Meno: Lucák Ján
Rok: 2004/2005
Názov diplomovej práce: Marketingový prieskum záujmu vybraných rekreačných zariadení a rekreantov na Liptove o služby ZSSk
Fakulta: PEDaS
Katedra: KŽD
Počet strán          84                 Počet obrázkov          2                Počet tabuliek     29
Počet grafov        30                 Počet príloh               3                Počet použ. lit.    27
Kľúčové slová: cestujúci, dotazník, Liptov, rekreant, rekreačné zariadenie, cestovný ruch,
Anotácia: Diplomová práca Marketingový prieskum záujmu vybraných rekreačných zariadení a rekreantov na Liptove o služby ZSSK je zameraná na zistenie predbežného záujmu rekreačných zariadení a rekreantov na Liptove o služby ZSSK. Bola použitá metóda výskumu prostredníctvom dotazníka.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work “Marketing research of interest recreational companies and holiday´s people on Liptov for services of Railway company Slovakia , Jsc.” is devoted to explored preliminary interest. It was used research method - questionnaire.
Vedúci diplomovej práce: Ing. Hrudková Zuzana
Oponent: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Alena Mariňáková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Metodická príručka spracovania Feasibility study pre použitie na Železniciach Slovenskej republiky
Katedra: Katedra železničnej dopravy 
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:63                Počet obrázkov:4            Počet tabuliek:10
Počet grafov:0                Počet príloh:2                 Počet použ. lit.:35
Kľúčové slová: Feasibility study, osnova štúdie realizovateľnosti, dopravný projekt,    efektívnosť investícií
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je vytvorenie metodickej príručky pre spracovanie Feasibility study na Železniciach Slovenskej republiky. Má umožniť vypracovanie Feasibility study na dostatočnej kvalitatívnej úrovni, ktorá poskytne optimálne rozhodnutie o realizácii projektu.
Anotácia (anglický jazyk): The aim of the graduation thesis is to form methodical manual for creating Feasibility study. It is establish for Railway of Slovak Republic. The quality of making Feasibility study should be on that level which will offer a decision for realization of this project.
Vedúci práce: Ing. Zuzana Hrudková
Recenzent: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.

Meno: Peter Kurpaš
Rok: 2005
Názov práce: Vplyv štátnej pomoci železničnej doprave na vývoj dopravného trhu
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    63               Počet obrázkov:  0            Počet tabuliek:    20
Počet grafov:    8               Počet príloh:       0            Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje vplyv štátnej pomoci železničnej doprave na vývoj dopravného trhu. Porovnáva formy a výšku štátnej pomoci železničnej doprave na Slovensku a vo vybraných štátoch.
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work analyses the influence of state aid to railway transport for the development of transport market. It compares the forms and height of state aid to railway transport in Slovakia and other chosen countries.
Kľúčové slová: štátna pomoc, dopravný trh
Vedúci práce:  Ing. Danka Harmanová, CSc.
Recenzent: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.

Meno: Milan Jelínek
Rok: 2005
Názov práce: Cena za používanie dopravnej cesty ako nástroj efektivity
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta:  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:83                   Počet obrázkov:1                     Počet tabuliek:24  
Počet grafov:8                   Počet príloh:0                            Počet použ. lit.:15 
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje cenu za používanie dopravnej cesty v železničnej doprave. Obsahuje i nový model cenového systému Železníc Slovenskej republiky.
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work analyses the price of using railway infrastructure in Slovakia and foreign countries. It includes new model of the price system for Railways of Slovak republic.
Kľúčové slová: cena, dopravná cesta, cenový systém
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.
Recenzent: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.

Meno: Janka Fuchsbergerová
Rok: 2004/2005
Názov práce: Možnosti financovania dopravnej infraštruktúry
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: PEDaS
Počet strán:    60               Počet obrázkov:  6             Počet tabuliek:   13     
Počet grafov:    0               Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  13     
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami financovania dopravnej infraštruktúry. Popisuje podmienky získavania kapitálu na jej realizovanie a analyzuje vhodnosť jednotlivých finančných zdrojov pre cestnú a železničnú dopravu.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma project deals with the possibilities in transport infrastructure financing. It describes the conditions of investment acquisition for its realisation and analyses the feasibility of particular financial sources for road and rail transport.
Kľúčové slová: financovanie dopravnej infraštruktúry, legislatíva, železničná doprava, cestná doprava.
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.
Recenzent: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.

Meno: Dušan Kasper
Rok: 2005
Názov práce: Návrh zákazníckeho centra nákladnej prepravy ZSSK
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    75                Počet obrázkov:  14            Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  3                  Počet príloh:       7              Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá stratégiou zriadenia zákazníckeho centra nákladnej prepravy Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo). Cieľom je posilnenie pozície na prepravnom trhu a dosiahnutie úplnej spokojnosti prepravcov – zákazníkov spoločnosti prostredníctvom poskytovania komplexných štandardných a nadštandardných služieb v danom regióne, kde bude zákaznícke centrum situované.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is handling with the strategy of establishing the cargo customers center, under the heading of railway company CARGO SLOVAKIA, Inc. (ZSSK CARGO). Goal of this project is to strenghten the position on the transport market – place and achievement of full carriers – clients satisfaction throughout offering a complex standard and abovestandard services in the region, where the cargo customers centers will be situated.
Kľúčové slová: zákaznícke centrum, call centrum, ZSSK Cargo, CRM
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Recenzent: Ing. Vladimír Bayer

