Meno: Sead Bihorac
Rok: 2004/2005
Názov práce: Systémová analýza dopravných procesov v železničnej stanici Spišská Nová Ves
Katedra: Katedra železničnej dopravy 
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 49                     Počet obrázkov: 4                           Počet tabuliek: 7  
Počet grafov: 2                    Počet príloh: 3                                Počet použ. lit.: 6  
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal analýzou dopravných procesov v železničnej stanici Spišská Nová Ves. Analyzoval som využitie zamestnancov. Na základe výsledkov analýzy som navrhol opatrenia na odstránenie nevyužitého času zamestnancov.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work i was dealing with analyzing of transport processes in railway station Spisska Nova Ves. I have analyzed the utilization of employees. Based on the results of analyzing, I have sugested some measures to reduce the unutilizet time of the employees.
Kľúčové slová: Spišská Nová Ves, rušeň, posunovač, výkony, sprievodca,
Vedúci práce: doc.Ing.Jozef Majerčák PhD.    
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik

Meno: Peter Galajda
Rok: 2004/2005
Názov práce: Systémová analýza dopravných procesov v železničnej stanici Humenné
Katedra: Katedra železničnej dopravy 
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Počet strán: 60                  Počet obrázkov: 6              Počet tabuliek:10        
Počet grafov: 2                  Počet príloh:10                  Počet použ. lit.: 8       
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal analýzou dopravných procesov v železničnej stanici Humenné. Analyzoval som využitie zamestnancov. Na základe výsledkov analýzy som navrhol opatrenia na odstránenie nevyužitého času zamestnancov.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work i was dealing with analyzing of transport processes in railway station Humenné. I have analyzed the utilization of employees. Based on the results of analyzing, I have sugested some measures to reduce the unutilizet time of the employees.
Kľúčové slová: Humenné, využitie, zamestnanci, technológia, analýza, železnica.
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD. 
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik

Meno: Peter Golian
Rok: 2004/2005
Názov práce: Systémová analýza dopravných procesov v železničnej stanici Zvolen
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    65               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    11
Počet grafov:    1               Počet príloh:       21            Počet použ. lit.:    9
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal analýzou dopravných procesov v ŽST Zvolen a návrhom optimalizácie dopravných procesov v ŽST Zvolen k 1.5.2005, ktorá priniesla zmeny v technológii prevádzkovej práce. Súčasťou návrhu bolo   jeho vyhodnotenie a ekonomické posúdenie.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I was dealing with analyzing of transport processes in railway station Zvolen and with suggestion of optimalization of transport processes in railway station Zvolen at the date 1.5.2005, which brings changes in technology of operational work. Part of suggestion was evaulation and economic arbitration.
Kľúčové slová: železničná stanica Zvolen, optimalizácia, analýza, posunujúca záloha, vedúci posunu, posunovač, tranzitér
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD
Recenzent: Ing. Pavol Lapúnik

Meno: Gabriel Bodor
Rok: 2005
Názov práce: Perspektívy využitia železničnej trate Kraľovany – Trstená – Nowy Targ po obnovení železničného spojenia
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 71                  Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek: 18       
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 17                 Počet použ. lit.:  7
Anotácia: V mojej diplomovej práci som sa snažil stručne popísať región Orava, prevádzkovú a technickú charakteristiku trate a jednotlivých staníc na trati Kraľovany – Trstená. Na základe charakteristiky regiónu som navrhol kombinovanú dopravu, systém Ro-La, ako perspektívu využitia železničnej trate Kraľovany - Trstená v medzinárodnej nákladnej doprave.)
Anotácia (anglický jazyk): In my diplom work I tried to shortly describe region Orava, operating and technical characteristic track and individual stations on the track Kraľovany – Trstená. On the basis of charakteristic I proposed combined traffic, system Ro-La, like perspective of using railway track Kraľovany – Trstená in international freight transport.
Kľúčové slová: Ro-La,
Vedúci práce: Ing. Dušan Lichner, CSc.
Recenzent: Ing. Dupkala Michal

