Názov: Mobilné čítačky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá mobilnými čítačkami, na základe ktorých je možné kontrolovať čísla šarží a sledovať doby exspirácie s minimálnou chybovosťou. V príspevku sú uvedené skúsenosti využitia pri narábaní s nebezpečnými vecami a medicínskym sortimentom. V ostatnej časti sú analyzované údaje identifikačného štítku.
Kľúčové slová: mobilná, čítačka, štítok, identifikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Efektivní plánování: SW zlevnil primární distribuci i zpětný svoz prázdných obalů do pivovarů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou programového vybavenia pre plánovanie prepráv v konkrétnych podmienkach spoločnosti Plzeňský Prazdroj. Výsledkom projektu za prvých dvanásť mesiacov je dosiahnutie 10 % úspory nákladov na prepravu ako aj vyššie využitie vlastných skladovacích priestorov pre skladovanie vratných obalov a úspora nákladov spojených s využívaním externých skladov.
Kľúčové slová: preprava, skladovanie, softvér, plánovanie, zníženie nákladov
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Obchod na displeji
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na automatickú identifikáciu tovarov a zásielok pomocou čiarových kódov. Konkrétne sa venuje mobilným terminálom pre obchodných zástupcov a pracovníkov v teréne. Pracovníkom expresných zásielkových služieb pomáhajú zvýšiť rýchlosť odbavenia a eliminujú riziko zámeny zásielok. Prídavnými zariadeniami mobilného terminálu môže byť aj modul pre platbu kartou a termotlačiareň.
Kľúčové slová: čiarový kód, mobilný terminál, zásielka, expresné služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Kvalitní EAN kódy = konkurenční výhoda
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou čiarových kódov EAN, ich výhodami aplikácie, funkčnosťou a technickými parametrami, a technológiou aplikácie. Autor charakterizuje tiež najčastejšie dôvody problémov pri aplikácii automatickej identifikácie tovarov prostredníctvom čiarových kódov.
Kľúčové slová: čiarový kód, EAN, automatická identifikácia,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011

 Názov: Kdy implementovat WMS
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši problematiku zavedenia systému riadeného skladu (WMS). Aplikácia WMS je najvhodnejšia pre organizácie s vysokou mierou manipulácie zásob tovarov alebo súčiastok. Autor konštatuje, že vo väčšine prípadov kedy táto podmienka platí, má zavedenie WMS význam. Súčasťou článku je aj identifikovanie vhodného okamihu zavedenia WMS. Autor uvádza, že zavedenie WMS môže v horizonte niekoľkých mesiacov znížiť množstvo viazaného kapitálu v zásobách až o 30 %.
Kľúčové slová: WMS, skladovanie, systém, implementácia 
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Implementace ERP: Nový informační systém pomohl zvýšit efektivitu logistické společnosti o 40 %
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá zavedením nového informačného systému v podmienkach konkrétnej spoločnosti. Dôvodom zavedenia nového IS bolo rozšírenie portfólia poskytovaných služieb a expanzia do zahraničia. Nový IS je v porovnaní s nahrádzaným univerzálnejší a flexibilnejší. Implementácia sa uskutočnila do jedného roka, systém ponúka prehľad o všetkých oblastiach organizácie vrátane sledovania prepráv.
Kľúčové slová: informačný systém, efektivita, náklady, úspora, 
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti automatickej identifikácie v ČR v roku 2009. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov v roku 2009. Uvádza aj ponuku sortimentu produktov jednotlivých dodávateľov a hlavných zákazníkov konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, hardvér, softvér, zákazník
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Systémová integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2009. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2009. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Implementace IT řešení: Nová aplikace přinesla především transparentní komunikaci v objednávkách i zásilkách
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka v článku prezentuje praktické skúsenosti organizácie zaoberajúcej sa logistikou náterových hmôt s implementáciou logistického systému. Kritériom výberu systému bolo hlavne zjednodušenie objednávania prepráv ako aj podpora prísunu informácií o zásielkach zodpovedným pracovníkom zákazníckeho servisu. Prínosom aplikácie systému je transparentná komunikácia o stave objednávok a zásielok.
Kľúčové slová: IT, logistika, sledovanie, komunikácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: E-Dovoz: Ostrý start!
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o spustení prevádzky systému e-Dovoz v rámci colného konania v ČR. Systém e-Dovoz zavádza pre všetky režimy dovozu komunikačné rozhranie v NCTS a systéme e-Vývoz a zjednocuje postupy na colných úradoch. Autor zdôrazňuje potrebu obstarania nového softvéru pre podporu elektronizácie v časovom predstihu ako aj na význam školení obslužného personálu.
