Meno: Monika Kollárová
Rok: 2005
Názov práce: Návrh koncepcie výpravy cestujúcich cestovnými dokladmi ZSSK
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:68                   Počet obrázkov:16              Počet tabuliek:6 
Počet grafov:4                   Počet príloh:7                    Počet použ. lit.:14 
Anotácia: Diplomová práca analyzuje jestvujúci stav výpravy cestujúcich cestovnými dokladmi ZSSK a predstavuje poznatky zo zahraničných progresívnych výpravných systémov, výsledkom čoho je návrh koncepcie výpravy cestujúcich cestovnými dokladmi ZSSK.
Anotácia (anglický jazyk): The Diploma thesis is an analysis of present state of expedition of passengers by railway tickets ZSSK. This thesis also presents know–how of foreign progressive system of expedition. The result of that is a design of conception of expedition of passengers by railway tickets ZSSK.
Kľúčové slová:  tarifný  bod, cestovný doklad, cestovný lístok, výpravný systém, výprava cestujúcich, Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Peter Gábor
Rok: 2005
Názov práce: Návrh samoobslužného výpravného systému na trati Žilina - Čadca
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:62                   Počet obrázkov:2                        Počet tabuliek:13  
Počet grafov:3                   Počet príloh:2                             Počet použ. lit.:10 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom samoobslužného výpravného systému cestujúcich na trati Žilina – Čadca. Na základe analýzy jestvujúceho stavu výpravy cestujúcich bol navrhnutý systém samoobslužnej výpravy cestujúcich. V závere práce je zhodnotená efektívnosť navrhnutého systému.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work treats about the propose of the self – service expedition´s system of the passengers. On the basis analyse contemporary´s condition of the passengers expedition was proposed the system of the self – service passengers expedition. At the end of the work there´s evaluated effectivity of the proposed system.
Kľúčové slová: samoobslužný výpravný systém, cestovné doklady, tarifný bod
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Jana Gábrišová
Rok: 2004/2005
Názov práce: Rozšírenie štúrovsko-ostrihomského hraničného priechodu cez Dunaj o medzinárodnú cestnú nákladnú a kombinovanú dopravu
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 59                  Počet obrázkov: 4              Počet tabuliek: 9 
Počet grafov:  1                 Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 13        
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá rozšírením štúrovsko–ostrihomského hraničného priechodu cez Dunaj o medzinárodnú cestnú nákladnú a kombinovanú dopravu. Na základe zhodnotenia jestvujúceho stavu  bolo navrhnuté  riešenie, ktoré by malo zmeniť dnešný nevyhovujúci stav. Súčasťou diplomovej práce je návrh multimodálne logistické centrum, ktoré sa stane významnou súčasťou dopravnej infraštruktúry euroregiónu Ister – Granum. 
Anotácia (anglický jazyk): The graduation thesis deals with extension of Štúrovo-Ostrihom border crossing over Danube to international road cargo traffic and combined traffic. On the basis of evaluation of existed situation there was suggested a solution, which should change present unappropriate situation. A part of the graduation thesis is a proposal of multimodal logistic centre, which will become a significant part of traffic infrastructure of Ister-Granum euroregion.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, multimodálne logistické centrum
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: Ing. Pavol Škalda, CSc.

