Názov: Logistik als Querschnittsfunktion. (Logistika ako prierezová funkcia).
Autor: Jörg Kastendlek, senátor pre ekonomiku a prístavy slobodného obchodného mesta Brémy
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 40
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pre ekonomiku krajiny Brémy a celého podweserského priestoru je logistika tradičné jadro zóny. Výnimočná svojou výhodnou zemepisnou polohou pri nemeckých brehoch Severného mora, v centre medzinárodnej dopravnej cesty, je spolková krajina Brémy so svojimi prístavmi, letiskom, jeho dopravne orientované podniky prístavu, ako aj jeho možnosti pre logistické vzdelávanie a vedecká kompetencia, je vynikajúcou medzinárodnou logistickou lokalitou.
Kľúčové slová: logistika, dopravná cesta, dopravná orientácia, logistická lokalita
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Mit Intralogistik auf Erfolgskurs. (S intralogistikou smerom k úspechu).
Autor: Patrick Kübler, člen vedenia spoločnosti KTS-KTL
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 37
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Inovačný logistický systém, zameraný na budúcnosť charakterizuje firemnú filozofiu skupiny podnikov Kieserling s hlavným sídlom v Brémach. Ich cieľ: Trhy skúsiť aj ovládať, spoznať potreby zákazníkov, zmeniť a aktuálne realizovať na najkratšie cesty, nezávislá kooperácia, stavovské zameranie. A nie len v klasických obchodných odborných činnostiach, ale aj vo vysoko špecializovaných oblastiach ako napr.  týkajúcich sa vozidiel s nebezpečným nákladom vrátane triedy 7.
Kľúčové slová: logistický systém, firemná filozofia, kooperácia, stavovské zameranie, špecializovaná oblasť, nebezpečný náklad.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: "Die Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern wird noch intensiver". (Spolupráca s našimi logistickými partnermi bude ešte intenzívnejšia).
Autor: Rainer Genes, vedúci závodu
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2007, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Montážny závod osobných automobilov DaimlerChrysler v Brémach - Sebaldsbrück píše takmer 70 rokov automobilové dejiny. V r.1938 založil  Carl. F. W. Borgward základny automobilový závod a závod na výrobu motorov, ktorý  bol v r. 1971 celý prevzatý vtedajším Daimler-Benz AG a potom v nasledujúcich rokoch rozšírený a vybudovaný. Dnes patrí  DaimlerChrysler závod v Brémach k najmodernejším výrobcom automobilov na svete.
Kľúčové slová: montážný závod, osobný automobil, výroba motorov, DaimlerChrysler.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2007

 Názov: Backsourcing je spätnou cestou k efektívnosti
Autor: Ing. Andrej Bednár
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na možnosť zvýšiť efektívnosť spoločnosti v prípade nesprávnych krokov v minulosti – formou backsourcingu. V prvej časti autor rozoberá otázky outsourcingu. Ostatná časť príspevku popisuje zodpovednosť a zmeny prostredia, plánovanie a komunikáciu a predovšetkým zameranie kontingenčného plánovania na zákazníka.
Kľúčové slová: efektívnosť, plánovanie, outsourcing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Nezablúdiť a ušetriť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str. 24 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje znižovaniu nákladov pomocou sofvérovým produktom umožňujúcim návrh trás a optimalizáciu dopravy. V prvej časti príspevku sa autor venuje fungovaniu systémov od najjednoduchších až po najzložitejšie, ktoré ponúkajú užívateľovi aj ďalšie služby. V ďalšej časti autor poukazuje na skutočnosť, že po zavedení systému je ho potrebné ďalej dolaďovať, až pričom podrobná analýza firmy odhalí konkrétne potreby firmy.
Kľúčové slová: informatika, GPS, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Co-packing vítaným zárobkom i nutnosťou
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str. 20 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá realizáciou marketingových aktivít typu 2 1, 1 1, darček zdarma a pod. Príspevok poukazuje na problémy výrobných firiem s realizáciou uvedených aktivít a poskytovaním zaujímavej flexibility v prípade ich outsourcingovania. V ďalšej časti sa autor venuje vplyvu co-packingu na obrat podniku a zmenu konkurenčnej výhody. Ostatná časť príspevku poukazuje na posúdenie nákladov, pričom autor poukazuje na vysoké nároky na priestory, stroje i pracovnú silu.
