Názov: Informačný systém Prytanis vám v raste nebráni
Autor: (ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2004; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje informačný systém pre dopravné a zasielateľské firmy. Predstavuje jednotlivé modely informačného systému: Ekonomika, Doprava, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zákazky a Administrátor. V ostatnej časti príspevku sú popísané niektoré možnosti optimalizácie prostredníctvom predstaveného informačného systému.
Kľúčové slová: informačný systém, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Secutirology in Area of Logistics (Bezpečnosť logistických systémov)
Autor: Prof. dr hab. Paweł Tyrała
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 213-216
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: anglický
Anotácia: Pri tvorbe logistických systémov by sa nemalo zabúdať na základné zásady ich usporiadania, nevynímajúc bezpečnosť týchto systémov ktorá je obsahom príspevku. Autor predstavuje bezpečnosť vo vzťahu k rizikám a hrozbám systému, cesty zvyšovania bezpečnosti týchto systémov a v ostatnej časti príspevku rozoberá výchovu k bezpečnosti systémov.
Kľúčové slová: bezpečnosť systémov, vzdelávanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Informačné a komunikačné technológie – konkurenčná výhoda logistiky
Autor: Miroslav Zelko – Ján Spišák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 181 – 184.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Systémy popísané v tomto príspevku ( EDI, ECR, EFT,...)sú príkladom súčasných progresívnych a moderných logistických služieb, ktoré vytvárajú dostupnosť informácií na báze informačných a komunikačných štruktúr. Tieto systémy sú hodnotné najmä v priemyselných odvetviach, kde je rozhodujúce presné a včasné doručenie/poskytovanie. Získanie plného úžitku z takýchto systémov logistických služieb požaduje primerané a cieľavedomé plánovanie a projektovanie, pretože prínosy môžu mať často rozdielny dopad na jednotlivých členov logistického reťazca.
Kľúčové slová: EDI, Efficient Consumer Response (ECR), Electronic Funds Transfer (EFT), ICT, inter-organizačné systémy, internet
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Nové komunikačné platformy pre informačnú logistiku
Autor: Martin Paulík – Anton Lavrin
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 185 – 188.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre oblasť informačnej logistiky sa naskytli nové príležitosti a výzvy. Implementáciou elektronickej výmeny údajov, budovaním extranetov prostredníctvom počítačových sietí sa môžu znížiť náklady a zrýchliť distribúcia tovarov, čiže zefektívniť logistika. Taktiež to predstavuje nové obchodné príležitosti, ktoré možno využiť. Príspevok je venovaný popisu nových komunikačných sietí, elektronickej výmeny údajov EDI, formátu XML a ďalším progresívnym informačným technológiám.
Kľúčové slová: e-biznis, komunikačné siete, internet, extranet, EDI, XML,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Informačné architektúry pre e-biznis
Autor: Anton Lavrin – Miroslav Zelko – Ondrej Železník
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 189 – 192.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozvoj informačných a komunikačných technológií katalizuje rozvoj lokálnych ekonomík. Rozvoj firemných informačných systémov sa orientuje najmä na podporu aktivít v oblastiach spojených s konceptom E–biznisu. Príspevok charakterizuje architektúru pre E-biznis (rozdiel medzi prvkami architektúry „Client/Server a Thin/Client“), logické modely služieb informačných systémov s orientáciou na E-biznis a model zabezpečenia E-biznisu.
Kľúčové slová: informačné technológie, informačné systémy, architektúra e-biznisu, zabezpečenie E-biznisu
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Komplexný informačný systém pre dopravu a mechanizáciu
Autor: Petr Kramář
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 301 – 304.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Subsystém Doprava firmy HOBL & PECH s.r.o. je komplexným informačným subsystémom pre prevádzkovateľov dopravných a mechanizačných prostriedkov. Svojou flexibilitou a funkcionalitou pokrýva potreby dopravno-mechanizačných prevádzok a môžeme ho rozdeliť do troch vzájomne prepojených častí: štatistika a vyhodnocovanie, dispečerské riadenie prevádzky, dielňa opráv vozidiel a mechanizmov. Príspevok taktiež popisuje prednosti tohto produktu.
