Názov: Databanka systému RAALTRANS
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje databanku systému RAALTRANS, ktorá môže znížiť náklady dopravcov. V príspevku sú okrem postupu získavania informácií o voľných prepravách, resp. vozidlách, uvádzané tiež ďalšie aktuálne informácie, ktoré je možné z databázy získať a optimalizovať rozhodovanie. V ostatnej časti je predstavený program RAALTRANS Editor a prehľad počtu užívateľov databázy.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Informačný systém PRYTANIS pomáha v raste
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje informačný systém PRYTANIS, ktorý je určený pre dopravné, zasielateľské, logistické a obchodné spoločnosti. Skladá sa zo 7 modulov (Ekonomika, Doprava, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zákazky, Administrátor), pričom jednotlivé moduly sú stručne v príspevku charakterizované. V ostatnej časti autor uvádza spôsoby optimalizácie pomocou systému PRYTANIS.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: GENETECH pre dopravcov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje informačné systémy slúžiace na monitorovanie vozidla, pričom pre každý systém uvádza parametre, ktoré vo vozidle eviduje a prácu systému. Ide o produkt KONTROL slúžiaci na monitorovanie technických parametrov vo vozidle, produkt FOKUS, ktorý okrem monitorovania technických parametrov je rozšírený o všetky funkcie GPS a produkt LINK, ktorý umožňuje obojsmernú komunikáciu osádky vozidla s dispečerom. V ostatnej časti príspevku sú charakterizované dve verzie produktov: LITE verzia a LINK verzia.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: INFOCAR – monitorovacie a navigačné GPS systémy v doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 57-58
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje satelitný informačný systém INFOCAR, ktorý slúži na monitorovanie vozidiel. Charakterizuje hardvérové a softvérové vybavenie vozidla a dispečerského pracoviska a prácu s informačným systémom. V ostatnej časti sú charakterizované jednotlivé moduly, ktoré je možné používať v systéme INFOCAR. Ide o modul: Nafta, Teplotný modul, EAN čítačka, Tlačiareň, Dallas, Panik tlačitko, Súkromné jazdy, Diéty, Export údajov, ostatné výstupy, Kniha jázd a Mesačný záznam.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Softvér pre zasielateľské a dopravné organizácie „Sped2000“
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 58-59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok charakterizuje jednotlivé moduly programového vybavenia Sped2000, ktoré je určené predovšetkým pre dopravné a zasielateľské organizácie. Ide o moduly: Doprava, Celovozidlová preprava, Kusová preprava, Rozvoz, Sklad, Letecká preprava, Trajektová preprava a Faktúry.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: „roadMOVER“ – softvér na vyhodnotenie tachografických krúžkov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje programové vybavenie „roadMOVER“, určené na vyhodnocovanie sociálnych predpisov v cestnej doprave po prijatí zákona č. 121/2004 Z. z., ktorý upravuje pracovný čas v doprave. V príspevku je popísaná časová náročnosť vyhodnotenia jedného tachografového kotúča, práca s programovým vybavením a v ostatnej časti sú charakterizované výstupy z programového vybavenia.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, AETR,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Informačné systémy pre plánovanie a distribúciu tovaru
Autor: Ing. Vladimír Šavol
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 60-61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok charakterizuje programové vybavenia určené na optimalizáciu distribúcie tovaru, ktoré nepracujú s navigačným systémom GPS, ale optimalizujú distribúciu tovaru pomocou vektorových digitálnych máp. Príspevok predstavujú tri moduly, ktoré sú podrobne popísané. Ide o moduly PLANTOUR, CARMANAGER a TRACKMANAGER.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Smart Chips revolutionieren die Supply Chain (Inteligentné čipy revolucionizujú dodavateľský reťazec).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2005, s. 8-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Inteligentná logistika je dnes viac ako inokedy odkázaná na najmodernejšie IT-systémy. Bez nej nemôžu byť efektivne riadené a administrativne spravované články dodávateľského reťazca. Narastajúcu úlohu pritom zohráva RFID - Radio Frequenz Identifikation (identifikácia rádiovej frekvenkcie), skrátka pohyb a bezkontaktné označovanie, riadenie nakladania a odoslielania tovaru umožnuje to, že celý dodavateľský reťazec je vytváraný ešte efektivnejšie a bezpečnejšie. Základom RFID-techniky je Transponder (radiolokačný odpovedač – štítok) alebo Label (inteligentná visačka) s mikročipom, anténou. Riadiaca logika zabezpečuje, paletizáciu, nakladanie, balenie a označovanie jednotlivých tovarov. Bez Transpordera by sa museli, pomocou snímača rozoznávať na čipe uložené informácie, informácia udáva stav a pohyb tovaru. Jeden výskumný projekt Univerzity Brémy upozornil na to, že RFID-technológie otvárajú nové možnosti v dopravnej logistike.