Kľúčové slová: balenie, sklad, co-packing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Preprava rýchlo sa kaziacich potravín podľa Dohody ATP 2006
Autor: Ing. Miroslav Goga
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje Dohodu ATP, ktorá upravuje prepravy tovaru pod kontrolovanou teplotou. Autor v príspevku poukazuje na zmeny Dohody ATP, ktoré nastali v roku 2006.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Európska únia a colné predpisy
Autor: JUDr. Július Chudík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na hlavné princípy a zásady platné pre medzištátnu prepravu v Európe. Popisuje skutočnosť, že vstupom SR do EÚ stratila SR svoje colné územie, ktoré sa stalo súčasťou colného územia Spoločenstva. Autor v príspevku popisuje colné predpisy Spoločenstva, pričom poukazuje na nutnosť národnej legislatívy v colnej oblasti. V ostatnej časti autor rozoberá problematiku kontroly.
Kľúčové slová: clo, predpis, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Neznalosť zákona cestných dopravcov neospravedlňuje
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 28 - 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR. Autor poukazuje na skutočnosť, že právna medzera vedie k dezinterpretácii Dohody CMR pri náhrade škody. V príspevku sa venuje Dohode CMR a zodpovednosti, pričom sa tiež venuje výnimkám zo zodpovednosti. V ďalšej časti sa venuje prekročeniu lehoty a nebezpečným zásielkam a určeniu náhrady škody. V ostatnej časti rozoberá postup pri spore a vznesenie nárokov.
Kľúčové slová: legislatíva, CMR, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Nový európsky regulačný rámec pre železnice
Autor: Doc. Ing. Ján Knižka, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje komplex zmlúv a európskych noriem, ktoré smerujú k integrácií železničného dopravného systému. V prvej časti autor rozoberá platnú legislatívu EÚ, v ďalšej časti sa venuje COTIF a Vilniuskému protokolu. V ostatnej časti rozoberá Všeobecnú zmluvu. 
Kľúčové slová: legislatíva, železničná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Polemika o rozvoji dodávateľských sietí
Autor: Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku popisuje problematiku dodávateľských sietí, pričom zastáva presvedčenie, že metóda Supply Chain Management má hlboké opodstatnenie. Poukazuje na zdĺhavé dodávateľské lehoty s aspektom na náklady, poukazuje na systém myslenia, z čoho ako opodstatnenú metódu riadenia dodávateľských sietí autorka vyvodzuje Supply Chain Management.
Kľúčové slová: Supply, Chain, Manažment, sieť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Supply Chain Management je možno len logistická utópia
Autor: Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bretzke
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 8 - 10
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zoberá siedmimi tézami k budúcemu rozvoju dodávateľských sietí v súvislosti so Supply Shain Management. Rozoberá tieto tézy: Supply Chains sú problematické konštrukcie, Vízii o manažmente chýba organizačná koncepcia, Vertikálna integrácia za cenu straty flexibility a modulových efektov, Suspendovanie trhového mechanizmu oslabuje konkurencieschopnosť vertikálne integrovaných Supply Chains, Lokálne rozhodnutia prinášajú lepšie výsledky ako celosieťové centrálne plánovanie, Presun konkurencie na stupeň celého Supply Chains sa nekoná a poslednou tézou je: Budúcnosť patrí voľne prepojeným, inteligentne zosieťovaným obvodom so spätnou väzbou.
Kľúčové slová: Supply, Chain, Manažment
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Doprava v medzinárodných obchodných vzťahoch – quo vadis?
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá dopravu a prepravu vo vzťahu k ekonomike a predovšetkým obchodným vzťahom. Autor v príspevku popisuje komplex vzťahov a väzieb, pričom poukazuje na význam prepravy. V ostatnej časti príspevku poukazuje na historickú zmenu prístupu k preprave.
