Názov: Inteligentní snímače kódů: Čtečky založené na zpracování obrazu přinášejí rychlou a bezchybnou identifikaci kódu i ve výškách
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje problematike automatickej identifikácie v podmienkach spoločnosti Continental. Ide o dodávateľa v automobilovom priemysle, komponenty sú premiestňované v štandardizovaných prepravkách. Systém identifikácie prepraviek je založený na spracovaní obrazu, systém rozpoznáva a číta kódy na stohoch s rôznym počtom prepraviek v priebehu milisekúnd. Nový systém umožňuje čítať aj v minulosti nečitateľné kódy. Umožňuje tiež meranie výšky stohu, čím sa zamedzí prechodu nekódovaných prepraviek po linke v rámci stohu.
Kľúčové slová: čítacie zariadenie, čiarový kód, automatická identifikácia, prepravka, stoh
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Mobile Store: Mobilní terminály zaznamenávají jakýkoliv pohyb zboží ve skladě a promítnou data do ERP systému
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax. Venuje sa zavedeniu bezpapierovej skladovej evidencie v spoločnosti Medical Technologies CZ. Ručná evidencia skladovaných položiek bola prácna a nespoľahlivá. Nová aplikácia pomocou mobilných terminálov zaznamenáva akýkoľvek pohyb tovarov v skladoch. Bráni tiež výdaju nesprávneho tovaru alebo inej šarže.
Kľúčové slová: sklad, mobilný terminál, ERP systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: GABEN rozšiřuje sortiment terminálů
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom termináli spoločnosti GABEN vybavenom priemyselným displejom a LED dotykovou obrazovkou. Cieľom aplikácie sú výrobné a baliace linky, kde je potrebné zobraziť výrobnú dokumentáciu, baliace predpisy, návody na obsluhu a iné dokumenty. Variabilné riešenie umožňuje prepojenie s PC alebo s RFID čítacím zariadením.
Kľúčové slová: terminál, linka, dokumentácia, identifikácia, RFID
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: ORION eKatalog zjednoduší zalistování zboží
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom produkte spoločnosti CCV Informační systémy, ide o nové riešenie pre uľahčenie spolupráce v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca. Produktový ORION eKatalóg umožňuje obchodným partnerom jednotný spôsob zdieľania kmeňových údajov využiteľných pri automatickej komunikácii medzi podnikovými informačnými systémami. Príspevok charakterizuje postup práce s aplikáciou.
Kľúčové slová: katalóg, údaje, spolupráca, dodávateľsko-odberateľský reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Monitoring: systém využívající technologii GPS přinesl optimalizaci nákladů ve výrobní logistice
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku zaoberá monitoringom pohybu a činnosti manipulačnej techniky pomocou technológie GPS v podmienkach spoločnosti Ideal Automotive Bor. Prínosom monitoringu je aj monitorovanie nepovolených výkonov, nárazov techniky ako aj jej preťažovania. To vedie k znižovaniu počtu škodových udalostí na tovare a technike ako aj k znižovaniu nákladov súvisiacich s prevádzkou manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: monitoring, GPS, manipulačná technika, optimalizácia nákladov
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Seminář RFID v automotive
Autor:
Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o odbornom seminári RFID Automotive, ktorý bol organizovaný medzinárodným laboratóriom ILAB – RFID pri VŠB – TU Ostrava. Ide o nezávislé výskumné pracovisko v oblasti RFID v Českej republike. Článok obsahuje novinky v oblasti aplikácie RFID v automobilovom priemysle.
Kľúčové slová: seminár, automatická identifikácia, RFID
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Implementace WMS: Týmová práce
Autor: Jan Brychta
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa týka implementácie skladového informačného systému (WMS). Cieľom implementácie WMS je najmä zefektívnenie skladovej logistiky. Autor charakterizuje úlohu konzultantov pri zavádzaní WMS, hlavne pri definovaní technických špecifikácií WMS. Článok tiež charakterizuje prínosy zo zavedenia WMS.
Kľúčové slová: skladový informačný systém, WMS, implementácia, konzultant
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Snímač pro vysokorychlostní logistické aplikace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom type snímača čiarových kódov dodávaného spoločnosťou Cognex Corporation. Snímač je určený pre vysokorýchlostné logistické aplikácie ako je skenovanie prepraviek, overovanie správnosti tlače a nalepenia kódu, čítanie kódov balíkov. Príspevok obsahuje aj technické parametre nového typu snímača.
Kľúčové slová: logistika, snímač, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: EDI výhľad – viac správ, partnerov a integrácie
Autor: Václav Kotyk
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje využívanie EDI pri vzájomnej komunikácií a možnosti zvýšenia efektívnosti použitím aplikácie PRICAT. V ďalšej časti príspevku autor poukazuje aj na ďalšie možnosti využívania informačnej techniky.
