Meno: Peter Mecele
Rok: 2004/2005
Názov práce: Ekonomická optimalizácia smerovania záťaže a vlakotvorby
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    71               Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:    15
Počet grafov:    0               Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:    8
Anotácia: Diplomová práca „Ekonomická optimalizácia smerovania záťaže a vlakotvorby“ je zameraná na problém vyhľadania čo najvýhodnejšieho variantu smerovania záťaže a vlakotvorby. Pomocou metódy minimálnych nákladov je riešený modelový príklad optimalizácie, ktorý rešpektuje súčasný stav železničnej dopravy v Slovenskej republike.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work „Economical optimalisation of routing and train formation“ is focused on problem of looking for the best possible way of routing and train formation. A model example is solved using the method of minimal costs . This example cover temporary relationships in railway transport in Slovak republic.
Kľúčové slová: ekonomická optimalizácia, smerovanie, vlakotvorba, minimálne náklady
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD
Recenzent: Ing. Katarína Kudlová, PhD.

Meno: Katarína Lehocká
Rok: 2005
Názov práce: Návrh marketingovej komunikácie ZSSK v oblasti kombinovanej dopravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    68               Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    0
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  26
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na marketingovú komunikáciu ZSSK CARGO v oblasti kombinovanej dopravy, ponúka prehľad foriem jej realizácie a možností zlepšenia. Obsahuje tiež návrhy nových možností ako môže spoločnosť realizovať marketingovú komunikáciu.
Kľúčové slová:  marketingová komunikácia, komunikačná politika, kombinovaná doprava, reklama, podpora predaja, public relations, osobný predaj.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit stellt auf die Marketing – Komunikation der Eisenbahngesellschaft AG im Bereich der kombinierte Förderung ein, bietet ein Überblick der Weisen ihrer Realisierung und die Möglichkeiten für die Verbesserung an. Diese Arbeit umfasst auch die Vorschläge neuer Möglichkeiten, wie die Gesellschaft der Marketing – Komunikation realisieren kann.
Vedúci práce: Ing.Miroslav Buc
Recenzent: doc. Ing. Eva Adamicová, PhD.

Meno: Zuzana Karasová
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh riešenia samoobslužného výpravného systému na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 55, Počet obrázkov: 0, Počet tabuliek: 14
Počet grafov: 4, Počet príloh: 9, Počet použ. lit.:  10
Anotácia: Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť riešenie „Samoobslužného výpravného systému“ na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica s cieľom zníženia nákladov na prevádzku osobnej dopravy na tejto trati, bez dopadu na rozsah poskytovaných služieb.
Podstatou tohto systému je umožniť zakúpenie si prepravných cenín na nekonkrétnu cestu, na nekonkrétny deň v rôznych cenových reláciách a stanoviť vyššiu zodpovednosť cestujúcich za svoje vypravenie.
Anotácia (anglický jazyk): The aim of diploma work is to propose the solution of „Self – service epic system“ on the line Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica and to lower the costs of over – heads of personal transport on this line without influence on the range of provided servis. The pith of this system is to enable to buy transportation postal stationeries for unconcrete way, for unconcrete day in different prices and to assess higher responsibility of passengers for their setting out.
Kľúčové slová:  samoobslužný výpravný systém, cestovný lístok, Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Vedúci práce: Ing. Valéria Bubáková
Recenzent: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.

Meno: Zuzana Polóniová
Rok: 2005
Názov práce: Predikcia finančného vývoja ZSSK pomocou modelu Binkert - Zalai
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 56, Počet obrázkov: 3, Počet tabuliek:13  
Počet grafov: 4, Počet príloh: 1, Počet použ. lit.:14 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami prognózovania finančnej situácie podniku. Hlavným cieľom je popísať a vysvetliť jednotlivé metódy predikcie finančnej situácie a aplikovať jednu z metód na podmienky ZSSK. V závere práce je porovnanie výsledkov výpočtov pomocou alternatívnych modelov.
Anotácia (anglický jazyk): In diploma work, there are the possibilities of the forecasting of financial situation for the business companies.  The main purpose of this work is to describe and to explain the prediction methods of the financial situation and to apply one of the methods in the company ZSSK.  At the end of the diploma work, there is the comparison of the results of calculations by using of the alternative models.
Kľúčové slová: metódy prognózovania finančnej situácie podniku, prosperujúce resp. neprosperujúce podniky, finančné ukazovatele, finančná analýza       
Vedúci práce: Ing. Viera Bartošová, PhD.       
Recenzent: Ing. Zuzana Hrudková

