Názov: Logistika – prvá, alebo posledná konkurenčná výhoda?
Autor: Ing. Jaroslav Bazala, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 28 - 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa venuje výhodám zvládnutej logistike z dvoch pohľadov. Prvý pohľad nazýva posledná konkurenčná výhoda pre firmu, v ktorej poukazuje na výhody logistiky pre firmu z pohľadu kvality, ceny a času. Druhým pohľadom je prvá konkurenčná výhoda zvládnutej logistiky pre región, ktorá podľa autora nasleduje po zvládnutej podnikovej logistike.
Kľúčové slová: logistika, výhoda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Softvér pre zasielateľské a dopravné organizácie
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2007; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje programové vybavenie určené na spracovanie agendy zasielateľských a dopravných organizácii Sped2007. V príspevku sú podrobne predstavené jednotlivé moduly programového vybavenia: Doprava, Monitoring vozidiel, Celovozidlová preprava, Kusová preprava, Rozvoz, Sklad, Letecká preprava a Trajektová preprava. V ostatnej časti príspevku je popísaný systém prepojenia jednotlivých modulov.
Kľúčové slová: softvér, Sped, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Telematika odbremení vodičov
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2007; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku kongescií a priepustnosti ciest a ich vzťah na ekonomiku celej spoločnosti. Poukazuje na vysoké straty na spotrebe pohonných hmôt a pracovnom čase spôsobené kongesciami. Riešenie tohto problému ponúka autor v uplatnení všetkých výhod telematiky. Uvádza projekt, ktorým sa testuje uplatnenie návrhov v praxi.  
Kľúčové slová: telematika, systém, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Telematika dnešného sveta
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2007; str. 53-54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na význam telematiky v cestnej nákladnej doprave. V príspevku analyzuje informačné systémy montované do vozidiel jednotlivých výrobcov. Ide o vozidlá Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scania, DAF, Renault Trucks a Iveco. Príspevok je doplnený viacerými fotografiami analyzovaných informačných systémov.  
Kľúčové slová: telematika, systém, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: TEMPO, obchodní družstvo – nový IS za pět měsícu
Autor: Drago Sukalovsky
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. III. 10/2006, s. 16
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku zoznamuje verejnosť o úspechu spoločnosti TEMPO so zavedením nového informačného systému, ktorý bol plne funkčne implementovaný v priebehu piatich mesiacov.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, skladovanie, IS, IT technológia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: RFID Labs gründen weltweite Allianz. (RFID laboratória zakladajú celosvetovú alianciu.)
Autor: E-Logistik, www.grfla.org
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3,  Juni 2007, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Veda doteraz celosvetovo pracuje na zdokonaľovaní organizácie plynulosti v doprave a produkcii, skôr ojedinele ako koordinovane. To sa má teraz zmeniť. Dňa 1. mája celosvetovo dôležité výskumné laboratória, ktoré sa zaoberajú nasadením RFID (radio frequency identification) a ďalšími RF- témamy ako senzormi a lokalizačnou technikou, uzatvorili jednú globálnu alianciu. K ním patrí tiež LogDynamics Lab z univerzity Brémy. Ďalší zakladajúci členovia sú okrem iného Center for Food Distribution and Retailing University of Florida, Georgia Institute of Technology , Chinese Academy of Science of Beijing, Hong Kong University of Science and Technology, Pusan National University Korea. Cieľom "Global RF Lab Alliance" je podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi RF laboratóriami.  Nová RF-spoločnosť je zameraná na aplikácie RF- technológií v oblasti obchodu, automobilovej a leteckej dopravy a farmaceutického priemyslu ako aj logistiky.
Kľúčové slová: výskumné laboratória, RFID, senzor, lokalizačná technika, globálna aliancia
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: júl 2007

 Názov: Expresné doručovanie: Mobilné terminály urýchlili všetky procesy a znížili chybovosť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 36 - 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku informačných technológii pri expresnom doručovaní zásielok. V prvej časti príspevku autori poukazujú na nevyhnutnosť prejsť na nový systém informačných technológií. V ďalšej časti príspevku autor rozoberá obsluhu a evidenciu balíkov a spôsob tlače pri mobilných termináloch.
