Názov: Dodavatelé regálových systémů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladových regálových systémov v ČR v roku 2009. Obsahuje tiež porovnanie automatizovaných skladov.
Kľúčové slová: skladový regálový systém, automatizovaný sklad, dodávateľ, sortiment,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Panorama skladů k 1.6.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.6.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Obsahuje tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Jak efektivně řídit sklad
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, P9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o workshope konanom v rámci kongresu EASTLOG 2010. Workshop bol zameraný na výmenu informácií a prezentáciu skúsenosti odborníkov o efektívnosti riadenia skladu.
Kľúčové slová: sklad, riadenie, efektivita
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Policové regály: Základ rozmanitých systémů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 24-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá technickou špecifikáciou a významu použitia policových regálov v skladovaní ako štandardného vybavenia väčšiny skladov. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických parametrov, povrchovej úpravy a hmotnosti policových regálov ôsmych rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, policové regály, benchmarking
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Stěhování a rozšíření: Expanzi strojírenského závodu provázel nárůst počtu automatických výtahových systémů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje expanzii strojárskeho podniku a s ňou súvisiacemu rastu počtu automatických výťahových systémov v skladovaní. Autor konštatuje, že v rýchlosti vychystávania automatizované vysokoregálové výťahy konkurujú príručným policovým regálom.
Kľúčové slová: skladovanie, logistika, strojárenstvo, vychystávanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Do rána prázdná hala
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 16-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike krátkodobého skladovania a požiadavkám naň. V článku analyzuje dôvody krátkodobého skladovania ako sú sezónne výkyvy v produkcii spôsobené nerovnomernosťou dopytu zákazníkov v priebehu roka alebo krátkodobé skladovanie pri kompletovaní prepráv v kombinovanej doprave. Článok tiež uvádza rozdiely medzi krátkodobým a klasickým skladovaním z technického, procesného a obchodného hľadiska.
Kľúčové slová: krátkodobé skladovanie, sezónnosť, výroba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Stěhování skladů: podle přesného harmonogramu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou organizovania procesu sťahovania skladu, autorka v článku analyzuje harmonogram jednotlivých činností súvisiacich so sťahovaním vrátane inventarizácie uskladneného tovaru. Význam venuje tiež vplyvu počasia na sťahovanie ako aj hrozbám súvisiacim so sťahovaním pre samotnú organizáciu.
Kľúčové slová: sklad, sťahovanie, inventúra, harmonogram
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Automatizácii sa stále nedarí
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2010; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že automatizácia sa v SR stále nevyužíva v dostatočnej miere. V príspevku autor popisuje, že automatizovaná technológia je inertná k prepravovanému tovaru a obyčajne firmy sú ochotné akceptovať pomerne dlhú návratnosť investície. V ostatnej časti autor poukazuje na dôležitosť kapacity a rýchlosti.
Kľúčové slová: automatizácia, technika, vývoj, zavádzanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Využitie priestoru: Poloautomatický regálový systém
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku využitia priestoru poloautomatickým regálovým systémom, ktorý umožňuje zrýchliť všetky skladovacie procesy. V prvej časti autor analyzuje dôvody zavedenia poloautomatických regálových systémov. V druhej časti sa autor venuje technológii práce systému a vhodnosti jeho použitiu.
Kľúčové slová: regál, poloautomatický, systém, sklad, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Sekčné brány: prispôsobia sa priestoru
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 12 - 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku sekčných brán. V prvej časti definuje technické parametre sekčnej brány a ich používanie v praxi. Tiež sa zaoberá požiadavkami kvality na sekčné brány. V druhej časti je prehľad sekčných brán ponúkaných na našom trhu s uvedením ich technických parametrov a záručných podmienok.
Kľúčové slová: sekčné, brány, technické, parametre
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Ako zlepšovať riadenie zásob (2)
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o druhú časť príspevku rozoberajúceho problematiku riadenia zásob. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že predovšetkým v čase krízy je potrebné v maximálne možnej miere uvoľniť kapitál viazaný v zásobách. Autor v príspevku popisuje metodiku na optimalizáciu zásob. V tejto druhej časti uvádza postup určovania cieľovej úrovne zásoby. V ďalšej časti definuje 6 všeobecných zásad optimalizácie zásob.
