Názov: Trh námornej prepravy pripomína predkrízové obdobie
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 88 - 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá trhom a cenami v námornej doprave, v ktorej v tomto období existuje výrazný nepomer medzi dopytom po preprave a ponukou námornej kapacity. V príspevku sa autor venuje v prvej časti dôvere zákazníkov v námornú dopravu a vplyv zavádzania nových liniek na dopyt. V ostatnej časti sa autor podrobnejšie venuje prístavu Hamburg a výkonom tohto prístavu.
Kľúčové slová: námorná, doprava, vývoj, výkon, prístav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Začal sa boj o poštový trh
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje, že v SR od 1. 1. 2012 sa úplne liberalizuje poštový trh bez váhových obmedzení. Autor príspevku sa zaoberá problematikou, ako táto liberalizácia prispeje k zvýšeniu kvality a zníženiu cien. Súčasťou príspevku je taktiež obrázok, znázorňujúci štáty, v ktorých je poštový trh liberalizovaný a kde dôjde k liberalizácii až v roku 2013.
Kľúčové slová: pošta, liberalizácia, trh, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Budapešť chystá rozvoj nákladnej dopravy
Autor: Ján Blažej
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 92
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku leteckej nákladnej dopravy a jej vývoja v Budapešti. V prvej časti autor popisuje investície do letiska v súvislosti s nákladnou dopravou, v ďalšej časti sa autor venuje polohe letiska. Ostatná časť príspevku popisuje očakávaný vývoj v nákladnej doprave.
Kľúčové slová: cargo, nákladná, letecká, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Širokorozchodná je stále aktuálna
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby širokorozchodnej trati v SR. V prvej časti autor uvádza dokumenty, ktoré sa dotýkajú výstavby tejto infraštruktúry, v ďalšej časti sa venuje histórii prípravy tohto projektu. Ostatná časť sa venuje prínosom dobudovania infraštruktúry. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, modernizácia, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Rozvoj železníc je nevyhnutný
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry v SR. Príspevok popisuje význam rozvoja železničnej infraštruktúry a uvádza taktiež riziká nekvalitnej infraštruktúry. Ostatná časť príspevku popisuje postup prác modernizácie. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, modernizácia, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Logistika sa posúva k novým technológiám
Autor: mor
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor poukazuje na skutočnosť, že odvetvie logistiky je jedno z najdynamickejšie sa vyvíjajúce odvetvie. V prvej časti poukazuje na zvyšujúce sa požiadavky na logistiku, čo je možné zabezpečiť podľa autora iba ďalším využívaním informačných technológii. V ďalšej časti preto predstavuje vývoj v oblasti technológii. 
Kľúčové slová: IT, technológie, význam, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Obchod bez logistiky neexistuje
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na vývoj logistických operácii na trhoch v období roku 2011. V prvej časti definuje trh, v ďalšej časti poukazuje na nedostatky infraštruktúry. V ostatnej časti autor poukazuje na potrebu zabezpečenia niektorých operácii formou cudzích zdrojov. 
Kľúčové slová: optimalizácia, trh, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: City logistika – riešenia pre zlepšenie života v mestách
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 70 - 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku mestskej logistiky a zvládnutia cestnej premávky v mestách v čase dopravných špičiek. V prvej časti autor poukazuje na začiatky mestskej logistiky, v ďalšej časti popisuje jednotlivé technológie mestskej logistiky. Uvádza 7 spôsobov jej zabezpečenia. V ostatnej časti autor poukazuje na širší kontext mestskej logistiky. 
Kľúčové slová: mestská, city, logistika, optimalizácia, mesto
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Priaznivý vývoj v Česku
Autor: Ing. Ivan Novák, CSc.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 66 - 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vývoja kombinovanej prepravy v bývalom Československu a neskôr v samostatnej Českej republike. V úvode je analyzovaný podiel výkonov jednotlivých druhov dopráv na prepravných výkonoch, na základe ktorého autor ďalej poukazuje na pozitívny vývoj kombinovanej prepravy. Príspevok obsahuje graf vývoja kombinovanej prepravy podľa jej typu. V ostatnej časti sa autor venuje jednotlivým typom prepravných jednotiek. 
