Názov: Moderný informačný systém zníži náklady na dopravu.
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zníženia nákladov používaním informačných technológii pri plánovaní prepráv v nákladnej doprave. V príspevku je predstavené konkrétne riešenie s popisom fungovania systému a možnosti úspory nákladov.   
Kľúčové slová: úspora, náklady, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Zmeny digitálnych tachografov.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá požiadavkami na zmeny súčasne používaných digitálnych tachografov. Európska Komisia pripravuje nové požiadavky na digitálne tachografy, pričom príspevok popisuje výsledky konzultácii s profesijnými združeniami dopravcov a zasielateľov. Hlavnými zmenami je integrácia zariadenia do vozidlového počítača, zjednodušenie kontrol sociálnej legislatívy a pod. Celkovo je v príspevku uvedených 11 oblastí konzultácie digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, digitálny, tachograf
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Hodnota dát je nevyčísliteľná.
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2010; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku hodnoty dát vo firme. Poukazuje na skutočnosť nutnosti zálohy dát a vyčíslením ich ceny pri strate. V prvej časti príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že často býva nemožné nahradiť stratené dáta. V ďalšej časti uvádza nutnosť zálohy dát, pričom autor poukazuje, že existujú špecializované firmy, ktoré sa zameriavajú na zálohu dát. Ostatná časť príspevku poukazuje na skutočnosť, že veľa firiem zálohuje veľký objem zbytočných dát. 
Kľúčové slová: dáta, záloha, strata, úschova
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: "Elektronický kolega" uľahčuje zasielateľovi život (Elektronischer Kollege" erleichtert das Spediteursleben).
Autor: Peter Baumer, majiteľ Cargo Online Software
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2010, s. 18
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V r. 1993 Peter Baumer založil firmu Cargo Online Software situovanú na rastúcom trhu logistického a zasielateľského softvéru. Dnes sa stará doma a v zahraničí o podniky s centrálou v Brémach a pobočky v Norimbergu a Frankfurte približne s 2 500 uživateľmi. K tomu patrí majiteľom riadená firma ponúkajúca špičkový nemecky softvér pre zasielateľov.
Kľúčové slová: elektronický kolega, zasielateľ, logistický a zasielateľský softvér, majiteľ, špičkový nemecký softvér.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Razantný priebeh exportu v Porsche (Rasante Export-Abwicklung bei Porsche).
Autor: Thorsten Donat, dbh Logistics IT AG
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2010, s. 17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Keď Ferdinand Porsche v r. 1931 sedel vo svojej konštrukčnej kancelárii, nemal určite ešte žiadne márnotratné zámery o  elektronickom colnom odbavení. S povinnosťou zavádzanie "Atlas-Ausfuhr" (ASE) od 1. júla 2009, je však záväzné v Nemecku u exportovaných tovaroch. Už rok predtým uzavrel Porsche AG, elektronický vývoz systémom dbh Logistics IT AG.
Kľúčové slová: razantný priebeh exportu, Porsche, elektronické colné odbavenie, „Atlas-Ausfuhr“, exportovaný tovar, elektronický vývoz, systém dbh Logistics IT AG.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Umíte využít podniková data?
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši efektivitu využívania podnikových údajov. Údaje v podniku v prípade ich správneho použitia predstavujú významný zdroj know-how a sú konkurenčnou výhodou podniku. Článok analyzuje spôsoby práce s údajmi a možnosti ich efektívneho využitia pri riadení firmy.
Kľúčové slová: informačný systém, údaje, firma
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Efektivita využívání IS: Nepodcenit přípravu, vylepšovat fungování
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok popisuje proces implementácie informačného systému v logistickej spoločnosti s cieľom zefektívniť jej procesy. Autor zdôrazňuje, že dôležité je hľadanie správneho riešenia už na základe poznania požiadaviek zákazníkov. Implementácia IS by mala pokračovať správnym výberom dodávateľov a dobrou komunikáciou s ním i vlastným personálom. Zvyšovanie efektívnosti systému musí pokračovať aj po samotnej implementácii prostredníctvom vylepšovania IS, zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a pod.
Kľúčové slová: informačný systém, proces, implementácia, efektivita
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Označování zboží: Výzva pro RFID
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje automatickej identifikácii v oblasti skladovania pomocou RFID technológie. Autor charakterizuje výhody tejto technológie v porovnaní napr. s čiarovými kódmi. Uvádza tiež najväčšie prekážky a problémy pri zavádzaní tejto technológie do praxe logistických firiem.
Kľúčové slová: identifikácia, označovanie, RFID, tag
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Dispečerské IT systémy: Řešení pro dopravu a spedici
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 18-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Úlohou programových vybavení určených pre firmy pôsobiace v oblasti dopravy a logistiky je zefektívnenie rozhodujúcich procesov a ich informačné previazanie. Tieto produkty sa vyznačujú širokou modularitou. Vhodný informačný systém môže byť významnou konkurenčnou výhodou pre jeho používateľa. Článok je doplnený aj o porovnávaciu analýzu softvérov pre dopravu a logistiku dostupných v ČR.
Kľúčové slová: softvér, doprava, logistika, dispečer,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Standardní EDI versus zbytek e-komunikace
Autor: Daniel Lopour
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 38-40
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku analyzuje a porovnáva najčastejšie uplatňované formy elektronickej komunikácie. Kým na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia mal EANCOM takmer výhradné postavenie najrozšírenejšieho komunikačného štandardu v oblasti výroby, distribúcie a obchodovania, začal sa vyvíjať aj nový komunikačný štandard XML orientovaný na využitie internetových technológií pre elektronickú výmenu obchodných dokladov. Okrem štandardov na báze UN/EDIFACT sa v niektorých odvetviach rozširujú aj iné riešenia v podobe firemných formátov.
Kľúčové slová: elektronická komunikácia, EDI, EANCOM
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Implementace WMS krok za krokem
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku rieši problematiku zavádzania systému riadeného skladu (Warehouse Management System – WMS). Okrem zefektívnenia vychystávania a zaskladňovania a obmedzenia používania papierovej dokumentácie ako hlavných výhod zavádzania WMS firmu čaká aj relatívne náročné prechodné obdobie. Článok charakterizuje postup implementácie WMS v praxi po jednotlivých krokoch.
Kľúčové slová: systém riadenia skladu, WMS, implementácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Rozsáhlá implementace: WMS zvýšil efektivitu skladování při stále rostoucích objemech zboží
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2009, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje zavedeniu systému riadeného skladu (Warehouse Management System – WMS) v podmienkach centrálneho skladovacieho areálu najväčšieho distribútora drevárskych materiálov v ČR. Implementácia priniesla hlavne zvýšenie efektivity skladovacieho procesu, zlepšenie prehľadu o sklade a zabezpečenie sledovania všetkých skladových procesov.
Kľúčové slová: systém riadenia skladu, WMS, implementácia, efektivita
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Implementácia rádiofrekvenčnej identifikácie v distribučných centrách
Autor: Slavomír Dudek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2009, str. 24
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku triedenia tovaru, ktorého efektívne zvládnutie spočíva na troch primárnych zdrojoch: miesto, vybavenie a personách. Efektívne prepojenie týchto zdrojov je možné cez RFID technológiu, ktorej sa venuje príspevok. V prvej časti sú uvedené bariéry v implementácii technológie RFID v distribučných centrách. V ďalšej časti sa autor venuje koexistencie technológie RFID a čiarových kódov a ostatná časť príspevku uvádza potenciálne scenáre pri kooperácii technológie RFID a čiarových kódov.
Kľúčové slová: štúdia, obchod, logistika, globalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Projekt Transpark
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2009, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje webovú aplikáciu Transpark, určenú na uľahčenie plánovania prepráv v cestnej doprave vzhľadom na možnosti vyhľadávania parkovacích kapacít. V príspevku je predstavená webová aplikácia – vyhľadávanie parkovísk pomocou mapy a pomocou textovej identifikácie. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje na možnosti editácie parkovacích kapacít a rozširovanie databázy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, parkovisko, parkovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Satelitné palubné jednotky pre Slovensko
Autor: Siemens/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2009, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavená palubná jednotka určená pre výber mýta v SR. V príspevku sú uvedené technické parametre palubnej jednotky a návod na jej použitia. Taktiež je uvedený spôsob inštalácie jednotky. Príspevok je doplnený o názorné obrázky.
Kľúčové slová: mýto, palubná, jednotka, inštalácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Viac bezpečnosti a pohodlia
Autor: Henrik De Spiegelaere
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2009, str. 66 - 67
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá nový systém pripojovania a odpojovania vozidiel v cestnej nákladnej doprave. Prezentovaný je automatizovaný systém, pri ktorom vodič nemusí vychádzať z kabíny vozidla. V ostatnej časti príspevku je rozobraná spoľahlivosť systému.
Kľúčové slová: pripájanie, cestná, doprava, vozidla
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009

