas a motoristi v Českej republike už nemajú povinnosť jazdiť cez deň s rozsvietenými svetlami. Podľa nového zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách však budú musieť vodiči v ČR od júla tohto roka svietiť celoročne. Odborníci Autoklubu ČR upozorňujú vodičov, aby svietili po celý deň aj v prechodnom období, pretože je to výrazne bezpečnejšie. Z článku sa taktiež dozvieme ako upravujú celodenné svietenie viaceré štáty Európskej únie.
Kľúčové slová: povinné svietenie, legislatíva, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Evropská unie se shodla na jednotném řidičském průkazu
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.14/2006, str. 12
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok informuje, že ministri dopravy členských krajín EÚ sa po dvoch rokoch vyjednávaní zhodli na podobe jednotného európskeho vodičského preukazu. Tento preukaz, ktorý ustanovuje nová európska smernica, nahradí desiatky rôznych národných preukazov jednotným vzorom, čím sťaží falšovanie, umožní ľahšiu a lepšiu kontrolu a snáď aj menšiu byrokraciu. Krajiny EÚ majú na uplatnenie smernice čas až do konca roka 2012.
Kľúčové slová: jednotný vodičský preukaz
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Rakousko uzákonilo zimní pneumatiky a řetězy pro kamiony.
Autor:
čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.15/2006, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novele zákona o prevádzke na cestných komunikáciách, ktorú koncom marca schválil rakúsky parlament. Z nej vyplýva, že nákladné vozidlá musia byť od budúcej zimy v Rakúsku povinne vybavené zimnými pneumatikami a vodiči budú musieť so sebou voziť snehové reťaze. Predpis sa týka všetkých nákladných vozidiel nad 3,5 tony a autobusov. Platiť bude vždy od 15. novembra do 15. marca. Rakúske orgány sľúbili, že v zimných mesiacoch posilnia kontroly na hraniciach, aby overovali, či prichádzajúce kamióny skutočne majú zimné pneumatiky.
Kľúčové slová: zimné pneumatiky, hraničné kontroly
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Nová úmluva COTIF vstoupí v platnosť na počátku července.
Autor:
čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.16/2006, str. 9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje, že Turecko ako 27. štát na začiatku apríla predložilo ratifikačnú listinu Dohovoru o medzinárodnej železničnej doprave (COTIF). Ratifikácia tak bola úspešne ukončená vo dvoch tretinách krajín, ktoré v roku 1999 podpísali tzv. Vilniuský protokol.  Nový dohovor, výrazne meniaci právne podmienky pre prevádzku železničnej dopravy, vstúpi do platnosti od 1. júla.
Kľúčové slová: Dohovor COTIF, liberalizácia
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: jún 2006
 Názov: Nová legislatíva EÚ v oblasti sociálnych predpisov v cestnej doprave.
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2006; str. 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá sociálnu legislatívu vodičov cestnej dopravy a požiadavky na vodičov stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006. V ďalšej časti sú uvedené zmeny v požiadavkách na prácu vodičov prijatím uvedeného nariadenia v oblasti deleného času odpočinku, času odpočinku pri viacčlennej osádke, bezpečnostných prestávkach a skráteného času týždenného odpočinku. V ostatnej časti príspevku je vysvetlené riadenie sa slovenských dopravcov podľa Dohody AETR.
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, sociálne predpisy, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
 Názov: Kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej doprave.
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2006, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy (Nariadenia č. 3820/85 a č. 3821/85), ktorú stanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES. V príspevku je uvedené, na aké kontroly majú inšpektoráty právo na pozemných komunikáciách a v podnikoch a čo sa považuje za porušenie sociálnej legislatívy. V ostatnej časti príspevku je uvedené, čo sa podľa legislatívy EÚ považuje za závažné porušenie sociálnej legislatívy.
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, sociálne predpisy, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
 Názov: Schnelle Anbindung an Atl@s-Ausfuhr. (Rýchle pripojenie na Atl@s-export).
Autor:
www.infraservlogistics.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2006, s. 10.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémska „dbh Logistics IT AG“,  ponúka softvér "Atl@s-export" na používania v novom nemeckom colnom  systéme, ktorý bude voľne dostupný od 1. augusta 2006. Táto včasná a vhodná chvíľa ponuky má dať podnikom v pravom čase možnosť nechať si vyrobiť softvér. Zvýšenie stupňa účinnosti je možné potom dosiahnuť ihneď pri štarte Atl@s-export. Podniky, ktoré sa už teraz pripravujú na prechod s "dbh", počítajú s  podporou Infraserv Logistics GmbH vo Franfurkte.  Infraserv Logistics ponúka svojim zákazníkom služby  od priebehu súdneho konania až po kompletný Supply Chain, medzitým tiež colné odbavenie. Infraserv  a "dbh" teraz spoločne realizujú pripojenie pilotných zákazníkov na ATL@s-export.
Kľúčové slová: softvér, colný systém, súdne konanie, colné odbavenie, Supply Chain
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2006
 Názov: ADR
Autor: téma/topic
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2006; str. 38-39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou podľa Dohody ADR. V prvej časti autor poukazuje na zmeny v školení vodičov podľa Dohody ADR platnej od roku 2005. V ďalšej časti príspevku sú stručne uvedené náležitostí Dohody ADR vo vzťahu k nebezpečným veciam a dopravným prostriedkom. Na obrázku je taktiež uvedené označovanie návesových súprav. V ostatnej časti príspevku sú uvedené zmluvné štáty Dohody ADR.
