Meno: Martina Jonášová
Rok: 2005
Názov práce: Vplyvy vstupu Slovenskej rebubliky do Európskej únie na prevádzkové procesy v železničnej priechodovej stanici Kúty v preprave osôb
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:47                   Počet obrázkov: 9              Počet tabuliek:7 
Počet grafov: 2                  Počet príloh: 4                   Počet použ. lit.:5
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vplyvmi vstupu Slovenskej republiky  do Európsej únie na prevádzkové procesy v pohraničnej priechodovej stanici Kúty v preprave osôb. v práci ej uvedené, aký vplyv mal vstup Slovenskej republiky do európskej únie na dopravu, jej rozvoj a ďalšie smerovaniee, so zameraním sa na osobnú železničnú dopravu. V závere práce je vhodnotenie zmien organizácie práce v osobnej železničnej doprave v stanici Kúty po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work deditates to influences of integration of Slovak republic to European union to transporation processes in frontier exchange station Kuty in passenger rail traffic. There is mentioned what influence had intefration of Slovak republic to European union to transportation, its development and next direction with concentration on passenger rail traffic in this work. The end of my diploma work evaluates changes in organization of work in passenger rail traffic in frontier exchange station after the integration of Slovak republic to European union.
Kľúčové slová: Slovenská republika, Európska únia, železničná osobná doprava, pohraničná priechodová stanica Kúty,colná a pasová kontola
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.  
Recenzent: Ing. Emil Cvíčela

Meno: Jozef Hromec
Rok: 2004/2005
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality v práci vlakového dispečera
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov   
Počet strán:63                   Počet obrázkov:9                      Počet tabuliek:5    
Počet grafov:2                   Počet príloh: 2                            Počet použ. lit.: 7  
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zvyšovaním kvality riadenia železničnej dopravy v oblasti pôsobenia vlakového dispečera v Žiline. Na základe podrobnej analýzy riadenia vlakového dispečera sú vypracované návrhy možných riešení pre zlepšenie danej práce.
Anotácia (anglický jazyk): Diplom work is about increasing quality of controlling railway transportion in operational area of dispatcher at Žilina. For a consideration exact analyse of railway controlling I suggested possible solutions for improve dispatcher s work.
Kľúčové slová: Grafikon vlakovej dopravy , vlakový dispečer , prvky obmedzujúce vlakovú dopravu , riadenie dopravy , koordinácia.  
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská PhD. 
Recenzent: Ing. Michal Dupkala

Meno: Rubaninský Vladimír
Rok: 2005
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality pri analýze GVD v žst. Fiľakovo
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Počet strán: 54          Počet obrázkov: 2          Počet tabuliek: 12
Počet grafov: 7         Počet príloh: 3               Počet použ. lit.:  5
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá uplatňovaním nástrojov manažmentu kvality v železničnej doprave v železničnej stanici Fiľakovo aplikáciou štatistických metód na porovnanie frekvencie jázd a práce vlakov nákladnej dopravy v pracovných dňoch a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.
Anotácia (anglickom jazyku): This work of a diploma is busy by exercising inplements a management of the quality in the railway transport on the railway the station Fiľakovo for the application methods of the statistics to the comparing the drives and work goods trains in the week-days and days of the weekend.
Vedúci diplomovej práce: Ing. Irena Voleská, Phd.
Recenzent: Ing. Róbert Javorka

Meno: Roland Puškáš
Rok: 2004/2005
Názov práce: Harmonizácia predpisov pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru cez slovensko – ukrajinské železničné prechody s obchodným právom
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    54               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:     1
Počet grafov:    0                Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:    6
Anotácia: Cieľom tejto diplomovej práce bolo poukázať na nesúlad medzi platnými železničnými predpismi, upravujúcimi medzinárodnú železničnú prepravu tovaru cez železničný prechod Čierna nad Tisou – Čop v oboch smeroch a obchodným právom  predávajúcich a kupujúcich subjektov.
Anotácia (anglický jazyk): The aim of this diploma work was to mention the discordance between the valid railway formulas modifying the international railway cargo - transport through Čierna nad Tisou - Čop railway border crossing in both directions, and commercial law of selling and  buying  subjects.
Kľúčové slová: Čierna nad Tisou, predpisy, zmena prepravného režimu, obchodné právo
Vedúci práce: Ing. Vojtech Tóth
Recenzent: doc. Ing. Ján Knižka, PhD.

