Názov: Prekládka sa už odrazila od dna.
Autor: Ts/aw
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nemeckého prístavu Hamburg. V prvej časti príspevok analyzuje dôsledky hospodárskej krízy, pričom poukazuje na 21,4 %-ný pokles výkonov. V príspevku sú uvedené ekonomicko-technické údaje dosiahnuté prístavom v roku 2009. V tomto roku sa predpokladá s miernym nárastom výkonov, preto v príspevku sú uvedené spôsoby investovania a marketingové aktivity zamerané na zvýšenie výkonov.  
Kľúčové slová: prístav, námorný, Hamburg, kríza, výkon
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Inovatívne a ekologické aktivity developerov.
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2010, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje možnosti využitia slnečného žiarenia pri získavaní energie v logistických parkoch. Využívanie slnečných panelov je poukázané na spolupráci existujúcich spoločností pri prevádzkovaní logistických parkov. V príspevku sú uvedené technické parametre slnečných panelov a taktiež výkonnosť systému. 
Kľúčové slová: centrum, energia, životné, prostredie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Operácie riadené hlasom v distribučných centrách
Autor: Slavomír Dudek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2010, str. 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvyšovania produktivity práce a efektívnosti v distribučných centrách. V prvej časti autor uvádza nové trendy, ktoré spočívajú v zamestnávaní pracovníkov rôznych národností. V ďalšej časti uvádza možnosti zvyšovania efektívnosti práce používaním zariadení umožňujúcich hlasové riadenie. Autor ďalej predstavuje systém, ktorý môže predstavovať taktiež translátor z rôznych jazykov. V ostatnej časti autor uvádza výhody tohto systému a vyjadruje úroveň zvýšenia produktivity práce.
Kľúčové slová: hlas, riadenie, produktivita, práca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Skladové priestory a logistické parky na Slovensku.
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2010, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku skladových priestorov a logistických parkov na Slovensku a poukazuje na skutočnosť, že objavu sa náznaky zvyšovania nájomných stimulov. V prvej časti sa príspevok venuje dopytu a nedobudovaným skladovým priestorom. V ostatnej časti príspevok analyzuje mieru obsadenosti a nájomné v skladoch. V príspevku sú osobitne analyzované parky v Bratislave a ostatnej časti Slovenska. Súčasťou príspevku je viacero názorných tabuliek a grafov.
Kľúčové slová: nehnuteľnosť, sklad, park, výstavba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: ADR: Slovenská realita.
Autor: Ľuboš Suchý
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2010; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prepravy a skladovania nebezpečných vecí. V prvej časti autor poukazuje na skutočnosť, že v SR sa takmer neskladujú nebezpečné veci, resp. skladujú nesprávne. V ďalšej časti sa autor venuje problémom vznikajúcich pri nebezpečných veciach.  
Kľúčové slová: ADR, požiadavky, sklad, poradca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Rozširovanie firmy.
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2010; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku možnosti rozširovania firmy v spolupráci s realitným agentom. V prvej časti príspevku sú uvedené dôvody, kedy už nepostačujú existujúce priestory a časový harmonogram obstarania nového skladu. V ostatnej časti je uvedený postup získania nového skladu.
Kľúčové slová: obstaranie, získanie, vybudovanie, rozširovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Bezpečné skladovanie nebezpečných látok.
Autor: as
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2010; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku skladovania nebezpečných látok prostredníctvom protipožiarneho mobilného skladu BMC 600. V príspevku sú uvedené technické parametre skladu. Súčasťou príspevku je viacero obrázkov, na ktorých je znázornený uvedený sklad.
Kľúčové slová: sklad, ADR, nebezpečné, veci
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Logistika rádioaktívneho odpadu
Autor: red
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2010, str. 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje logistiku uskladnenia vyhoreného rádioaktívneho paliva, ktoré musí byť uskladnené na desiatky tisíc rokov mimo kontaktu s biosférou. V prvej časti príspevok definuje rádioaktívny odpad. V ďalšej časti sa venuje medziskládkam odpadu a jeho uskladneniu. Ostatná časť analyzuje prepravu odpadu.
Kľúčové slová: preprava, odpad, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Regálový systém: DC řetězce hypermarketů radikálně navýšilo skladovací kapacitu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Na logistickú prax orientovaný príspevok informuje o zavedení regálového systému v podmienkach konkrétneho skladu. Cieľom zavedenia bolo zvýšenie kapacity skladu a efektivity práce ako aj zníženie nákladov súvisiacich so skladovaním. Článok popisuje jednotlivé etapy vybavovania skladu od výberu dodávateľa až po jeho prevádzku s novým vybavením.
Kľúčové slová: skladovanie, centrálny sklad, regálový systém
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Sekční vrata: Optimum pro nakladací místa
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Priemyslové sekčné vráta sú na základe ich vhodných vlastností a prijateľnej finančnej dostupnosti najčastejšie používaným vrátovým systémom. Používajú sa hlavne pre oddeľovanie jednotlivých vnútorných priestorov skladov a priemyselných objektov. Článok popisuje aj časti vrátového systému, je doplnený aj o porovnávaciu analýzu produktov štyroch rôznych dodávateľov vrátových systémov.