Meno: Matej  Vyparina
Rok: 2005
Názov práce: Optimalizácia technológie obsluhy manipulačnými vlakmi v obvode Obchodno-prepravnej správy nákladnej prepravy Žilina
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    102             Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    33
Počet grafov:  9                 Počet príloh:       54            Počet použ. lit.:  14
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou technológie obsluhy manipulačnými vlakmi v obvode Obchodno-prepravnej správy Žilina. Vychádzajúc z analýzy jestvujúceho stavu manipulačných vlakov, technickej základne a vývoja prepravných výkonov s krátkodobou prognózou bol stanovený potrebný počet obsluhovacích vlakov jednotlivých traťových úsekov vrátane systému obsluhy. V závere sa nachádza porovnanie návrhu s jestvujúcim stavom manipulačných vlakov, poukázanie na ich výhody a nevýhody a spôsob implementácie riešenia v praxi.
Anotácia (nemecký jazyk): Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Technologieoptimierung der Bedienung mittels Manipulationszügen im Bereich der Regionalbahn der Geschäfts-Betriebsverwaltung Žilina. Auf Grund der Analyse des bestehenden Standes von Manipulationszügen, der technischen Basis sowie der Entwicklung von Beförderungsleistungen mit einer kurzfristigen Prognose wurde die notwendige Anzahl der Bedienungszügen auf einzelnen Streckenabschnitten und der Systembedienung ermittelt. Im Abschluss der Arbeit befindet sich die Gegenüberstellung des Vorschlages mit bestehendem Stand von Manipulationszügen, den Hinweis auf Vor- und Nachteile sowie die Art und Weise der Anwendung der Lösung in der Praxis.
Kľúčové slová: Manipulačný vlak, obeh hnacích vozidiel, turnus rušňových        a vlakových čiat.
Vedúci práce: Ing. Peter Kostka
Recenzent: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Slávka Bobáková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Optimalizácia dopravných nákladov firmy OFZ, a. s., Istebné
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    51               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    7
Počet grafov:  8                 Počet príloh:       6             Počet použ. lit.:  12
Anotácia: Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám optimalizáciou dopravných nákladov firmy OFZ, a. s., Istebné. Na základe analýzy jestvujúceho stavu vo firme som navrhla variant optimalizácie dopravných nákladov, porovnala s jestvujúcim stavom a na záver vyhodnotila.
Anotácia (anglický jazyk): This dissertation covers optimization of total transport costs of OFZ, a. s., Istebne. Based on the current status analysis, I designed optimisation variant, compared it to actual status and finally evaluated it.
Kľúčové slová: optimalizácia, dopravné náklady, OFZ, a. s., Istebné
Vedúci práce: Ing. Vladislav Konštiak
Recenzent: Ing. Danka Harmanová, CSc.

Meno: Tímea Szabová
Rok: 2004 / 2005
Názov práce: Návrh na zlepšenie prepravno – obstarávateľskej činností v pohraničnej prechodovej stanici Čierna nad Tisou
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 62                  Počet obrázkov: 8              Počet tabuliek: 6
Počet grafov: 5                   Počet príloh: 12                 Počet použ. lit.: 18      
Anotácia: Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa prestali vykonávať niektoré úkony zahrnuté do Prepravno – obstarávateľských zmlúv, ktorých plnenie sa viaže na prítomnosť colných orgánov SR v pohraničnej prechodovej stanici, zároveň sa nevykonávajú úkony, ktoré by ovplyvňovali predlžovanie technologických časov nákladných vlakov. Diplomová práca sa zaoberá analýzou stavu kontrolných služieb a prepravno – obstarávateľských činností v pohraničnej prechodovej stanici Čierna nad Tisou pred a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Anotácia (nemecký jazyk): Mit dem Eintritt der Slowakischen Republik in die Europäische Union wurden aufgehőrt einige Handlungen vorzunehmen, die in die Transport – und Besorgungsverträge eingeschlossen waren deren Erfűllung mit der Anwesenheit der Zollorgane der Slowakischen Republik in der Grenzűbergangsstation verbunden wird. Zugleich werden auch die Handlungen nicht vorgenommen, die die Verlängerung der technologischen Zeiten der Güterzüge breinflussen würden. Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse des Zustandes der Kontrolldienstleistungen und Transport – und Besorgungstätigkeiten in der Grenzübergangsstation Čierna nad Tisou vor und nach dem Eintritt der Slowakischen Republik in die Europäische Union.
Kľúčové slová: prepravno – obstarávateľská činnosť, prepravno – obstarávateľská zmluva, pohraničná prechodová stanica Čierna nad Tisou, Európska únia.
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Knižka, PhD.
Recenzent: Ing. Ján Lopata

