Názov: Súvislosti medzi ekonomikou, dopravou a rozvojom spoločnosti – súčasnosť a história
Autor: Zdeněk Říha
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-198 – I-207
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vzájomných väzieb ekonomiky a dopravy a následných dopadov týchto väzieb na rozvoj spoločnosti a územných celkov. Autor na uvedené skutočnosti poukazuje na historických súvislostiach na príklade vývoja stredovekej Prahy až do jej súčasnej podoby a zároveň na analyzovaných súčasných štatistikách s dôrazom na dopad na národné hospodárstvo, životné prostredie a kvalitu života obyvateľstva. V príspevku je spracovaných viacero obrázkov, na ktorých je znázornené skúmanie autora vo vzťahu k jednotlivým väzbám.
Kľúčové slová: história, vývoj, model
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Využitie teórie chaosu v doprave
Autor: Zuzana Krchová
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-118 – I-122
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rieši využitie teórie chaosu v doprave a je zameraný na použitie tejto teórie v dopravnom prúde a v rámci dopravného inžinierstva, hlavne v tých oblastiach, kde tradičné modelové nástroje zlyhávajú alebo sa považujú ako nedostatočné. Cieľom príspevku je poukázať na nové prístupy, postupy a možnosti riešenia súčasných problémov v doprave (hlavne kongescii) a ich vysvetlenie pomocou teórie chaosu.
Kľúčové slová: chaos, teória, cestná, doprava
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Stanovenie odchýlky medzi rýchlosťami na TF a na základe merania
Autor: Anton Hudák
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-65 – I-69
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje odchýlky medzi rýchlosťami zaznamenanými tachografom a rýchlosťami nameranými kalibrovanými prístrojmi z dôvodu hodnovernosti tachografových záznamov. V prvej časti autor predstavuje technológiu merania, v ďalšej časti sú uvedené výstupy a odchýlky.
Kľúčové slová: tachograf, rýchlosť, meranie
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Energetická náročnosť dopravy, dopravné scenáre a elektrizácia cestnej dopravy
Autor: Bedřich Duchoň
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-25 – I-31
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku energetickej náročnosti cestnej dopravy v ČR. Autor prezentuje prognózy spracované do roku 2050. V prvej časti je spracovaný teoretický prehľad energetickej náročnosti dopravy, druhá časť príspevku obsahuje scenáre energetickej náročnosti v doprave (konzervatívny, extenzívny a inovatívny). Vývoj energetickej náročnosti každého scenára je spracovaný aj graficky. V ostatnej časti príspevku sú uvedené odporúčania vychádzajúce z vývoja energetickej náročnosti dopravy.
Kľúčové slová: náročnosť, energetika, vývoj, odhad, model
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Ekonomický model zisku v dopravných systémoch
Autor: Pawel Droźdiel – Leszek Krzywonos
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-18 – I-24
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok prezentuje autormi spracovaný model ohodnocovania ekonomických efektov poskytovania služieb v cestnej doprave. Na základe uvedeného modelu autori spracovali počítačovú simuláciu, ktorej výstupy sú prezentované v príspevku. V prvej časti príspevku je prezentovaný model pomocou matematických veličín, druhá časť predstavuje výstupy, ktoré sú doplnené názornými obrázkami.
Kľúčové slová: náklady, zisk, vývoj, odhad, model
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Ekonomický model zisku v dopravných systémoch
Autor: Pawel Droźdiel – Leszek Krzywonos
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-18 – I-24
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok prezentuje autormi spracovaný model ohodnocovania ekonomických efektov poskytovania služieb v cestnej doprave. Na základe uvedeného modelu autori spracovali počítačovú simuláciu, ktorej výstupy sú prezentované v príspevku. V prvej časti príspevku je prezentovaný model pomocou matematických veličín, druhá časť predstavuje výstupy, ktoré sú doplnené názornými obrázkami.
Kľúčové slová: náklady, zisk, vývoj, odhad, model
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Viac bezpečnosti pre vozidlá
Autor: Claude Yvens
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2009, str. 34
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku bezpečnosti vozidiel a existencie bezpečných parkovísk na parkovanie vozidiel počas odpočinku vodičov. V prvej časti autor poukazuje na útoky na vodičov v ostatnom období. Ďalšia časť rozoberá možnosti zvýšenia bezpečnosti prostredníctvom PPP projektov.
Kľúčové slová: bezpečnosť, projekt, parkovisko
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009

 Názov: Tatravagónka získala vyšší level monitoringu manipulačnej techniky
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2009, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje prínosy v spoločnosti po zavedení nového dispečerského systému riadenia manipulačnej techniky založenom na automatizovanom a bezobslužnom zbere dát. V príspevku je uvedená východisková situácia, špecifické požiadavky na riešenie, popis riešenia a prínosy riešenia.
Kľúčové slová: manipulačná, technika, riešenie, štúdia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009