Meno: Martina Štefková
Rok: 2005
Názov práce: Multikriteriálna analýza efektov reformy železničnej dopravy v Českej republike a Slovenskej republike
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:55                   Počet obrázkov:7               Počet tabuliek:18        
Počet grafov: 2                  Počet príloh: 0                   Počet použ. lit.:22
Anotácia: Práca hodnotí efekty reformy železničnej dopravy v Českej a Slovenskej republike tromi metódami multikriteriálnej analýzy na základe siedmych ukazovateľov.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work evaluates effects of railways reform in Czech and Slovak Republics using three MCA methods and seven ratios.
Kľúčové slová: reforma železničnej dopravy, efekty reformy, multikriteriálna analýza, horizontálna separácia, vertikálna separácia
Vedúci práce: Ing. Anna Tomová, CSc.
Recenzent: Ing. Zuzana Hrudková

Meno: Tomáš Zsák
Rok: 2004/2005
Názov práce: Vplyv železničnej dopravy na rozvoj cestovného ruchu v regióne Orava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    57               Počet obrázkov:  8             Počet tabuliek: 4
Počet grafov:  13               Počet príloh:  3              Počet použ. lit.: 14
Anotácia: V mojej diplomovej práci som skúmal vplyv železničnej dopravy na rozvoj turistického ruchu v regióne Orava. Na základe uskutočneného marketingového prieskumu medzi cestujúcimi a rekreačnými zariadeniami som zisťoval kvalitu a záujem o služby Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a navrhol nové formy služieb, ktoré môže Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytovať.
Anotácia (anglický jazyk): In the diploma work I investigated the influence of the railway transport for development of the tourist traffic in the Orava region. On the basis of realized mar-keting research among the travellers and leisure amenities I was finding out the qual-ity and  interest in services of Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  and proposed the improvements of the services provided.
Kľúčové slová: marketingový prieskum, ponuka služieb, integrovaný dopravný systém, verejná osobná doprava
Vedúci práce: Ing. Peter Štrba
Recenzent: Ing. Dušan Lichner, CSc.

Meno: Ivana Brončeková
Rok: 2005
Názov práce: Technologické postupy spracovania nákladných vlakov v pohraničnej prechodovej stanici Lúky pod Makytou – Horní Lideč
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 52                  Počet obrázkov:0               Počet tabuliek:10
Počet grafov: 0                   Počet príloh:14                  Počet použ. lit.:10
Anotácia: Diplomová práca hodnotí technologické postupy v spoločnej pohraničnej priechodovej stanici Horní Lideč pri preberaní nákladných vlakov v smere ŽSR – ČD a opačne. Na základe analýzy súčasného stavu, práca navrhuje racionalizáciu technologických postupov a personálneho zabezpečenia stanice v niekoľkých variantoch s cieľom skrátiť čas prepravy cez tento hraničný priechod, najmä v kontexte vstupu do EU.
Anotácia (anglický jazyk): In my diplomat thesis, I was trying to evaluate technological methods of overtaking cargo wagons in the frontier railway station Horní Lideč. Based to my analyse of the contemporary condition of railways, I suggest several alternatives how to rationalise technological methods and personal management. All this is importatnt to achieve shortened time of passing border in the direction ŽSR – ČD and backwards, mainly after joining EÚ.
Kľúčové slová: nákladná preprava, hraničný priechod, železničná stanica, technológia, technické vybavenie stanice, ložné chyby, prepravná prehliadka
Vedúci práce: Ing. Jana Šoltysová
Recenzent: doc. Ing. Ján Knižka, PhD.

