Názov: Sklady pod dohledem státu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou skladovania tovaru v colných skladoch. Definuje postavenie colného úradu vo vzťahu k prevádzkovateľovi skladu. Autorka charakterizuje aj význam a úlohu colných úradov zastupujúcich štát. V Českej republike prevládajú súkromné colné sklady, ich služby sú väčšinou zákazníkom ponúkané v rámci komplexnosti logistických a zasielateľských činností.
Kľúčové slová: skladovanie, colný sklad, colný úrad
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Antverpy si držia pozíciu európskej dvojky
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 6/2010; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výkon prístavu Antverpy. V prvej časti je spracovaná analýza výkonov za ostatné obdobie a tiež taktika rejdarov vo vzťahu k existujúcim prístavom. V ostatnej časti je uvedená silná pozícia prístavu Antverpy a protikrízové opatrenia.
Kľúčové slová: prístav, námorná, doprava, Antverpy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Poriadok v sklade – väčšia hodnota pre klienta
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 6/2010; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na význam skladovania v rámci logistického reťazca, pričom odporúča systém Warehouse management systems (WMS). V prvej časti je predstavená táto technológia skladovania. Ostatná časť príspevku popisuje využitie WMS v praxi. 
Kľúčové slová: systém, skladovanie, technológia, usporiadanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Systémy pre riadenie skladu: nielen evidovať, ale najmä riadiť
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 05/2010; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku riadenia skladu. V prvej časti uvádza autor výhody riadenia skladu a predstavuje ERP systém, ako zdroj dát pre riadenie. V ďalšej časti autor predstavuje systém WMS. Súčasťou príspevku je taktiež obrázok implementácie riadenia skladu. Súčasťou príspevku je prehľad produktov WMS.
Kľúčové slová: riadenie, technológia, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Trendom súčasnosti je inovácia a pridaná hodnota
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 5/2010; str. 64
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje situáciu na trhu s vysokozdvižnými vozíkmi, pričom autor poukazuje na skutočnosť, že trendom je inovácia a pridaná hodnota. V súvislosti s analýzou sa v prvej časti príspevok zaoberá elektronickou evidenciou. V ďalšej časti je spracovaná analýza najväčších výrobcov vysokozdvižných vozíkov.
Kľúčové slová: inovácia, vývoj, vozík, evidencia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Moderný a výkonný pomocník
Autor: Theo Egberts
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 14 -15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje test vysokozdvižných vozíkov. Testovaných je 11 značiek, pričom sú testované nasledujúce ukazovatele: rýchlosť zdvíhania zaťaženia 1000 kg, akcelerácia na 27,2 metroch, rýchlosť jazdy so záťažou 100 kg, počet zmanipulovaných paliet za 8 hodín, spotreba pri teste vrátane prípadnej regenerácie kWh a času použitia pri max. batérii.
Kľúčové slová: vozík, test, porovnanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Palivové články v manipulačnej a zdvíhacej technike.
Autor: ina/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vozíkov používaných pri skladovaní a spôsobom ich pohonu. V prvej časti je spracovaný prehľad vývoja pohonov vozíkov, v ďalšej časti sú predstavené vozíky s pohonom na palivové články a ich využívanie v praxi. V ostatnej časti príspevku autor popisuje budúcnosť alternatívnych technológií pri pohonoch vozíkov.
Kľúčové slová: vozík, pohon, technológia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Skladové priestory obsahujú automaty.
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 10 - 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku využívania robotov pri skladovaní tovarov. V prvej časti sú uvedené výhody využitia robotov pri porovnaní s ľudskou prácou a historický vývoj ich využívania. V ostatnej časti príspevku sú uvedené roboty, ktoré sa už teraz používajú v skladoch. Súčasťou príspevku sú uvedené činnosti, ktoré roboty zvládnu a spôsob realizácie jednotlivých úkonov.
Kľúčové slová: robot, výhoda, využívanie, sklad
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Stabilizácia trhu by mala pokračovať.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá hodnotením priemyselných a logistických priestorov. Autor hodnotí vplyv hospodárskej a finančnej krízy. V prvej časti príspevku autor poukazuje na prvé náznaky rovnováhy a spomalenie investičných aktivít. Ostatná časť príspevku poukazuje na potrebu nových nájomcov.
Kľúčové slová: centrum, park, trh, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline_
Zaradené: máj 2010