Meno: Dušan Vakula
Rok: 2005
Názov práce: Návrh opatrení na zlepšenie kontrolných služieb a prepravno-obstarávateľskej činnosti v pohraničnej prechodovej stanici Čadca
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:        77                    Počet obrázkov:      10               Počet tabuliek:         4
Počet grafov:      7                      Počet príloh:            15               Počet použ. lit.:        24
Anotácia: Hlavnú časť diplomovej práce tvorí analýza situácie pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a jej následné porovnanie so súčasným stavom. Zrušením colných kontrol došlo k zrýchleniu medzinárodnej prepravy a k zníženiu počtu pracovníkov v stanici. Zároveň sa znížil počet uzatvorených prepravno-obstarávateľských zmlúv a tržby. Jej náplňou sú aj návrhy optimalizácie ponúkaných prepravných služieb a trendy blízkej budúcnosti. Na základe podielu na trhu je potrebné hľadať cesty k zvýšeniu atraktivity železničnej dopravy a zlepšiť propagačnú činnosť spoločnosti ZSSK Cargo Slovakia.
Anotácia (nemecký jazyk): Den Hauptteil der Diplomarbeit biltet eine Analyze der Situation vor dem Beitritt der Slovakei zur Europäische Union und ihr Vergleich mit gegenwärtiger Lage. Die Beseitigung der Zollkontrolle führt zur Beschleunigung des grenzüberschreitenden Verkehrs und zur Absenkung der Arbeiterzahl im Bahnhof. Die Erlöse und die Anzahl der abgeschlossenen Versandveträge sind abgesunken.  Ein weiterer Schwerpunkt sind die Vorschläge der Optimierung der angebotenen Verkehrsdienste und  die Trends der nahen Zukunft. Der  Marktanteil der Eisenbahngesellschaft ZSSK Cargo ist niedrig. Deshalb ist wichtig die Wege zur Erhöhung der Eisenbahnverkehrsatraktivität suchen. Ausserdem muss man die Propagierungstätigkeit der Eisenbahngesellschaft ZSSK Cargo verbessern.
Kľúčové slová: Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie; colné kontroly a prepravno - obstarávateľská činnosť v pohraničnej prechodovej stanici Čadca; kvalita prepravných služieb a technicko-organizačné opatrenia na ich zlepšenie
Vedúci práce:  doc. Ing. Ján Knižka, PhD.
Recenzent: Ing. Ján Lopata

Meno: Aneta Balážová
Rok: 2005
Názov práce: Návrh opatrení na zlepšenie kontrolných služieb a prepravno-obstarávateľskej činnosti v pohraničnej prechodovej stanici Kúty
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  PEDaS
Počet strán:    61               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    1
Počet grafov:  7                 Počet príloh:       15            Počet použ. lit.:  6
Anotácia: Predkladaná diplomová práca sa zaoberá analýzou prepravno-obstarávateľskej činnosti a kontrolných služieb v pohraničnej prechodovej stanici Kúty pred vstupom a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť možné opatrenia smerujúce ku zlepšeniu prepravných služieb, zabezpečovaných Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. a opatrenia pre zlepšenie pozície železnice na prepravnom trhu.
Anotácia (anglický jazyk): In the presented diploma work I have analyzed the transportation-supply activities and inspection services provided by frontier transfer station Kúty before and after entering the European Union. The main aim is to suggest the possible steps resulting in increasing the level of transport services, managed by Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a.s. and improving the position of railways on the transportation market.
Kľúčové slová: prepravné služby, prepravno-obstarávateľská činnosť, kontrolné služby
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Knižka, PhD.
Recenzent: Ing. Ján Lopata

Meno: Jozef Jánoš
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh opatrení pre zlepšenie kontrolných služieb a prepravno-obstarávateľské činnosti pohraničnej prechodovej stanici Štúrovo
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    45               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    0
Počet grafov:    0                Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:    6
Anotácia: Diplomová práca analyzuje kontrolné službe a prepravno-obstarávateľskú činnosť v železničnej stanici Štúrovo pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a porovnáva ich so súčasným stavom po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Ďalej diplomová práca obsahuje návrh opatrení pre zlepšenie kontrolných služieb a prepravno - obstarávateľskej činnosti a vyhodnotenie tohto návrhu zlepšení.
Anotácia (anglický jazyk): This final work is the analyse control services and activity of transport and provides in the railway station Štúrovo before admittance Slovak republic to the European union and compare their with actual situation after admittance Slovak republic to the European union. The final work besides further contains suggestion measure for improvement control services and trasport-provides activity and evaulation of this suggestion.     
Kľúčové slová: kontrolné služby, prepravno-obstarávateľská činnosť, zamestnanec, vstup, postup
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Knižka, PhD
Recenzent: Ing. Ján Lopata

Meno: Martin Veselý
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh logistiky skladového hospodárstva v podniku Pražské pivovary, a.s.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:54                   Počet obrázkov:33              Počet tabuliek:0 
Počet grafov:1                   Počet príloh:6                     Počet použ. lit.:12 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom sledovania blokovanej zásoby sudov v DC Radotín. Ide o snahu sprehľadniť a zefektívniť skladovanie a manipulácie so sudmi, ktoré blokovanú zásobu vytvárajú a udržiavať ju na čo najnižšej úrovni.
Anotácia (anglický jazyk): The theme of this thesis work is the suggestion how to monitor the structure of blocked stock of barrels in DC Radotín. The main aim is to make the storage and manipulation with the barrels more effective and easier to handle, mainly the barrels which are likely to create blocked stock.
Kľúčové slová: Keg(sud), distribučné centrum, program
Vedúci práce: Ing. Vladimír Klapita, PhD.  
Recenzent: Ing. Ivan Fraňo