Kľúčové slová: informačný systém, štatistika, dispečerské riadenie, užívateľ
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Řízení dopravních strojů pro 3. tisíciletí
Autor: Věra Voštová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 398 – 401.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: V súčasnej dobe má stavebníctvo k dispozícii výkonné stroje pre zemné a ostatné stavebné práce. Prepracované technológie a nové konštrukčné materiály umožňujú výrobu strojov s vysokými výkonostnými parametrami. V úvodnej časti príspevku je spracovaný historický prierez vývoja stavebných strojov až po súčasnosť. Jadro príspevku tvoria informácie o nových technológiách a systémoch riadenia uplatňovaných pri riadení dopravných – stavebných a poľnohospodárskych strojov.
Kľúčové slová: dopravné a stavebné stroje, stabilizovaná základňa, systémy riadenia, GPS,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Galileo láka investorov
Autor: ZATL
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje navigačný satelitný systém Galileo. Autor rozoberá zaistenie bezpečnosti satelitného systému, ktorý by mal začať fungovať v roku 2008 a umožniť Európe získať vlastnú sieť satelitov. Obsahom príspevku je okrem zdrojov financovania systému aj popísanie využitia systému pri premiestňovaní tovaru, zavádzaní elektronického mýtneho v cestnej doprave a pod.
Kľúčové slová: Galileo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Cyklus zákazníckej objednávky
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika, str. 76
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Cyklus zákazníckej objednávky zahrnuje všetok čas, ktorý uplynie od podania objednávky zo strany zákazníka až po obdržanie objednaného tovaru v prijateľnom stave a jeho umiestnenie do zákazníkovho skladu. Článok poukazuje na to, ako systém vybavovania objednávok priamo ovplyvňuje výkon logistických funkcií. Progresívny systém objednávania zlepšuje komunikáciu so zákazníkmi, skracuje celkovú dobu cyklu objednávky, čo vedie k zníženiu stavu zásob a k zefektívneniu dopravy. Vďaka súčasnej úrovni výpočtovej technológie a komunikačných systémov je manažment schopný získavať informácie potrebné pre strategické a operačné plánovanie logistických funkcií. Systém vybavovania objednávok môže významne zvýšiť kvalitu i kvantitu informácií, ktoré sú podkladom pre rozhodovací proces.
Kľúčové slová: riadenie databázy, neurónové siete, umelá inteligencia, ciele systému, čiarové kódy.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Globálna logistika
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika, str. 381
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Stále viac firiem rozširuje svoju pôsobnosť i do oblastí medzinárodného sektoru. Keď podniky vstupujú na trhy v rôznych krajinách ,musia vybudovať odpovedajúce logistické systémy ,aby boli schopné poskytovať také produkty a služby ,ktoré zákazníci požadujú. Jednotlivé zložky globálneho logistického systému sa môžu podobať tým zložkám ,ktoré podnik využíva vo svojom domácom prostredí ,avšak riadenie a správa medzinárodnej siete môže byť veľmi odlišná. Manažér zodpovedný za medzinárodnú logistiku musí riadiť rôzne logistické zložky v prostredí ,ktoré je charakteristické radom nekontrolovateľných prvkov : politických ,právnych ,ekonomických ,konkurenčných ,spoločenských a kultúrnych .V rámci tohto nekontrolovateľného prostredia sa manažér pokúša optimalizovať pomernú skladbu nákladov a služieb.
Kľúčové slová: globálne trhy ,zákaznícky servis ,logistická stratégia ,výroba ,distribúcia tovaru.
Spracoval: Ing .Ivan Kollár ,Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Teória zásob.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika, str. 111
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Zásoby sú veľkou a nákladnou investíciou. Kvalitnejším riadením zásob v podniku možno docieliť zlepšenie cash-flow podniku i návratnosť investícií. Zásoby klasifikujeme podľa účelu do nasledovných kategórií:
- bežné zásoby
- zásoby na trase
- poistné zásoby
- sezónne zásoby
- mŕtve ,nepredajné zásoby
Kľúčovým merítkom efektívneho riadenia zásob je dopad zásob na rentabilitu podniku.
