Názov: Členské štáty ITF – CEMT sa po prvej diskusii dohodli na počtoch licencií CEMT na rok 2012
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2011, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje postup rokovaní pri prerozdeľovaní licencií CEMT. V prvej časti uvádza historický vývoj licencií CEMT a význam týchto licencií. Popisuje postoje jednotlivých zmluvných strán dohovoru CEMT a v ostatnej časti uvádza kľúč rozdeľovania licencií v nasledujúcom období.
Kľúčové slová: licencia, povolenie, CEMT, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Názor KLM: Fúze a akvizice by měly probíhat v utajení
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme fúzií a akvizícií v logistických spoločnostiach. Rizikom fúzií je obava z odlivu klientov, ako aj súčasných zamestnancov. Aby sa predišlo možným komplikáciám, je potrebné presvedčiť kľúčových klientov o prínosoch, ktoré im zlúčenie prinesie. Článok tiež definuje faktory, ktoré určujú predajnú cenu logistických firiem.
Kľúčové slová: logistika, logistická spoločnosť, fúzia, predaj, akvizícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Nájemcům vadí problémy a poplatky
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť ATOZ EVENT vyhlásila víťaza tretieho ročníka súťaže „Cena nájemců – nejlepší logistický park pro rok 2011“. Víťazom sa stal Panattoni Park Prague Airport spoločnosti Panattoni. Tretieho ročníka sa zúčastnilo osem logistických parkov. Najväčší prepad v hodnotení oproti minulému roku zaznamenala dostupnosť pracovnej sily. Nájomníci najviac kritizujú kvalitu údržby.
Kľúčové slová: logistika, logistický park, developer, nájomník 
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Nasimulovat lze cokoliv
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka aplikácie dynamickej simulácie ako efektívneho nástroja pre plánovanie a navrhovanie výrobných, logistických alebo obslužných systémov pri príprave projektov „na zelenej lúke“. Pomáha tiež pri optimalizácii a reinžinieringu týchto systémov v existujúcich projektoch. Počítačová dynamická simulácia pomáha overiť a zdokonaliť navrhnutý koncept. Treťou oblasťou využitia simulácie je plánovanie výroby s maximálnym využitím zdrojov.
Kľúčové slová: logistika, dynamická simulácia, softvér, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Konference TAL podvanácté
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o 12. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie „Trendy automobilové logistiky“, ktorá sa konala v polovici júna v Brne. Konferencia bola organizovaná pod záštitou Sdružení automobilového průmyslu a spoločnosti Odette ČR. Článok informuje aj o obsahovej náplni konferencie a štruktúre účastníkov.
Kľúčové slová: logistika, konferencia, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Jiří Cee, Škoda Auto: Flexibilní řetězce základem úspěchu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s vedúcim logistiky ŠKODA AUTO Jiřím Cee. Obsahovo je článok orientovaný na tzv. „Novú logistickú koncepciu“ (NLK) koncernu Volkswagen, ktorého významnou a prosperujúcou časťou je aj ŠKODA AUTO. NLK predstavuje koncernovú logistickú koncepciu.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľ, dodávateľský reťazec, logistický proces, koncepcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Automotive: „lean“ od začátku až do konce
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na „štíhlu“ výrobu v oblasti automobilového priemyslu, z ktorého princípy štíhlej logistiky a inovatívne koncepcie preberajú aj ostatné výrobné odvetvia. Náklady na logistiku sa pohybujú v rozmedzí 17 až 70 % hodnoty výrobku, logistické procesy tak môžu rozhodovať o konkurencieschopnosti výrobku. Významnú časť logistických výkonov predstavujú výkony dopravy.
Kľúčové slová: výroba, automobilový priemysel, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 07/2011; str. 26 - 28
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobená chybným výrobkom. V prvej časti definuje poistnú udalosť a riziko súvisiace s poistením. V ďalšej časti sa zaoberá náhradou škody, chybovosťou výrobku a premlčaním.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosti, škoda, zmluva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Informáciu treba vedieť využiť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku významu informácií v podniku a spôsobe jej archivácie. Autor na príklade poukazuje, že archivované dáta nemusia mať požadovanú kvalitu. V ďalšej časti popisuje stratu z nekvalitných dát. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaných 9 bodov súvisiacich s kvalitou dát.
Kľúčové slová: informácia, archivovanie, uloženie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Za flexibilitu si priplatíte
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá možnosti prenájmu manipulačnej techniky a podmienok súvisiacich s takýmto prenájmom. V prevej časti príspevku autor poukazuje na flexibilitu prenájmu a možnosť prenájmu manipulačnej techniky aj na  jeden deň. Ďalšia časť príspevku popisuje ponuku manipulačnej techniky. Ostatná časť sa zaoberá poplatkami za prenájom.
Kľúčové slová: prenájom, manipulačná, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Outsourcing logistiky: Základom je dôvera
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na tri možnosti zabezpečenia logistiky, pričom podrobne sa zaoberá zabezpečením logistiky z cudzích zdrojov. Tiež poukazuje na to, že pri tomto spôsobe logistiky je nevyhnutná dôvera medzi partnermi. Autor poukazuje na nutnosť poskytovania potrebných údajov a poznanie jednotlivých procesov. V ďalšej časti poukazuje, že externe je možné zabezpečiť akúkoľvek činnosť. Ostaná časť sa zaoberá spôsobu zmluvného vzťahu.
Kľúčové slová: outsourcing, zabezpečenie, informácia, zdroj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Vymáhanie prepravného od zahraničného dlžníka
Autor: Ing. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou vymáhania prepravného pri preprave uzatvorenej podľa dohovoru CMR. Autor príspevku poukazuje na možnosti dopravcu riešiť nezaplatenie pohľadávky súdnou cestou. V príspevku je uvedený postup, ktorý by mal dodržať dopravca.
Kľúčové slová: CMR, zmluva, lehota, vymáhanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Premlčanie nároku na prepravné
Autor: Ing. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou premlčania pri prepravnej zmluve uzatvorenej podľa dohovoru CMR. Autor príspevku poukazuje na krátku premlčaciu lehotu a spôsob výpočtu premlčacej lehoty. Príspevok sa v súvislosti s premlčacou lehotou zaoberá taktiež splatnosťou pohľadávok.
Kľúčové slová: CMR, zmluva, lehota, premlčanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Nákladové indexy na I. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2011, str. príloha
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike na I. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2011, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje novú Bielu knihu, ktorú ešte musí schváliť Európsky parlament. V úvode uvádza, že ciele dokumentu siahajú až do roku 2050 a uvádza skutočnosť, že dokument má vytýčených 10 hlavných cieľov. Autor stručne predstavuje jednotlivé ciele.
Kľúčové slová: legislatíva, kniha, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Treťoštátne prepravy
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2011, str. 7 - 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje definovanie treťoštátnych prepráv a povinnosti dopravcov pri vykonávaní takýchto prepráv. Autor poukazuje na nutnosť prepravného povolenia, pričom v ostatnej časti ako jednu možnosť ponúka prepravné povolenie CEMT.
Kľúčové slová: povolenie, CEMT, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
Autor: AK Mgr. Peter Rea
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, pričom autor poukazuje na skutočnosť, že nie každé zamietnutie poistného plnenia je aj dôvodné. Autor príspevku poukazuje na jednotlivé prípady poistného plnenia na konkrétnych príkladoch aj s prístupom poisťovní.
Kľúčové slová: legislatíva, poistenie, zodpovednosť, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: IRU pripravila projekt všeobecných podmienok pre cestnú medzinárodnú prepravu tovaru
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2011, str. 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša pripravované zmeny všeobecných podmienok pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. Rozoberá zmeny v Dohovore CMR a taktiež zmeny v colnej problematike.
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Časy jazdy a odpočinku stále v centre záujmu
Autor: Ing. Pavol Hudák
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2011, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá aktuálne informácie zo zasadnutia Komisie IRU k cestnej nákladnej doprave. V prvej časti sú uvedené aktuality k digitálnym tachografom a k porušovaniu sociálnej legislatívy. Ostatná časť rozoberá evidenciu profesionálnych vodičov a pripravované smernice EÚ.
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011

 Názov: Diskusia na zasadnutí pracovnej skupiny ITF-CEMT plná emócii
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2011, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zasadnutie skupiny ITF-CEMT vo vzťahu k povoleniam CEMT. V prvej časti autor popisuje návrh systému rozdeľovania povolení CEMT. V ďalšej časti je rozoberaná analýza využívania povolení CEMT a vysvetlenie k nejasnostiam súvisiacich s povoleniami CEMT.
Kľúčové slová: povolenie, CEMT, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011