Názov: Jednotný systém poskytne v zimě aktuální infromace o sjízdnosti komunikací
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.50/2007, str.1 - 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Sneženie, znížená viditeľnosť, teploty pod bodom mrazu a klzké namrznuté cesty má rád len málokto. Znížená priľnavosť na diaľnicach aj na ostatných cestách sú v mrazivých podmienkach nepríjemné. V takom prípade pomôžu dopravné informácie. Základnými požiadavkami na sprostredkovanie informácií nielen o stave premávky na pozemných komunikáciách, ale tak tiež napríklad o zjazdnosti na českých diaľnicach a cestách sú priebežnou, pravidelne aktualizovanou informáciou o počasí, stavu povrchu vozoviek.
Kľúčové slová: diaľnica, informácia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008

 Názov: Navigácia so svojou logikou
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačný systém Sony NV-U73T. Popisuje jeho funkcie a výsledky skúšok ako aj jeho technické parametre. V ostatnej časti príspevku sú uvedené doplnkové funkcie prístroja a ich využitie.   
Kľúčové slová: navigácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Navigácia s fotoaparátom
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačný systém MIO 710. Popisuje jeho funkcie a výsledky skúšok. V príspevku je taktiež porovnanie tohto prístroja s staršou verziou. V ostatnej časti príspevku sú uvedené doplnkové funkcie prístroja a ich využitie.   
Kľúčové slová: navigácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Vozidlá pod drobnohledem
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 54
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje systém na sledovanie vozidiel prostredníctvom GPS. V príspevku je predstavený softvér ATLAS Europe, ktorý umožňuje v cestnej doprave sledovanie vozidiel. V ďalšej časti príspevku sú predstavené funkcie softvéru.
Kľúčové slová: systém, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Pomocník nebo nutné zlo?
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 52 - 53
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá digitálnymi tachografmi a vyhodnotením dát z týchto tachografov. V prvej časti je predstavený digitálny tachograf a možnosti archivácie dát z tachografu. Ako možnosť archivácie a vyhodnotenia dát je predstavený softvér ZAIARC.  V príspevku sú predstavené hlavné funkcie a výhody uvedeného softvéru.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Informačný a riadiaci systém dopravy IRSD
Autor: Ing. Tibor Schlosser, CSc. – Ing. Marián Hanko – Peter Bánovec
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku rozoberajú informačné a riadiace systémy v doprave. V prvej časti príspevku je popísaná história informačných a riadiacich systémov na diaľnicach v SR. Ďalej autori popisujú ciele týchto systémov a predstavujú dopravné informačné centrum. Súčasťou príspevku je obrázok základnej schémy toku údajov a informácii pri analyzovaných systémoch. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: IDS v cestnej doprava: úlohy a riešenia
Autor: Ing. Ľubomír Palčák
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 20 - 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje zavádzanie telematických služieb pre vodičov v SR.  V prvej časti príspevok uvádza ciele EASYWAY a hlavné úlohy IDS v SR v rokoch 2008 – 2009. V ďalšej časti je uvedená príprava pilotných projektov. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Úloha inteligentných dopravných systémov
Autor: Doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje úlohu inteligentných dopravných systémov, ktoré sa stávajú v súčasnosti nevyhnutnosťou. V prvej časti autor popisuje pravidlá a poriadok v doprave. Druhá časť príspevku uvádza inteligentné dopravné systémy v európskom dopravnom prostredí. Ostatná časť príspevku uvádza ciele dopravnej politiky EÚ a postavenie inteligentných dopravných systémov v SR. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Logistika a spracovanie informácií
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 12 - 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje uplatnenie informačných technológií v logistických procesoch. V prvej časti príspevku autor analyzuje informácie v logistike a informačné a komunikačné technológie.  V ďalšej časti rozoberá využitie informačných technológií pri vybraných logistických činnostiach.  
Kľúčové slová: aplikácia, informácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Dopravná telematika = trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 98 - 103
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá dopravnou telematikou. V prvej časti rozoberá historický vývoj inteligentných dopravných systémov a ich definovanie. V ďalšej časti sa príspevok zaoberá inteligentnými dopravnými službami a financovaním dopravnej telematiky. Ostatná časť príspevku popisuje legislatívnu stránku inteligentných dopravných systémov.
Kľúčové slová: telematika, informatika, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Je investícia do komplexného informačného systému investíciou do budúcnosti spoločnosti?
Autor: Ing. Dušan Šarík
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 124 – 128  
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje informačný systém Prytanis a jeho jednotlivé moduly: Ekonomika, Personalistika a mzdy, Doprava, Obchod, Zákazky, Logistika a Administrátor. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje zabezpečeniu spoľahlivosti prevádzky informačného systému.   
Kľúčové slová: informačný, systém, aplikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aktuálny stav legislatívy v premávke na pozemných komunikáciách
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 44 - 50
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje v prvej časti trendy v legislatíve upravujúcej cestnú dopravu. V ďalšej časti sa príspevok podrobne venuje legislatíve v oblasti premávky na pozemných komunikáciách (zákon č. 725/2004 Z. z. a vyhláška č. 29/2006 Z. z.). V ostatnej časti autor analyzuje zákon č. 461/2007 Z. z..
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Informačné systémy v nákladnej doprave
Autor: Ing. Miroslav Heglas
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 27 - 33
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje programové vybavenie EMTRUCK. V prvej časti sú uvedené výhody programového vybavenia a jeho technické parametre. Ďalšia časť príspevku popisuje systém práce programového vybavenia. V príspevku je uvedená možnosť lokalizácie vozidla, komunikácia s dispečerom a spracovanie DZVV. Ďalej sú rozoberané možnosti príjmu objednávok, prideľovania vodičov, vozidiel a objednávok na prepravu. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: E-Logistik in der Wirtschaftsförderung. (E-logistika v podpore hospodárstva).
Autor: Dieter Voß, manažér inovácií v BIG
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bremer Investitions-Gesellschaft (BIG) Brémy podporuje ekonomiku logistiky podnikania s veľkým počtom ponúk. Ťažiskom je E-logistika, teda nasadenie informačných a komunikačných technológií na plánovanie, riadenie a kontrolu tovarov, informačných  a peňažných tokov (cash flow) v priebehu celkovej tvorby hodnôt v reťazci.
Kľúčové slová: logistika podnikania, E-logistika, informačné a komunikačné technológie, plánovanie, riadenie a kontrola, cash flow, tvorba hodnôt, reťazec.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007