Efektívne riadenie zásob môže zvyšovať rentabilitu buď znižovaním nákladov, alebo tým, že prispieva k zvýšeniu predaja. Medzi opatrenia pomocou ktorých znižujeme náklady spojené so zásobami patrí:
- zníženie počtu nevybavených objednávok
- urýchlenie dodávok
- zbavenie sa zastaralých položiek
- zlepšenie prognóz dopytu a predaja
Kvalitnejšie plánovanie zásob obmedzí presuny zásob medzi lokálnymi skladmi a zvýši schopnosť kontroly a predvídania, ako sa budú zásoby meniť v náväznosti na politiku manažmentu.
Kľúčové slová: plánovanie a riadenie zásob, koncepcia zásob, interval objednávky, výrobné plánovanie.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: E-Business a Logistika
Autor: Imrich Kiss
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 80 - 83.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Elektronizácia trhových vzťahov formuluje veľmi prísne podmienky pre presnosť, spoľahlivosť a pružnosť dodávok. Tieto podmienky sú splniteľné za predpokladu využitia dostupných informačných zdrojov pomocou moderných informačných a komunikačných systémov, vrátane aplikácie takej dopravnej a manipulačnej techniky a technológie, ktoré dopravia vstupné materiálové komponenty k výrobnej linke a hotové výrobky ku konečným spotrebiteľom. Príspevok hodnotí rozvojové tendencie logistiky materiálových tokov, synergiu aplikácie e-bussiness a logistiky, prínosy čiarových kódov a EDI.
Kľúčové slová: internet, elektronické obchodovanie, B2C, B2B, bod rozpojenia, materiálové toky, EDI
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Satelitné technológie a možnosti ich využitia v dopravnej logistike
Autor: Martin Petruf – Dušan Kevický – František Gubáš
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 130 – 132.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok v skratke sumarizuje a hodnotí súčasný stav v používaní globálnych satelitných navigačných systémov. Tieto, pôvodne vojenské systémy, sú približne od osemdesiatych rokov, uvolnené pre bezplatné používanie aj v civilnom sektore. V Európe je vybudovaný samostatný civilný globálny navigačný systém Galileo, financovaný civilným sektorom, ktorý má zabezpečiť zvýšenie presnosti a spoľahlivosti, jednak nezávislosť a nepretržitosť polohových služieb. Využitie kozmických technológií vo vojenstve názorne prezentuje druhá polovica príspevku, ktorá predstavuje možnosti systému ADAMS.
Kľúčové slová: navigačný systém, GPS, Galileo, ADAMS,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Virtualizácia v logistických trendoch
Autor: Antonín Stehlík
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie s. 155 – 158.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: V najbližších rokoch možno očakávať razantný nástup multimediálnych megatrendov vo všetkých oblastiach logistiky. Nepretržite dochádza ku klesaniu logistických nákladov a skracovaniu prebiehajúcich logistických procesov. Nové obchodné príležitosti a úlohy logistiky vznikajú aj vďaka narastajúcemu významu internetu, globalizácii a virtualizácii trhov.
Kľúčové slová: internet, e-business, globalizácia a virtualizácia, e-procurement, e-selling
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Dopady e-businessu na Suply Chain Management
Autor: Radoslav Škapa
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 163 - 165.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Vďaka rozvoju informačných technológií prežíva v súčasnosti logistika svoj boom. Supply Chain Management a e-commerce sú pritom v popredí. Príspevok rozoberá štruktúru reťazcov v sektore business to business a business to customer a poukazuje na problémy, ktoré možno očakávať pri zabezpečení veľkého počtu malých zásielok.
Kľúčové slová: e-business, business to business, business to customer, SCM,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: IT v zasielateľstve
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2004; str. 21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku elektronickej výmeny dát (EDI), ako predpoklad úspešného podnikania v zasielateľstve, keďže pre zasielateľa je informácia najcennejším kapitálom. Autor poukazuje na stále nedostatočnú kompatibilitu v rámci počítačových systémov, ktorá si vyžiadala vznik normy OSN pre EDI pre správu, obchod a dopravu – EDIFACT.
Kľúčové slová: EDIFACT, EDI
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2004
Názov: Logistická komunikácia.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.121
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dôležitú úlohu v logistickej komunikácii hrajú logistické informačné systémy. Základom logistickej komunikácie so zákazníkom je vybavovanie objednávok. V tomto prípade je kladený dôraz predovšetkým na rýchlosť a kvalitu toku informácií, preto sú informačné systémy považované za zásadný prvok konkurenčného boja. Každá firma sa snaží znížiť dobu cyklu objednávky, zvýšiť rýchlosť reakcie a znížiť úroveň zásob v logistickom reťazci. Firemný managment používa tiež systémy na podporu rozhodovania, čo sú špeciálne počítačové systémy umožňujúce kvalitnejšie rozhodovanie. Pokiaľ ide o náklady spojené so zavedením progresívneho systému vybavovania objednávok, je potrebné posúdiť úžitok, ktorý systém prinesie.
Kľúčové slová: logistická komunikácia, informačné systémy, internet, elektronická pošta, spracovanie dát, integrácia systému
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Základné pochopenie a poslanie informačného manažmentu.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.272
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dnešné ponímanie informačného manažmentu by malo rešpektovať tak primárne potreby manažérskeho pohľadu zameraného na rozhodujúci význam správneho stanovenia a dosiahnutia cieľov, ako i hospodárne zaistenie tomu odpovedajúcich informačných procesov. Vychádza sa z manažérskej zásady, že primárne je „robiť správne veci“ a až potom „vedieť tieto veci robiť hospodárne“. Pre manažérov nie sú cieľom samotné aplikácie informačných technológií. Sú však efektívnym prostriedkom, ktorý im má pomáhať umožniť, uľahčiť, zhospodárniť a predovšetkým skvalitniť ich jednanie. Informačný manažment nielen ovplyvňuje, ale v období informačnej spoločnosti už aj podmieňuje životné funkcie dopravnej organizácie k jej prežitiu a prosperite.
Kľúčové slová: informačný manažment, funkcie dopravnej organizácie, prosperita podniku, koncepcia manažérskych funkcií, nástroje informatiky
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Optimale Fuhrparksteuerung für die Distribution (Optimálne riadenie vozového parku pre distribúciu)
Autor: Stute Verkehrs-GmbH
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4/2003, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Efektívne využitie autoparku má zásadný význam pre trhové distribučné služby. K dispozícii firme Stute Verkehrs-GmbH, spolu s troma známymi univerzitami a DEKRA AG, bol vyvinutý komunikační modul SpiCom. Technické údaje o vozidle sa dostanú cez komunikačný modul do virtuálneho centrálneho dispozičného systému. Tento systém umožňuje aktuálne vyhodnocovanie aktivity autoparku a dodáva radu cenných informácii pre manažment od vodičov. Vo firme Stute boli vodiči vybavený v rámci SpiW-projektu s PDA. Teraz si môžu vymieňať informácie cez UMTS alebo GPRS s centrálnym SpiW (Spedition im Web), s pomocou komunikačného modula (SpiCom).
Kľúčové slová: vozový park, distribučné služby, riadenie vozového parku, prepravná kapacita, miesto dodávky, centrálny SpiW , komunikačný modul (SpiCom).
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004
Názov: Stav techniky bezdrátového přenosu údajů
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 6/1999, s. 8-9.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Výkonné technické systémy pre rýchlu komunikáciu či prenášanie údajov a pre hospodárne spracovanie dát sa stávajú významnými piliermi inovačných procesov v logistike. Je nevyhnutné mať informácie, ktoré predbiehajú materiálový tok a on-line zabezpečenie zaisťuje ich bezchybnosť. Koncepty nových logistických systémov preto predpokladajú priebežné používanie elektronickej výmeny údajov, čiarového kódu a mobilných terminálov s bezdrôtovými metódami prenosu údajov.
Kľúčové slová: systémy riadenia, on-line predaj, logistika, čiarový kód, automatizované systémy, mobilné terminály
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004