 Názov: Bezpečnost – plavba neklidnými vodami
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši problematiku zabezpečenia firemných údajov a informačného systému. Autor uvádza, že kým veľké spoločnosti kladú veľký dôraz na zabezpečenie svojich údajov, v malých a stredných firmách je to s bezpečnosťou horšie, aj keď o rizikách firmy vedia. Bezpečnosti údajov nevenujú dostatočnú pozornosť aj v súvislosti s úsporou nákladov. Bezpečnostné riziko pre firmy nepredstavujú len počítačové vírusy, ale aj samotní zamestnanci.
Kľúčové slová: bezpečnosť, firma, riziko, údaje
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009

 Názov: Proti recesi investicemi do technologií
Autor: red.
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o významných záveroch z mobilného prieskumu spoločnosti „CCV Informační systémy“ realizovaného na pražskom kongrese logistiky a dopravy EASTLOG 2009 a brnenskej konferencii Trendy v odvětví obchodu a potravinářství. Za efektívny nástroj v boji proti kríze sa považuje investovanie do IT ako aj využívanie informácií a analýz. Najžiadanejšou technológiou je EDI.
Kľúčové slová: informačná technológia, investícia, recesia, prieskum, EDI,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009

 Názov: Tipy na úspory se systémy automatické identifikace
Autor: Kodys
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá systémami automatickej identifikácie spoločnosti Kodys. Analyzuje najväčšie výhody tohto systému, ktorými sú: úspora pracovných síl a zrýchlenie jednotlivých operácií, presný prehľad o zásielkach, uľahčená manipulácia s tovarom.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, sklad, tovar,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009

 Názov: Jungheinrich ISM – kladivo na náklady
Autor: Jungheinrich
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o informačnom systéme pre manažment vysokozdvižných vozíkov (ISM) spoločnosti Jungheinrich. Systém poskytuje dôležité údaje o využití prostriedkov manipulačnej techniky a umožňuje optimalizovať počet vozíkov. Článok obsahuje aj reakcie konkrétnych firiem na zavedenie ISM a prínosy systému pre tieto spoločnosti.
Kľúčové slová: informačný systém, sklad, vysokozdvižný vozík,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009