Názov: Nové nástroje informatiky k podoře rozhodování
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 6/1999, 13-14.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Pre rôzne systémy a metódy, ktoré majú pomáhať zlepšiť hľadanie rozhodnutí využívaním podnikových údajov a databázy, bol v posledných rokoch navrhnutý súhrnný pojem Business Inteligence. Techniky dátového skladu a usporadúvanie údajov predstavujú podporu pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, pomocou ktorého môžu podniky zamerať svoje podnikové aktivity cieľavedome na zákazníkov.
Kľúčové slová: CRM, zákazník, podpora predaja, skladovanie, logistika, riadenie, podnik, organizácia práce, dodávateľský reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Softwarové nástroje pro SCM
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 6/1999, 41-42.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Riadenie zásobovacieho reťazca SCM sa stáva účinným konceptom k optimalizácii podnikových a hlavne nadpodnikových logistických reťazcov. Príspevok zoznamuje so spôsobom zapojenia tohto konceptu do systému riadenia výrobných podnikov, s potrebnými funkciami programového zabezpečenia SCM.
Kľúčové slová: software, Supply Chain Management, MRP, systémy APS, systémy ERP, zásobovací reťazec, logistické riadenie, dopravný reťazec.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Národný katalóg EAN
Autor: EAN ČR, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Zdroj: Logistika 1/2000, str. 9
ISSN: 1211-0957
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
Jazyk: český
Anotácia: Elektronický katalóg je databáza údajov, v ktorej jednotliví obchodní partneri „inzerujú“ dáta o svojom tovare alebo poskytovaných službách a zároveň o sebe samých. Zmyslom je uľahčenie a zjednodušenie obchodného procesu vďaka spresneniu a maximálnej kompletizácií nahromadených obchodných dát.
Kľúčové slová: EAN, tovar, katalóg, EDI, EANCOM, zákazník, obchodník, EANUCC
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistika v informačnom systéme SAP R/3
Autor: Ing. Bohuslav Martiško, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 132
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V tomto článku je v skratke charakterizovaná logistika v informačnom systéme SAP R/3. Zdôraznená je hlavne integrácia logistických procesov.
Kľúčové slová: Informačný systém SAP R/3, logistické moduly, vzájomná integrácia modulov, pohybové dáta, kmeňové súbory
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Unabhängigkeit der Netze. (Nezávislosť sieti).
Autor: Werner Rudolph, Geschäftsleiter der Rudolph-Logistik-Gruppe
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 33/2002, s. 11
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: V teoretickej definícii sa je uvedený 4PL ako nestranný medzičlánok a sprostredkovateľ medzi zákazníkom a rôznymi službami v obore logistika. Pri obvyklých úlohách ako skladovanie, kompletovanie je Supply Chain Management dôležitý pre úlohy v rozsahu 3PL. Okrem toho pre zákazníka je dôležité veľkosť množstva a zisku a či 3PL prinesie praktické prínosy. Zákazníci môžu profil objednávky a potreby považovať za rozhodujúce kritérium pri výbere služby medzi 3PL a 4PL. Spolu s logistickým riešením E.M.I.L. (Electronic Merchandising and Internet Logistik) nasadila Rudolph-Logistics-Gruppe, internetový obchod týkajúci sa odbytových možností.
Kľúčové slová: Fourth party Logistics Provider (4PL), Third Party Logistics Provider (3PL), logistika, klasická špedícia, logistické služby, E.M.I.L. -internetová logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Palfinger setz auf E-Logistics. (Palfinger vsadil na E-logistiku)
Autor: šéfredaktor týždeníka
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 35/2002, s. 3
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Komplexné logistické systémy v obore nakladacej a dopravnej logistiky sú pre výrobcu žeriavov Palfinger v strede pozornosti jeho okruhu pôsobnosti. Konkrétne sa jedná o racionalizáciu z miesta prekládky medzi rôznymi dopravnými systémami. Pomocou Palfinger E - logistiky, spojením a s podporou internetového programového vybavenia a inovačnej ID - technológie, vznikajú informácie o stave, zásobách, ich pohyby sú dokumentované a dostupné cez Internet. Cez Rapid Process (RAP) sa môžu skrátiť dodacie lehoty, čím dochádza k znižovaniu nákladov na skladovanie u obchodníkov a zvyšuje sa pohotovosť v dodávkach.
