Názov: Rastúci význam telematiky pre dopravnú logistiku
Autor: Ing. Jaroslav Procházka
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 93
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok ukazuje na niektoré možné prístupy a doposiaľ nevyužívané možnosti, ktoré môže v budúcnosti pomôcť vyriešiť dopravná telematika. Oboznamuje čitateľa s obsahom telematiky a poukazuje na možné uplatnenie tejto mladej vedy pri riešení zložitých problémov cestnej dopravy.
Kľúčové slová: Telematika, dopravná telematika
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Rozšírené satelitné navigačné systémy
Autor: doc. Ing. Alica Kalašová, PhD. - prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. - doc. Ing. Martin Petruf, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 97-100
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok približuje štandardy a odporúčané postupy, vytvorené pracovnou skupinou ICAO (medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) pre oblasť globálnych družicových navigačných systémov. Bližšie predstavuje rozšírené systémy SBAS (Satelite Based Augmentation Systems).
Kľúčové slová: ICAO (medzinárodná organizácia pre civilné letectvo), globálny družicový navigačný systém, systém SBAS (Satelite Based Augmentation Systems).
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Globalizácia – výhoda alebo nevýhoda?
Autor: Ing. Roman Stoličný
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá globalizáciou vo vzťahu k logistike, pričom autor poukazuje na to, že celosvetové rozloženie výroby, ktoré umožňuje uplatňovanie logistiky, podporuje rozvoj globálnych služieb. V dôsledku globalizácie dochádza k spájaniu logistických spoločností s cieľom dosiahnúť veľký podiel na trhu, pričom autor poukazuje na 15 najväčších logistických spoločností vlastniacich 61 % trhu. V závere príspevku sú popísané informačné technológie (LAN, EDI, GPS a GSM), ktoré umožňujú poskytnúť zákazníkovi väčší objem služieb a pritom napomáhajú globalizácii v rámci logistiky.
Kľúčové slová: globalizácia, informačné technológie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Aplikácia informačnej technológie v modernom logistickom systéme
Autor: Ryszard Barcik, Dariusz Owsiak, Barbara Slowiak
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 5
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Anglický
Anotácia: Článok predstavuje aplikáciu informačnej technológie v podnikovej logistike. Hlavná časť článku obsahuje príklady a výhody, ktoré sú výsledkom manažérskeho dodávateľského systému a supply chain integrácie svetových obchodných spoločností.
Kľúčové slová: Logistický manažment, dodávanie, supply chain
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Vývojové trendy elektronickej logistiky
ISSN: 1211-0957
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 10
Anotácia: Článok definuje jednotlivé postupy aplikácie internetu v prostredí logistiky. Fenomén e-logistiky prispieva k samotnému zvyšovaniu hodnoty podniku.
Kľúčové slová: e-logistika, logistický reťazec, internet, e-kanban
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Názov: RFID – identifikácia prostredníctvom rádiových frekvencií
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 2/2003 jún
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Autor článku charakterizuje čo je systém rádiofrekvenčnej identifikácie, jeho jednotlivé komponenty ako : rádiofrekvenčný štítok, čítačka, hlavný počítač. V závere sú uvedené výhody ako aj nevýhody, ktoré so sebou prináša systém rádiofrekvenčnej identifikácie tovarov.
Kľúčové slová: identifikácia tovarov
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Objednávací systém eISYS
Autor: Ivan Čaplovič
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 1/2003 apríl
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článkom autor poukazuje na vývoj elektronického obchodovania, popisuje hlavný cieľ bezpapierového procesu obchodovania a uvádza možnosti riešenia dodávateľského reťazca on-line. V hlavnej časti článku vysvetľuje princíp fungovania systému eISYS a dva možné princípy jeho implementácie.
Kľúčové slová: on-line, reťazec, eISYS
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Dlhé putovanie
Autor:
Ing. Stanislav Čierny
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 1/2003 apríl
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Autor sa zaoberá problematikou využívania čiarových kódov v preprave tovaru a s tým súvisiacim tokom informácií. Charakterizuje niektoré z najnovších technológii spracovania prenosu dát (prenos informácie o tovare, čiarový kód, synchronizácia dodávky tovaru on-line ...).
Kľúčové slová: čiarový kód, prenos dat, tovar
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Elektronické opatřování – digitalizace a automatizace opatřování v průmyslu
Autor: Josef Kapoun, lic. Oec. HSG, BCLT, Fribourg
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 20
ISSN: 1211-0957
Jazyk: Český
Anotácia: Článok dokumentuje prítomnosť elektronickej formy objednávania tovarov prostredníctvom internetu. Definuje výhody elektronického objednávania pre odberateľov a dodávateľov.
Kľúčové slová: ASP, EDI, B2B, e-marketing, e-logistika, XML
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Znaky a požadavky elektronické logistiky
Autor: Josef Kapoun, lic. Oec. HSG, BCLT, Fribourg
Zdroj: Logistika 4/2003, str. 21
ISSN: 1211-0957
Jazyk: Český
Anotácia: Článok charakterizuje jednotlivé prvky elektronického obchodu s využitím prvkov logistiky.
Kľúčové slová: e-logistika, EDI, B2B, B2C (Business-to-Commerce), ERP (Entrprise Resource Planning), e-parcel
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Podpora logistických procesů
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.VII
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok oboznamuje s novým informačným systémom SCALA schopmým spolupracovať už so zabehnutým logistickým softwarom firmy.
Kľúčové slová: IS Scala, optimalizácia
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Der E-Logistik gehört die Zukunft (E-logistike patrí budúcnosť)
Autor: Jürgen W. Konrad – šéfredaktor časopisu
Zdroj: strana v publikácii LOGISTICS PILOT – Magazin für die Verkehrswirtschaft,
Nr. 3/Juni/2002, s. 8-9
Vydavateľ: Word Trade Center – 28 195 Bremen, Birkenstr. 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Poskytovatelia moderných logistických služieb majú zameranú pozornosť nie tak na fyzické riadenie tokov výroby, ale skôr na riadenie logistických procesov prostredníctvom informačných tokov. Ďalší vývojový krok je pripájanie ďalších logistických procesov priamo ku kompletnému ponukovému reťazcu rozširujúcemu sa nad rámec firmy. Odpoveďou na tento trend je, že BIG Bremen Investitions Gesellschaft očividne smeruje do budúcnosti E-logistiky.
Kľúčové slová: E-logistika – logistické procesy – hranice podnikania – elektronický obchod -
logistické služby – IuK–technológie – telekomunikačné technológie (T.I.M.E.–sektor)
Spracoval: pracovisko: Ing. Bronislav Kováč, Ing. Zuzana Lokšová, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2003