Kľúčové slová: skladovanie, sekčné vráta, nakladací priestor
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Baterie v hlavní roli intralogistiky
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje bezporuchovej a bezpečnej prevádzke manipulačnej techniky pri skladovaní. Zabezpečiť energiu vozíkom pre bezproblémový intralogistický proces je náročná úloha, ktorá často začína už v priebehu projektovej prípravy skladu, pokračuje výberom vhodnej manipulačnej techniky a nabíjačiek akumulátorov, končí optimalizovaným nabíjaním a správnou údržbou akumulátorov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulačná technika, akumulátor, nabíjanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Integrované řešení: Zavedení systému řízeného skladu pro zákazníka okamžitě přineslo řadu benefitů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zavedení modulu riadeného skladu v logistickom centre popredného dodávateľa spojovacieho materiálu. Implementácia WMS bola spojená a aplikáciou RFID technológie. Autor v článku analyzuje najvýznamnejšie výhody vyplývajúce z praktickej aplikácie riešenia.
Kľúčové slová: systém riadeného skladu, WMS, skladovanie, implementácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Komplexní dodávka: Flotila manipulační techniky a regálové systémy pro nové distribuční centrum
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor článkom informuje o vybavení konkrétneho distribučného centra popredného logistického operátora - spoločnosti DHL Supply Chain flotilou manipulačnej techniky ako aj regálovým systémom. V obidvoch prípadoch vo výberových konaniach uspela spoločnosť Jungheinrich. Autor v článku uvádza praktické skúsenosti pri vybavovaní tohto nového distribučného centra.
Kľúčové slová: manipulačná technika, skladovanie, regálový systém
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Ze skladu „pod širák“
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike skladovania vo vonkajších priestoroch. Významným predpokladom využitia tohto spôsobu skladovania je kvalita použitých obalov, resp. odolnosť skladovaných tovarových skupín voči poveternostným vplyvom. Vonkajšie skladovanie sa v súčasnosti používa hlavne pri stavebných materiáloch, systémoch pre inžinierske siete a chemikáliách.
Kľúčové slová: skladovanie, vonkajší sklad, obal
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Radikální změna: Nová unifikovaná flotila vozíků jako základ široké spolupráce obou firem
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o optimalizácii flotily manipulačnej techniky v podmienkach organizácie Barum Continental. Táto optimalizácia umožnila vyradiť 65 pôvodných vozíkov, nová štandardizovaná flotila zahŕňa 143 vozíkov. Nedostatkami pôvodnej flotily bola hlavne jej zastaranosť a široká škála vozíkov až od pätnástich výrobcov. Hlavnými prínosmi optimalizácie je zefektívnenie intralogistiky, úspora energií, zníženie nákladov a ekologická prevádzka.
Kľúčové slová: manipulačná technika, optimalizácia, vysokozdvižný vozík, pneumatiky
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Přímá distribuce: Boom v přímé distribuci nápojů volal po novém distribučním centru Kofoly
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje distribúcii nápojov v podmienkach konkrétnej spoločnosti – Kofola Holding. Autorka analyzuje dôvody vybudovania nového výkonnejšieho distribučného centra pre Prahu a Stredočeský kraj ako aj výhody vyplývajúce z jeho prevádzky.
Kľúčové slová: priama distribúcia, distribučné centrum, nápoje
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Manipulační tahače: Řešení pro výrobu i vychystávání
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 18-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku charakterizuje vlastnosti a jednotlivé časti ťažných vozíkov ako aj základné postupy pri práci s nimi. Článok obsahuje aj detailnú porovnávaciu analýzu deviatich typov ťažných vozíkov používaných pre horizontálnu manipuláciu.
Kľúčové slová: manipulačný ťahač, horizontálna manipulácia,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Řidičské průkazy a co je za nimi
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá spôsobilosťou obsluhy na prácu s motorovou manipulačnou technikou. Preukazy obsluhy manipulačných vozíkov obsahujú kolónky pre jednotlivé podskupiny podľa typu a nosnosti vozíka. Na rozdiel od oprávnení pre vedenie vozidla cestnej dopravy ich vydávajú subjekty zaoberajúce sa školeniami obsluhy manipulačnej techniky. Autor konštatuje, že chýba jednotná legislatívna úprava pre vydávanie preukazov obsluhy.
Kľúčové slová: motorová manipulačná technika, skladovanie, preukaz obsluhy
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Nové vozíky: Do přímého vlastnictví s menší flotilou a řadou inovací
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2009, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá zavedením vlastných manipulačných zariadení v podmienkach konkrétneho prevádzkovateľa skladu bielej techniky a domácich spotrebičov spoločnosti Elektrolux v ČR. Bola zvolená forma nákupu manipulačnej techniky, ktorá prevádzkovateľovi skladu priniesla modernizáciu flotily vozíkov, efektívnejšie využitie flotily a jej redukciu. Výsledkom bolo významné zníženie nákladov.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, vysokozdvižný vozík, náklady
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Ultrapřenosné terminály: Navrženo pro vychystávání
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2009, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Najčastejšie používanými terminálmi v súvislosti s evidenciou a riadením skladových činností sú hlasové terminály, avšak zaujímavý variant predstavujú ultraprenosné (handsfree) terminály, ktoré na rozdiel od hlasových terminálov zamestnávajú zrak pracovníka, obe ruky mu ponechávajú voľné pre manipuláciu s vychystávanými jednotkami. Článok obsahuje popis jednotlivých častí ultraprenosného terminálu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu troch typov ultraprenosných terminálov.
Kľúčové slová: skladovanie, vychystávanie, ultraprenosný terminál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010