Meno: Mária Patáková
Rok: 2005
Názov práce: Racionalizácia dopravnej technológie na traťovom úseku Leopoldov - Lužianky
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 62                 Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek: 41       
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 7                   Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá raiconalizáciou dopravnej technológie na traťovom úseku Leopoldov – Lužianky. Posúdila som priepustnosť dopravní s možnosťou úspory dopravných koľají. Na traťový úsek som navrhla riadenie dopravy dispečerom v žst. Zbehy. Porovnala som investičné náklady so mzdovými nákladmi a návratnosť investície je 23 rokov.
Anotácia (nemecký jazyk): Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Rationalisation der Verkehrstechnologie im Streckenabschitt Leopoldov – Lužianky. Ich bewertete die Durchlassfähigkeit der Zugfolgestellen mit der Möglichkeit die Zahl der Zuggleisen zu reduzieren. Für den Streckenabschnitt habe ich die Fernbedienung des Verkehrssystems durch einen Dispatcher aus dem Bahnhof  Zbehy vorgeschlagen. Ich habe die Investitionskosten mit Personalkosten verglichen und die Kapitalrückflussdauer wird auf 23 Jahre geschätzt.
Kľúčové slová: diaľkové riadenie dopravy
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Pečený
Recenzent: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

Meno: Zuzana Šebestová
Rok: 2005
Názov práce: Rozvoz záťaže a obsluha manipulačných miest na traťovom úseku Margecany – Košice
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 62                  Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek: 17       
Počet grafov:  3                 Počet príloh: 15                 Počet použ. lit.:  10
Anotácia: V diplomovej práci „Rozvoz záťaže a obsluha manipulačných miest na traťovom úseku Margecany – Košice“ je spracovaná charakteristika traťového úseku a staníc, ktoré sa tu nachádzajú a tiež technológia spracovania manipulačných nákladných vlakov. Je tu navrhnutá obsluha, ktorá spočíva v preprave záťaže na medzistaničných úsekoch Košice – Kostoľany pri Hornáde a Košice – Krásna nad Hornádom Mn vlakmi, ktoré premávajú len medzi týmito stanicami. Takáto obsluha by mala prispieť ku zvýšeniu úsekovej rýchlosti manipulačných vlakov a tým k úspore dopravného výkonu.
Anotácia (nemecký jazyk): In der Diplomarbeit „Die Lastanfuhr und die Bedienung der Manipulationsstellen im Bahnabschnitt Margecany – Košice“ist die Charakteristik dieses Bahnabschnittes und der Bahnhöfe, die sich hier befinden, bearbeitet sowie auch die Bearbeitungstechnologie der Nahgüterzüge. Es ist hier die Sternbedienung vorgeschlagen, die im Lasttransport in den zwischen Bahnhofabschnitten Košice – Kostľany pri Hornáde und Košice – Krásna nad Hornádom mit den Zügen beruht, die nur zwischen diesen Bahnhöfen verkehren. Diese Bedienung sollte zur Erhöhung der Blockgeshwidigkeit der Nahgüterzüge beitragen, und somit zur Einsparung der Verkerhleistung.
Kľúčové slová: rozvoz záťaže, obsluha manipulačných nákladných vlakov
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Pečený
Recenzent: Ing. Milan Klubal

Meno: Ingrida Belčíková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Význam faktorov kvality prepravných služieb pre zákazníka v nákladnej  preprave
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    56               Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    12
Počet grafov:  12               Počet príloh:  2                  Počet použ. lit.:  10
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá významom faktorov kvality prepravných služieb pre zákazníka v nákladnej preprave. Prieskumom významu jednotlivých faktorov kvality nákladnej prepravy bola posúdená spokojnosť zákazníkov ZSSK Cargo s kvalitou prepravných služieb v nákladnej preprave, na základe ktorého navrhujem opatrenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Anotácia (anglický jazyk): My thesis is focused on transfer services quality factors and their significance for a customer in cargo transport.  Following a research of importance of individual quality factors in cargo transport a satisfaction of customers of ZSSK Cargo with transfer services quality factors in cargo transport has been considered , following which I suggest arrangements for quality improvements of services offered.
Kľúčové slová: kvalita, prepravná služba, zákazník, ZSSK Cargo, nákladná preprava
Vedúci práce: Ing. Jana Omesová
Recenzent: Ing. Vladimír Bayer

Meno: Ivana Harantová
Rok: 2005
Názov práce: Uplatnenie marketingových nástrojov v železničnej preprave cestujúcich
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  PEDaS
Počet strán:    67               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    3
Počet grafov:  17               Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Diplomová práca bola zameraná na uplatňovanie marketingových nástrojov v železničnej preprave cestujúcich. Cieľom diplomovej práce je zistenie a hľadanie možností využitia marketingových nástrojov tak, aby osobná železničná doprava nestratila svoje postavenie na prepravnom trhu.
V závere je poukázané na viacero možností, ktoré by v oblasti marketingu viedli k efektívnejšiemu využívaniu marketingových nástrojov v ZSSK Slovensko, a.s..
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is aimed at pushing marketing tools in the railway transport of passengers. The main purpose of my diploma work is to search and find possibilities of implementing marketing tools so that passenger railway transport wouldn´t miss it´s position on the transport market.
At the end I have pointed at many possibilities in marketing area that would lead to better implementation of marketing tools in ZSSK Slovensko, a.s..
Kľúčové slová: marketingové nástroje, cena, komunikácia, distribúcia, ľudský faktor, proces
Vedúci práce: Ing. Jana Omesová
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Jana Tabačková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Úloha logistiky v preprave ľahkoskaziteľného tovaru
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    54               Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:     2     
Počet grafov:    0               Počet príloh:       8             Počet použ. lit.:  16     
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberala úlohou logistiky v  preprave  ľahkoskaziteľného tovaru. Na základe analýzy súčasnej situácie v preprave ľahkoskaziteľného tovaru bolo poukázané na  jej nedostatky, riziká, možnosti, technické požiadavky a v závere práce sú navrhnuté racionalizačné opatrenia tejto prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I occupied with the function of the logistics in the carriage of perishable foodstuffs. On the analyze of the actual situation in the carriage of perishable foodstuffs was shown on its limitations, risks, resorts, technical requirements and in the end is suggested rationalization of this carriage.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, ľahkoskaziteľný tovar, chladiace vozne,  izotermické vozne
Vedúci práce: Ing. Jana Omesová
Recenzent: Ing. Ľubica Fraňová