Meno: Pavol Hartl
Rok: 2005
Názov práce: Vplyv rozšírenia EÚ na medzinárodnú prepravu z pohľadu zasielateľa
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDaS
Počet strán: 51, Počet obrázkov: 0, Počet tabuliek: 0
Počet grafov: 0, Počet príloh: 2, Počet použ. lit.: 8
Anotácia: Cieľom tejto diplomovej práce bolo porovnať súčasný stav medzinárodnej prepravy so stavom pred rozšírením EÚ.
Anotácia (anglický jazyk): The main aim of this diploma work is comparison o present conditions of international transportation with coinditions before enlargement of EU.
Kľúčové slová: Európska únia, preprava, doprava
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Adamicová, Csc.
Recenzent: Ing. Kubica Fraňová

Meno: Juraj Čamaj                                  
Rok: 2005
Názov práce: Návrh optimalizácie traťovej technoógie trate Lužianky - Prievidza
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 85, Počet obrázkov: 1, Počet tabuliek: 55
Počet grafov: 7, Počet príloh: 5, Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberala optimalizáciou traťovej technológie trate Lužianky - Prievidza. Na základe analýzy jestujúceho stavu súčasnej traťovej technoógie boli navrhnuté optimalizačné opatrenia týkajúce sa redukcie počtu dopravní. V závere sú navrhnuté riešenia zhodnotené prevádzkovo a ekonomicky.
Kľúčové slová:  železničná stanica,  obmedzujúci úsek, priepustnosť, odbočka Jelšovce
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work dealt with the line technology optimalization of the track Lužianky - Prievidza. On teh basic of analyses of existing state, the optimizing dealing with the number reduction of operation control point, were proposed. In the conclusion there are few solutions arranged, and are being evaluated operationally and economically.
Vedúci práce: Ing. Roman Zeleňák
Recenzent: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

FURINDA Roman
Číslo DP:D-18/05, Optimalizácia distribučnej logistiky vo vybranej firme.
68 s., 14 obr., 8 tab.,  graf., 2 príl., lit. 8.
Marián Šulgan V-DP
Vladimír Konečný REC
PEDaS, KCMD, 29.04.2005, (distribučná logistika-distribúcia výrobkov)
/Diplomová práca sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín./
GÁBOR Juraj
Číslo DP:D-19/05, Dopravná logistika v automobilovom priemysle.
75 s., 27 obr., 13 tab., 7 graf., 5 príl., lit. 15.
Jozef Gnap V-DP
Vladimír Konečný REC
PEDaS, KCMD, 29.04.2005, (priemyselný park)
/V diplomovej práci som analyzoval stav priemyselných zón v SR. Na základe informácii som navrhol teoretický priemyselný park pre vznikajúcu automobilku Hyundai/KIA. Výsledkom je grafický návrh priemyselného parku ako aj návrh odporúčaní pre prax./
HANČOVSKÝ Martin
Číslo DP:D-103/05, Návrh logistického zabezpečenia predaja výrobkov z Tissue papiera pre región SR v TENTE a.s.
69 s., 14 obr., 16 tab., 6 graf., 3 príl., lit. 9.
Marián Šulgan V-DP
Iveta Kubasáková REC
PEDaS, KCMD, 29.04.2005, (distribúcia-skladovanie-expedičný sklad )
/Reorganizácia distribučného systému v TENTE a.s. navrhol som nové riešenie. Po porovnaní súčasného riešenia a nového návrhu nový návrh je lepší./
KRAJČÍK Michal
Číslo DP:D-37/05, Spätná logistika v podmienkach Slovenskej republiky.
75 s., 12 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 24.
Štefan Cisko V-DP
Marián Šulgan REC
PEDaS, KCMD, 29.04.2005, (spätná logistika-odpad-recyklácia-materiál-produkt-zákazník-systém-náklady-pet fľaše-prostriedky-obal-poplatky-úloha-výrobok-program)
/Účelom tejto diplomovej práce je uvedenie a podanie prehľadu o problematike spätnej logistiky, ako aj poukázanie na to ako túto spätnú logistiku úspešne riadiť. Taktiež sa zaoberá problematikou uskutočňovania spätnej logistiky v Slovenskej republike a obsahuje aj návrh systému spätnej logistiky pre vybranú komoditu, konkrétne pet fľaše, vychádzajúc zo zahraničných zdrojov a informácií./