Názov: IT ovládá logistiku i dopravu
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácii informačných technológií a informačných systémov v oblasti logistiky a dopravy. Venuje sa plánovaniu a optimalizácii trasy prepravy ako aj monitoringu polohy a pohybu vozidiel po dopravnej sieti. Trendom u stredne veľkých a veľkých firiem je využívanie komplexných systémov pre plánovanie a riadenie prepráv vrátane podpory ďalších činností, napr. skladovania.
Kľúčové slová: IT, logistika, doprava, plánovanie, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Výber informačného systému nie je jednoduchý
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá výberom informačného systému pre logistického operátora. V prvej časti autor uvádza dôležitosť a vzťah informačného riešenia k vnútorným procesom operátora. V ďalšej časti sa zaoberá komplexným rozsahom služieb a požiadavkami na funkčnosť systému.
Kľúčové slová: výber, informačný, systém, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 51
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti automatickej identifikácie v ČR v roku 2010. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov v roku 2010. Uvádza aj ponuku sortimentu produktov jednotlivých dodávateľov a hlavných zákazníkov konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, hardvér, softvér, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 49-50
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2010. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2010. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: ERP systém: Firma ví o každé konzervě ať již je na lodi na Filipínách anebo na cestě do skladu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje aplikácii ERP (Enterprise Resource Planning – Plánovanie podnikových zdrojov) a aplikácii riadeného skladu v praktických podmienkach spoločnosti GASTON, ktorá distribuuje konzervované potraviny pod značkou Giana. Riadený sklad pomáha zaistiť správne dodávky včas na správne miesta, požadovaných parametrov a očakávaných efektov. Sekundárnym prínosom je aj optimalizácia ľudských zdrojov a ich preskupenie za účelom ďalšieho rastu spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, ERP, riadený sklad
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Integrační řešení: Lídr pekárenského trhu přešel na vyšší úroveň řízení dodavatelských řetězců
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu integračnej platformy pre automatizované riadenie dodávateľských reťazcov v praktických podmienkach skupiny pekárenských spoločností United Bakeries. Integračná platforma IBM Sterling B2B Integrator od spoločnosti IBM predstavuje flexibilné riešenie pre zabezpečenie B2B a EAI integrácie. Článok charakterizuje aj prínosy integrácie.
Kľúčové slová: IT, integrácia, EDI, komunikácia, dodávateľský reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Vozidlá pod dohľadom
Autor: Martin Guzi
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 32 - 33
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje systém monitorovania vozidiel cestnej dopravy. V prvej časti popisuje vplyv na spotrebu času a papiera vo firme ako aj na efektívnosť fungovania firmy. V ďalšej časti popisuje dopad na spotrebu paliva.
Kľúčové slová: monitorovanie, zariadenia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Ako sa orientovať v monitoringu II.
Autor: Roman Horňák
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 22 - 24
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Autor príspevku predstavuje spôsob orientácie sa v monitorovacích zariadeniach. V prvej časti sú analyzované faktory, ktoré ovplyvňujú výber technológie, v ďalšej časti postup výberu technológie. Ostatná časť príspevku predstavuje postup pri rokovaní s dodávateľom a výhody či nevýhody testovania systému.
Kľúčové slová: monitorovanie, zariadenia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Na implementáciu WMS sa treba pripraviť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku systémov pre riadenie skladov, ktoré sú dnes dostupné už aj pre menšie firmy. V prvej časti autor uvádza spôsoby, ktorými môže postupovať záujemca o WMS systém. V ďalšej časti uvádza skutočnosť, že špecializované firmy ponúkajú viacero funkcionalít systému. V ostatnej časti rozoberá možnosti testovacej prevádzky.
Kľúčové slová: systém, WMS, riadenie, sklad
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Flotila vozíků pod dohledem počítačů
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje fleet managementu manipulačnej techniky, ten porovnáva s fleet managementom vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Článok charakterizuje výhody dohľadu nad manipulačnou technikou.  Autor tiež charakterizuje hardvérové a softvérové riešenia takéhoto dohľadu.
Kľúčové slová: manipulačná technika, počítač, dohľad, sledovanie, fleet management
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: RFID: Tam, kde „čárák“ nestačí
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje automatickej identifikácii tovarov, charakterizuje funkcionalitu a výhody RFID technológie v porovnaní s čiarovými kódmi. Ide hlavne o kapacitu pre zápis údajov, odolnosť ako aj ďalšie doplňujúce funkcie. RFID expanduje aj mimo priemyselných odborov ako je sociálna sféra a sektor služieb.