Fantastický scénar: Nové auto si určuje svoju trasu samo - cieľ a čas príjazdu sú uložené v pamäti, vozidlo si stanovuje samo uzlové body a výhybky v dopravnej sieti pre svoju dalšiu prepravu. Môže dokonca v priebehu cesty zmeniť smer trasy, ak budú zadané nové informacie pre miesto určenia a čas príjazdu.
Kľúčové slová: IT-systémy, RFID-technika, ransponder, Label, software,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2005
Názov: Das erste interkontinentale RFID-Projekt. (Prvý interkontinentálny RFID-projekt).
Autor: Thomas Engel, Chief Information Officer bei der Kühne Nagel International AG.
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2005, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Od konca septembra 2004 testujú obidve firmy spolu s výrobcom tlačiarni Océ a Lufthansa Cargo rádiové technológie podľa dodavateľského reťazca medzi Mníchovom a New Yorkom. Pretože Európa a USA používajú rozdielne RFID-frekvencie, má projekt prispieť na vytvorenie globálnej RFID-normy. Okrem toho to je dôležitá, na základe tohoto skúšobného projektu aj praktická skúsenosť s novou technológiou, získana od iných zákazníkov.
Začíná to u výrobcu v blízkosti Mníchova. Tam je tlačiareň aj s príslušenstvom vybavená RFID-visačkou, ktorú môžu prečítať európské a americké normované frekvencie. V sklade Kühn Nagel pri mníchovskom letišti prechádza tovar ďalším RFID-kontrolným bodom, potom sú zásielky odovzdané Lufthansa-Cargo. V skladoch Lufthansa-Cargo v New York-u je prvý americký kontrolný bod RFID US-frekvencie. Tu RFID-visačka zásielky identifikuje a nasleduje transport do US-distribučného centra Océ v MOUNT Lauer/NJ.
Kľúčové slová: RFID-projekt, rádiové technológie, dodavateľský reťazec, globálna norma.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2005
Názov: Systémy Scania do každého vozidla
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 10
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje systémy Scania, ktoré po dohode výrobcov nákladných vozidiel, je možné montovať do ktoréhokoľvek nákladného vozidla a ktoré zabezpečujú početné analytické a monitorovacie funkcie, zasielanie správ, bezpečnostnú podporu a pod. V ostatnej časti príspevku sú podrobne popisované jednotlivé systémy: Scania Communicator 100, Scania Interactor 100, Scania Interactor 200 a Scania Interactor 500/600.
Kľúčové slová: cestná doprava, palubný počítač,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Dynafleet Online
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 11
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje internetový systém Volvo Dynafleet, ktorý je v súčasnosti namontovaný už v 17 000 vozidiel a zabezpečuje dopravcom kontrolu nad správou vozidlového parku, trás a vodičov. V ostatnej časti autor podrobne uvádza najdôležitejšie funkcie a to: zostavy, servisné plány, správy, mapy informácie o vodičoch a administratívne úlohy.
Kľúčové slová: cestná doprava, palubný počítač,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Zahoďte mapy!
Autor: Noskovič Kamil
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2005; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje najnovšie navigačné systémy GPS, ktoré majú zabudovanú podrobnú mapu SR a EÚ, majú spracovanú hlasovú navigáciu v slovenskom jazyku, v ktorom je aj celé ovládacie menu. V príspevku sú tiež uvádzané výhody tohto zariadenia, ktoré je okrem štandardnej navigácie tiež schopné vyhľadať zadanú adresu, najbližšiu čerpaciu stanicu, zdravotné stredisko a pod. V ostatnej časti príspevku sú uvedené informácie ohľadom ceny tohto zariadenia.
Kľúčové slová: GPS, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Nový nástroj pre výpočet mýtneho v Nemecku od Teleroute
Autor: Teleroute
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2005; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje internetový plánovač trás, ktorý pomáha dopravcom vypočítať mýtne za používanie infraštruktúry v Nemecku. Príspevok uvádza adresu a podrobný postup práce s plánovačom. K príspevku sú priložené obrázky uľahčujúce čitateľovi prácu s plánovačom.
Kľúčové slová: spoplatnenie infraštruktúry, mýtne, internet,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005
Názov: Cez mýtne systémy k inteligentným cestám?
