Názov: IT řešení jako prevence krize
Autor: UaSLUNO
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zavedení hlasovej technológie do riadenia distribučného skladu na Morave softvérovou spoločnosťou UaSLUNO. Ide o prvú aplikáciu v strednej Európe, ktorá používa český jazyk. V článku sú analyzované výhody tejto aplikácie, konkrétne v oblasti zníženia chybovosti riešenia, zvýšenia produktivity práce a výkonnosti skladu.
Kľúčové slová: IT, distribučný sklad, hlas,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009

 Názov: Navigácia dnes už nie je módny hit
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti navigácia vo vozidle už nie je výnimočná a poskytuje okrem navigácie aj ďalšie služby, predovšetkým monitorovanie vozidiel. V príspevku sú analyzované doplnkové služby navigačných systémov.
Kľúčové slová: systém, navigácia, služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Systém hlasom riadených operácii – voľné ruky, voľné oči
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku automatickej identifikácie pri zbere, prenose a spracovaní dát, riadenú prostredníctvom hlasu. V prvej časti je popísaná technológia práce systému a spôsob pracovného dialógu medzi operátorom a riadiacim systémom. Ostatná časť popisuje príslušenstvo a programové vybavenie systému.
Kľúčové slová: systém, riadenie, hlas
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Bezpečnosť digitálneho priestoru
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku bezpečnosti počítačových sieti a internetu. V prvej časti príspevku autor poukazuje na hrozby, ktoré je možné očakávať pri dostatočnom nezabezpečení bezpečnosti internetu. V ďalšej časti autor poukazuje na nutné rýchle a nadnárodné riešenia, pričom poukazuje na to, že Slovensko v snahách o bezpečnosť tohto priestoru nezaostáva. Ostatná časť príspevku popisuje výhody a riziká bezpečnosti digitálneho priestoru.
Kľúčové slová: digitálny, priestor, internet, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Realita na cestách nahráva Fleet controllingu
Autor: Tomáš Jaroš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 16 - 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku systému pre riadenie vozidlového parku dopravcu. V prvej časti príspevku autor poukazuje na výhody riadenia vozidlového parku v čase hospodárskej krízy a vplyv na investície. Ďalšia časť rozoberá možnosti investície do IT a očakávania z týchto investícii.
Kľúčové slová: investícia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Dopravcovia čakajú na prepojenie RFID a satelitnej navigácie
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Prebieha spustenie európskeho satelitného systému Galileo, na obzore je prepojenie navigácie s technológiou RFID, ktoré by umožnilo sledovanie tovaru kdekoľvek na svete. V článku je uvedených viacero prípadov testovania technológií, príkladov využitia. Súčasťou článku je zoznam satelitných navigačných systémov vo svete.
Kľúčové slová: RFID, navigácia, Galileo
Spracoval: Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia
Zaradené: október 2009

 Názov: Software jako služba – revoluce v IT
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2009, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike používania softvéru ako služby zákazníkovi (SaaS – Software as a Service), ktorý nemusí byť fyzicky majiteľom softvérového produktu, ale postačuje mu dostupnosť softvéru u jeho poskytovateľa, napríklad prostredníctvom internetu. Článok analyzuje výhody a nedostatky takéhoto riešenia.
Kľúčové slová: softvér, informačná technológia, správca
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009

 Názov: Téma – mobilná komunikácia
Autor: LČ a YMC
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2009; str. 56 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku mobilnej komunikácie. V prvej časti je analyzovaný historický vývoj telematiky a vývoj komunikácie v reálnom čase. Ostatná časť sa venuje navigácii, štrukturovaniu dát a optimalizácii s možnosťou zostavovania výkazov pre manažment. V téme sú taktiež predstavené vybrané programové vybavenia.
Kľúčové slová: telematika, navigácia, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2009

 Názov: RFID: namiesto eufórie vytriezvenie
Autor: js
Zdroj: Slovenský výber – mesačník manažmentu obchodu, 6/2009, str. 24 - 26
Vydavateľ: SON MEDIA, s.r.o., Bratislava
ISSN: 1335-9266
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na niektoré vlastnosti RFID technológie, jej prednosti a nevýhody, uvádza príklady použitia. Autor konštatuje, že v obchodoch budú mať naďalej prednosť čiarové kódy, RFID má však perspektívu uplatniť sa vo výrobe, skladovacích a distribučných procesoch. 
Kľúčové slová: RFID, automatická, identifikácia, efektivita
Spracovala: Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009

