Meno: Zuzana Smolková
Rok: 2005
Názov práce: Komparácia finančno-ekonomických ukazovateľov ŽSR a ZSSK pred a po transformácii ŽSR
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 77                   Počet obrázkov: 0               Počet tabuliek: 42       
Počet grafov: 63                 Počet príloh: 5                   Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou finančno-ekonomických ukazovateľov spoločnosti ŽSR a spoločností ŽSR a ZSSK, ktoré vznikli jej rozdelením 1. 1. 2002. . V závere práce sú dané ukazovatele navzájom porovnávané a na základe tohto porovnania je hodnotený ich vývoj pred a po transformácii ŽSR.
Anotácia (anglický jazyk): A thesis deals with the analysis of the financial and economical indexes of the former Railways of Slovak Republic (ŽSR) and two new companies called Railways of Slovak Republic and Railway Company, a. s. Crailway transport operator, which were founded on the 1-st of January 2002 from the former ŽSR after it was split up. At the end of the thesis, is worked out mutual comparison among these indexes and on the basis of it, is evaluated the development before and after the spliting up of the ŽSR.
Kľúčové slová:  finančno-ekonomická analýza, ukazovatele, transformácia, porovnanie
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová
Recenzent: Ing. Pavol Škalda, CSc.

Meno: Martin Šuhajík
Rok: 2005
Názov práce: Stanovenie ekonomických podmienok pre zavedenie pevného grafikonu v nákladnej doprave v podmienkach ŽSR
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    51               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    14
Počet grafov:  9                 Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá posúdením výhodnosti zavedenia pevného grafikonu vlakovej dopravy a návrhom ekonomických podmienok pre jeho zavedenie v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. Na základe analýzy jestvujúceho stavu bol posúdený stav komerčného grafikonu vlakovej dopravy platného v súčasnosti. V závere práce sú navrhnuté ekonomické opatrenia pre zavedenie pevného grafikonu vlakovej dopravy.
Anotácia (anglický jazyk): The main intention of this diploma work is to evaluate the advantages of the fixed timetable application and to propose economic conditions for its application in the Railways of the Slovak Republic. The state of the commercial and currently valid timetable has been reviewed on the basis of the current state analysis. The final parts of this work are devoted to the proposed economical measures for the application of the fixed timetable.
Kľúčové slová: pevný grafikon vlakovej dopravy, komerčný grafikon vlakovej dopravy, cena za použitie dopravnej cesty
Vedúci práce: Ing. Ladislav Denko
Recenzent: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

Meno: Silvia Korčeková
Rok: 2005
Názov práce: Návrh atrakčného obvodu železničných staníc v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     60                   Počet obrázkov:  9                  Počet tabuliek:    10       
Počet grafov:   15                   Počet príloh:         8                 Počet použ. lit.:   17       
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia železničnej dopravy ako súčasti nosného systému pri voľbe stratégie riešenia dopravnej situácie v Bratislave. Na základe analýzy prepravných prúdov, jestvujúceho stavu Bratislavskej integrovanej dopravy a  predpokladaného vývoja dopravnej situácie v meste Bratislava, som navrhla atrakčné obvody pre železničné stanice a zastávky v železničnom uzle Bratislava s víziou pre rok 2020.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deal with possibility versatility of railway transport, as supporting member of system for solution traffic situation in Bratislava . I suggest attraction zones for railway stations and stops in railway junction Bratislava . This suggestion was made according to analyse of traffic flows, conformable with actual situation of integrated transport system of Bratislava and  with expected development traffic situation in Bratislava by vision 2020. 
Kľúčové slová: Bratislavská integrovaná doprava, prúdy cestujúcich, zahustenie železničných zastávok, atrakčný obvod, vízia.
Vedúci práce: Ing. Ladislav Denko
Recenzent: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.