Kľúčové slová: nové logistické riešenia, racionalizácia v informatike, vývoj v pohybe tovaru, E-logistika, softwarove produkty, Rapid Process (RAP), čas dodávky tovaru.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Telematické zabezpečenie integrovanej dopravy
Autor: Ing. Ladislav Čierny, CSc.
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje základný pohľad na proces budovania inteligentných dopravných systémov a systémov integrovanej dopravy na báze telematických systémov, kozmických technológií, globálnych pozičných systémov GPS, počítačových a virtuálnych dopravných sietí.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Informatické zabezpečení rozhodovacích procesú v logistice
Autor: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: český
Anotácia: Pri vytváraní logistických reťazcov a pri riadení ich jednotlivých častí sú robené rozhodnutia s rôznym časovým a ekonomickým dopadom. V príspevku sa budeme zaoberať typmi úloh, ktoré sú spojené s vytváraním logistických reťazcov. Budeme venovať pozornosť riešiteľnosti a hlavne dostupnosti príslušných vstupných údajov.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Vývojové trendy elektronickej logistiky
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 10
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok definuje jednotlivé postupy aplikácie internetu v prostredí logistiky. Fenomén e-logistiky prispieva k samotnému zvyšovaniu hodnoty podniku. Konceptom e-logistiky, ktorá zabezpečuje zásobovanie orientované na spotrebu je e-kanban.
Kľúčové slová: e-logistika, logistický reťazec, internet, e-kanban
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Příklady chyb v projektech SCM
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 10
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok definuje možnosti využitia riadenia zásobovacieho reťazca SCM (Supply Chain Management) prostredníctvom počítačom integrovanou výrobou CIM (Computer Integrated Manufacturing). Porovnáva odlišnosti medzi SCM a CIM.
Kľúčové slová: logistické náklady, zásobovací reťazec, logistický koncept, SCM, CIM, zákazník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Logistický informačný systém
Autor: doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Katedra manažmentu výroby a logistiky, EU-FPM Bratislava
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 34
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor zdôrazňuje význam použitia jednotlivých foriem informačného systému v prostredí logistiky a jeho aplikáciu vo výrobnej logistike. Autor vyzdvihuje dôležitosť vybudovania manažérsky fungujúceho informačného systému, ako dôležitý prvok efektívnej zmeny v podnikovej výrobnej logistike.
Kľúčové slová: výrobná logistika, logistický reťazec, logistika výroby, controlling, ECR (Efficient Consumer Response), CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment), EDI (Electronic Date Interchange).
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Automatická identifikácia
Autor: Ing. Pavlína Vondrová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2002; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá systémy automatickej identifikácie slúžiace na automatický zber dát, identifikáciu výrobkov, manipulačných a prepravných jednotiek a sledovanie a riadenie pracovných procesov napr. v sklade a pod. Autorka systémy rozdelila do 4 skupín: systémy automatickej identifikácie na optickom princípe; automatická identifikácia na rádiofrekvenčnom princípe, automatická identifikácia na magnetickom princípe a automatická identifikácia na biometrickom princípe, pričom pre každý systém popisuje princíp činnosti ako aj jeho výhody.
Kľúčové slová: identifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Synergizácia informačných tokov v logistike
Autor: Doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 59
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Nedávny vývoj informačných systémov a technológií určil významnou mierou úroveň logistických procesov. Informačný vek určuje spôsob a obsah logistických obchodných operácií, nemení len nákupné zvyky zákazníkov ale aj zákaznícky servis a zvyšuje požiadavku zákazníkov v logistickej infraštruktúre. Jedným z najdôležitejších spôsobov sa zdá byť elektronické obchodovanie, ktoré reprezentuje progresívny postoj k prenosu informácií a/alebo dokumentov a odberateľsko-dodávateľskú spoluprácu.
Kľúčové slová: Informačný vek, informačné toky v logistike, zákaznícky servis, elektronické obchodovanie
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004
Názov: Systémové riešenie efektívnosti drevárskej výroby s využitím súčasných možností informačných technológií (IT) II.
Autor: Ing. Juraj Jankovský; Ing. Edmar Klein, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 91
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je rozvedené systémové riešenie od skromného príkladu k aktuálnej potrebe súčasnej doby. Významné miesto v globalizácii má EÚ.
Kľúčové slová: Systémové riešenie, efektívnosť, informačné technológie, logistika, globalizácia
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004
Názov: E-komunikácia, e-obchod, e-bankovníctvo
Autor: Juriková Benita
Zdroj: Marketingová panoráma (odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti), č.3., ročník I. Bratislava, SMS 2003, s. 10 – 12.