Kľúčové slová: cestná doprava, nebezpečné vecí, ADR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
 Názov: Zavedenie digitálnych tachografov na Slovensku.
Autor: Tamex
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2006; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku zavádzania digitálnych tachografov v SR. V úvode je uvedená legislatíva zavádzajúca digitálne tachografy v SR, v ostatnej časti sú uvedené jednotlivé kroky zavádzania digitálnych tachografov s uvedením dátumu zavádzania. V ostatnej časti príspevku sú stručne uvedené hlavné náležitostí, ktoré musí ovládať dopravca pri používaní digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná doprava, sociálne predpisy, AETR, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006
 Názov: Analýza počtu osobných automobilov v SR podľa krajov a ich veku.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2006; str. 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou veku vozidlového parku osobných vozidiel v SR, pričom obsahuje názorne spracované informácie v grafickej forme a tabuľke. Autori v príspevku uvádzajú vývoj počtu evidovaných osobných automobilov v SR v rokoch 2000 až 2003, ich rozdelenie medzi jednotlivé kraje SR ako aj stupeň automobilizácie.
Kľúčové slová: osobné vozidla, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Mobilná chladiarenská a mraziarenská technika
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2006; str. 40 - 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku spracoval podrobnú analýzu mobilnej chladiarenskej a mraziarenskej techniky ponúkanej v SR určenej na prepravy tovaru pod kontrolovanou teplotou s množstvom názorných obrázkov. V príspevku sú uvedené technické parametre techniky ponúkanej nasledovnými spoločnosťami: Carrier Transicold Slovakia; Auto-Klima Bratislava, s.r.o.; TITTL Thermo King s.r.o.; A.D.X. s.r.o.; A.C.L., s.r.o.; ALU-S; Agrostroj, a.s.; Central Europe Trailer; Pema Slovakia; Procar; Schwarzmüller a ďalšie.
Kľúčové slová: cestná doprava, ATP, rýchloskaziteľný tovar
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Aktivity sdružení v oblasti legislatívy a mezinárodních vztahů
Autor: Ján Medveď
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2006; str. 7 - 9
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor v príspevku analyzuje aktuálne problémy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. V prvej časti rozoberá zákaz predchádzania na českých diaľnicach, v ďalšej časti sa venuje programu GEPARDI a novým pravidlám CEMT. Podstatná časť príspevku sa venuje zmenám v sociálnej legislatíve v rámci EÚ, ktoré nastanú po zrušení Nariadenia 3820/85 a začatia platnosti novoprijatého nariadenia. V ostatnej časti príspevku je predstavený Systém akreditácie pre dopravcov, ktorý slúži na zníženie rizika prepravy nelegálnych utečencov.
Kľúčové slová: právo, cestná doprava, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Kabotáž v rámci EÚ.
Autor:
JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2006; str. 16 - 19
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor popisuje problematiku prípravy ČR na kabotáž v rámci EÚ, ktorá však platí aj na podmienky SR. Zrušením kabotáže bude možné vykonávať vnútroštátne prepravy aj cudzím dopravcom. Príspevok rozoberá problematiku prepravnej zmluvy, pretože pri týchto prepravách sa dopravca nemôže riadiť Dohovorom CMR, ale vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z tohto dôvodu autor porovnáva rozdiel medzi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi prepravnú zmluvu a Dohovor CMR. V ostatnej časti poukazuje na príklad vysporiadania sa s týmto problémom v SRN, kde vnútroštátne predpisy prispôsobili Dohovoru CMR. V príspevku autor podrobne uvádza aj právnu úpravu prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej doprave v SRN.
Kľúčové slová: právo, cestná doprava, legislatíva, prepravná zmluva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Zmeny v požiadavkách na prácu osádok vozidiel cestnej nákladnej a autobusovej dopravy.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2006, str. 18-19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá sociálnu legislatívu vodičov cestnej dopravy. V prvej časti je vysvetlené používanie jednotlivej legislatívy upravujúcej sociálnu legislatívu: Nariadenia EÚ, Dohoda AETR, Zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a Vyhláška č. 208/1991 Zb. V ďalšej časti sú uvedené zmeny v požiadavkách na prácu vodičov prijatím Nariadenia č. 561/2006 upravujúceho sociálne požiadavky na vodičov v EÚ. Súčasťou príspevku je viacero obrázkov a štúdia, ktorá poukazuje na vplyv nového nariadenia vo vzťahu k súčasnej sociálnej legislatíve.
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, sociálne predpisy, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Kontajnerový podvozok S.CF.
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2006, str. 30
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje kontajnerový podvozok S.CF, ktorý umožňuje prepravovať až  45 stopové kontajnery a menšie kontajnery, napr. 20 stopové, umožňuje automaticky po naložení posunúť do polohy, v ktorej bude optimálne rozložená hmotnosť pri preprave. Autorka príspevku uvádza technické parametre podvozku ako aj prácu s automatickým posunom kontajnera.
Kľúčové slová: kontajner, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Dopravcovia MKD pozor! Prepočet tzv. zlatého franku na národnú menu existuje! Poisťovne dopravcom MKD spravidla neposkytujú plnú poistnú ochranu!
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2006; str. 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá problematiku zodpovednosti cestného dopravcu pri prepravnej zmluve podľa Dohovoru CMR. V príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že v SR nie je ratifikovaný dodatok k Dohovoru CMR a poukazuje na možné dôsledky pre cestných dopravcov. Súčasťou príspevku je taktiež spracovaný prepočet zlatého franku na národnú menu.
Kľúčové slová: CMR, cestná doprava, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006