Názov: Teleroute – paneurópske prepravné spoločenstvo
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2005; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor predstavuje on-line službu riešení pre cestnú dopravu a logistiku Teleroute, ktorá umožňuje nájdenie najvhodnejších partnerov ponúkajúcich voľné prepravné kapacity alebo sami také hľadajú. V príspevku je uvedený vývoj služby Teleroute, jej súčasné ponuky služieb a taktiež sú v príspevku uvedené prínosy pre dopravcu.
Kľúčové slová: náklady, optimalizácia, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Na pracovištích ČESMAD BOHEMIA začala pracovat sběrná místa
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.37/2005, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Od 5.augusta je možné v Českej republike registrovať nové vozidlá s digitálnymi tachografmi. Inštalácia je zatiaľ dobrovoľná. Súbežne je však možné registrovať aj vozidlá s analógovými tachografmi. Povinná montáž digitálnych tachografov sa očakáva od 1.januára budúceho roka, ale termín ešte nie je definitívne stanovený. Článok informuje o systéme vydávania rôznych druhov čipových kariet, na ktoré je používanie digitálnych tachografov naviazané. Od 5.augusta je totiž rovnako možné žiadať Ministerstvo dopravy ČR o vydanie čipovej karty vodiča, podniku alebo servisu prostredníctvom regionálnych zberných miest, ktoré sú umiestnené na regionálnych pracoviskách Združenia ČESMAD BOHEMIA. Zoznam zberných miest je prílohou tohto článku.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, zberné miesta, čipové karty
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Rast cien pohonných látok a ich vplyv na náklady cestnej dopravy
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2005; str. 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku vplyvu ceny pohonných látok na náklady cestného dopravcu, pričom tiež popisuje internetovú stránku ohľadom pohonných látok aktualizovanú Katedrou cestnej a mestskej dopravy ŽU v Žiline, na ktorej je možné získavať informácie súvisiace s nákladmi na pohonné látky.
Kľúčové slová: pohonné látky, benzín, nafta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Vymezení logistického softwaru
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 11
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Otázka čo je logistický software je na prvý pohľad jednoduchá, ale nie je tomu tak. Časopis Logistik Heute robil prieskum v 4 kompetentných spoločnostiach. Príspevok ilustruje vzťah medzi logistickými procesmi a logistickým softwarom. Popisuje konkrétne možnosti využitia v prostredí podniku
Kľúčové slová: logistika, logistický software, logistický reťazec, EDI, ERP, JIT
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Propojení infrormačních systému v dopravě
Autor: Julius Přenosil
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 13
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Informatika má v doprave svoje pevné zastúpenie, ako ho má aj v iných odvetviach. V doprave však nachádzame prvok, ktorý je pre ňu charakteristický – sieťové rozloženie všetkých užívateľov s veľmi dynamickými zmenami a pohybom. Príspevok sa zaoberá modernými formami a síce elektronickou faktúropu ČD, elektronickou predhláškou vozidiel a cestné a železničné kilometrovníky.