Meno: Zuzana Vrábliková
Rok: 2005
Názov práce: Význam faktorov kvality prepravných služieb pre zákazníka v osobnej preprave
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:74                   Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:  6
Počet grafov:  12               Počet príloh: 7                   Počet použ. lit.:  17
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberala posúdením významu faktorov kvality prepravných služieb pre zákazníka v osobnej preprave. Na tento účel som vykonala prieskum pomocou dotazníka. Na základe analýzy súčasného stavu som v závere navrhla možné opatrenia pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne železničnej osobnej prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): The aim of this diploma paper was to consider the guality important in transport services for a customer within a passenger service. To its purpose, I have made the survey based on a questionnaire. According to the analysis of the present conditions I suggested possible solutions that could lead to improve the quality standards of our railroad.
Kľúčové slová: kvalita, služba, spokojnosť, zákazník
Vedúci práce: Ing. Jana Omesová
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Martin Veneny
Rok: 2005
Názov práce: Faktory ovplyvňujúce kvalitu technologických procesov v osobnej doprave
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 64               Počet obrázkov: 11         Počet tabuliek: 11   
Počet grafov:11              Počet príloh: 5                 Počet použ. lit.: 21
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá posúdením kvality osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Žilina-Rajec.  Skúma súčasný stav a predostiera oblasti možného zlepšenia. V závere je navrhnutá metodika hodnotenia kvality posudzovanej trate s možnosťou aplikácie na iné trate na Slovensku.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deal with appraisal of public railway transport quality on the regional line Žilina-Rajec. It examines present state and submits areas of possible improvement. Quality evaluation methodology of appraised line with the possibility of application on other lines in Slovakia is proposed in the conclusion.
Kľúčové slová: kvalita, prepravný reťazec, preprava, regionálna trať, audit
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Stanislava Ružičková
Rok: 2005
Názov práce: Reenginiering dopravných a prepravných procesov v podmienkach žst. Trenčianska Teplá
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline
Počet strán:    56               Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:    9
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  6
Anotácia: V mojej diplomovej práci som sa zaoberala analýzou dopravných a prepravných procesov v žst. Trenčianska Teplá. Analyzovala som využitie zamestnancov a možnosti uplatnenia reenginieringu v dopravných procesoch. Na základe výsledkov analýzy a skutočných výkonov stanice som navrhla opatrenia na zvýšenie využitia zamestnancov
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I was concerned with analysis of transport and transfer process in the railway station Trenčianska Teplá. I analyzed employees utilization and application of reengineering in the transport process. Based on the results of analyzing and station´s actual efficiency I have suggested arrangements to increase employees utilization.
Kľúčové slová: železničná stanica, technologické postupy práce, využitie zamestnancov, reenginiering
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik

Meno: David Szuhaj
Rok: 2004/2005
Názov práce: Systémová analýza dopravných procesov v železničnej stanici Kúty
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    60               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    11
Počet grafov:  4                 Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  13
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal analýzou dopravných procesov v ŽST Kúty. Prehodnocoval som využitie zamestnancov a výkony stanice. Na základe výsledkov analýzy som navrhol opatrenia k zvýšeniu efektívnosti práce stanice. Navrhnuté opatrenia som ekonomicky a prevádzkovo vyhodnotil.
Anotácia (anglický jazyk): In the diploma work I focused on the analyses of transport processes in ŽST Kúty. I revaluated the employers use and function of the station. On the basis of results I proposed the measures for increase of the station working effectiveness. I economically evaluated these proposed arrangements and in a operational way, as well.
Kľúčové slová: využitie zamestnancov, posunovacia záloha, optimalizácia
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik

Meno: Milan Beleš
Rok: 2005
Názov práce: Trendy v logistických reťazcoch s ich analýzou v železničnej doprave
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    70               Počet obrázkov:  18            Počet tabuliek:    3
Počet grafov:  2                 Počet príloh:       3             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Táto diplomová práca sa zaoberá trendmi logistických reťazcov s ich analýzou v železničnej doprave. Mojou snahou v tejto práci bolo zaoberať sa analýza logistických reťazcov. V ďalšej časti poskytuje možnosti riešenia v spoločnosti CARGO.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deels with trends logistic chains their analysis in railway transpot. My tendency in this work was deal with an analysis logistic chains. Next sector present possibillity solution in company CARGO.
Kľúčové slová: Logistický reťazec, Logistické technológie, E-commerce, CRM procesy
Vedúci práce: doc, Ing. Jozef Majerčák
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik