Názov: Operatívny lízing sa začína presadzovať
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 32 - 34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku silnejúcej konkurencii v oblasti dopravy a skladovania, s ktorou prichádza nutnosť investovať a obnovovať investičné prostriedky. Príspevok uvádza viacero možností nákupu uvedenej techniky, pričom v ostatnej časti je rozoberaná možnosť dlhodobého prenájmu, ktorý zjednodušuje účtovníctvo firmy.
Kľúčové slová: lízing, obstaranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: FIFO i FEFO ovplyvňuje ľudský faktor
Autor: Jaroslav Smíšek – Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 18 - 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku predstavujú dva logistické systémy FIFO a FEFO. Uvádzajú používanie jednotlivých systémov v praxi, pričom uvádzajú pri ktorých tovaroch je ktorý systém výhodnejší. V ostatnej časti autori rozoberajú dodržiavanie systémov.
Kľúčové slová: FIFO, FEFO, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Drevo si zaslúži zvláštnu pozornosť logistov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku logistiky vo vzťahu k čoraz narastajúcej ťažbe dreva v SR. V prvej časti sa venuje skladovaniu surového dreva a manipulovaniu so surovým drevom prostredníctvom hydraulickej ruky. V ostatnej časti príspevku rozoberá systém práce pri spracovávaní dreva. Autor tiež analyzuje využitie regálových systémoch pri spracovaní dreva. Tiež sa venuje spôsobu prepravy surového dreva, pričom poukazuje na dominantné postavenie cestnej dopravy.
Kľúčové slová: drevo, skladovanie, manipulácia, preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline

 Názov: Hlavné princípy fleet managementu
Autor: Radek Mužík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 36 - 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá fleet management ako predpoklad dobrého riadenia vozidlového parku a zabráneniu zbytočným výdavkom naň. V prvej časti autor rozoberá firemný proces a venuje sa porovnávaniu vlastnej prevádzky vo vzťahu k outsourcingu. Poukazuje tiež na skúsenosti zo zahraničia. V ostatnej časti príspevku je uvedených 11 pravidiel fleet managementu.
Kľúčové slová: fleet, management, riadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Nákladná doprava po vstupe Slovenska do EÚ
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 26 - 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá licencie Spoločenstva pre cestnú nákladnú dopravu, ktorou sa v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z a do SR realizujú najväčšie prepravné výkony. V prvej časti sa autor venuje dôvodom zavedenia licencií a problémy, ktoré s týmito licenciami existujú. V ďalšej časti definuje potrebné zmeny a harmonizáciu nutnú z dôvodu ďalšieho vývoja. V príspevku sa autor tiež venuje dočasnej preprave tovaru na území iných štátov.
Kľúčové slová: licencia, Spoločenstvo, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Logistický šampión východnej Ázie
Autor: Anthony Lau, MBA
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na Hongkong, prístav ktorý zabezpečuje distribúciu produkcie Ázie do sveta. V príspevku autor uvádza ekonomickú charakteristiku Hongkongu. V ostatnej časti príspevku autor analyzuje lokalizáciu prístavu Hongkong a zdroje, ktoré môžu byť v uvedenom prístave manipulované. Prehľadne tabuľkovo sú spracované odvetvia priemyslu v okolitých mestách Hongkongu.
Kľúčové slová: prístav, manipulácia, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Distribučná logistika v logistickom systéme firmy
Autor: Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. – Ing. Martin Straka – prof. Ing. Kristína Viestová, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 10 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozoberajú podrobne distribučnú logistiku. V prvej časti rozoberajú členenie logistiky so zreteľom na distribučnú logistiku. V ďalšej časti sa venujú základným prvkom a funkciám distribučnej logistiky. V tejto časti príspevku sa venujú distribúcii a jej funkcii, zameranej na distribučnú politiku, fyzickú distribúciu, skladovanie, balenie, nakladanie a dopravu. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Distribučná logistika v logistickom systéme firmy
Autor: Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. – Ing. Martin Straka – prof. Ing. Kristína Viestová, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 10 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozoberajú podrobne distribučnú logistiku. V prvej časti rozoberajú členenie logistiky so zreteľom na distribučnú logistiku. V ďalšej časti sa venujú základným prvkom a funkciám distribučnej logistiky. V tejto časti príspevku sa venujú distribúcii a jej funkcii, zameranej na distribučnú politiku, fyzickú distribúciu, skladovanie, balenie, nakladanie a dopravu. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Čo očakáva logistika od dopravy a naopak?
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2007; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá dopravu a logistiku, navzájom prepojené služby, pretože logistika potrebuje dopravu na plnenie svojich základných cieľov a doprava potrebuje logistiku z hľadiska efektívneho riadenia procesov. Autor v prvej časti príspevku sa venuje dopravným procesom a službám v doprave, ostatná časť príspevku rozoberá požiadavky dopravy na logistiku.
Kľúčové slová: doprava, logistika, požiadavky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2007; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá dokladovanie pracovného režimu vodičov v cestnej doprave. Poukazuje na novú legislatívu Európskeho spoločenstva a spôsob, ktorým od 14. 4. 2007 musia vodiči preukazovať dovolenku, práceneschopnosť a prácu, ktorá nepodlieha sociálnym predpisom EÚ. V tejto časti príspevok obsahuje návod na vypĺňanie nového formuláru, ktorý je nutné v tejto súvislosti používať.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva, formulár
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Dokladovanie pracovného režimu vodičov cestnej dopravy
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2007, str. 19 - 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN (ISSN): 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá dokladovanie pracovného režimu vodičov v cestnej doprave. V prvej časti uvádza návod na prepínanie režimov na tachografe, v druhej časti poukazuje na novú legislatívu Európskeho spoločenstva a spôsob, ktorým od 14. 4. 2007 musia vodiči preukazovať dovolenku, práceneschopnosť a prácu, ktorá nepodlieha sociálnym predpisom EÚ. V tejto časti príspevok obsahuje návod na vypĺňanie nového formuláru, ktorý je nutné v tejto súvislosti používať. Formulár je súčasťou príspevku.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva, formulár
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Změny pravidel odpočinku pro řidiče nákladních vozů
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 69
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny, ktoré nastali v sociálnej oblasti práce vodičov cestnej dopravy od 11. 4. 2007, vstúpením do platnosti Nariadenia č. 561/2006. Rozoberá zmeny upravujúce bezpečnostnú prestávku a odpočinok vodiča. Súčasťou príspevku je taktiež analýza vnútroštátnej legislatívy platnej v ČR: Nariadenie vlády ČR č. 589/2006 a novelizovanú vyhlášku č. 478/2000 Sb.   
Kľúčové slová: cestná, legislatíva, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Řidičský průkaz na zkoušku
Autor: Kamil Pavlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 27 - 29
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na nárast dopravných nehôd a ako riešenie tohto nežiaduceho stavu navrhuje vodičský preukaz na skúšku. V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza vydávania vodičského oprávnenia v jednotlivých krajinách: SR, Rakúsku, SRN a ČR.
Kľúčové slová: preukaz, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Odtah a vlečení porouchaných vozidel v SRN
Autor: Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 16 - 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka v príspevku vysvetľuje legislatívu platnú v SRN vo vzťahu k odťahovaniu vozidiel. Vysvetľuje pojmy odťahovanie vozidla a vlečenie vozidla a ďalej uvádza, ktorá z alternatív je v SRN zakázaná.
Kľúčové slová: porucha, vlečenie, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Eurolicence s otazníkem
Autor: Radek Novák
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2007, str. 42 - 43
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku licencie Spoločenstva. V prvej časti uvádza orgán, ktorý vydáva licenciu, v ostatnej časti analyzuje rozdiel medzi možnosťami prepravy pred vstupom a po vstupe do EÚ. V ostatnej časti autor poukazuje na skutočnosť, že uvedená licencia neplatí pre vnútroštátne prepravy.
Kľúčové slová: legislatíva, licencia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Změny v práci osádek nákladních vozidel a autobusů
Autor: Ivo Machačka
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá zmeny v sociálnej legislatíve, ktoré v EÚ platia od 11. 4. 2007. V prvej časti príspevku autor poukazuje na používanie Nariadenia EÚ a Dohody AETR, v ostatnej časti uvádza postupne zmeny, ktoré nastali v sociálnej oblasti. Súčasťou príspevku je obrázok publikácie, ktorá rozoberá sociálnu problematiku.
Kľúčové slová: legislatíva, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Pronánej vozidel
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 2/2007, str. 46 - 48
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou prenájmu vozidiel, pričom sú analyzované firmy, ktoré sa zaoberajú prenájmom úžitkových vozidiel. Ide o spoločnosti Hesti-Rent a Pema. V ostatnej časti príspevku sú analyzované výhody prenájmu pre dopravcu a sú popisované jednotlivé druhy prenájmu: krátkodobý prenájom, dlhodobý prenájom a prenájom s následnou kúpou.
Kľúčové slová: prenájom, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: BLG Logistic zajišťuje dodávky dílu pro Fiat
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Brémská logistická spoločnosť BLG Logistic zaisťuje do začiatku roku dodávky dielov pre automobilku FIAT v talianskej Atesse. Závod SEVEL je najväčšia továrňa na výrobu ľahkých úžitkových vozidiel v Európe. FIAT v nej vyrába modely Ducato, Boxer a Jumper. BLG Logistic prevzal pre zásobovanie dielmi tristo stavajúcich zamestnancov, k nim potom pribudlo ďalších 130. Spoločne s francúzskym automobilovým koncernom PSA Peugeot Citroen je FIAT popredným európskym výrobcom ľahkých úžitkových vozidiel. SEVEL je spoločným podnikom oboch partnerov. Management továrne a vývoj vozidiel sú v rukách spoločnosti FIAT.
Kľúčové slová:  logistika, zásobovanie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: „Vsadili sme na lidi“
Autor: Ing. Ivan Argaláč
Zdroj: Reliant Logistic News, ročník IV, č. 3, str. 19
Vydavateľ: Praha 4 U Habrovky 11a/15
ISSN: ISN – 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Freight Masters Solutions vsadila hlavne na kvalitné personálne obsadenie. Spoločnosť vznikla v roku 2006 a nadväzuje na obchodné aktivity a filozofiu FRANS MAAS Czech, ktorá na českom trhu pôsobila od roku 1996. Hlavnou náplňou práce spoločnosti je široké spektrum prepravných a logistických služieb a to ako v medzinárodnej tak aj vo vnútroštátnej preprave. Služby ponúka v leteckej a námornej doprave a veľmi sľubne sa rozvíjajúcou aktivitou je aj skladovanie a s tým spojené logistické služby. FMS dnes disponuje viac než 2000 metrov skladovacích plôch a plánuje ich rozšírenie.
Kľúčové slová:  ľudia, manažment, riadenie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: máj 2007

 Názov: Šofér už nie je štátom platený turista
Autor: Ing. Marián Kližan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2007, str. 22
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku nedostatku vodičov nákladnej dopravy v SR. V prvej časti príspevku poukazuje na problémy v celom sektore cestnej dopravy, v ďalšej časti analyzuje problémy vo vzťahu k nedostatku vodičov nákladnej dopravy. Poukazuje na postupy v minulosti, ktorými sa zabezpečovali noví a kvalitní vodiči.   
Kľúčové slová: vodič, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007