Kľúčové slová: logistika, doprava, EDI, ERP, kilometrovník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Inteligentní systém pro řízení vnitropodnikové dopravy a skladu
Autor: Ing. Karel Kabeš
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 28
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Požiadavky na dobrú organizáciu a riadenie vnútropodnikovej dopravy a skladov stúpajú. To si uvedomuje firma STILL Wagner, výrobca prostriedkov pre vnútropodnikovú dopravu a skladovú techniku, ktorý uviedol na trh inteligentný systém pre riadenie skladov, zahŕňajúci subsystém riadenia vnútropodnikovej dopravy.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, paleta, sklad, manipulácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Komunikace je také součást logistiky
Autor: Ing. Jaroslav Novák
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 35
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Logistika je predovšetkým zameraná na činnosti, ktoré sa priamo dotýkajú a sú bezprostredne späté s výrobou určitého tovaru alebo poskytovaním určitej služby. Doplnková činnosť v rámci logistických reťazcov je zameraná na úspešnú realizáciu obchodných aktivít firmy. K tomuto účelu môže každá organizácia využívať rôzne formy komunikácie a publicity. Príspevok popisuje jednotlivé formy komunikácie v rámci spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, komunikácia, zákazník, kvalita
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Informační systémy pro dopravní obory
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 6/1998, str. 8
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Na riešenie, prevádzku a údržbu informačných systémov, informatiku a prevádzkové technológie v dopravných odboroch sa zamerala spoločnosť CID International. Orientuje sa predovšetkým na železničnú, cestnú a poštovú prepravu. Spoločnosť ponúk a riešenie formou prispôsobenia výstupu a vytvorenia nových s s ohľadom na potreby zákazníka projektov s vyriešením optimalizačných úloh. Príspevok popisuje moderné informačné systémy v rámci jednotlivých druhov dopráv.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Informační systém v podniku
Autor: Ing. Josef Komárek
Vydavateľstvo: Logistika 6/1998, str. 21
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Akokoľvek sú informačné systémy prínosné pre priemyslové podnikanie, rozhodujúcim činiteľom podnikania sú ľudia. Príspevok sa venuje osvetleniu zložitosti pojmov informačné systémy a informačné technológie. Dočítate sa ďalej ako má vyzerať základná kompozícia informačného systému v podniku.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Informační systém v podniku
Autor: Ing. Josef Komárek
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 12
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Elektronické informačné systémy a informačné technológie sa stávajú obrovskou podporou a náplňou priemyslového podnikania. Príspevok porovnáva rozdiely informačných systémov a ľudské myslenie. V ďalšej časti sa zaoberá kompozíciou informačného systému vo výrobnom podniku.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, IS, informačný systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Informační a identifikační systémy
Autor: Ing. Vladimír Ježek, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 37
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prináša prehľad najaktuálnejších výrobkov svetových výrobcov a dodávateľov v oblasti informačných a identifikačných systémov. Čitateľ má možnosť sa zoznámiť s viac ako 15 výrobkami zo spomínanej oblasti.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, informačný systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: “Jednání o digitálním tachografu skončilo fiaskem“
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.33/2005, str. 7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok vyjadruje kritický postoj Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU ku faktu, že Konferencia ministrov dopravy EÚ sa na svojom poslednom zasadnutí nedokázala zhodnúť na posunutí termínu povinného zavedenia digitálneho tachografu v cestnej nákladnej doprave z 5. augusta 2005 na 1. januára 2006. Vzhľadom k neustálym nejasnostiam v tejto problematike sa posunutie termínu očakávalo. Ministri však poskytli jednotlivým členským krajinám možnosť odsunúť termín podľa ich individuálneho uváženia. Podľa IRU sa tak pre dopravcov predlžuje obdobie neistoty, dokedy bude nutné previesť investície do nákupu nových vozidiel. Neschopnosť orgánov EÚ nájsť spoločné stanovisko v otázke digitálnych tachografov vyvoláva obrovský zmätok. K článku je pripojená tabuľka s rozpisom termínov zavádzania digitálnych tachografov v členských krajinách EÚ, pričom však v siedmich štátoch /aj Slovensko/ nie sú stanoviská známe a vo viacerých prípadoch sú zatiaľ len neoficiálne.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, neistota, termín zavádzania
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005
Názov: Erfolgreich auf der "transport logistic" (Úspešne na "transport logistic").
Autor: www.transportlogistic.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3/2005, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: S rekordnou účasťou viac ako 1 300 vystavovateľov z viac ako 50 krajín a 40 000 odborných návštevníkov sa prezentoval európsky jubilejný 10. medzinárodný veľtrh "transport logistic", v tomto roku väčší ako kedy predtým. S početným usporiadaním prednášok a fórumami obohatený štvordenný veľtrh pre logistiku a telematiku, vnitropodnikovú dopravu a materiálový tok, ako aj nákladnú a osobnú dopravu je na najlepšej ceste k svetovému veľtrhu.
Kľúčové slová: Vystavovateľ, odborný návštebník, prednáška, workschop, veľtrh
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2005

Názov: Servisy již instalují nový software OBU 2.0
Autor: spa
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.29/2005, str. 1 a 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok informuje dopravcov, využívajúcich vo svojich vozidlách automatickú registráciu do systému elektronického výberu mýtneho na nemeckých diaľniciach prostredníctvom palubnej jednotky OBU, že od 18.7.2005 môžu u všetkých 1900 servisných partnerov Toll Collect získať aktualizovanú verziu softwaru s označením OBU 2.0. Obnova softwaru je bezplatná, termín do konca roka a všetky ďalšie aktualizácie budú vykonávané cez satelit priamo do palubných jednotiek. Článok popisuje postup inštalácie, jej výhody a novinky, ktoré prevádzkovateľ výberu mýtneho – spoločnosť Toll Collect - pripravuje na najbližšie obdobie.