Meno: Michal Kvašňovský
Rok: 2005
Názov práce: Analýza faktorov kvality železničnej nákladnej dopravy                               
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    55               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    19
Počet grafov:    0                Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:    8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou faktorov kvality železničnej nákladnej dopravy. Na základe analýzy jestvujúceho stavu kvality boli rozpracované možnosti zvýšenia kvality a faktory kvality, ktoré vplývajú na výslednú kvalitu služieb. Práca navrhuje systém hodnotenia kvality železničnej nákladnej dopravy.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse der Qualitätsfaktoren des Eisenbahnfrachtverkehrs. Auf Grunde der Analyse des existierenden Qualitätszustandes wurden die Möglichkeiten der Qualitätserhöhung und die Qualitätsfaktoren ausgearbeitet, die die Endqualität der Dienstleistungen beeinflussen. Die Diplomarbeit schlägt das System der Qualitätsbewertung des Eisenbahnfrachtverkehrs vor.
Kľúčové slová: analýza, faktor, kvalita, norma, železničná nákladná doprava
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Recenzent:  Ing. Pavol Škalda, CSc.

Meno: Miloš Hulín
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh racionalizácie traťovej technológie na trati Nové Zámky - Komárno
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    55               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    17
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       6             Počet použ. lit.:  10
Anotácia: V tejto diplomovej práci je opísaný návrh zmeny zabezpečenia jázd vlakov dispečerskou centralizáciou na trati Nové Zámky – Komárno. V jednotlivých kapitolách je uvedená charakteristika trate, vymedzenie pojmu dispečerskej centralizácie, návrhy zavedenia dispečerskej centralizácie a technicko-ekonomické vyhodnotenie variantov. Riešenia umožňujú znížiť prevádzkové náklady na trati a v staniciach.
Anotácia (anglický jazyk): In this dissertation is described a proposal of changing train service protection by control centralization on the track Nové Zámky – Komárno. In individual is described the characteristic of railway track, term of control centralization, proposal of introduce of control centralization, and technical and economic assessment of variants. The solutions render to reduce an operating cost on the railway track and in the stations.
Kľúčové slová:  racionalizácia, technológia, dispečerizácia
Vedúci práce:
 Ing. Jozef Dudák
Recenzent: Ing. Dušan Lichner, CSc.

Meno: Pavol Gaňa
Rok: 2005
Názov práce: Efektívnosť externých služieb pri nehodových udalostiach na ŽSR
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 59                    Počet obrázkov: 1                Počet tabuliek: 15 
Počet grafov: 7                   Počet príloh: 2                     Počet použ. lit.: 15        
Anotácia: V diplomovej práci sa zaoberám možnosťami, ako zabezpečiť likvidáciu nehodových udalostí na ŽSR externým dodávateľom. Na základe analýzy nehodových udalostí a zásahov ZPOŽ v rokoch 1999 – 2003 a nákladov ZPOŽ som posúdil nedostatky súčasného stavu a definoval požiadavky na externého dodávateľa. V závere práce som navrhol opatrenia na efektívnejšie zabezpečenie likvidácie nehodových udalostí.
Anotácia (nemecký jazyk): Ich beschäftige mich in meiner Diplomarbeit mit dem Moglichkeiten, die Unfälle auf ŽSR liquidieren durch den äusserlichen Zusteller zu sichern. Auf Grund der Analyse der Unfälle und der Eingriffes ZPOŽ in Jahres 1999 – 2003 und der Unkosten ZPOŽ habe ich die Mängel jetztiges Zustandes beurteilen und die Forderungen zum äusserlichen Zusteller definieren. Am Schluss meiner Arbeit habe ich die Massnahmen zu wirksamerer Sicherung des Unfälleliquidierung vorgeschlagen.
Kľúčové slová: outsourcing
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová
Recenzent: Ing. Jozef Molko

Meno: Juraj Maliaček
Rok: 2005
Názov práce: Externé náklady emisií jednotlivých dopravných odborov a ich premietnutie do spotrebnej dane z pohonných hmôt
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 59               Počet obrázkov:0            Počet tabuliek: 21     
Počet grafov:14              Počet príloh:    6             Počet použ. lit.:9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá posúdením vplyvu emisií z dopravnej prevádzky v Slovenskej republike, ich finančným ohodnotením a porovnaním s výnosmi zo spotrebnej dane z pohonných hmôt. V závere práce je spracovaná možnosť stanovenia finančných čiastok zo spotrebnej dane z pohonných hmôt, ktorá by bola určená na ochranu ovzdušia, ktoré je dôležitou súčasťou nášho životného prostredia, poškodeného dopravnou prevádzkou.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis deals with judging of influence of emissions made by traffic in Slovak republic, their financial rating and comparing with profits from consumer combustibles taxe. In the end it is considering about the financial amount, that should be taken consumer combustibles taxe, which should be purposed for protecting our climate, what is an important part of our environment, that is hardly damaged by our traffic.
Kľúčové slová: Externé náklady, emisia, spotrebná daň z pohonných hmôt, finančné ohodnotenie emisií, dopravná prevádzka.
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová
Recenzent: Ing. Pavol Škalda, CSc.