Kľúčové slová: terminál, balík, technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Kontrola zásielky počas prepravy s istotou rýchleho zásahu
Autor: GE
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje systém TIP Trailer Services, ktorý sa používa pri monitorovaní vozidiel v cestnej nákladnej doprave. V prvej časti príspevku autor uvádza fungovanie systému, ostatná časť sa zaoberá jeho aplikáciou v praxi.
Kľúčové slová: sledovanie, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 42 - 43
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok nadväzuje na predošlé príspevkov rozoberajúcich túto problematiku. Autori popisujú navigačný systém Galileo. Autori uvádzajú náklady na výstavbu tohto systéme a jeho technické parametre. V ostatnej časti príspevku sú uvedené služby systému Galileo.
Kľúčové slová: Galileo, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Digitální přenos dat za tachografu
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: V príspevku je rozoberaná technológia určená na diaľkový prenos dát z digitálnych tachografov. V ostatnej časti príspevku sú rozoberané ďalšie systémy pre cestnú dopravu určené pre bezpečnosť, LDW – výstraha pri výjazde z pruhu, TPM – monitorovanie tlaku v pneumatikách, systém Alcolock, ACC – adaptívny tempomat a servisný indikátor.
Kľúčové slová: systém, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Objem silniční nákladní dopravy prudce roste
Autor: (čtk)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.13
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: V Rakúsku prudko narastá objem cestnej dopravy. Vyplýva to zo správy štátnej spoločnosti ASFINAG, ktorá má v Rakúsku na starosti výstavbu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Celkom sa minulý rok výkony cestnej nákladnej dopravy merané počtom prejdených kilometrov v Rakúsku zvýšili o 18 percent. Za hlavné dôvody ASFINAG označil rozšírenie Európskej únie a zavedenia mýtneho v ČR.       
Kľúčové slová: mýtne, rakúsko, cestná doprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: „Na infrastrukturu je třeba nejméně sto miliard Kč ročně“
Autor: jet
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 9, ročník 26, str.1 - 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Zväz dopravy Českej republiky požaduje, aby štát v najbližších rokoch na dopravnej infraštruktúre zaistil finančné prostriedky v ročnom objeme sto miliárd Kč. Nedostatočná dopravná infraštruktúra je vedľa slabej podpory vedy a výskumu najväčším nesvárom českej politiky. V súčasnej dobe sa na dopranej infraštruktúre i s využitím európskych fondov vynakladá zhruba o 30 miliárd Kč menej. Peniaze z európskych fondov na tento účel pritom bude môcť Česká republika čerpať len v nasledujúcich siedmich rokoch. V súvislosti s postupným zavádzaním mýtneho systému na českých diaľniciach a cestách Zväz dopravy jednoznačne podporuje príklon k satelitnej technológii.
Kľúčové slová:  infraštruktúra, mýtne, satelitná technológia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Timocom Truck a Cargo – Přední databanka na evropském trhu
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.14
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: TimoCom Soft – und Hardware GmbH sa pri koncipovaní databanky s nákladmi a voľnými vozmi TimoCom TRUCK a CARGO do počiatku zameriavala na potreby zákazníkov. Na tomto princípe databanka v rýchlom tempe predstihla ostatné podobné systémy a dnes zaujíma vedúce postavanie na trhu v celej Európe. Od začiatku vďaka databanke približne 67 tisíc európskych dopravcov dospel na základe 172 tisíc dzružených aktuálnych ponúk k vyrovnanému pomeru nákladov a voľných vozov, a to s ďalej stúpajúcou tendenciou. Podnik hľadí do budúcna primerane sebavedomo a optimisticky. Inovačné databanky s nákladmi a voľnými autami ako TimoCom TRUCK a CARGO významne prispievajú k tomu, že preprava budúcnosti ide pre disponentov rýchle, jednoduchšie a v dôslednosti, ktorá je pre nich rozhodujúca, hospodárne vpred.