Autor: Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2005; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V praxi sú zatiaľ v Európe celoplošne, v rámci štátu, zavedené dva systémy elektronického spoplatňovania diaľnic pre nákladné vozidlá a autobusy. V Rakúsku mikrovlnný a v Nemecku satelitný. Autor v príspevku popisuje tretí systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, ktorý firma Siemens v roku 2004 montovala v meste Seattle. V príspevku je uvedený systém na báze GPS/GSM porovnávaný s existujúcimi systémami v Európe, pričom je poukázané na jeho výhody a možnosti použitia v SR.
Kľúčové slová: spoplatnenie infraštruktúry, mýtne,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005
Názov: GO-Box píp, kasa cink a máme 600 miliónov
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor opisuje systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry v Rakúsku a objem prostriedkov, ktoré štát takto získal na obnovu cestnej siete. V prvej časti uvádza spôsob fungovania systému a montáže GO-Boxu do vozidla, v ďalšej časti ponúka kalkuláciu ekonomických prínosov. V ostatnej časti autor analyzuje, najmä z časového hľadiska, možnosti vybudovania podobného systému v ďalšej krajine.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Toll Collect v Nemecku od januára 2005
Autor: (mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 9
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na ekonomické dôsledky elektronického mýtneho systému zavádzaného v Nemecku na dopravcu. Uvádza rozdiel vo výške poplatku za použitie cestnej infraštruktúry v minulom systéme a v elektonickom systéme pri ubehnutej vzdialenosti 500 km. V ostatnej časti sú uvedené očakávané ekonomické prínosy pre Nemecko súvisiace so zavedením elektronického mýtneho.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Prečo treba softvér
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2004, str. 35
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje potrebu sofvéru pre dopravné podniky, pričom dopravcov rozdelil do troch skupín: ktorí chcú vedieť o zamestnancoch úplne všetko, dopravcovia rodinného typu a dopravcovia, ktorí nepochopili výhody softvéru v dopravných firmách. Autor ďalej uvádza možnosti uľahčenia práce dispečerom alebo riadiacim pracovníkom pri využití softvéru. V ostatnej časti rozdeľuje sofvér do troch skupín: sofvér pre osobné vozidlá, softvér pre firmy vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu a softvér pre firmy zaoberajúce sa rozvozom.
Kľúčové slová: softvér; GPS; náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Elektronický mýtny systém v Nemecku
Autor: Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2004, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje elektronický mýtny systém v Nemecku, pričom sa podrobne venuje spôsobu prihlásenia sa dopravcu do mýtneho systému, automatickou a manuálnou formou. V ďalšej časti sa venuje kontrole zaplatenia mýtneho a v ostatnej časti uvádza výšku mýtneho za 1 km, ktoré je spracované aj v prehľadnej tabuľke.
Kľúčové slová: spoplatnenie; mýtne; infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: „BoxLog“ senkt Logistikkosten. („BoxLog“ znižuje logistické náklady).
Autor: Uwe Droste und Wilfried Schliemann - CargoSoft
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, s. 17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Postupná globalizacia a rastúca složitosť mnohých procesov spôsobuje, že logistické náklady do r. 2008 sa zvýšia o priemerne osem percent. Obory s vysokými logistickými nákladmi tak musia počítat so stúpajúcim tlakom na náklady. Dnes môže výrobca, ktorému sa podarí, identifikovať a využiť možnosti úspor, zabezpečiť si rozhodujúce výhody pred konkurentom. V automobilovom priemysle sa osvedčuje management-systém viacúčelových nakladacích systémov BoxLog od firmy CargoSoft.
Vo firme Bremen Branchendienstleisters vie každý človek z praxe, že špecifické softwarové riešenie komunikácie so zákazníkmi a dodavateľmi sa môžu zreteľne zlepšiť. Tak je BoxLog-systém zatiaľ úspešne nasadený u veľkých dodavateľov automobilov a bude využívaný v GST Wordwide Logistics GmbH a realizovaný celosvetovo pri všetkých nakladacích postupoch.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2004
Názov: Ako sledovať prevádzku chladiarenských kamiónov
Autor: (ZATL)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2004; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku sledovania teploty v chladiarenských vozidiel celej flotily z jedného dispečingu, nazývaný ColdRoad. Rozoberá technológiu práce systému, pri ktorom v centre sa automaticky zaslané údaje z vozidla porovnávajú s normovaným stavom. V ostatnej časti príspevku autor uvádza možnosti využitia systému v ďalších oblastiach dopravy, ako napr. opravárenské služby, pobrežné flotily, trajekty a pod.
Kľúčové slová: ColdRoad, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004