Meno: Marek Ivančo
Rok: 2005
Názov práce: Vyhodnotenie segmentácie cestujúcich s dopadom na radenie a polohy vlakov na trati Medzilaborce – Humenné
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    83               Počet obrázkov:0                                        Počet tabuliek:32  
Počet grafov:  15               Počet príloh:3                    Počet použ. lit.:10       
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením segmentácie cestujúcich na trati  Medzilaborce – Humenné. Cieľom vyhodnotenia bolo analyzovať prúdy cestujúcich a navrhnúť zmeny polôh vlakov a nové riadenie vlakov osobnej dopravy.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work deals with evaluation of  segmentation of passengers on the railway track Medzilaborce – Humenné. Purpose of evaluation was analyze frequentation of passengers and to propose changes of positions of trains and a new time – table of personal railway transport.
Kľúčové slová: segmentácia cestujúcich, poloha vlakov, radenie vlakov
Vedúci práce: Ing. Vlastimil Čírsky
Recenzent: Ing. Zdeněk Pečený

Meno: Sláva Nagyová
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh na využitie vlečky Duslo, a. s. Šaľa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    53               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    1
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       3              Počet použ. lit.:  30
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá posúdením legislatívy Európskej únie v železničnej doprave pre podmienky používania právnych noriem v Slovenskej republike. Vychádza pritom z požiadaviek kladených na členské štáty Európskej únie. V navrhovanom riešení pre používanie právnych noriem Európskej únie v Slovenskej republike sa dôraz kladie na ich prijatie v podniku Duslo, a. s. Šaľa.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work deals with consideration of European legislation in railway transport for the conditions of application the juridical norms in Slovak republic. It comes out from demands given on the states of European union. In recommended solution for application the juridical norms of European union in Slovak republic the stress is put for theirs acceptance in company Duslo, a. s. Šaľa.
Kľúčové slová:  právne normy, Európska únia, Duslo, a. s. Šaľa
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Čermák
Recenzent: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Gabriela Kubošková 
Rok: 2005
Názov práce: Návrh využitia logistického centra Zwardoň pre distribúciu tovaru do Slovenskej republiky
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta:  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    51               Počet obrázkov:  16           Počet tabuliek:    4
Počet grafov:    1                Počet príloh:       3             Počet použ. lit.:    31
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá novým logistickým centrom so sídlom vo Zwardoni. Pre zlepšenie informovanosti o novom centre, bolo navrhnuté vytvorenie internetovej stránky. Prínosom pre logistické centrum by bolo tiež umožniť elektronické obchodovanie a v budúcnosti vybudovanie spojenia so železničnou dopravou.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work concerned with new logistic centre with the location at Zwardon. It was proposed the creating og webside, for better knowing about the new centre. It would be contribution allow elektronic trading and establish a connection with railway transport.
Kľúčové slová: meškanie, kompenzácia
Vedúci práce: Ing. Bibiana Buková PhD.
Recenzent: Ing. Ľubica Fraňová

Meno: Martin Paulíny
Rok: 2004/2005
Názov práce: Využitie RFID čipov v nákladnej preprave
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:66                   Počet obrázkov: 16             Počet tabuliek: 1
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 0                    Počet použ. lit.: 32      
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je objasniť problematiku RFID čipov a možného využitia RFID čipov v nákladnej preprave. Práca obsahuje dôkladnú analýzu jestvujúceho stavu identifikovania zásielok s prepojením na navigačné systémy GPS a Galileo. Práca obsahuje návrh označovania vlakov RFID čipmi, označovania vozňov čipom RFID, umiestnenie RFID čipu na prepravnom prostriedku a na výrobku, označovanie spešnín, kuriérnych zásielok a cestovnej batožiny čipom RFID a využitie RFID čipov pri údržbe a renovácií železničnej infraštruktúry.
Anotácia (anglický jazyk): In this diploma work I aspired to clarify an issue of RFID chips and their possible utilization in goods traffic. This work includes in-depth analysis of the present state of shipment identification with the connection to the navigation systems GPS and Galileo. This work includes suggested RFID chips labeling of trains and wagons, placement of RFID chips into the means of transport and onto the products, RFID chips labeling of express parcels and tourist luggage and utilization of RFID chips in maintenance and restoration of railway infrastructure.
Kľúčové slová:  preprava, rádio frekvenčná identifikácia, technológia, snímacie zariadenie, čiarový kód, informácia, navigačný systém
Vedúci práce: Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Marián Horvát

