Názov: Spoločne na „transrussia" (Gemeinsam zur „transrussia")
Autor: www.transrussia.ru/eng
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr.2, April 2010, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Svetová hospodárska kríza otriasla aj silným Ruskom. Kontajnerová prekládka v ruských prístavoch klesla asi o 33 %. Jednako ponúka najväčia krajina Európy strednodobo významné perspektívy práve pre dopravnú a hospodársku logistiku. Aj brémske podniky sa tlačia na tento trh. Niekoľkí z nich sa podieľajú na veľtrhu „transrussia" v Moskve, ktorý sa uskutočnil 15. krát v dňoch 27. až 30. apríla 2010.
Kľúčové slová: veľtrh transrusia, hospodárska kríza, kontajnerová prekládka, dopravná a hospodárska logistika, brémske podniky
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2010

 Názov: Afrika - stratený kontinent alebo trh plný šancí? (Afrika - verlorener Kontinent oder Markt voller Chancen?)
Autor: Hartmut Lühr, Managing Director bei DAL Deutsche Afrika-Linien
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2010, s. 11
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Aktuálny obraz  Afriky vo väčšine západných krajín je ovplyvňovaný prostredníctvom obrovských protirečení. Na jednej strane existujú ekonomickí experti podľa ktorých štáty ázijských tigrov a drakov, teraz afrických levov, pozerajú na skok na svetové hospodárske pódiá. Na druhej strane majú ešte stále prevahu hlavné titulky o skorumpovanom panovníkovi, navyše správy o občianskej vojne a krvavé etnické konflikty na kontinente.
Kľúčové slová: kontinent, trh, západné krajiny, protirečenia, ekonomický experti, africký lev, svetové hospodárske pódia, hlavné titulky
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2010

 Názov: Nadstavbárom by pomohla aj cielená štátna solidarita.
Autor: VIB
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 28 - 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vývoja v oblasti budovania nadstavieb. V prvej časti autor poukazuje na vplyv hospodárskej krízy na toto odvetvie a možnosti podpory domácich výrobcov na udržanie zamestnanosti. V ďalšej časti je spracovaná téma návesy a nadstavby, v ktorej sú predstavené jednotlivé možnosti nadstavieb.
Kľúčové slová: cestná, doprava, nadstavba, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Hľadáme rezervy v spotrebe.
Autor: Claude Yvens – Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 64 - 66
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori sa v príspevku venujú možnostiam zníženia spotreby nákladných vozidiel v súvislosti so znížením nákladov. V prvej časti sa zaoberajú optimalizáciou spotreby pohonných hmôt z pozície výrobcov vozidiel, v ostatnej časti rozoberajú možnosti na strane dopravcu. Osobitne sa autori zaoberajú valivým odporom, novým palivám a podpore tréningu vodičov.
Kľúčové slová: spotreba, zníženie, úspora, odpor, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Pozor, cestný vlak!
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 54
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje víziu projektu SARTRE, podľa ktorého by v budúcnosti mohol prostredníctvom rádiového signálu vznikať cestný vlak, to znamená vodiči vo vlaku by sa mohli venovať iným činnostiam. V príspevku je podrobne predstavený systém s hodnotením do budúcnosti.
Kľúčové slová: optimalizácia, preprava, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Za diaľnice zaplatíme viac, ako sme predpokladali.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 28 – 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku financovania výstavby cestnej siete v Slovenskej republike. V prvej časti príspevok poukazuje na nedostatok finančných zdrojov vo rozpočte SR a začatie výstavby infraštruktúry formou PPP projektov. V príspevku autor uvádza riziká predraženia. Ostatná časť príspevku poukazuje na právo občanov na kontrolu verejných zdrojov. Súčasťou príspevku je štatistika odhadu ceny jednotlivých úsekov cestnej siete.
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, výstavba, financovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Logistika obchodu napreduje ( Handelslogistik auf dem Vormarsch)
Autor: www.big.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1,  Februar 2010, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Globálna hospodárska kríza pribrzdila prudký rozvoj BLG Logistics Group. Pravdaže v priebehu oslabila najmä podstatné oblasti stability s enormne stúpajúcim potenciálom u automobilov a kontajnerov: V zmluvnej logistiky musí byť vybudovaná v krátkom období obchodná logistika od teraz o 15 až 30 %.
Kľúčové slová: hospodárska kríza, oblasti stability, stúpajúci potenciál, automobil, kontajner, obchodná logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Outsourcing dopravných služieb – špecifické dôvody pre jeho zavedenie.