Kľúčové slová: preprava, obchod
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Smery zlepšovania SCM
Autor: Logistika/KBT
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky zahraničnej štúdii vo vzťahu k úspešnosti zlepšovania riadenia dodávateľského reťazca (SCM). Príspevok analyzuje kľúčovú úlohu šiestich smerov: znižovanie zložitosti, controlling, zapojenie dodávateľov, organizačné zakotvenie SCM a lepšie plánovanie a spružnenie.
Kľúčové slová: riadenie, zlepšenie, reťazec
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Stavebná logistika
Autor: Ing. Dagmar Hrdinová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 10 - 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku poukazuje na nedocenenie logistických procesov v odvetví stavebníctva napriek tomu, že uplatnením logistiky je možné odhaliť významné optimalizačné a racionalizačné potenciály nevyhnutné pre efektívne riadenie. V prvej časti príspevku autorka poukazuje na vysokú prácnosť v odvetví a analyzuje súčasný stav. Prehľadne tabuľkovo v príspevku sú spracované problémy staveniskovej prevádzky. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje špecifikám stavebnej výroby.
Kľúčové slová: stavebníctvo, logistika, proces
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Preprava tovaru s regulovanou teplotou
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2007; str. 50 - 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá prepravou tovaru pod kontrolovanou teplotou. Autor v prvej časti príspevku rozoberá európsku dohodu ATP a jej požiadavky na tieto prepravy. V ostatnej časti je analyzovaný zákon o potravinách a Potravinársky kódex SR. Súčasťou tohto príspevku je spracovaný prehľad nadstavieb pre prepravu pod kontrolovanou teplotou.
Kľúčové slová: ATP, potraviny, teplota
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Obal predáva
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2007; str. 36
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá formy a funkcie obalu počas celého logistického reťazca. Obsah príspevku sa v prvej časti zameriava na ochrannú funkciu obalu. Ostatná časť príspevku rozoberá obal ako marketingový nástroj, keďže obal môže slúžiť ako miesto pre reklamu.
Kľúčové slová: obal, reklama, marketing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Koncern Metro buduje logistickou síť
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Obchodný koncern Metro prevezme od nemeckej pošty Deutsche Post logistický podnik SCM, ktorý z centier Kempen a Bingen zásobuje pobočky raťazca Wal-Mart. Nemeckú sieť Wal-Martu prevzalo Metro v minulom roku, tento rok plánuje jej integráciu do svojej siete obchodu Real. Finančnú stránku transakcie nekomentovalo ani vedenie Metra, ani Deutsche Post. Zatiaľ nie je známe ani to, či bude SCM začlenené do logistických štruktúr siete Real.
Kľúčové slová: logistický podnik,  metro
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Německé všoebecné logistické podmínky přinesly jen dílčí úspěchy
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 5, ročník 26, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Nemecký špedičný a logistický zväz (DSLV), ktorý zastrešuje zväzy špeditérov jednotlivých spolkových zemí, vydal nové Všeobecné logistické obchodné podmienky. Nový kódex sa však stretol s nečakane kritickou odozvou.
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Prostředí CRM – prostor pro integraci marketingu a logistiky
Autor: Prof. Ivan Gros, CSc., Doc. Ing. Stanislava
Zdroj: Reliant Logistic News, č.1/200, str. 14 - 15
Vydavateľ: EXPODATA-DIDOT spol. s. r. o.
ISSN: 1801-0962
Jazyk: český
Anotácia: V manažérskej praxi stále pretvárajú problémy koordinácie dielčích oblastí podnikového manažmentu. K najzávažnejším z nich patrí nízka úroveň koordinácie marketingových a logistických aktivít. Logistika je zameraná na efektívne zabezpečenie všetkých požiadaviek a prianí zákazníkov na konkurencieschopnej úrovni, teda nákup surovín, riadenia výroby polotovarov, dielov a hotových výrobkov a ich distribúcii. Marketing je koncentrovaný na identifikáciu a získavanie dopytu v rovnakom dodávateľskom reťazci prostredníctvom analýzy trhu.
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007