Meno: Milan Svorenčík
Rok: 2004/2005
Názov práce: Posúdenie priepustnej výkonnosti železničnej trate Kraľovany – Trstená po zavedení diaľkového ovládania staničných zabezpečovacích zariadení
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov   
Počet strán:70                   Počet obrázkov:0                      Počet tabuliek:41  
Počet grafov:6                   Počet príloh:6                             Počet použ. lit.:9   
Anotácia: V tejto diplomovej práci som sa zaoberal posúdením priepustnej výkonnosti po zavedení diaľkového ovládania staničných zabezpečovacích zariadení. Sú v nej opísané perspektívy vytvorenia spojenia Trstená – Nowy Targ, návrh zavedenia diaľkového ovládania staničných zabezpečovacích zariadení a prevádzkovo - ekonomické vyhodnotenie tohto opatrenia.
Anotácia (anglický jazyk): There is a described application of the track´s capacity after integration of a remote controlled electronic interlocking. The perspectives of creating the train connection Trstená – Nowy Targ have been done as well as proposal for integration of remote controlled elektronic interlocking and maintance – economical evaluation of this measure.
Kľúčové slová: železničná stanica, priepustná výkonnosť, diaľkové ovládanie, obmedzujúci medzistaničný úsek, staničné zabezpečovacia zariadenie
Vedúci práce: Ing. Dušan Lichner, Csc.
Recenzent: Ing. Michal Dupkala

Meno: Juraj Beil
Rok: 2005
Názov práce: Návrh činnosti zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom pri prepravách prepravcu KIA-Motors
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:        63                    Počet obrázkov:      7                 Počet tabuliek:         8
Počet grafov:      1                      Počet príloh:            6                 Počet použ. lit.:        11
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom činnosti zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom pri prepravách prepravcu KIA-Motors. Popisuje dôvody na začatie výstavby zriaďovacej stanice, jej priebeh a dôvody na jej pozastavenie. S ohľadom na súčasnosť navrhuje postup dostavby tejto stanice a dopravnú technológiu využiteľnú pri prepravách automobilov z výrobného podniku KIA-Motors.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit vorschlägt Aktivität den Rangierbahnhof Žilina – Teplička nad Váhom  die zusammenhängt mit dem Eisenbahntransport für KIA-Motors. Sie beschreibt die Gründe  für den Anfang des Ausbaus, den Vorlauf und beenden den Ausbau von dem Rangierbahnhof. Mit der Rücksicht auf die Gleichzeitigkeit vorschlägt die Arbeit den Verfahren zu Rekonstruktion dieses Bahnhofs und die Verkehrstechnologie, die für den Automobiltransport des Betriebes KIA-Motors verwendbar ist.
Kľúčové slová: zriaďovacia, stanica, preprava, technológia, Žilina, Teplička nad Váhom
Vedúci práce: Ing. Dušan Lichner CSc.
Recenzent: Ing. Michal Dupkala

Meno: Monika Janešíková
Rok: 2005
Názov práce: Využitie motorových jednotiek radu 840 na trati Žilina – Rajec ako vlakov prímestskej dopravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:68                   počet obrázkov:7                Počet tabuliek:31        
Počet grafov:6                    Počet príloh:8                     Počet použ. lit.:14       
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá využitím motorových jednotiek radu 840 na trati Žilina – Rajec ako vlakov prímestskej dopravy. V prvej časti je uvedená prevádzkovo – technická charakteristika trate, v ďalších častiach analýza prepravy cestujúcich na trati, posúdenie súčasných vozidiel na prepravu a prevádzkovo – technická charakteristika motorovej jednotky radu 840. Návrh grafikonu som koncipovala ako taktový, ktorý je založený na princípe jazdy vlakov v rovnakých časových intervaloch.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work deals with utilization of motor unit of type 840 on a railway track Žilina – Rajec as close-town train. In the first part there are mentioned operating and technical characteristics of a railway track, in following parts analysis of personal transport on this railway track, evaluation recent cars and operating and technical charakcteristics of motor unit of type 840. The design of time-table is concepted as a periodical time-table based on the principle of train departures in the same intervals.
Kľúčové slová: prímestská doprava, motorová jednotka radu 840, taktový grafikon
Vedúci práce: Ing. Dušan LICHNER, CSc.       
Recenzent: Ing. Rostislav Jambor

