Názov: Straty firiem pomáhajú redukovať kamerové systémy
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2010, str. 10 - 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku krádeži vo firmách a vplyv kamerových systémov na krádeže. V prvej časti autorka analyzuje vývoj počtu krádeži v ostatnom období. V ďalšej časti autorka popisuje vývoj počtu krádeži v súvislosti s zavádzaním kamerových systémov. Rozoberá investičné aj prevádzkové náklady takéhoto systému.
Kľúčové slová: systém, kamera, bezpečnosť, krádež
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Po Európe s jednou OBU a jednou zmluvou
Autor: PR
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2010, str. 14
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku jednej vozidlovej jednotky pri zabezpečovaní výberu mýta v celej Európe. V prvej časti je predstavený systém v SR a požiadavky EÚ na prepojenie jednotlivých systémov. V ostatnej časti autor poukazuje na skutočnosť, že Slovenský systém je pripravený na interoperabilitu v rámci vozidlových jednotiek.
Kľúčové slová: vozidlová, jednotka, OBU, mýto, spoplatnenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Len nezaspať na vavrínoch
Autor: Július Rebeťák
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku využívania informačných technológii pri riadení firmy. Autor analyzuje, či firmy dostatočne využívajú informačné technológie a sú nimi pokryté aj vedľajšie procesy.
Kľúčové slová: informácie, bezpečnosť, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: RFID navedie vozík na správne miesto
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá technológiou RFID vo vzťahu k manipulačnej technike. Autor v príspevku predstavuje technológiu, ktorá umožňuje optimalizovať skladovanie vo firme, pohyb po sklade a eliminuje riziko v prevádzke.
Kľúčové slová: informácie, bezpečnosť, riziko, ochrana
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Chráňte svoje dáta!
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 18 - 19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti je úspešný predovšetkým ten podnikateľ, ktorý má prístup k informáciám. Ďalej v príspevku uvádza, ako riziko každý prístup k podnikovým informáciám – hrozbou môže byť nespokojný zamestnanec alebo zákazník. V ostatnej časti príspevku autor predstavuje spôsoby zvýšenia bezpečnosti podnikových informácií.
Kľúčové slová: informácie, bezpečnosť, riziko, ochrana
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Bezpečnosť v doprave a logistike sa už bez elektroniky nezaobíde
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje využívaniu systémov RFID v doprave, predovšetkým v súvislosti so zvýšením bezpečnosti dopravy. V prvej časti autorka analyzuje počet nehôd, pričom v ďalšej časti príspevku poukazuje na možnosti RFID v súvislosti s prepadmi, ochranou pred požiarmi a navigáciou. V ďalšej časti sú uvedené ostatné výhody systému. V ostatnej časti príspevku autorka popisuje systém eCall a výhody RFID pre motocyklistov. Ostatná  časť príspevku uvádza nedostatky systému.
Kľúčové slová: systém, technológia, RFID, výhody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Ako skrátiť čas na získanie informácií
Autor: Jozef Gáfrik
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá spôsobom skrátenia času na získanie informácií. Ako jedno z riešení ponúka systém ERP – informačný systém pre plánovanie a riadenie ekonomických procesov. V prvej časti príspevku uvádza používateľov tohto systému a predstavuje fungovanie systému. V ostatnej časti, na základe realizovaného prieskumu, poukazuje na skutočnosť, že systém má predpoklady na výraznejšie používanie v budúcnosti.
Kľúčové slová: systém, technológia, ERP, informácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Riešením unikátna implementácia riešení EDI
Autor: ts/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 10
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku elektronickej výmeny dokumentov formou elektronických správ. V prvej časti príspevku sú analyzované výhody systému EDI, v ďalšej časti sú uvedené príklady z praxe, pri ktorých sa úspešne uplatnil systém EDI.
Kľúčové slová: systém, EDI, dáta, technológia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Kombinované mýto je ideálne tam, kde sú spoplatnené všetky cesty
Autor: Zdenka Adamčíková – Jozef Gáfrik
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 8 - 9
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku hybridného systému na výber mýta za používanie cestnej infraštruktúry. V prvej časti je analyzovaný systém fungujúci v ČR a autori poukazujú na technické požiadavky systému. V ďalšej časti sa autori venujú vozidlovej jednotke a porovnaniu mikrovlnnej a satelitnej časti systému. Ostatná časť popisuje skúsenosti z takéhoto systému v Švajčiarsku a Austrálii.
Kľúčové slová: systém, spoplatnenie, technológia, poplatok
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Téma: Navigácia
Autor: Rastislav Bujna
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 42 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu článkov rozoberajúcich problematiku navigácie. V prvej časti autor poukazuje na navigáciu ako nevyhnutný prostriedok pre dopravcu. Popisuje systém GPS a Galileo a dôležitosť navigácie pre vodiča nákladného vozidla. V ďalšej časti série príspevkov sú predstavené jednotlivé technické riešenia navigácie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, navigácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Jedno stlačenie tlačidla pred desiatimi rokmi všetko zmenilo
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku navigácie. V prvej časti autor rozoberá históriu navigácie a jej dynamický rozvoj. V ďalšej časti autor popisuje technológiu fungovania navigácie a požiadavku troch bodov na určenie polohy. V ďalšej časti autor popisuje aktuálny stav navigácie a ďalšie možnosti vývoja vo vzťahu k navigácii.