Kľúčové slová: e-Dovoz, systém, elektronizácia, softvér, colné konanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: EDI jako konkurenční výhoda
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 24-26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok prezentuje výsledky prieskumu spoločnosti CCV, ktorý sa týkal používania EDI. Prieskumom sa zistilo, že väčšina firiem používala EDI hlavne pri zasielaní objednávok a pri fakturácii. V logistike je možné pozorovať rozšírenie EDI na ďalších zákazníkov logistických operátorov ako aj komplexnejšie pokrytie logistických procesov.
Kľúčové slová: EDI, komunikácia, logistika, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: IT: Spolehlivost, rychlost a přesnost
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa venuje vývoju v oblasti IT v ČR v období rokov 2000 až 2010. Vývoj informačných a komunikačných technológií používaných v logistike prešiel za desať rokov mimoriadnymi zmenami. V logistike je považovaný za najvýznamnejší faktor, ktorý zefektívnil logistické procesy. Článok obsahuje najvýznamnejšie míľniky poslednej dekády v oblasti IT v logistike v ČR.
Kľúčové slová: IT, spoľahlivosť, identifikácia, logistika,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Informační systém: Nasazení nového ERP systému přineslo přehled o všech firemních procesech
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá praktickými prínosmi zo zavedenia nového ERP systému v spoločnosti IBG International Battery Group. Potreba výmeny informačného systému bola spôsobená hlavne vývojom a expanziou spoločnosti, kde zastaraný IS brzdil efektívnu komunikáciu medzi pobočkami spoločnosti. Autor zdôrazňuje význam analýzy firemných procesov pri zavádzaní ERP systému, keďže v tejto oblasti je na trhu poskytované veľké množstvo produktov.
Kľúčové slová: ERP systém, IT, komunikácia, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: EDI – Kruh zpráv se uzavírá
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje dynamike rozvoja EDI komunikácie v ostatných rokoch v ČR. V elektronickom styku stále dominujú obchodné správy, avšak škála využívaných správ sa rozšírila, Stimulom pre zavádzanie nových správ sú neustále sa rozvíjajúce logistické procesy ako aj účinnejšia spolupráca veľkých spoločností na úrovni B2B na skvalitnení pohybu informácií a zefektívnení dodávok.
Kľúčové slová: EDI, komunikácia, správa, informácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Implementácia IT riešenia
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2010; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že implementácia informačných technológii prináša predovšetkým transparentnú komunikáciu o objednávkach a zásielkach. V prvej časti autor analyzuje postavenie logistického správcu a zjednodušenie objednávania prepráv a posilnenie informovanosti o zásielkach. V ostanej časti sú uvedené konkrétne riešenia.
Kľúčové slová: riešenie, implementácia, výpočtová, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Ako šetriť peniaze
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá implementáciou komplexného informačného systému zameraného na dopravu. Popisuje konkrétne riešenie od uvedenia východiskovej situácie, cez zadanie až po riešenie a realizáciu. V ostatnej časti je uvedený stav po skončení implementácie. Súčasťou príspevku je taktiež schéma replikácie číselníkov.
Kľúčové slová: informačný, systém, aplikácia, riešenie, štúdia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Jednotka IT architektúra podporuje logistické procesy zákazníkov
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá on-line monitorovaním zásielky. V príspevku autor poukazuje na zvýšenie efektívnosti logistických procesov v súvislosti s informačnými technológiami. V príspevku sa autor venuje on-line dostupnosti dokladov, inteligentnému prepojeniu internetu s fyzickým tokom tovaru a prehľadu jednotlivých aplikácií v rámci eLogistics.
Kľúčové slová: internet, aplikácia, informatika, technológia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Viac než tri štvrtiny firiem nekontroluje USB kľúče
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku možného úniku informácii z firiem a taktiež riziko zavedenie vírusu do informačného systému spoločnosti. V príspevku je prezentovaný prieskum rizík, súvisiaci s nekontrolovaným používaním USB kľúčov. V prvej časti sú vymenované riziká, ostatná časť sa taktiež venuje znižovaniu výkonnosti zamestnancov.
Kľúčové slová: internet, informatika, vybavenie, kľúč
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Budúcnosť európskej dopravy je na internete
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 10 - 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nákupu a rezervácie tovaru a služieb prostredníctvom internetu. V prvej časti príspevku sa autorka zaoberá problematikou vybavenia vozidiel internetom a s tým súvisiacimi investíciami. V ďalšej časti sa autorka venuje ďalšiemu využitiu internetu pri predaji služieb, v ostatnej časti sa taktiež venuje využívaniu internetu v mestskej hromadnej doprave.
Kľúčové slová: internet, systém, využívanie, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Monitoring vozidiel
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2010, str. 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku monitorovania vozidlového parku. Autor poukazuje na možnosti, ktoré prináša monitorovanie vozidiel. V prvej časti sú uvedené výhody, ktoré poskytuje monitorovanie vozidiel, ostatná časť príspevku popisuje vplyv na ekonomiku podniku.
Kľúčové slová: monitorovanie, vozidlo, vplyv, ekonomika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010