Meno: Zuzana Kovalčíková
Rok: 2005
Názov práce: Motivačný program pre zamestnancov ŽSSK prvého kontaktu
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:72                   Počet obrázkov:1              Počet tabuliek:30  
Počet grafov:25                 Počet príloh:1                    Počet použ. lit.:7
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh motivačného programu pre zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko s cieľom zlepšiť motiváciu pracovníkov v spoločnosti. V prvej časti diplomovej práce sa venujem teoretickým poznatkom z oblasti motivácie. Ďalej nasleduje analýza podniku, jeho súčasného stavu,  analýza ľudského potenciálu. Pre realizáciu motivačného programu bolo potrebné zistiť celý rad potrebných informácií. Tie som zisťovala prostredníctvom rozhovorov a dotazníkov. To je opísaný a graficky znázornený v ďalších kapitolách. Poslednú časť mojej práce tvorí návrhová časť, kde sú stanovené ciele mojej práce, a to navrhnutý motivačný program.
Anotácia (anglický jazyk): My Diploma Project is aims at the motivatin program design for employees of Railway Company Slovakia. The  main object is inprove motivation of employees this company. The first part of my Project concerns about deeper introduction of the theory of motivatin and its issue, current condition corporation analysys continued with human potention analysys further on, respectively. Several interviews and answer sheets also other essential supporting intelligence were evaluated in order to bring information to proposer. You may find graphical elaboration of all results with full comments in chapters indicated below. The final proposal project based on analyzed data is desccibed later, following with demonstration of The motivational program itself.
Kľúčové slová: Motivácia, zamestnanci
Vedúci práce: Ing. Igor Krško
Recenzent: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Jozef Šoška
Rok: 2005
Názov práce: Návrh organizovania prímestskej dopravy Martin – Vrútky – Žilina
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 68               Počet obrázkov: 6           Počet tabuliek: 28   
Počet grafov: 6                Počet príloh: 4                Počet použ. lit.: 11  
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá dopravou v regióne Martin – Vrútky – Žilina. Práca je rozdelená do štyroch základných častí. V prvej časti opisujem základné charakteristiky regiónu. Druhá časť sa venuje hodnoteniu jestvujúceho stavu v prímestskej doprave. V tretej a v štvrtej časti navrhujem racionalizačné opatrenia pre lepšiu organizáciu prímestskej dopravy a hodnotím navrhované zmeny.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work is dealing with problems about transport in area Martin – Vrútky – Žilina. The work is divided into four basic parts. In first part is cousist of description main charakters of region. The next part is cousist of analysis present condition transport in searching region. The third and fourth part suggest racio necessary steps for better organization of transport and value propose changes.
Kľúčové slová: Prímestská doprava, prúdy cestujúcich, racionalizačné opatrenia
Vedúci práce: Ing. Igor Krško 
Recenzent: Ing. Martin Kendra

Meno: Martin Franek
Rok: 2005
Názov práce: Audit traťového úseku Žilina – Čadca z pohľadu osobnej prepravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Počet strán:61                   Počet obrázkov:3                       Počet tabuliek:29  
Počet grafov:6                    Počet príloh:4                             Počet použ. lit.:18 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením stavu osobnej prepravy v úseku   Žilina – Čadca. V analýze súčasného stavu boli posúdené obidva dopravné systémy, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich v skúmanom úseku. V závere práce je navrhnutá možnosť zlepšenia súčasného stavu.
Anotácia (nemecký jazyk): In meiner Arbeit habe ich den Zustand der persönlichen Beförderung im Teilstück der Eisenbahnstrecke Žilina – Čadca untersucht. In der Analyse des jetzigen Zustanses wurden die beiden Verkehrssysteme beurteilt, die den Transport der Reisenden in der Eisenbahnstrecke Žilina - Čadca erforschent. Am Schluss der Arbeit habe ich die Möglichgkeit der Verbesserung des jetzigen Zustandes vorgeschlagen.
Kľúčové slová: traťový úsek Žilina – Čadca, železničná preprava, autobusová preprava, cestujúci, súbežné linky               
Vedúci práce: Ing. Igor Krško
Recenzent: Ing. Martin Kendra