Kľúčové slová: technika, informačná, EDI
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Prieskum potvrdil spiaci potenciál IT v logistike
Autor: Jaroslav Smíšek a Petr Ondrášek
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša výsledky dotazníkovej analýzy 299 respondentov odpovedajúcich na úroveň využívania informačných technoógii v logistike. V prvej časti autori poukazujú na neznalosť informačných technológii. V ďalšej časti poukazuje analýza na časté chýbanie etikety na paletách. V ostatnej časti autori popisujú rast významu informačných technológii v skladovaní. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a graf, ktoré popisujú výstupy z analýzy.
Kľúčové slová: dotazník, analýza, využívanie, informačné, technológie, IT
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Smerom k efektívnosti
Autor: petiv
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 60 - 61
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu informačných systémov na efektívnosť prevádzkovania vozidlového parku. V prvej časti autor uvádza dôležitosť školení pri využívaní informačných systémov, v druhej časti sú analyzované možnosti informačných systémov zefektivňujúce prácu dopravcu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, optimalizácia, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Dopravní informační systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 66
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov dopravných informačných systémov v ČR v roku 2010. Porovnanie je uskutočnené na základe počtu zamestnancov. Porovnanie obsahuje charakteristiky systémov jednotlivých dodávateľov z hľadiska monitoringu vozidiel a plánovania trás (9 kategórií) ako aj účelu požitia aplikácie (4 kategórie). Príspevok informuje aj o obchodných značkách dodávaných produktov a najvýznamnejších obchodných partneroch jednotlivých dodávateľov.
Kľúčové slová: dopravný informačný systém, softvér, monitoring vozidiel, plánovanie trás
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 61-64
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2010. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2010. Zoznam poskytuje aj informácie o moduloch pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb, ktoré sú členené do 7 skupín.
Kľúčové slová: logistika, modul, softvér, hardvér, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 56-59
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o zoznam dodávateľov techniky pre automatickú identifikáciu tovarov na trh v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Produkty sú členené do 10 skupín podľa druhu technológie, technického riešenia čítacích zariadení a softvérovej podpory. Rebríček informuje aj o obratoch dodávateľov z predaja v rokoch 2009 a 2010, dodávaných značkách softvérových a hardvérových riešení a hlavných obchodných partneroch dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, tovar, softvér, RFID, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Dopravní informační systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov dopravných informačných systémov v ČR v roku 2010. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2010. Uvádza aj funkčnosť jednotlivých produktov od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb ako aj hlavných klientov konkrétnych dodávateľov dopravných informačných systémov.
Kľúčové slová: informačný systém, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: AUTOMOTIVE: Využití simulačních metod pomohlo optimalizovat logistické procesy
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá využitím simulačných metód pri optimalizácii logistických procesov v praktických podmienkach spoločnosti DHL Excel Supply Chain zabezpečovaných pre závod Volkswagen Slovakia.
Kľúčové slová: logistika, optimalizácia, proces, simulácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Ostrava opět hlavním městem RFID
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní odbornej konferencie RFID Future Morava. Konferencia sa konala na Vysokej škole báňskej – TU Ostrava pod organizačnou záštitou medzinárodného laboratória ILAB RFID, združenia GS1 Czech Republic. Článok charakterizuje programovú náplň konferencie, obsah jednotlivých odborných blokov ako aj obsah vystúpení 15 prednášajúcich.
Kľúčové slová: RFID, konferencia, automatická identifikácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: BIZ4Logistics a Logistics Vision – moderní TMS a WMS systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 5
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje produkty spoločnosti NAVISYS určené pre dopravné a logistické spoločnosti. Článok charakterizuje účel použitia a hlavné funkcie týchto produktov. Uvedené sú aj prínosy pre zákazníkov v jednotlivých oblastiach pred a po zavedení informačného systému.
Kľúčové slová: informačný systém, logistika, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Průzkum potvrdil spící potenciál IT v logistice
Autor: Jaroslav Smíšek, Petr Ondrášek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch prieskumu spoločnosti CVV Informační systémy zameraného na identifikáciu problémov a technologickú pripravenosť oboru rýchloobrátkového tovaru pre zvýšenie efektivity skladovej logistiky. Prieskumu sa zúčastnilo 500 firiem zo SR a 1300 firiem z ČR.
Kľúčové slová: logistika, prieskum, rýchloobrátkový tovar, skladovanie, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Usnadněné vychystávání zboží
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje možnostiam využívania WMS a hlasových modulov pri vychystávaní zásielok. V plne automatických skladoch je možné dosiahnuť menší podiel využívania ľudských zdrojov, na druhej strane zohráva ľudský faktor stále dôležitú a nezastupiteľnú úlohu hlave pre interakciu jednotlivých prvkov informačného systému.
Kľúčové slová: vychystávanie, WMS, hlasový modul, ľudský faktor
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012