 Názov: ERP – Podniková agenda pod kontrolou
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2009, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje výhodám aplikácie informačných systémov používaných pre operatívne a strategické rozhodovanie označovaných skratkou ERP (Enterprise Resource Planning). Tieto systémy umožňujú podniku získať ucelený prehľad o všetkých kľúčových procesoch a činnostiach – od financií, výroby, distribúcie a odbytu, skladového hospodárstva až po ľudské zdroje.
Kľúčové slová: softvér, informačný systém, rozhodovanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Deutche Post DHL testuje nový vývojový projekt v oblasti expresných zásielok
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2009; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavený nový softvér pre dynamické plánovanie prepravy expresných zásielok. Autor v prvej časti predstavuje technické parametre systému, pričom poukazuje na lepšie poskytované služby a istotu v plánovaní. Ostatná časť príspevku sa zaoberá inovatívnymi technológiami na ochranu životného prostredia.
Kľúčové slová: softvér, plánovanie, expresná, zásielka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Jedna platba za dva systémy
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 74
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na nedostatky zavádzania mýtnych systémov v jednotlivých krajinách EÚ z hľadiska OBU jednotky. S narastajúcim počtom mýtnych systémov narastá počet jednotiek a požiadavky na vodiča z hľadiska ich obsluhy. V ďalšej časti autor popisuje systém Viaxxes, ktorý umožňuje s jednou jednotkou uhradiť mýto v Španielsku a Francúzsku. 
Kľúčové slová: mýto, OBU, jednotka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Jednotka OBU bude za 50 eur
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 5
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zavedenie mýtneho systému v SR z hľadiska technickej stránky. Predstavuje OBU jednotku pre mýtny systém v SR. V prvej časti príspevku je uvedená technológia, ktorá bude použitá pri výbere mýta, ostatná časť popisuje OBU jednotku z hľadiska jej technických parametrov. Príspevok tiež obsahuje dôležité termíny a pokuty vo vzťahu k elektronickému mýtu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto, OBU
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Počítačová sieť logistických sprostredkovateľov
Autor: Radoslav Delina – Viliam Vajda
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2009; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku popisujú iniciatívu, ktorej cieľom je vybudovanie Európskej počítačovej siete v snahe optimalizovať medzinárodnú prepravu a zlepšiť jej služby pre výrobné firmy. V prvej časti je predstavená počítačová sieť, ostatná časť príspevku popisuje výhody a prednosti tohto systému.
Kľúčové slová: optimalizácia, počítačová, sieť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Informačné technológie sa uplatňujú aj na mori
Autor: Anna Šípošová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2009; str. 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou námornej digitálnej komunikácie. V prvej časti príspevku autorka rozoberá ekonomické ukazovatele digitálnej komunikácie, v ostatnej časti príspevku rozoberá rozsah pripojenia. Ďalšia časť príspevku uvádza možnosti využitia digitálnej komunikácie a výhľady v tejto oblasti do budúcnosti.
Kľúčové slová: digitálna, komunikácia, námorná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: RFID šetrí náklady
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2009; str. 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku možnosti používania RFID z pohľadu evidencie tovaru. V prvej časti príspevku je predstavená technológia RFID a jej nové možnosti používania s uvedením konkrétnych príkladov použitia. Ostatná časť príspevku popisuje stručne postoje spotrebiteľov.  
Kľúčové slová: RFID, príklad, použitie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Informační systém pro řízení dopravní společnosti 21. století
Autor: JUDr. Ota Formánek
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 28 - 37
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku predstavuje informačné systémy určené pre riadenie modernej dopravnej firmy. V prvej časti autor popisuje súčasný stav v praxi cestnej dopravy vo vzťahu k informačnému systému.  V ďalšej časti predstavuje hodnototvorný reťazec, na základe ktorého sa systém vytvára. Ostatná časť príspevku popisuje riešenie pre dopravnú firmu nielen z pohľadu softvéru, ale z pohľadu celkového procesu a tiež popisuje informačný systém AZ.PRO.
Kľúčové slová: cestná, doprava, informačný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Bezpečnosť kontajnerov v severoatlantickej preprave. (Containersicherheit im Nordatlantikverkehr).
Autor: York Schäfer
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 14-15
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Dobrých 600 000 kontajnerov sa ročne odosiela loďami z Bremhavenu smerom do amerických prístavov. Časť z toho odtiaľ ide už dnes priamo na Green Lane, kde colný úradník oddelí kontajnery s podozrením na výbušniny, chemické zbrane, radioaktívny materiál a tovar presskenuje. Od r. 2012 sa budú musieť, na príkaz americkej vlády, všetky kontajnery skenovať. Prevádzkovateľ terminálu, lodiarske spoločnosti a zasielatelia sa boja už teraz vysokých logistických a finančných nákladov.
Kľúčové slová: kontajner, Green Lane, prevádzkovateľ terminálu, lodiarska spoločnosť, zasielateľ, finančné náklady.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2009

 Názov: Exhibice jako sklad: Evidenci všech komponent pro výstavní expozice pokryl moderní WMS
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2008, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zavedení systému, ktorého cieľom je sledovať stav aj aktuálnu polohu všetkých položiek. Konkrétne ide o WMS systém Accellos. Keďže ide o oblasť výstavníctva, požiadavky zákazníka boli špecifické, pretože skladované výrobky sa nepredávajú, ale len prepravujú, požičiavajú inštalujú a následne vracajú do skladu. Naviac systém pre evidenciu musel byť previazaný so systémom SAP.
Kľúčové slová: evidencia, WMS systém, expozícia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: RFID terminály: mobilita, odolnost, modularita
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2008, str. 34-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou RFID technológie. Autor informuje, že potrebný RFID hardvér je už k dispozícii, a to za ceny takmer na úrovni zariadení pre využitie čiarových kódov. Článok popisuje jednotlivé časti mobilného RFID terminálu. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu 10 modulov pre RFID a čiarové kódy. Analýza obsahuje technické parametre, prevádzkové podmienky použitia ako aj cenovú úroveň modulov.
Kľúčové slová: technológia RFID, RFID terminál, čiarový kód,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009