ISBN: 1336-1864
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na výhody nového spôsobu elektronickej komunikácie Electronic Data Interchange (EDI) v porovnaní s konvenčným spôsobom komunikácie uskutočňovaným prostredníctvom obchodných dokumentov v papierovej podobe. Autorka ďalej stručne charakterizuje kategórie existujúcich obchodných systémov (virtuálny elektronický obchod, virtuálna elektronická burza, virtuálny obchodný dom), vymedzuje prínosy aplikácie elektronického obchodu (eCommerce) a elektronického bankovníctva v komerčnej praxi.
Kľúčové slová: elektronická komunikácia, EDI – Electronic Data Interchange, virtuálny elektronický obchod, virtuálny obchodný dom
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Podnikanie a internet
Autor: Dlabola Ján
Zdroj: Marketingová panoráma (odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti), č.3., ročník I. Bratislava, SMS 2003, s. 13 – 15.
ISBN: 1336-1864
Jazyk: slovenský
Anotácia: Realizácia podnikateľských aktivít je v súčasnosti nepredstaviteľnou bez internetu ako silného nástroja virtuálneho obchodu. Autor definuje pojem elektronický obchod, charakterizuje jeho druhy (Business to Business – B2B, Business to Customer – B2C, Business to Employer) a taktiež sa zaoberá obchodným sortimentom virtuálnych predajní. Záverečná časť príspevku je venovaná spôsobu využitia internetu v komerčnej oblasti (e-verejné obstarávanie, e-aukcia, virtuálne komunity, homeworking a pod.)
Kľúčové slová: Internet, elektronický obchod, B2B, B2C,
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Logistika a európska únia
Autor: Urblíková Daniela
Zdroj: Marketingová panoráma (odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti), č.3., ročník I. Bratislava, SMS 2003, s. 37 – 38.
ISBN: 1336-1864
Jazyk: slovenský
Anotácia: V úvode príspevku autorka zdôrazňuje význam logistiky ako nenahraditeľnej oblasti podnikania, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje životnú úroveň celej spoločnosti. Vstupom SR do EÚ dôjde na logistickom trhu k dramatickým zmenám, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality logistických služieb. Na príklade obchodného reťazca v rámci ktorého funguje logistický systém zásobovania obchodu ovocím a zeleninou autorka poukazuje potrebu zvýšenia kvalitatívnej úrovne logistických služieb.
Kľúčové slová: logistický trh, logistické služby, obchodný reťazec, sklad ovocia a zeleniny
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: K telematickej podpore prepravných procesov
Autor: Kovács János – Kiss Imrich
Zdroj: Horizonty dopravy č. 2/2003, ročník XI. Výskumný ústav dopravy v Žiline, s. 10 – 13.
ISBN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dôležitým faktorom vytvárania efektívnych prepravných reťazcov je harmonický prechod medzi striedajúcimi sa prepravnými a manipulačnými procesmi. Logicky zoradené procesy do tzv. integrovaných logistických reťazcov ekonomizujú funkcie prepravy a manipulácie.
Kľúčové slová: prepravný proces, informatizácia prepravného procesu, fyzická preprava, elektronická výmena informácií, integrované logistické reťazce
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Postavenie nových informačných technológií v doprave
Autor: Ing. Eva Sventeková
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 137
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok oboznamuje s nevyhnutným trendom dneška, ktorým je využívanie najmodernejších technológií na spracovávanie a odovzdávanie informácií. Keďže pri realizácii prepravy tovaru tvoria informácie dôležitý prvok, snahou poskytovateľov dopravy je držať krok s vývojom za pomoci kvalitného hardwarového, softwarového a komunikačného vybavenia.
Kľúčové slová: Dopravný manažment, úrovne implementácie, automatizácia dopravných funkcií
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Možnosť využitia GIS vo vojenskej doprave
Autor: Kpt. Ing. Juraj Slúka, Ing. Vladislav Kašpar
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 109
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok popisuje a približuje informácie o geografickom informačnom systéme, o jeho zložení, využívaní. Rozoberá možnosti využitia geografického informačného systému vo vojenskej doprave Ozbrojených síl SR. Popisuje jeho možnosti v podmienkach riešenia krízových situácií s využitím potrubnej dopravy.
Kľúčové slová: Dopravná logistika, geografický informačný systém
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003