Meno: Richard Kuzma
Rok: 2005
Názov práce: Kompenzačný systém meškania vlakov ako faktor zvyšovania kvality v železničnej doprave
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     53                Počet obrázkov:    4             Počet tabuliek:      22
Počet grafov:     7                Počet príloh:         0             Počet použ. lit.:      5
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá problémom meškania vlakov v osobnej doprave ako faktora, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu železničnej dopravy. V súčasnosti neexistuje vo vnútroštátnej osobnej doprave žiadny systém, ktorý by cestujúceho odškodnil v prípade meškania vlaku. V rámci zvyšovania kvality železničnej osobnej dopravy  je súčasťou diplomovej práce  návrh kompenzačného systému za meškanie vlaku a zhodnotenie jeho výhod pre cestujúceho.
Anotácia (anglický jazyk): This graduation theses is focused on the issue of train delays in the personal railway transportation as a significant factor which affects the quality of  railway transportation. Nowadays there is not any system inside of domestic personal transportation which would compensate a passanger in case of train delay. Therefore, this graduation theses offers the system of passanger compensation in case of train delay and evaluates its advantages for a passanger in order to improve the quality of personal railway transportation.
Kľúčové slová: meškanie, kompenzácia
Vedúci práce: Ing. Gabriela Rebrošová
Recenzent: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Miloš Šottník
Rok: 2005
Názov práce: Zvyšovanie kvality železničnej osobnej dopravy prostredníctvom merketingových činností ZSSK
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:57                   Počet obrázkov:7             Počet tabuliek:18  
Počet grafov:18                 Počet príloh:2                    Počet použ. lit.:6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zvyšovaním kvality železničnej osobnej dopravy prostredníctvom marketingových činností ZSSK. Na základe marketingového prieskumu jestvujúceho stavu  kvality služieb Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. metódou analýzy príčin a následkov, metódou SWOT analýzy a dotazníkovou metódou, zohľadňujúc všetky prvky marketingového mixu, sú navrhnuté marketingové činnosti na zvýšenie kvality osobnej dopravy.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work is aimed at increasing the quality of railway passanger traffic through the marketing activities of ZSSK. According to the marketing research of contemporary state the quality service of  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. using analyze of reasons and effects method, SWOT analyze method and questionnaire method, taking into account all elemenths of marketing mixture, the marketing activities for increasing the quality of passanger trafic are suggested.
Kľúčové slová: marketingové činnosti, zvyšovanie kvality
Vedúci práce: Ing. Gabriela Rebrošová (VVÚŽ)
Recenzent: Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Meno: Katarína Krkanová
Rok: 2005
Názov práce: Racionalizácia organizácie práce na vlečke závodu Zlatý Bažant, a.s.,  Hurbanovo
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 66                 Počet obrázkov: 18            Počet tabuliek: 8
Počet grafov:  3                Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 22      
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou organizácie práce na vlečke závodu Zlatý Bažant, a.s., Hurbanovo. Na základe jestvujúceho stavu bola posúdená technológia obsluhy vlečky, analýza expedície a procesov skladovania a bola priblížená komunikácia medzi zúčastnenými stranami. V závere práce je navrhnutá prestavba expedičnej haly s cieľom nakladania dvoch dopravných prostriedkov súčasne.
Anotácia (anglický jazyk): The Dissertation deals with a rationalizing of work organisation on trailer in Zlatý Bažant, a.s. brewery in Hurbanovo. According to existing state, there were appraised the technology of trailer operation, analysis of expedition and process of store keeping. Hereby the communication between participated parts was brang closer. In conclusion of dissertation is proposed the rebuilding of expedition hall with intention to load two trucks at the same time.
Kľúčové slová: vlečka, železničný vozeň, kamión, skladovanie, komunikácia, jačmeň, slad
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Pečený
Recenzent: Ing. Ivan Fraňo