 Názov: Univerzita Brémy. BIBA je „vynikajúci miesto". (Universität Bremen.BIBA ist ein „ausgezeichneter Ort"
Autor: Universität Bremen
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2009, s. 24
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA), pri univerzite Brémy je pokladaný za otvorený dom, ako interdisciplinárne výskumné miesto, využíva to v jeho vedeckej práci na všestranné myslenie ako aj na kooperáciu s hospodárstvom. Jeho „Inovačný vklad na optimalizáciu výrobných a logistických procesov" bol odmenený členmi spolkovej poroty v inovačnej súťaži,  označením  „Miesto nápadov v krajine". Z viac ako 2 000 podaných prihlášok, bola BIBA v tomto roku ako jeden z 365 vybraných nápadov,  zvolená do súťaže "Krajina nápadov". Deutsche Bank ako iniciator  súťaže „Nemecko - krajina nápadov" riadi už štyri roky celý rad podujatí pod záštitu spolkového prezidenta Horsta Köhlera. S tým chce zvlášť zvýrazniť výkony na poli bohatstva nápadov, inovačnej spôsobilosti a orientáciu budúcnosti v lokalitách Nemecka.
Kľúčové slová: interdisciplinárne výskumné miesto, vedecká práca, inovačná súťaž, kooperácia s hospodárstvom, inovačná spôsobilosť, orientácia budúcnosti.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: december 2009

 Názov: Logistika bude zelená (Die Logistik wird grün)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2009, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Že doprava a logistické procesy by mali byť podľa možnosti únosné pre životné prostredie, nie je žiadna nová myšlienka. Predsa nikdy predtým nestála táto téma tak veľmi v centre pozornosti ako teraz. So zreteľom na stúpajúce ceny energie, stále prísnejšie predpisy a rastúci tlak aj zo strany zasielateľov vyvíjajú logistickým službám ustavične nové inovačné ekologické koncepcie. Brémske prístavy patria pritom k špičkovým pretekárom: Oni majú cestu k "zeleným prístavom" zabezpečenú.
Kľúčové slová: logistické procesy, životné prostredie,  zasielateľ, ekologické koncepcie, zelený prístav.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: december 2009

 Názov: Po správnom mixe to príde ! (Auf den richtigen mix kommt es an !)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4,  August 2009, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Celosvetová hospodárska kríza tvrdo dopadla na dopravu a logistické odvetvie. Najmä v prístavoch zreteľne cítiť zníženie prekladania. Pri automobilovej prekládke sa javí situácia dokonca priam dramaticky. Pravdaže existuje už opäť dôvod, byť optimistický. Pretože, pre BLG platí práve tak ako pre celé RO/RO-odvetvie: Po správnom mixe to príde !
Kľúčové slová: hospodárska kríza, doprava, logistické odvetvie, automobilová prekládka, RO/RO-odvetvie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2009

 Názov: Projektovanie materiálových tokov v logistike
Autor: Martina Szalayová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2009; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá materiálovým tokom, dôležitým spojovacím článkom výrobného procesu, a jeho optimalizáciou. V príspevku predstavuje autorka matematické metódy pre optimalizáciu materiálových tokov, pričom v ostatnej časti príspevku sa osobitne venuje systému witness.
Kľúčové slová: materiál, tok, manipulácia, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Ako navrhovať dokové stanice
Autor: G
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2009, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup návrhu dokových staníc. V prvej časti príspevok rozoberá požiadavky z pohľadu stavebného hľadiska. Ďalšia časť príspevku rozoberá problematiku preklenovacieho mostíka. Ostatná časť príspevku popisuje požiadavky bezpečnosti práce.
Kľúčové slová: návrh, stanica, doková
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Na Slovensko prišla skupina Raben
Autor: sita,vd
Zdroj: Hospodárske noviny 21.7.2009 str.13
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o pôsobení holandskej logistickej skupiny Raben Group na Slovensku.
Kľúčové slová: Raben Group na Slovensku.Prevzatie značky Setto spedition
Spracoval: Ing.Bašo Miloš  Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: august 2009

 Názov: Východ vo víziach (Den Osten im Visier)
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Aj keď je vo východnej Európe v dôsledku hospodárskej krízy znižený dopyt po nových automobiloch platí, že krajina je veľká budúcnosť pre automobilové trhy. Medzitým tak produkujú Audi, VW, Porsche, Hyundai a Kia Auto v Čechách alebo Slovensku. Nie naposledy, na takomto pozadí buduje BLG Logistics Group dôsledne ďalej jej výkonový potenciál v automobilovej logistike  na východe Európy. 
Kľúčové slová: východná Európa, vízie, hospodárska kríza, znížený dopyt, výkonový potenciál, automobilová logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009