Kľúčové slová:  databanka, náklad, vozidlá
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Axitech, s. r. o., představila novou terminálovou konunikaci
Autor:  pr
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.11
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Rozsah vzatých dát a ich prenos je dôležitým hľadiskom pre konštrukciu systému zberu dát z chodu vozidla. Predovšetkým prejdená vzdialenosť musí byť prvotne meraná. Vzťah meranej vzdialenosti a spotreby vozidla je natoľko úzka, že musí byť vytváraná súčasne v kontinuu. Takisto platí pre ďalšie merané veličiny, ktoré dohromady  dávajú základ pre ďalšie spracovanie v dopravno – logistických softwéroch. K záznamom zakúpenej jednotky, teda vozidlom, pribudne informácia o triedení prevozu zákazky a operácie, to všetko prípadným programovým prerušením prevádzky. Slabinou je tu vodič. Zákazku zadá dispečer a ta sa automaticky odošle do vozidla cez internet prostredníctvom siete GPRS. Z vozidla dorazí potvrdenie. Dispečer vie, že vozidlo – vodič zákazku obdržal.
Kľúčové slová: software, dispečing, internet
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: RFID – Grenzen und Möglichkeit. (RFID - hranice a možnosti).
Autor: www.transportlogistic.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 52
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ktoré RFID-aplikácie v logistike sú dnes možné a majú zmysel, je téma  hlavného európskeho veľtrhu, ,,transport logistic 2007" ktorý sa koná od 12. do 15. júna 2007 v Mníchove. Vo fórume "RFID - technológia medzi požiadavkami, uplatnením a víziami" sa môže návštevník veľtrhu informovať 13. 6. od 10 do 11.30 hodiny vo fórume III, v hale C4 o možnostiach RFID - technológie. Referovať bude zástupca  Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML,   Fachgebiets Logistik der Universität Dortmund ako aj GSl Germany; o ich vlastných skúsenostiach s RFID podá správu zástupca firmy Felix Schoeller Papier, Rewe-Informatlons-Systeme und Weidenhammer Packungen.
Kľúčové slová: RFID-aplikácie, európsky veľtrh, RFID-technológie
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: RFID- Technologie für den Mittelstand. (RFID- technológia pre stredné podniky).
Autor: www.handelskammer-bremen.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 52
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Rádiofrekvenčná technológia (RFID) otvára stredným podnikom nové možnosti,  optimalizovať ich procesy. Nie všade má však zmysel jej nasadenie, ale otvorí najmä šance v hospodárskej logistike, ušetrí na cenách a ponúkne nové servisné služby. Ktoré úlohy RFID, ako technológia budúcnosti pre stredné podniky, môže hrať, bola téma workshopu obchodnej komory Brémy, ktorý sa konal 3.5.2007 o 16 h. v dome Schütting - Brémy. 
Kľúčové slová: rádiofrekvenčná technológia, optimalizácia procesov, hospodárska logistika,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Vyhodnocovania dát digitálnych a analógových tachografov – Novinky pre rok 2007
Autor: PR
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2007, str. 34
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavený digitálny tachograf, jeho povinnosť montovania do vozidiel a možnosti, ktoré digitálny tachograf ponúka. V ďalšej časti príspevku je rozoberané softvérové a hardvérové vybavenie pre digitálny tachograf.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: V GDSN je budúcnosť aj slovenských výrobcov a obchodníkov
Autor: Doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 48 - 49
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje technológiu GDSN – globálnu synchronizáciu a katalogizáciu údajov o výrobku. V prvej časti autor popisuje GDSN, uvádza výhody tejto technológie, pričom v ostatnej časti rozoberá kvalitu údajov technológie GDSN.
Kľúčové slová: GDSN, technológia, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Súčasný stav a budúcnosť kódovania tovaru
Autor: Doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 46 - 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že čiarový kód, ktorý dnes predstavuje 90 % identifikácie je na ústupe a budúcnosť patrí technológii RFID. V prvej časti predstavuje technológiu RFID, poukazuje na možnosť sledovania polohy a na praktické aplikácie. V ostatnej časti príspevku autor uvádza výhody a nevýhody RFID technológie.
Kľúčové slová: RFID, technológia, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Tvorcovia vírusov objavujú technológiu RFID
Autor: Ing. Petr Michal
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že aj napriek tomu, že zatiaľ sa neobjavil nijaký vírus, ktorý by napadol technológiu RFID, existuje možnosť vzniku takéhoto vírusu. V príspevku popisuje modelový útok vírusom na uvedenú technológiu, čím poukazuje na konkrétne nebezpečenstvo.
Kľúčové slová: vírus, technológia, informatika, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007