Kľúčové slová: kombinovaná, preprava, porovnanie, Česko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Zoberme si príklad zo západnej Európy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 64 - 65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kombinovanej prepravy. V úvode poukazuje na skutočnosť, že o kombinovanej preprave sa veľa hovorí a píše, ale do praxi sa dostáva pomenšie v SR pri porovnaní so západnou Európou. V prvej časti poukazuje na nutnosť komplexného servisu, ostatná časť sa venuje výhodám kombinovanej prepravy. Príspevok je doplnený o viacero tabuliek a grafov štatistického charakteru.
Kľúčové slová: kombinovaná, preprava, porovnanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Počet prenájmov sa zvyšuje
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 70
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá problematikou financovania nákladných vozidiel. Analyzuje možnosti financovania vozidiel v prvej časti a rozoberá výhody jednotlivých prístupov. V ostatnej časti poukazuje na rastúci vývoj v oblasti prenájmu vozidiel. 
Kľúčové slová: prenájom, financovanie, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Opäť o profesionálnej nafte
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 64
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje refundácii časti spotrebnej dane v prípade používania motorovej nafty pre profesionálne účely. Autor uvádza postup refundácie spotrebnej dane a štáty, ktoré umožňujú refundáciu. V príspevku je spracovaná taktiež analýza legislatívy EÚ, ktorá umožňuje refundáciu spotrebnej dane.
Kľúčové slová: refundácia, spotrebná, daň, EÚ
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Kabotáž sa strojnásobila
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje legislatívny proces v EÚ. V prvej časti popisuje ciele Bielej knihy, ďalej uvádza trendy a štruktúru cestnej dopravy a taktiež kroky, ktoré majú prispieť k núdzovému volaniu v cestnej doprave. V ostatnej časti sa venuje kontrole pracovnej doby vodičov.
Kľúčové slová: predpis, EÚ, cieľ, plán
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Zmeny v mýtnych úsekoch
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 24
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na zmenu mýtnych úsekov v Slovenskej republike s účinnosťou od 15. 9. 2011. V príspevku sú formou tabuľky uvedené zrušené úseky a taktiež nové úseky s uvedením začiatku a konca úseku, celkovou dĺžkou a spoplatnenou dĺžkou.
Kľúčové slová: mýto, spoplatnenie, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Využitie celkovej hmotnosti 44 t
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 14 - 16
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti využitia celkovej hmotnosti súpravy pri preprave v kombinovanej doprave na úrovni 44 t. Autor konštatuje, že právne predpisy veľmi obmedzujú možnosti využitia tejto výnimky z celkovej hmotnosti. V prvej časti autor uvádza podmienky použitia a porovnáva ich s používanými jazdnými súpravami v ďalšej časti. V ostatnej časti sa venuje definícii kombinovanej dopravy. Príspevok je doplnený viacerými obrázkami.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, vozidlo, hmotnosť, predpis
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nákladový index pre 3. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 12
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 3. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky. 
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Objektívna zodpovednosť
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 10
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje návrh zmeny predpisu upravujúceho pravidla cestnej premávky v SR, podľa ktorého by sa mala zaviesť objektívna zodpovednosť vodiča motorového vozidla. V prvej časti autor uvádza dôvody zmeny a obsah návrhu. V druhej časti je porovnanie návrhu pripravovaného v SR s predpismi platnými v ostatných štátoch.  
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, premávka, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Elektronický výber mýta na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy
Autor: plk. Ing. Milan Hamar
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje právne predpisy platné v oblasti elektronického výberu mýta v SR. Autor v prvej časti poukazuje na platnosť nového predpisu, ktorý zavádza povinnosť vodiča predložiť pri mýtnej kontrole osvedčenie o evidencii vozidla. V ďalšej časti autor popisuje výšku sankcie za porušenie ustanovenia. V ostatnej časti sa autor venuje úprave výšky ostatných pokút platných od 1. 8. 2011.
Kľúčové slová: pokuta, mýto, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nákladové indexy za 3. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2011, str. 14 - 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 3. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Úklidové služby v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 80
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky upratovacích služieb dodávaných  v ČR podľa obratu z upratovacích služieb za rok 2010. Článok charakterizuje štruktúru ponuky upratovacích služieb podľa zamerania (10 kategórií) a ponuku ostatných služieb ako je zapožičiavanie techniky, servis, poradenstvo a ďalšie. Informuje tiež o tržbách dodávateľov v rokoch 2009 a 2010 a o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, upratovanie, upratovacie služby, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012