Kľúčové slová: navigácia, GPS, satelit
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Virtuální, a přece reálné
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá možnosťami a aplikáciou virtualizácie v oblasti logistiky. Ide najmä o virtualizované servery, ale čoraz častejšie aj o desktopy, aplikácie alebo diskové polia. Medzi výhody virtualizácie patrí hlavne ekonomická výhodnosť vo forme úspor energie, nižšie náklady na prevádzku, jednoduchšia správa zo strany IT oddelenia alebo administrátora, vysoká úroveň zabezpečenia a dostupnosti kritických aplikácií a údajov. Článok analyzuje prínosy virtualizácie pre konkrétne skupiny používateľov.
Kľúčové slová: virtualizácia, IT, server
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Rizika ignorovat? Ne, eliminovat!
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou rizík v podnikovej informatike, možnostiam ich predchádzania ako aj dôvodom ich eliminácie. IT v oblasti logistiky rieši špecifické úlohy, napríklad aj prepojenie rôznych informačných systémov viacerých subjektov zaradených do dodávateľského reťazca.
Kľúčové slová: riziko, IT, eliminácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Zavedení mobilních terminálů přineslo výrazné zvýšení efektivity práce obchodníků
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši zavedenie mobilných terminálov v praktických podmienkach konkrétnej firmy. Cieľom zavedenia mobilných terminálov pre obchodných zástupcov predajnej a distribučnej firmy bolo zefektívnenie a zrýchlenie ich práce. Systém umožňuje spracovávanie objednávok v teréne a informuje o stave skladových zásob. Pre centrálu firmy systém poskytuje informácie o aktivitách každého obchodného zástupcu. Firma odhaduje návratnosť investície do dvoch rokov.
Kľúčové slová: mobilný terminál, systém, obchodník
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Rozvětvená rodina RFID tagů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá automatickou identifikáciou pomocou RFID, špecializuje sa na úlohu tagov v rámci tejto technológie. Zaoberá sa klasifikáciou tagov, charakterizuje ich jednotlivé časti a ich funkcie v rámci RFID technológie automatickej identifikácie. Článok rieši aj význam uplatnenia RFID technológie v logistike.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, RFID, tag, čip
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Konečně „nákladní“ mapy!
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o dôležitej technologickej novinke v oblasti navigácie, konkrétne ide o prvú generáciu digitálnych mapových podkladov určených pre navigačné prístroje používané vo vozidlách cestnej nákladnej dopravy. Kvalita mapových podkladov pre nákladnú dopravu by mala dosiahnuť kvalitu máp pre osobnú dopravu v roku 2011. S prvým navigačným prístrojom využívajúcim mapové podklady pre nákladné vozidlá prišla v roku 2009 firma Garmin, produkt bol najskôr testovaný vo Veľkej Británii, následne aj v kontinentálnej Európe.
Kľúčové slová: navigácia, digitálna mapa, cestná nákladná doprava, vozidlo
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Interoperabilita na postupe
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 70 - 71
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku interoperability vo vzťahu k mýtnym systémom. V prvej časti autor poukazuje na pripravované riešenia v tejto oblasti a popisuje jednotky, ktoré sa používajú dnes v systéme mýta a požiadavky na budúce jednotky. Súčasťou príspevku je prehľadná mapa spoplatnenia a porovnanie vozidlových jednotiek z hľadiska technických parametrov.
Kľúčové slová: interoperabilita, mýto, jednotka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: EDI – efektívny nástroj komunikácie
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05/2010; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje EDI – nástroj prenosu informácii a jeho vplyv na efektivitu riadenia firmy. V prvej časti je analyzovaný systém EDI z pozície jazyka. V ostatnej časti je rozoberaný vplyv internetu na elektronickú komunikáciu.
Kľúčové slová: EDI, komunikácia, internet
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Bezpečnostné systémy úžitkových automobilov
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy používaním elektronických systémov. V prvej časti autor popisuje povinnú elektroniku a analyzuje známe systémy: protiblokovací brzdový systém, systém regulácie hnacej sily, elektronický brzdový systém a elektronickú reguláciu stability. V ostatnej časti autor popisuje nové systémy bezpečnosti: adaptívnu reguláciu bezpečnosti vzdialenosti a rýchlosti, systém varovania pred kolíziou, varovné systémy opustenia jazdnej stopy, systémy zmenšujúce následky kolízie, OnGuardMax a asistent mŕtvych uhlov. 
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť, elektronika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Vďaka komunikácii Car2Car automobily na seba vzájomne dohliadnu
Autor: ts/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 7
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pomocou technológie Car2Car. V príspevku je podrobne technológia predstavená aj s výrobcom technológie, ktorý sa zaoberá jej vývojom a ďalším zdokonaľovaním.
Kľúčové slová: bezpečnosť, plynulosť, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010