Kľúčové slová: RFID, čiarový kód, identifikácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Logistické centrum potrebuje informačný systém
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku významu informácii v logistickom reťazci. V prvej časti autor popisuje združovanie investícii pre budovanie informačného systému. Ďalšia časť príspevku sa venuje postaveniu v reťazci a ostatná časť popisuje výmenu dát.
Kľúčové slová: logistické, centrum, informačný, systém, výmena, dát
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: EDI komunikace: Elektronické dodací listy s identifikací palet SSCC kódy slibují nejen rychlejší závozy
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax, týka sa EDI komunikácie elektronických dodacích listov s identifikáciou paliet pomocou SSCC kódov dosledovateľnosti. Ide o pilotný projekt v ČR, ktorého cieľom je minimalizovať čas preberania tovaru pri dodaní na maximálne 20 minút pre jednu jazdnú súpravu ako aj zlepšenie sledovania tovarov v dodávateľskom reťazci.
Kľúčové slová: EDI, dodací list, paleta, pilotný projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Automotive logistika: Pozorné sledovanie procesného reťazca
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou zabezpečenia materiálových tokov v automobilovom priemysle. Autor príspevku poukazuje na nevyhnutnosť sledovania procesného reťazca z pozície vykonávateľa logistiky. Znalosť procesného reťazca umožňuje zvyšovanie efektívnosti logistiky. Autor v príspevku predstavuje metodiku MTM, ktorá umožňuje vytváranie presných obrazov procesov. Taktiež poukazuje v ostatnej časti príspevku na výhody softvérového riešenia sledovania procesov.
Kľúčové slová: proces, optimalizácie, efektívnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Tlačiarne pre EAN: Wi-Fi a Bluetoth sú už štandardom
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou tlačiarní určených na tlačenie EAN kódov. V príspevku sú analyzované požiadavky na tieto tlačiarne z funkčného aj technického hľadiska. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaná tabuľka popisujúca porovnanie z technického aj ekonomického hľadiska 9-tich tlačiarní ponúkaných na našom trhu.
Kľúčové slová: tlačiareň, EAN, porovnanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Ako sa orientovať v monitoringu
Autor: Roman Horňák
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2011, str. 70 - 71
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje spôsob orientácie sa v monitorovacích zariadeniach. V prvej časti sú analyzované využívané technológie, v ostatnej časti je spracovaná analýza parametrov, ktoré je možné analyzovať.
Kľúčové slová: monitorovanie, zariadenia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: RFID posiluje svoji roli
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka automatickej identifikácie pomocou RFID technológie. Autor popisuje význam RFID, čiarových kódov a ich vzájomný vzťah. Článok tiež charakterizuje budúce vývojové trendy v oblasti automatickej identifikácie, konkrétne hardvéru v oblasti RFID.
Kľúčové slová: RFID, automatická identifikácia, čiarový kód, hardvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: RFID událost roku
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní medzinárodnej konferencie a výstavy na konci marca 2011 s názvom RFID in Europe – RFID Future. Išlo o európsku udalosť roka v oblasti rádiofrekvenčnej identifikácie pod záštitou Európskej komisie prostredníctvom projektu RACE. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 subjektov združených v projekte RACE network RFID.
Kľúčové slová: RFID, automatická identifikácia, výstava, konferencia,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Telematika: Brandová řešení nabízejí více
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na aplikáciu telematických systémov v cestnej nákladnej doprave. Cieľom je eliminácia, resp. znižovanie, neúčelných nákladov. Lokalizačné funkcie vozidiel sa stávajú v súčasnosti samozrejmosťou nielen vo veľkých dopravných spoločnostiach. Viacerí dopravcovia sa zameriavajú aj na sledovanie prevádzkových charakteristík vozidiel vo väzbe na techniku jazdy vodičov. Okrem telematických riešení na báze výstupu elektronických údajov v štandarde FMS (Fleet Management System Interface) sa čoraz častejšie spracovávajú väčšie množstvá údajov zo zberníc Can bus vo vozidlách.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, telematika, vozidlo, údaje
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011

 Názov: Bude hlasové overovanie bezpečné?
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku hlasovej komunikácie. V úvode príspevku je analyzované využívanie hlasovej komunikácie v súčasnosti a taktiež možnosti jej využitia. Príspevok sa zaoberá aj bezpečnosťou hlasovej komunikácie. V ostatnej časti príspevku je analyzovaná možnosť využitia hlasovej komunikácie v bankovníctve a vo vozidlách.
Kľúčové slová: hlasová, komunikácie, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011