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 2/2010; str. 66-67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poskytovania služieb externou formou (outsourcing) pri dopravných službách. Autor analyzuje dôvody poskytovania služieb externou formou a poukazuje na vplyv troch faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie prevádzkovania vlastných služieb alebo ich externé zabezpečenie. Ide o nasledujúce faktory: časový nesúlad, priestorový nesúlad a kapacitný nesúlad, ktoré sú podrobne v článku analyzované.
Kľúčové slová: externé, zabezpečenie, outsourcing, faktor
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Štatistika v doprave.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2010, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku štatistiky v doprave. V prvej časti autor uvádza platnú legislatívu a základné pojmy súvisiace so štatistikou. Definuje spravodajskú jednotku a jej práva a povinností. V ostatnej časti sa autor venuje štatistickým zisťovaniam v doprave a uvádza, aké najčastejšie výkazy sa zostavujú na základe štatistického zisťovania. Ostatná časť taktiež uvádza sankcie za neplnenie povinnosti spravodajskej jednotky.
Kľúčové slová: štatistika, zisťovanie, povinnosť, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Outsourcing v logistike – prínosy a súčasná úroveň jeho využívania
Autor: Marián Sedliak
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 60 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje výsledky štúdie Third Party Lostics Study. V prvej časti autor uvádza prínosy a riziká oursourcingu, v ďalšej časti sa zaoberá situáciou na trhu s logistickými službami. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, ktoré popisujú: rozsah a podiely logistických činností, ktoré podniky v súčasnosti zabezpečujú prostredníctvom outsourcingu, vyčíslenie úžitkov vyplývajúcich z využitia služieb logistických spoločností, pretrvávajúce nedostatky súvisiace s logistickými službami poskytovanými treťou stranou a pod.
Kľúčové slová: outsourcing, prenájom, výhody, prínosy, nedostatky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Vplyvy elektronického mýta na prepravu kusových zásielok v SR
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 42 - 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvýšenia nákladov pri preprave kusových zásielok v súvislosti so zavedením mýta. V prvej časti sú uvedené dôvody zvýšenia nákladov, ďalšia časť poukazuje na sadzby platné v SR. V príspevku je predstavená metodika prepočítania nákladov mýta na konkrétnu zásielku.
Kľúčové slová: mýto, metodika, postu, náklady
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Logistické spoločnosti hrajú dôležitú úlohu v podpore ekonomickej obnovy
Autor: AS
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2009; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na výsledky štúdie: „Medzinárodný obchod, expresná logistika a globalizácia sú neoddeliteľnou súčasťou riešení súčasných ekonomických výziev“. Príspevok poukazuje na význam každého druhu dopravy, pričom sa osobitne venuje námornej a leteckej doprave.
Kľúčové slová: vývoj, štúdia, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Outsourcing v logistike – prínosy a súčasná úroveň jeho využívania
Autor: Marián Sedliak
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-100 – II-106
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje výsledky štúdie Third Party Lostics Study. V prvej časti autor uvádza prínosy a riziká oursourcingu, v ďalšej časti sa zaoberá situáciou na trhu s logistickými službami. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, ktoré popisujú: rozsah a podiely logistických činností, ktoré podniky v súčasnosti zabezpečujú prostredníctvom outsourcingu, vyčíslenie úžitkov vyplývajúcich z využitia služieb logistických spoločností, pretrvávajúce nedostatky súvisiace s logistickými službami poskytovanými treťou stranou a pod.
Kľúčové slová: outsourcing, prenájom, výhody, prínosy, nedostatky
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Elementárne úpravy ekonomických časových radov intervalových veličín
Autor: Ondrej Cyprich
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-14 – II-20
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberám možnosťami predprognostických úprav časových radov tých mikroekonomických ukazovateľov, ktoré sú dôležité v procese operatívneho riadenia dopravných spoločností. Obsahom príspevku je názornou formou oboznámiť čitateľa s postupom realizácie primárnych a sekundárnych úprav hodnôt týchto časových radov, zabezpečujúcich elimináciu omylov spôsobených nehomogenitou a náhodnou zložkou časového radu hodnôt.
Kľúčové slová: časový, rad, štatistika, ukazovateľ
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Inteligentný dopravný systém – návrh metodiky a ohodnotenia efektívnosti
Autor: Miroslav Svítek
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-236 – I-242
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti definuje architektúru inteligentných dopravných systémov, v ďalšej časti popisuje výkonové parametre systému. Ďalej sa autor venuje marketingovým balíčkom inteligentných dopravných systémov. V ostatnej časti príspevku pomocou matematických nástrojov je vyjadrený spôsob zisťovania efektívnosti systémov.
Kľúčové slová: inteligentný, dopravný, systém, ohodnotenie, metodika
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010