 Názov: Keine Containersicherheit ohne intelligent vernetzte IT. (Žiadna bezpečnosť kontajnera bez inteligentnej siete IT).
Autor: Heiko Müller, brémska firma HEC
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia: Globálny kontajnerový boom prináša so sebou tiež nebezpečenstvá. Medzinárodné tovarové toky môžu byť narušené po teroristických zámeroch, čo by mohlo mať dramatické závery pre svetové hospodárstvo. Na základe toho vypracovala brémska firma HE štúdiu o IT - podpora riešení na bezpečnú kontejnerovú prepravu. Pred nedávnom firma HEC vypracovala štúdiu disponovateľnej technológie ako je elektronická pečať na báze RFID (eSeal, Smart Seal a Smart Container). Okrem toho tiež brali do úvahy koncept aktuálneho bezpečnostného a minitorovacieho riešenia. 
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007

 Názov: Schnittstelle zwischen externer Logistik und Produktion. (Rozhranie medzi externou logistikou a produkciou).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Stovky áut novej C-triedy schádza denne z výrobnej linky  v brémskom závode Mercedes. Každé sa skladá z  mnoho tisíc dielov dodávaných od subdodávateľov  z celého sveta. Pritom sa narastajúcou rôznorodosťou skoro žiadne vozidlo nepodobá na ostatné. Pred nedávnom oficiálne uviedli do prevádzky I-park (Industrie Park) Brémy (tiež Hip-Deutsch). Bez nasadenia moderného IT-systému (intelligent vernetzte IT) do svojho nového i-parku, by to nebolo možné. V rámci i-parku zmluvné podniky dodávajú dielce a moduly na vozidlá od viac ako 20 dodávateľov systémom ,,Just in sequence“ (presne v poradí), na minúty presne a v takte produkcie pre zákazníkov DaimlerChrysler.
Kľúčové slová: výrobná linka, subdodávateľ, IT-systému , i-park, Just in sequence
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007

 Názov: Kompaktní systém i pro záchranáře od firmy ATLAS Europe
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 10/2007, str. 52
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje informačný systém ATLAS Europe. V prvej časti príspevku je analyzované zloženie systému a popísaný systém práce zariadenia. V ostatnej časti príspevku je analyzované poslanie systému a možnosti jeho využitia v cestnej doprave. 
Kľúčové slová: navigácia, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Od čiarového kódu k RFID a ďalej
Autor: GS1 Slovakia
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 46 – 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá čiarovým kódom a jeho históriou, pričom autor poukazuje na jeho nevyhnutnosť. Osobitná pozornosť je venovaná RFID a EPC. V ostatnej časti príspevku sú analyzovaná realizované projekty.
Kľúčové slová: kód, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Aplikácia navigačných systémov v rôznych druhoch dopravy
Autor: Prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. – Ing. Jana Nováková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 34 – 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na presnosť, výkonnosť a komplexnosť satelitnej navigácie a jej možnosti využitia v doprave. V príspevku sa autori venujú histórii satelitnej navigácie, požadovanej navigačnej výkonnosti a procesu zavádzania satelitnej navigácie. V ďalšej časti sa autori venujú projektu Galileo, jeho histórii a dopravným aplikáciám. Ostatná časť príspevku poukazuje na možnosti využitia týchto systémov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave.
Kľúčové slová: navigácia, Galileo, satelit
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Auto pod drobnohľadom
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 7/2007; str. 36 - 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačné systémy na báze GPS a monitorovacie systémy používania vozidla. V príspevku sú uvedené možnosti, ktoré pre dopravcu uvedené systémy ponúkajú. V ostatnej časti príspevku je uvedený postoj vodičov k uvedeným systémom.
Kľúčové slová: GPS, cestná, doprava, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007