 Názov: Špekulatívna výstavba logistických centier je v útlme.
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 81 - 82
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby logistických centier. V prevej časti autor poukazuje na nutnosť technickej prípravy a taktiež poukazuje na skutočnosť, že dôležitými sú platobné podmienky. V ďalšej časti sa autor zaoberá dôvodmi pozastavenia poklesu dopytu a prognózami do budúcnosti. Ostatná časť poukazuje na porovnanie dopytu a ponuky skladovacích priestorov.
Kľúčové slová: centrum, park, porovnanie, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Kríza vrhla francúzske prístavy späť
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje vplyv hospodárskej krízy na ekonomickú efektívnosť prevádzky francúzskych prístavov. V prvej časti je spracovaná všeobecná charakteristika vývoja, ostatná časť podrobne analyzuje problémy Marseille. Taktiež je spracovaná analýza prístavu Dunkerque. V ostatnej časti sú popísané príčiny ekonomického úpadku.
Kľúčové slová: prístav, vodná, doprava, ekonomika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Systém riadenia skladu – investícia do budúcnosti.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku riadenia skladu. V prvej časti analyzuje možnosti riešení do budúcnosti pri riadení skladu a bezproblémový tok materiálu. Ostatná časť rozoberá spôsoby vychystávania skladu a analýzu požiadaviek zákazníka.
Kľúčové slová: riadenie, investícia, tok,
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Developerské aktivity v Poľsku.
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 26
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistických parkov a developerských aktivít v Poľsku. V príspevku sú analyzované konkrétne technické parametre logistických parkov v Poľsku a ich prenájom.
Kľúčové slová: sklad, logistický, park, centrum, Poľsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Vychystávanie v pohybe.
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vychystávania, pričom poukazuje na problémy rozdeliť vychystávanie na statické a dynamické. V prvej časti príspevku autor analyzuje systém cross-docking, v ďalšej časti popisuje dynamický model vychystávania. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje sofvéru pre vychystávanie skladov a systému tzv. vizuálneho hľadania.
Kľúčové slová: sklad, vychystávanie, statické, dynamické
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Česko: realitný trh vlani klesol na dno.
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje analýzu vývoja realitného trhu v oblasti skladových priestorov v Česku. V prvej časti autor predstavil percentuálny pokles oproti minulému obdobiu a prístup prenajímateľov skladov k tejto situácii. Ďalšia časť príspevku poukazuje na reakciu zákazníkov na akciové ponuky prenajímateľov. Súčasťou príspevku je aj trhový podiel jednotlivých prenajímateľov v roku 2009.
Kľúčové slová: sklad, budovanie, prenájom, obsadenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Na implementáciu WMS sa treba pripraviť.
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  24 - 25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje systém riadenia skladov WMS. V prvej časti poukazuje na prístupnosť systému aj pre menšie firmy a možnosti, z ktorých si zákazník pri riadení skladu môže vybrať. V ďalšej časti autor poukazuje na skutočnosť, že systém ponúka viacero možnosti funcionality riadenia skladu. Ostatná časť príspevku sa zaoberá kvalitou systému.
Kľúčové slová: riadenie, optimalizácia, WMS, systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Nový centrálny sklad: Expanzia do východnej Európy pritiahla do Lozorna nábytkársky koncern.
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje spôsob optimalizácie distribúcie výrobkov prostredníctvom nových distribučných centier. V príspevku je predstavené distribučné centrum vybudované v Lozorne, určené na distribúciu nábytku. V príspevku je predstavený spôsob výstavby a časová náročnosť výstavby centra.
Kľúčové slová: centrum, park, distribúcia, výstavba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
zaradené: máj 2010

 Názov: Ťažká technika: Teleskopický manipulátor.
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje teleskopický manipulátor určený na manipuláciu kontajnerov v prístavoch Slovenska na Dunaji. V prvej časti sú uvedené požiadavky na manipulátor, ktoré požaduje prevádzkovateľ. V ostatnej časti sú uvedené technické parametre manipulátora. Súčasťou príspevku sú fotografie manipulátora.
Kľúčové slová: manipulátor, kontajner, stohovanie, prístav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
zaradené: máj 2010

 Názov: Spádové regály: Blokové skladovanie
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2010; str.  12 - 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku regálov, pričom sa osobitne venuje spádovému, resp. gravitačnému skladovaniu. V príspevku podrobne popisuje autor technológiu skladovania s názorným vysvetlením na priloženom obrázku. Súčasťou príspevku je vyjadrenie experta na funkcionalitu celého systému a taktiež prehľad značiek spádových regálov, s ich technickými parametrami a cenou.
Kľúčové slová: sklad, regál, valček, spádové, gravitačné
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Výstavba nových skladových priestorov je zatiaľ na bode mrazu.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 66 - 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby nových skladovacích priestorov v SR. V prvej časti autor analyzuje vývoj dopytu po nových skladových priestoroch, ďalšia časť uvádza rozostavané skladové priestory a novú ponuku skladov. Ostatná časť príspevku popisuje objem priestorov a mieru obsaditeľnosti a perspektívu do budúcnosti vo vzťahu k výstavbe skladov.
Kľúčové slová: sklad, priestor, výstavba, dopyt, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010