Kľúčové slová: zásoba, metodika, návrh, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Hybnou silou rozvoja je optimalizácia zásob
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 80 - 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje manažmentu zásob a riadeniu skladového hospodárstva, ktoré predstavujú jednu z najdôležitejších častí logistického systému, ktorý môže významne ovplyvniť výrobu. Autor v prvej časti definuje dôležitosť prehľadu a ponúka dve možné analýzy: ABC a XYZ. V ostatnej časti príspevku je analyzovaná eliminácia viazania firemných financií a sledovanie optimálneho objemu zásob.
Kľúčové slová: zásoba, optimalizácia, metóda, náklady
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Počet skladov závisí na mnohých faktoroch
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2010; str.  P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok hľadá odpoveď, na základe ktorej je možné stanoviť optimálny počet distribučných skladov v SR. Autor poukazuje na skutočnosť, že nie je možné stanoviť optimálne riešenie pre akúkoľvek distribúciu tovaru. V príspevku autor definuje štyri základné faktory, na základe ktorých je možné rozhodnúť o počte skladov.
Kľúčové slová: plánovanie, sklad, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Devoloperi sú zatiaľ opatrní
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2010; str.  22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vývoja na trhu prenájmov priemyselných a skladovacích priestorov. Autor popisuje vývoj na tomto trhu, pričom poukazuje na priemernú cenu za meter štvorcový. V príspevku je taktiež spracovaný analýza obsadennosti skladov v rámci SR. Na záver príspevku je spracovaná analýza vo vzťahu k špekulatívnej výstavbe.
Kľúčové slová: sklad, výstavba, priestor, priemyselný
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: HW novinky: pribúdajú nové funkcie
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2010; str.  18 - 19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje modernizácii výpočtovej techniky používanej v skladoch. V príspevku sa venuje analýze mobilných terminálov. V prvej časti poukazuje na skutočnosť, že sú bežne vybavené aj fotoaparátom. V ostatnej časti sa venuje spôsobu napojenia na počítač a hlasovej a dátovej komunikácii. Ostatná  časť príspevku sa venuje záručnému a pozáručnému servisu.
Kľúčové slová: terminál, mobilný, parametre, komunikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Ťažké čelné vozíky: kolosy chované v bavlnke
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2010; str.  12 - 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku ťažkých čelných vozíkov, ktoré sú obyčajne nasadzované vo vonkajšom prostredí. V prvej časti sú analyzované požiadavky na takýto vozík. Autor sa venuje technickým požiadavkám na vozík. Súčasťou príspevku je aj prehľad takýchto vozíkov ponúkaných na našom trhu. Z technicko-ekonomického hľadiska je analyzovaných 5 vozíkov.
Kľúčové slová: vozík, parametre, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Ako zlepšovať riadenie zásob (1)
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 44 - 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o prvú časť príspevku rozoberajúceho problematiku riadenia zásob. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že predovšetkým v čase krízy je potrebné v maximálne možnej miere uvoľniť kapitál viazaný v zásobách. Autor v príspevku popisuje metodiku na optimalizáciu zásob. V tejto prvej časti uvádza prvé dve fázy metodiky a v ostatnej časti popisuje objednávacie systémy a ich parametre.
Kľúčové slová: zásoba, metodika, návrh, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Meranie energetickej efektívnosti v európskych skladovacích priestoroch
Autor: Simon Cox – Lisa Graham
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 40 - 41
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku energetickej náročnosti skladovacích priestorov podľa smernice EÚ, ktorá upravuje európsku energetickú výkonnosť budov. V prvej časti autori analyzujú uvedenú smernicu a zaoberajú sa trvalo udržateľným rozvojom vo vzťahu k úspore energie. V ostatnej časti sa autori venujú certifikátu energetickej výkonnosti.
Kľúčové slová: smernica, výkonnosť, energia, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Panorama skladů k 1.5.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.5.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Je doplnený aj o kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Poptávka po pronájmech ožívá
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá dopytom po prenájme logistických nehnuteľností. Autorka uvádza, že trh priemyselných a logistických nehnuteľností v prvom štvrťroku 2010 zaznamenal zvýšený dopyt po prenájme. Miera neobsadenosti sa znížila o 0,7 % a dosahuje hodnotu 16,9 %, ceny nájomného zostali nezmenené. Článok analyzuje aj neobsadenosť logistických nehnuteľností v ČR z regionálneho hľadiska.
Kľúčové slová: logistika, nehnuteľnosť, dopyt, prenájom, neobsadenosť
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010