Meno: Radovan Máša
Rok: 2005
Názov práce: Marketingové plánovanie v logistickej firme COLSPEDIA, s. r. o., Žilina
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    100             Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  1                  Počet príloh:       3             Počet použ. lit.:  18
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá marketingovým plánovaním v zasielateľskej firme. Na základe situačnej analýzy spoločnosti COLSPEDIA, s. r. o. je navrhnutých niekoľko opatrení na podporu marketingového plánovania v tejto spoločnosti.
Anotácia (nemecký jazyk): Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Marketingplanung in einer Speditionsfirma. Aufgrund der Situationsanalyse in Gesellschaft COLSPEDIA, GmbH sind einige Massnahmen zur Unterstutzung des Marketingplanung fur diese Gesellschaft  vorgeschlagen.
Kľúčové slová:  marketing, marketingové plánovanie, zasielateľstvo, situačná analýza, technológia RFID, databázový marketing, direct mailing, benchmarking, outsourcing,
Vedúci práce: Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Marián Horvát

Meno: Katarína Barteková
Rok: 2005-04-28
Názov práce: Návrh uplatnenia marketingovej logistiky vo vybraných podnikoch v Trenčianskom regióne
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:62                   Počet obrázkov:10              Počet tabuliek:0 
Počet grafov:0                   Počet príloh:2                     Počet použ. lit.:6   
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom uplatnenia marketingovej logistiky vo vybraných podnikoch v Trenčianskom regióne. Obsahuje základnú charakteristiku logistiky, marketingu a marketingovej logistiky, analyzuje jestvujúci stav využitia marketingovej logistiky, ako aj analýzu podniku TEAM 2000 s možnosťami uplatnenia marketingovej logistiky.
Anotácia (anglický jazyk): My thesis deals with the proposition to apply the marketing logistics in selected companies in the Trencin region. It contains the basic characteristics of logistics, marketing and marketing logistics. The thesis analyses the current state of employing the marketing logistics as well as the company analysis TEAM 2000 in connection with the possibilities of employing the marketing logistics.
Kľúčové slová: Marketingová logistika, logistika, marketing
Vedúci práce: Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Pavol Škalda, CSc.

Meno: Martinkovičová Lucia
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh využitia e-cruitingu v dopravných podnikoch slovenskej republiky
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    84               Počet obrázkov:  11             Počet tabuliek:    9
Počet grafov:    15               Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:    37
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá využitím informačných technológií a s tým súvisiaci aj vývoj náboru a výberu zamestnancov, označovaný ako e-cruiting, dopravnými podnikmi. V jednotlivých kapitolách je bližšie rozpracovaný vývoj informačných technológií, analýza spôsobov náboru a výberu zamestnancov dopravnými podnikmi, vývoj v minulosti, súčasný spôsob a nové možnosti v obsadzovaní pracovného miesta.
Anotácia (anglický jazyk): Diese Diplomarbeit vefasst sich mit Ausnutzung der Informationstechnologien und mit dem hängend Entwicklung der Ladung und der Auswahl die Beschäftigen zusammen, sie sind als e-cruiting bezeichen, mit den Verkehrsbetrieben. In einzelnen Kapiteln warden näher die Entwicklung von Informationstechnologien, die Analyze der Weisen die Ladung und die Auswahl der Beschäftigen, aktuelle Weise und neue Moglichkeiten in dem Belegen den arbeitsmässig.
Kľúčové slová: Personalista, zamestnanec, dopravný podnik, nábor, výber
Vedúci práce: Ing. PhD. Bibiana Buková, PhD.
Oponent: Ing. Marián Horvát