Kľúčové slová: palubná jednotka, upgrade systému, výber mýtneho
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005

Názov: Systém Galileo v otázkach a odpovědích
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.32/2005, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prináša základné informácie o navigačnom systéme Galileo, ktorý v budúcom roku ukončí vývojovú fázu a začne byť uvádzaný do prevádzky. „Prečo chce Európa vlastný systém?“, „Ako presný Galileo bude?“, „Bude Galileo využívať GPS a GLONASS?“ alebo „Koľko bude systém stáť?“, to sú len niektoré z otázok, ktoré sú v tomto článku zodpovedané. V plnej prevádzke by systém mal byť v roku 2008.
Kľúčové slová: Galileo, GPS, GLONASS
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005
Názov: Ford vyvinul systém inteligentní dopravní navigace
Autor: mk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.32/2005, str. 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá skutočnosť, že čoraz hustejšia prevádzka na európskych cestách so sebou v blízkej budúcnosti určite prinesie nutnosť používať inteligentné navigačné systémy. Ak sa totiž vodič dozvie o dopravnej zápche /kongescii/ na svojej trase, snaží sa tento úsek obísť. Rovnako sa však správajú aj ostatní vodiči a tak sa kongescia vytvorí aj na novej trase. Výskumné centrum automobilky Ford v nemeckom meste Aachen vyvinulo nový telematický a navigačný systém, ktorý umožňuje predchádzať dopravným problémom tým, že vodičom navrhuje individuálne špecifické trasy, presne podľa profilu užívateľa a jeho priorít. Článok popisuje, aké informácie bude môcť tento systém vodičom poskytovať.
Kľúčové slová: dopravná kongescia, inteligentné a interaktívne navigačné systémy
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: august 2005
Názov: Vývoj nákladov na pohonné látky
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2005, str. 11
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku vplyvu ceny pohonných látok na náklady cestného dopravcu, pričom tiež popisuje internetovú stránku ohľadom pohonných látok aktualizovanú Katedrou cestnej a mestskej dopravy ŽU v Žiline, na ktorej je možné získavať informácie súvisiace s nákladmi na pohonné látky.
Kľúčové slová: pohonné látky, benzín, nafta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2005
Názov: Digitálne tachografy a globálny svet informácií
Autor: Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku zavádzania digitálnych tachografov, pričom jednotlivé problémy aj konkretizuje. Uvádza výhody výstupov z digitálnych tachografov, ktoré porovnáva s výstupmi z analógových tachografov. V tejto časti je popísaný postup spracovania výstupov z takýchto tachografov pomocou programového vybavenia AZScan. V ostatnej časti autor rozoberá problematiku technického prevedenia digitálneho tachografu.
Kľúčové slová: tachograf, AETR, sociálne predpisy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Doprava a informačné technológie
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 52-54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje súčasný stav využívania informačných technológií v cestnej doprave, pričom sa podrobne venuje charakteristike súčasného stavu využívania výpočtovej techniky v cestnej doprave v oblasti ekonomiky, databáz, počítačových kilometrovníkov, využívania GPS, využívania internetu a sledovania prepravy zásielok v reálnom čase. V ostatnej časti príspevku je zhodnotené využívanie informačných technológii v cestnej doprave v SR.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, GPS, internet
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005
Názov: Teleroute ponúka TELEROUTE PRO
Autor: PR Teleroute
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 53
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje server burzy nákladov a vozidiel, ktorý uľahčuje prácu dispečerom v dopravných a zasielateľských firmách. Autor uvádza ekonomické ukazovatele prevádzkovania servera ako aj počet úžívateľov servera denne. V ostatnej časti príspevku sú predstavené nové služby servera, ktoré slúžia na lepšiu prácu pri plánovaní prepravy.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005